Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 24.4.2008

pozvánka

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu

dňa 24. apríla 2008 (štvrtok) o 17.00 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi - schválenie

4. Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenie

5. Priority na rok 2008 - schválenie

6. 1. úprava rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008 - schválenie

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

Vladimír Ragač, starosta obce

Na zasadnutie sa pozývajú:

1. Poslanci obecného zastupiteľstva

2. Občania

3. Členovia komisií

4. Riaditeľka MŠ

5. p. Ján Šnúrik - redaktor


uznesenia

U z n e s e n i e z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 24.4.2008 K bodu 1: OtvorenieUznesenie č. 49/2008 zo dňa 24.4.2008Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ Vo Vidinej dňa : 29.4.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 2 voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisniceUznesenie č. 50/2008 zo dňa 24.4.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : p. Legíňová , p. Predajnianská , p. ŠulekZa overovateľov zápisnice určuje : p. Kocúra a p. KamenskúVo Vidinej dňa : 29.4.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 3 Dodatok č.1 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/ 2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi. Uznesenie č. 51/2008 zo dňa 24.4.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje Dodatok č.1 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/ 2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi bez pripomienok .Vo Vidinej dňa : 29.4.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 4 Dodatok č.2 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/ 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Uznesenie č. 52/2008 zo dňa 24.4.2008Obecné zastupiteľstvo Vo Vidinej schvaľuje Dodatok č.2 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/ 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienokVo Vidinej dňa : 29.4.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 5 Priority na rok 2008 Uznesenie č. 53/2008 zo dňa 24.4.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje priority s bežných výdavkov:- autobusové zastávky- oprava miestneho rozhlasu - oprava oplotenia v evanjelickom a katolíckom cintoríne- údržba miestnych komunikácií – vysprávky výtlkov- vyčistenie mlynského potoka a zimná údržba miestnych komunikáciíSchvaľuje priority z kapitálových výdavkov- technická dokumentácia na kanalizáciu- cesta medzi ČSLA a Kollárovou a chodník medzi ČSLA a Pivovarskou , chodník Zvolenská- rekonštrukcia obecného rozhlasu- infocentrum a označenie ulíc- štúdiu a následne technickú dokumentáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu- nákup preliezok , volejbalové a basketbalové ihrisko- prekrytie mlynského potoka v dĺžke futbalového ihriska- výkup pozemkov pod kompostoviskoVo Vidinej dňa 29.4.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 6 Dotácia Športovému klubu Slovan Vidiná , so sídlom Vidiná , Športová č.1 Uznesenie č 54/2008 zo dňa 24.4.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vidiná v roku 2008 Športovému klubu Slovan Vidiná , so sídlom Vidiná , Športová č.1 vo výške 133 000,- SkVo Vidinej dňa : 29.4.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 7 Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce Vidiná na rok 2008Uznesenie č. 55/2008 zo dňa 55/2008 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej : I. Berie na vedomie:Správu k návrhu na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008II. Schvaľuje:Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008 so schválenými pripomienkami:- navýšiť príjmy kapitálového rozpočtu na položke 239 001 o sumu 714 tis. Sk z dôvodu zrušenia spoluvlastníctva a vzájomného vysporiadania nárokov spoluvlastníkov k stavbe „Lučenec – intenzifikácia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd“ a v zmysle Uznesenia č. XIII./2007 Obecného zastupiteľstva vo Vidinej zo dňa 20.12.2007 uvedené finančné prostriedky viazať na dobudovanie kanalizácie v obci – položka kapitálového rozpočtu 05.2.0 716 000,- presunúť finančné prostriedky z položky kapitálového rozpočtu 06.2.0 711 001 Výkup pozemkov pod miestne komunikácie – Šmeralova ulica a Suvorovova ulica vo výške 79 tis. Sk a vypustiť výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu – Suvorovova ulica, na položku kapitálového rozpočtu 06.2.0 713 004 Nákup preliezok pre zriadenie detského ihriska na Pivovarskej ulici a zriadenia volejbalového a basketbalového ihriska na Riečnej ulici v areáli bývalej ZŠ,- presunúť finančné prostriedky z položky kapitálového rozpočtu 06.2.0 716 000 Technická dokumentácia k miestnym komunikáciám – Šmeralova ulica vo výške 30 tis. Sk na položku bežného rozpočtu 08.2.0.9 637 011 Rekonštrukcia kultúrneho domu – štúdia,- presunúť finančné prostriedky z položky kapitálového rozpočtu 09.1.1.1 713 004 Nákup preliezok vo výške 50 tis. Sk na položku kapitálového rozpočtu 04.5.1 717 001 Realizácia nových stavieb – ulica ČSL armády a Kollárova ul. + pokračovanie chodníka z ČSL armády na Pivovarskú s doplnením o dokončenie chodníka na Zvolenskej ulici,- presunúť finančné prostriedky z položky kapitálového rozpočtu 08.2.0.9 716 000 Rekonštrukcia kultúrneho domu a námestia – technická dokumentácia vo výške 80 tis. Sk na položku kapitálového rozpočtu 05.2.0 716 000 Projekt na kanalizáciu – technická dokumentácia,- presunúť finančné prostriedky z položky kapitálového rozpočtu 08.2.0.9 716 000 Rekonštrukcia kultúrneho domu a námestia – technická dokumentácia vo výške 70 tis. Sk na položku kapitálového rozpočtu 04.5.1 717 001 Realizácia nových stavieb – ulica ČSL armády a Kollárova ul. + pokračovanie chodníka z ČSL armády na Pivovarskú + dokončenie chodníka na Zvolenskej ulici,- presunúť finančné prostriedky z položky kapitálového rozpočtu 08.2.0.9 716 000 Rekonštrukcia kultúrneho domu a námestia – technická dokumentácia vo výške 150 tis. Sk na položku bežného rozpočtu 04.5.1 635 006 – Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov .- presunúť finančné prostriedky z položky bežného rozpočtu 08.2.0.9 637 011 Projekt vo výške 100 tis. Sk na položku bežného rozpočtu 08.2.0.9 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov – výmena okien a maľovanie obecného úradu.Celková suma príjmov a výdavkov rozpočtu je vo výške 12.260 tis. Sk.Vo Vidinej dňa : 29.4.2008Vladimír Ragačstarosta obce


zápisnica

Z á p i s n i c a z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 24.4.2008Prítomní: podľa prezenčnej listinyNávrhová komisia: Ing. Mária Legíňová, Ing. Martina Predajnianska , P. ŠulekOverovatelia zápisnice: p. Kocúr, Mgr. KamenskáProgram: podľa pozvánky + bod schválenie dotácie pre ŠK 1. Otvorenie Starosta obce otvoril 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných poslancov . Konštatoval, že OZ je uznášania schopné. oboznámil s programom zasadnutia. Doplňujúci návrh mala Ing. Legíňová - ako bod 5 navrhla schválenie dotácie pre ŠK Vidiná na rok 2008 , ostatné body posunúť nižšie.Hlasovaním : 7 hlasov za , 2 neprítomní bol program OZ schválený 2. Voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisniceDo návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, p. ŠulekHlasovanie: 7 za , 2 neprítomní - schválenáZa overovateľov zápisnice boli určení : p. Kocúr, Mgr. Kamenská3 . Dodatok č. 1 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi – schválenie- starosta oboznámil, že toto VZN bolo napadnuté - toto VZN bolo prekonzultované s prokurátorkou JUDr. Kvakovou a na tomto základe bolo upravené podľa platných predpisov- tento dodatok dostali poslanci v materiáloch – nikto nemal pripomienky a dodatok bol hlasovaním 6 hlasov za, 1 sa zdržal , 2 neprítomní – schválený4. Dodatok č.2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady - schválenie- starosta oboznámil s týmto dodatkom , doplnila ho p. Veliká k akej úprave došlo - dodatok dostali poslanci v materiáloch k preštudovaniu - nikto nemal pripomienky Hlasovanie : 6 hlasov za , 1 sa zdržal , 2 neprítomní – schválený5. Priority na rok 2008 - starosta oboznámil, že OR prerokovala priority na rok 2008 a boli doručené poslancom v materiáloch správa k rozpočtu - Bežné výdavky : - p. Kuceková mala pripomienku k vysprávkam a navrhuje, aby boli doplnené o námestie - vysvetlila Ing. Rubintová , že sú tam zahrnuté výtlky a oprava ul. Riečnej a Pivovarskej- doplniť údržba MKHlasovanie za predložené priority z bežných výdavkov s pripomienkami: 7 hlasov za, 2 neprítomní schválenéKapitálové výdavky : - oboznámil starosta- p. Kocúr – opýtal sa na Šmeralovu ul. či je vypracovaný projekt – mal byť predložený poslancom a či je tom poriešená aj kanalizácia ( odpadové vody ) - p. Kuceková mala dotaz ohľadne sčítacieho zariadenia na vývoz TKO koľko stálo a za preliezky , kde majú byť umiestnené - odpovedané , že majú byť dané na priestranstvo na Pivovarskej ul.- p. Kuceková navrhuje na malé ihrisko pri FI tiež osadiť nejaké basketbalové koše , preliezky, alebo niečo podobné urobiť pre deti a mládež- návrh doplniť do rozpočtu o basketbalové a volejbalové ihrisko- p. Kocúr navrhuje prekrytie mlynského potoka aspoň určitú časť / vysvetlil dôvod , padajú tam lopty pri futbale a potom sú mokré a znečistené , nakoľko tam obyvatelia vypúšťajú odpad z rodinných domov/- pripomenul , že projekty na kanalizáciu boli vypracované , takže navrhuje , aby bolo prekrytie v súlade s projektom na kanalizáciu , aby pri realizácii kanalizácie nebolo potrebné toto prerábať - za tento návrh dať do priorít dal starosta hlasovaťHlasovanie 7 hlasov za , 2 neprítomní bol návrh na prekrytie mlynského potoka schválený- starosta navrhuje do priorít zaradiť obnovu ( modernizáciu ) miestneho rozhlasu oboznámil o zisteniach a náklady sa pohybujú cca 600.000.- Sk- ďalej navrhuje navýšenie na rekonštrukciu chodníka na Zvolenskej ulici kvôli zvýšeniu nákladov na asfaltovanie- výhrady k tomuto mala p. Predajnianska , prečo sa má po prevzatí stavby doplácať, najprv je potrebné dodatky prebrať na OZ a odsúhlasiť a až potom realizovať- k tomuto sa prikláňa aj p. Kocúr , že je potrebné urobiť prehodnotenie podľa projektu čo bolo urobené navyše - p. Predajnianska navrhuje doplniť to k opravám chodník Zvolenská ul. - p. Koristeková – navrhuje , či by do priorít nemalo byť zahrnuté aj vykúpenie nejakých pozemkov pod kompostovisko , nakoľko od 1.1.2010 vstupuje do platnosti - § 39 odst. 14 zák. 223/2001 Z.z o odpadoch , kde je obec povinná zabezpečiť separovanie aj biologicky rozložiteľných odpadov / navrhuje výkup bývalého svinčíka / - navrhnuté bolo pridať k výkupu pozemkov - p. Kocúr mal pripomienku ohľadne technickej dokumentácie kultúrneho domu a námestia , bolo povedané , že na základe štúdie sa budú žiadať peniaze z fondov- vysvetlili p. starosta a p. Veliká , že by sa to malo riešiť ako celok KD a námestie- p. Rubintová sa opýtala , či by nebolo možné na kanceláriách OÚ vymeniť okná skôr , ako dôjde k celkovej rekonštrukcii , nakoľko okná sú v dezolátnom stave nie sú zatemnené a otvárateľné z vrchu nie je možné riadne vetranie a blíži sa leto a v kanceláriách teplota dosahuje aj 35-38 stupňov a v zime zase okná prepúšťajú zimu - navrhnuté bolo doplniť do bežných výdavkov- p. Kocúr navrhuje dať vypracovať štúdiu na KD a následne technickú dokumentáciu Po pripomienkach boli zoradené priority podľa poradia :- technická dokumentácia na kanalizáciu- cesta medzi Čsl. armády a Kollárovou a chodník medzi Čsla. a Pivovarskou , chodník Zvolenská- rekonštrukcia obecného rozhlasu- infocentrum a označenie ulíc- štúdiu a následne technickú dokumentáciu na rekonštrukciu KD- nákup preliezok, volejbalové a basketbalové ihrisko- prekrytie mlynského potoka v dĺžke futbalového ihriska- výkup pozemkov pod kompostovisko Priority na rok 2008 boli hlasovaním 7 hlasov za, 2 neprítomní – schválené 6. Schválenie dotácie pre ŠK Vidiná- p. Legíňová oboznámila , že bolo predložené vyúčtovanie , ktoré bolo od ŠK požadované a oboznámila s ním OZ - nikto nemal pripomienky a dotácia pre ŠK podľa predloženej žiadosť v sume 133.000 .- Sk bola daná na schválenie Hlasovanie : 7 hlasov za , 2 neprítomní – bola schválená7. 1. Úprava rozpočtu na rok 2008 – schválenie- ako prvé starosta oboznámil OZ o finančnej čiastke 714 tis. Sk , ktoré boli poukázané na účet obce z dôvodu zrušenia spoluvlastníctva a vzájomného vysporiadania nárokov spoluvlastníkov k stavbe „ Lučenec – intenzifikácia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd „ v zmysle uznesenia č. XIII./2007 OZ vo Vidinej zo dňa 20.12.2008 - uvedené finančné prostriedky viazať na dobudovanie kanalizácie v obci - p. Kocúr navrhol úpravy upraviť podľa odsúhlasených priorít Po doplnení úprav bola 1. úprava rozpočtu na rok 2008 hlasovaním 7 hlasov za , 2 neprítomní - schválená8. Návrh na uznesenie - návrh na uznesenie predložila Ing. Predajnianska - nikto nemal pripomienky - hlasovaním 7 hlasov za, 2 neprítomní bolo uznesenie schválené 9. Záver Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil . Overovatelia zápisnice : Štefan Kocúr .........................................Mgr. Martina Kamenská ..........................................Zapísala : Mária Pappová ........................................ Vladimír Ragač starosta obceVo Vidinej dňa : 29.4.2008Vyvesené: 24. 4. 2008

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť