Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 24.1.2013

pozvánka

Ing. Martina Predajnianská zástupca starostu obce Vidiná                                                                                                         Vo Vidinej, 23.01.2013

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 24.01.2013 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 4. Zmena uznesenia  č. 43/2012 5. Riešenie situácie Obec Mýtna s.r.o. 6. Rôzne 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

 

              v. r. Ing. Martina Predajnianská


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 24.01.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Ing. Černok Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Bc. Kuceková, Peter Kucej, Bútor Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej a Antalič

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 4. Zmena uznesenia  č. 43/2012 5. Riešenie situácie Obec Mýtna s.r.o. 6. Rôzne 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program mimoriadne zastupiteľstva. Zaujímala sa o pripomienky. Uznesenie č. 1/2013 zo dňa 24.01.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie pána Petra Kuceja, Bc. Kucekovú a pána Bútora a ako overovateľov zápisnice určila pánov Jozefa Kuceja a  Antaliča.

Uznesenie č. 2/2013 zo dňa 24.01.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení Bc. Kuceková, Kucej Peter, Bútor

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Jozefa Kuceja a Antaliča.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

          3 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013

Ing. Predajnianská pripomenula, že v rozpočte boli schválené finančné prostriedky na nákup motorovej kosačky vo výške 1 000,00 €. Vyskytla sa akcia na kosačku v sume 2 970,00 €. S týmto návrhom oboznámila aj Ekonomickú komisiu a Obecnú radu, v tomto návrhu je zapracovaná táto zmena. Ďalej vysvetlila, že na kosačku bola 50 % zľava, máme na ňu 7 ročnú záruku, bola to výhodná suma, urobili sme aj malý prieskum na internete. Na túto ponuku bolo potrebné reagovať. Ďalej navrhla hlasovať iba za bod a) 1. zmeny rozpočtu a osobitne potom za zmenu rozpočtu za cintorín. Báťková – sa zaujímala, či je aj iná predajňa okrem Mountfieldu, ktorá ponúka kosačky Kováčik – vysvetlil, že s takou zľavou to inde nekúpime Kucej Jozef – informoval, že to telefonicky spolu konzultovali, jeho subjektívny názor je, že kosačku, ktorú obec vlastní, má už cez 10 rokov, máme veľa trávnatých plôch, stará kosačka sa kazila, toto je pre obec potrebná investícia, je za to, aby sa to kúpilo. Ing. Predajnianská – dala hlasovať 1. zmenu rozpočtu  bod a) a predstavila uznesenie. Bc. Kuceková požiadala, aby to prečítala celé, aby všetci vedeli, o čom sa bude hlasovať.

Uznesenie č. 3/2013 zo dňa 24.01.2013

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE

1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 a) rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 05.1.0 713 004 sumu 1.970,00 Eur a z položky 05.1.0 633 004 na položku 05.1.0 713 004 sumu 1.000,00 Eur

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

       4 Zmena uznesenia č. 43/2012

Ing. Predajnianská vysvetlila dôvody zmeny uznesenia č. 43/2012. Ďalej pripomenula, že týmto uznesením bol schválený predaj nehnuteľnosti pánovi Figovi, ktorý o to požiadal sám. Správa katastra Lučenec prerušila konanie, nakoľko je potrebné doplniť do uznesenia aj manželku pána Figu. Ďalej informovala, že návrh uznesenia bol prekonzultovaný aj so Správou katastra Lučenec, návrh bol odporučený schváliť v navrhovanom znení, predstavila návrh na uznesenie. Uznesenie č. 4/2013 zo dňa 24.01.2013

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  mení uznesenie č. 43/2012 zo dňa 29.03.2012 nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 138  m2 podľa geometrického plánu č. 44198116-48/11 z 30.08.2011, vyhotoveného Ing. Martin Falťan – GEOMET, Hradište 120, 985 25 p. Uhorské, v nasledovnom rozsahu: Parcela na LV č. 5991 par. č. 936/2. druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 Parcela na LV č. 5991 par. č.  620/2, druh pozemku: záhrada o výmere 82  m2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to z dôvodu, že užívateľ parciel dobromyseľné užíva tieto parcely už od roku 1990 a parcely nemajú možnosť samostatného využitia do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Figu, nar. 05.03.1952, trvale bytom Továrenská 25, 984 01 Lučenec a manželky Márii Figovej, nar. 27.11.1947 , trvale bytom Továrenská 25, 984 01 Lučenec za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 2,15 Eur za 1 m2, t.j. 296,70 Eur za 138 m2, slovom Dvestodeväťdesiatšesť Eur a Sedemdesiat Centov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6.“

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

5 Riešenie situácie Obec Mýtna s.r.o.

Ing. Predajnianská – informovala, že  bola doručená faktúra od Obce Mýtna s.r.o, predstavila znenie faktúry, ktorá bola doručená so súčasnými dátumami za práce v obecnom cintoríne, Obecná rada odporučila uhradiť uvedenú sumu za podmienok, že faktúra bude doručená so súčasnými dátumami a potrebnými dokladmi Báťková – sa zaujímala, ako to sedí im v účtovníctve, je tam dátum 16.01.2013,  keď nás volal bývalý starosta, tak tam bola suma okolo 3 100,00 €, dodnes nebolo nič predložené, kto to teraz môže povedať, že údaje z faktúry súhlasia so skutočnosťou, zrazu suma narástla na 5 000,00 €. Bc. Kuceková – sa zaujímala,  kde sú tie veci, ktoré k tomu majú byť doložené Kocúr – vysvetlil, že viackrát sme sedeli ohľadom tejto veci, my by sme aj zaplatili, ak by obec mala relevantný doklad, na základe doterajších dokladov sa to nedá,  sú 3 roky staré, po stanovisku právnika JUDr. Gombalu Obecná rada odporučila to vyplatiť, lebo je veľký predpoklad, že súd prehráme a potom sú tam aj trovy. Ďalej sú tu vypísané materiály, môžeme sa tým zoberať Báťková – informovala, že sme nechceli, aby to bola suma 5 000,00 €, prečo nevystavili faktúru vtedy Kocúr – doplnil, že ak našli oni spôsob a my s tým budeme súhlasiť, vyhneme sa súdom, ak nie, tak sa pôjde ďalej Bc. Kuceková – vysvetlila, že ona má vnútorný problém, a preto za to nebude hlasovať Ing. Predajnianská  – predstavila stanovisko JUDr. Gombalu, ktorý upozornil na možnosť, že obec Vidiná prehrá súd a výdavky budú oveľa vyššie ako teraz, preto odporučil uvedenú faktúru uhradiť. Antalič – sa zaujímal, či toto, čo je uvedené vo faktúre existuje na cintoríne. Kocúr sa ospravedlnil z rokovania a opustil rokovanie. Kucej Jozef – informoval, že je to smutná záležitosť, práce sa vykonali, aj keď ich môžeme spochybniť, či sú v tom a akom rozsahu. Ďalej ho na tomto liste zaráža, lebo my sme predsa nikdy nehovorili, že to nezaplatíme, ak sú vierohodné doklady, rád by sa opýtal právnika, ako obec zaplatí 5 000,00 € bez dokladov. V liste je uvedené, čo obec musí a čo nás čaká. Tu nastal spor nie o zaplatenie prác, ale za zlegalizovanie. Nemáme podpísanú zmluvu, nie je objednávka, ako príklad uviedol, že aj on môže napísať faktúru, že odhadzoval sneh, kto to dokáže. Tento spor tu je už 2 roky, problém je ako to zlegalizovať, to sú peniaze občanov, to musí byť niečím podložené, jeho sa dotklo, že  v nových Vidinských novinách medzi uzneseniami sa objavil text listu, ktorý zaslala Obec Mýtna. Bc. Kuceková – vysvetlila, že tento list od JUDr. Gombalu  nie je zlý, ale asi nevedel skutočnosti, ktoré vieme my Ing. Predajnianská  – vysvetlila, že mal k dispozícii celý spisový materiál Ing. Kolimárová –  sa zaujímala, kde je preberací protokol, rozpočet stavby, aby sme vedeli z čoho vychádzal pri stanovení ceny. Kucej Jozef – pripomenul, keby sa prehral šot, tak starosta Mýtnej za pomoci nášho starostu odviezli odtiaľ materiál, chcel by vedieť, kde je ten materiál odpočítaný z faktúry. Bc. Kuceková – sa zaujímala, na základe čoho  Mýtna dala na súd túto stavbu Antalič – doplnil, že musia doložiť aj stasky, uvedené kilometre sa mu zdajú vysoké Báťková – navrhla, že keď to musí doložiť potom na súde, tak nech to dá aj nám teraz. Ing. Kolimárová  – informovala, že výsledok bude taký, že na základe odsúhlasenia poslancov sa to uhradí a teraz dá každý ruky preč, lebo však to schválili poslanci. Bc. Kuceková – vysvetlila, že toto je bezpredmetné, nech ten, kto to zapríčinil tento stav, to aj zaplatí, ona nezahlasuje, čo ukrátime našim ľudom, aby sme to vedeli uhradiť Antalič – navrhol zobrať právnika a ísť sa s ním pozrieť do cintorína, aby sme zistili, či je tam to, čo je uvedené vo faktúre Ing. Kolimárová – navrhla, ak nie je rozpočet, nech sa to nahradí znaleckým posudkom hodnoty toho diela. Toto už bolo hovorené dávno, aby bol relevantný doklad, aby obec mohla vykonať platbu. My sa tomu nebráni, lebo je tam skutočne niečo vynaložené, sú tam určité práce urobené, ale kto z nás je oprávnený povedať, že je tam niečo za 5 000,00 € Kucej Jozef – pripomenul, že podľa výzvy Mýtnej, kde nám určili aj dátum, aby sme im otvorili cintorín, že si prídu po materiál, sa zaujímal, ako sa dá svah dať do pôvodného svahu, on je za to, aby sa spor vyriešil, Mýtna si nepripúšťa, že urobili chybu. Ďalej bolo na to vydané stavebné povolenie, v ktorom je uvedené, čo sa tam má všetko nachádzať a to mal niekto skontrolovať. Pri prvej obhliadke zistili tí, čo vydávali stavebné povolenie,  že tam nie je drenáž a my ak by sme to zaplatili, nemáme zmluvu a nemáme možnosť reklamácie, Mýtna tu má peniaze, preto hľadá spôsoby ako ich dostať naspäť. Báťková  - sa zaujímala, či Obecná rada nepotrebovala ani znalecký posudok Ing. Predajnianská  – vysvetlila, že na rokovaní rady faktúra ešte nebola doručená a bolo len stanovisko JUDr. Gombalu a výzva obce Mýtna s navrhnutými 4 možnosťami riešenia. Ing. Kolimárová – pripomenula, že sme chceli vidieť dohodu alebo zmluvu, ktorá  je zo strany obce Vidinej podpísaná, Kucek – informoval, že JUDr. Gombala urobil iba bubu, nie sú relevantné doklady Báťková – doplnila, že nie je prebratie stavby, on to nevie vydokladovať Ing. Kolimárová – informovala, že nie je súlad s projektom, to konštatovali aj zo stavebnej úradovne Kucek – pripomenul, že naposledy tu bol Ing. Greksa, kde sme sa dohodli, že nech donesenie faktúru a budeme čakať, kým to dá na súd. Kucej Jozef pripomenul, že asi 2 mesiace dozadu, kde sme to riešili na základe advokátskeho listu, kde právny zástupca Obce Mýtna žiadal 3 700,00 €, ten list existuje, naň sme zareagovali, že trváme na pôvodnom stanovisku a odrazu sa objavila faktúra na 5 000,00 €, tu píšu, že upúšťajú od zliav, ktoré nám dali. Ak sa starosta dohodol, dohodol sa so štatutárom, Mýtna nebude žalovať starostu, ale obec a ak obec súd prehrá, potom to môže obec žiadať od toho, kto to zapríčinil,  lebo my keď zaplatíme,  všetka špina pôjde na poslancov zastupiteľstva, lebo oni to schválili po troch rokov a doteraz to neschváli 6 krát, teraz v roku 2013 sa to sekne a zaplatíme. Bc. Kuceková – vysvetlila, že jedna vec je zaplatiť, ale potom znášať aj dôsledky Kucej Jozef – vysvetlil, že keby Mýtna spravila zmluvu o dielo a v nej by boli práva a povinnosti, môžeme o tom diskutovať. Ing. Kolimárová– informovala, že obec si musí uvedomiť, že v prípade prehry musí zaplatiť, bol porušený zákon, nebolo verejné obstarávanie, ak pôjdeme pred súd, aby všetky veci boli v jednom spise, aby sme nemohli konštatovať, že nám niečo chýba, tak nech za to nesie zodpovednosť jeden človek, ktorý bude zodpovedný za spis. Zatiaľ sa obec bráni dôsledkom, ak súd nerozhodne, v tom cintoríne bude niekto zodpovedný, Kucej Jozef–  pripomenul, že schválením uznesenia berieme na seba zodpovednosť. Ing. Kolimárová – informovala, že súd bude trvať dlho, chráňme obec pred dôsledkami, stavba nebola v súlade s projektom, nie je zmluva, nebolo obstarávanie, nie sú doklady, tu nemôže byť ani kolaudácia, je to dielčia stavba. Kováčik – on má zmluvu, zateplil dom, v zmluve je všetko, je chránený, ak firma robí pre obec, tak to musí mať tiež ošetrené. Kucej Jozef – pripomenul, že nejaký starosta zaplatil pokutu z obecných peňazí, voči starostovi je vyvodená zodpovednosť, je trestne stíhaný, použil verejné peniaze. Ing. Kolimárová  – navrhla,  nech sa ten zápis vypustí z novín., on by musel dať súhlas na zverejnenie. Ing. Predajnianská – pripomenula, že JUDr. Gombala iba vysvetlil, čo čaká obec, ak prehrá súd. Kováčik – navrhol vyzvať ho na doloženie všetkých dokladov, tam musí byť vyúčtovaná každá hodina, stasky. Antalič – doplnil, nech doloží, odkiaľ bral materiál, betón, makadam a či sedia kilometre. Báťková – pripomenula, že nás ešte niekto obviní, že sme si to rozdelili. Skýpala – pripomenul, že Mýtna brala odtiaľto stĺpy starého rozhlasu, treba im to pripomenúť, že na základe čoho to odtiaľto zobral. Ing. Kolimárová  – vysvetlila, že toto uvidíme, prejaví sa to v inventarizácii, stĺpy neboli vyradené, fyzicky by mali byť tu. Ing. Predajnianská predstavila návrh uznesenia za 1. zmenu rozpočtu bod b) Uznesenie č. 5/2013 zo dňa 24.01.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  NESCHVAĽUJE

1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013:

b) rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 08.4.0 717 001 sumu 5.000,00 Eur

Hlasovanie: ZA –  0 PROTI –  Antalič, Báťková, Bútor Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská ZDRŽAL SA –  0

 

Kucej Jozef– informoval, aby sme sa nebáli súdu, v roku 2010 bola stavba začatá, v rozpočte na rok 2010 nemala zabezpečené zdroje, začala žiť, až  keď bolo treba platiť a bolo treba schváliť zmenu rozpočtu. Bc. Kuceková – pripomenula, že bolo vyčlenených 80 000,00 Sk na chodníky a ak to vyjde, tak sa spraví chodník do kopca z druhej strany a zrazu, keď boli vyčerpané tieto prostriedky, nedostali odpovedať, o rok sa dozvedeli, že bola urobené nejaká šachta, potom sa pýtali, čo sa robí v cintoríne, potom to začalo ožívať.

 

6 Rôzne

Ing. Kolimárová – informovala, že v rámci výkonu kontroly sa dohodli, že to tu prednesie, nie je možné v krátkej dobe, aby urobila kontrolu všetkých položiek za minulý rok, ak to má spraviť tak, že sa pod to podpíše. Ďalej informovala, že je čas auditov, požiadala aby sa audit nedal robiť tomu istému, ktorý tu bol doteraz a navrhla, aby sme na web dali inzerát, aby nám urobili audity a za čo, v okrese je 170 audítorov, voči terajšiemu nič nemá. Pokiaľ sa audit  urobí za minulý rok, ťažko sa to dá napadnúť, tento doklad obec potrebuje, preto požiadala, aby do najbližšieho zastupiteľstva bolo zrušené uznesenie o tejto jej kontrole a na najbližšom zastupiteľstve predloží správu o mzdových prostriedkov, ktorá je spravená. Ing. Predajnianská – informovala, že teraz prišla Správa finančnej kontroly a zaujímala sa, či má ona vyberať audítora alebo nový starosta Ing. Kolimárová – navrhla dať teraz inzerát, kým sú doklady čerstvé. Bc. Kuceková – navrhla, že ak sa niekto prihlási, tak výber nech prejde cez obecné zastupiteľstvo. Uznesenie č. 6/2013 zo dňa 24.01.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  UKLADÁ obci zabezpečiť výber audítora  k Záverečnému účtu obce pre rok 2012 a výber predložiť obecnému zastupiteľstvu Termín: koniec februára Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0       Uznesenie č. 7/2013 zo dňa 24.01.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia č. 145/2012 zo dňa 19.12.2012

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

   Kucej Jozef- poukázal na firmu ACCORD s.r.o., čo s tým ideme robiť, všetko je pokazené. Na Športovej ulici v zimnom období do križovatky nasypali makadam, tam sa nedá prejsť autom, druhá vec je, že harmonogram prác sa nedodržuje, my nevieme odhadzovať sneh, na ulici 1. mája sú veľké jamy. Báťková – pripomenula, že o tom musí niekto vedieť, kde si to zložia materiál a či majú povolenie, aby pracovali aj v zimnom období. Bc. Kuceková – sa zaujímala, prečo pokračujú práce, keď je určený harmonogram Ing. Predajnianská – vysvetlila, že práce majú pokračovať v marci a februári Ing. Kolimárová– navrhla jeden bod do zastupiteľstva, lebo keď sa to oficiálne neodhlasuje, tak sa s tým nič nebude robiť. Kucej Jozef – vysvetlil, že tu je uznesenie na uznesenie, aj my tu žijeme, rozbijú cesty, ako sa cesty majú odhŕňať Báťková – doplnila, že o týchto skládkach musí niekto vedieť Kucek –  informoval, že máme štatutára obce, nech to rieši Ing. Kolimárová – navrhla zistiť od koho majú súhlas na skládky, ak nie, tak nech to odstránia do 24 hodín. Kováčik – informoval, že jeho nikto nemôže prinútiť pripojiť sa do kanalizácie, má urobený dvor, keď to spravia poza záhrady, tak sa pripojí. Skýpala – táto stavba mala byť zastavená na začiatku, ďalej informoval, že má tiež dvor, ktorý je už upravený, ale to už nikoho nezaujíma. Ing. Kolimárová informovala, že obec bude musieť zabezpečiť pripojenie svojich občanov, ak nie, tak ich bude sankcionovať.

 

7 Záver

Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 04.02.2013 Jozef Kucej 

    Vo Vidinej, dňa 04.02.2013 František Antalič   

 

Zapísal: Ing. Šupica

  

                                                                                       Ing. Martina Predajnianská                                                                                     poverený zástupca starosta obceVyvesené: 24. 1. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť