Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 24.4.2014

pozvánka

Jozef Kucej

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej, 16.04.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2014, ktoré sa uskutoční

dňa 24.04.2014 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o zápise detí do MŠ v školskom roku 2014-2015
 4. Monitorovacia správa o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce za I. štvrťrok 2014
 5. II. zmena rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

 6. Správa o pripravenosti akcií plánovaných na rok 2014
 7. Schválenie Programu odpadového hospodárstvo obce Vidiná
 8. PHSR – prerokovanie návrhu
 9. Rôzne
 10. Interpelácia
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

 

 

 

     v. r.

           Jozef Kucej

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

.

 

 

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

Z á p i s n i c a  z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 24.04.2014

 

Prítomní:                    Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:            Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Peter Kucej

Neospravedlnení:         0

Návrhová komisia:        Ing. Ondrášik, Antalič, Kocúr

Overovatelia zápisnice:  Bútor a Báťková

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o zápise detí do MŠ v školskom roku 2014-2015
 4. Monitorovacia správa o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce za I. štvrťrok 2014
 5. II. zmena rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014
 6. Správa o pripravenosti akcií plánovaných na rok 2014
 7. Schválenie Programu odpadového hospodárstvo obce Vidiná
 8. PHSR – prerokovanie návrhu
 9. Rôzne
 10. Interpelácia
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

1       Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania, kde navrhol bod č. 7 stiahnuť z rokovania, nakoľko Program odpadového hospodárstva sme poslali na schválenie na Okresný úrad, zatiaľ nemáme od nich vyjadrenie, nemôžeme to schvaľovať, kým to neschváli vyšší orgán. Zaujímal sa o pripomienky k zmenenému programu. Ďalej konštatoval, že z 9 poslancov sa ospravedlnili 3 poslanci, jeden príde neskôr.

Uznesenie č. 40/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

I.         SCHVAĽUJE

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,  Ing. Ondrášik, Báťková, Bútor, Kocúr

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

 

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Ondrášika, Antaliča a Kocúra a ako overovateľov  zápisnice určil pani Báťkovú a pána Bútora.

 

Uznesenie č. 41/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Antalič, Kocúr, Ing. Ondrášik

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Bútor a Báťková

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,  Ing. Ondrášik, Báťková, Bútor, Kocúr

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               0                                     

 

3       Správa o zápise detí do MŠ v školskom roku 2014-2015

Starosta odovzdal slovo riaditeľke materskej školy, ktorá predstavila správu, správa je súčasťou zápisnice. Po vyjadrení CPPPaP a základnej školy v Lučenci k danej problematike predloží riaditeľka návrh na prijatie deti podľa kapacitných podmienok. V súčasnej dobe je vyšší záujem, ako je kapacita.

Starosta sa zaujímal, akým systémom budeme riešiť stav, keď sa hlásiť viac detí

Riaditeľka – vysvetlila, že ideálne by bolo mať potvrdenie, že by sme mohli mať viac detí, ako je kapacita.

Kocúr – doplnil, že s tou kapacitou sme to už vlani riešili, nikto nedá také potvrdenie, už sme to skúšali, potvrdenie netreba, nikto okrem obce to nemôže spraviť, obec je zriaďovateľ a dokonca je tlak z obce, aby sa zobrali všetky deti a keď budú navyše 2, 3 deti, je to v poriadku. Keď príde kontrola, tak ju treba poslať na obec, pretože škôlka je obecná a štatutár je starosta a riaditeľka len plní rozhodnutia, ktoré prijalo zastupiteľstvo, netreba sa báť.

Riaditeľka vysvetlila, že nie je to tak, že to nikto nekontroluje, keby prišla, tak určite budú opatrenia a nevie aké sankcie.

Kocúr doplnil, že jej garantuje, že nebudú žiadne sankcie.

Ing. Kolimárová–  sa zaujímala, aký je postup, keď sa prihlasujú deti, ktoré do konca roka dovŕšia 3 roky, či sú deti uprednostnené, ktoré v čase septembra dovŕšia 3 roky.

Riaditeľka – vysvetlila, že zo zákona je uprednostňované to dieťa, ktoré je pred vstupom do školy a ďalej sme vlani v zastupiteľstve schválili smernicu, podľa ktorej má prednosť staršie dieťa pred mladším a aj ona bude najspokojnejšia, keď budú prijaté všetky deti

Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sú vytvorené podmienky, keby sa ja prijali všetky deti.

Riaditeľka vysvetlila, že postieľky, stoličky sú.

Antalič – sa zaujímal, čo s profesionálnymi rodičmi, berú za to peniaze, tak nech deti ostanú doma s rodičmi, nemali by ísť do materskej školy.

Starosta doplnil, že zároveň je rozdiel evidenčný a skutočný stav, nie vždy je škôlka naplnená. Ďalej navrhol, že k tejto problematike sa vrátime na začiatku školského roka.

Kocúr navrhol, vrátiť sa k tomu, iba ak by bol problém.

 

Uznesenie č. 42/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu o zápise detí do MŠ na školský rok 2014-2015

 

Starosta predstavil následne správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení, ale keďže na poslednom zasadnutí neboli prijaté žiadne uznesenia vo forme ukladá, tak nie je čo kontrolovať. Správa o činnosti rady je súčasťou zápisnice.

 

Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti obecnej rady a správu o kontrole plnenia uznesení

 

4       Monitorovacia správa o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce za I. štvrťrok 2014

Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej.

Ing. Rubintová– predstavila správu, správa je súčasťou zápisnice Je to monitorovacia správa za I. štvrťrok 2014. K 31.03.2014 dosiahli rozpočtové príjmy celkové plnenie 132 407,68 Eur, čo je o 18 849,17 Eur viac v porovnaní s rokom 2013 k 31.03.2014 boli výdavky čerpané v celkovom objeme 72 924,03 Eur, čo je o 4 298,48 Eur viac v porovnaní s rokom 2013, kapitálové výdavky sa premietnu v rozpočte neskôr, nakoľko sa realizovali v mesiaci apríl.

 

Uznesenie č. 44/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.03.2014

 

6       II. zmena rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

Ing. Rubintová predstavila návrh II. zmeny rozpočtu, touto II. zmenou sa zaoberala aj obecná a k tomuto návrhu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka.

Starosta predstavil stanovisko hlavnej kontrolórky. Stanovisko je súčasťou zápisnice.

Ing. Rubintová– informovala, že zabudla do návrhu doplniť navýšenie dotácie na výchovu a vzdelávania, ktorá je účelovo viazaná, kde na príjmovej položke sa zvýšia finančné prostriedky o 517 Eur a to isté aj vo výdavkovej časti.

Kocúr – sa zaujímal o pripomienky hlavnej kontrolórky, ako to chce obec riešiť, takto je to v rozpore s pravidlami, kde hlavná kontrolórka vytkla, že neboli verejné súťaže, čo s tým chceme spraviť.

Starosta – vysvetlil, že čo sa týka Pivovarskej ulice, chodník mal byť riešený ako odstránenie závad po kanalizácii. Tento chodník rozbil dodávateľ stavby, na ostatnom rokovaní zastupiteľstva sme dohodli, že miesto asfaltu, ktorý tam bol pôvodne, obec kúpi zámkovú dlažbu vrátane obrubníkov s tým, že firma Accord spraví kalkuláciu. Celkový náklad cca 370 metrov stálo obec necelých 12 000 €, keď sme zobrali rozpočet, ktorý bol vypracovaný na chodníky, tak tam bolo cez 60 000 €, takto sme to doriešili výstavbu chodníka, že to urobia oni. Dažďová kanalizácia, tak 100 metrov od križovatky Riečnej po dom pána Goliana, tak nebol urobený úsek, urobia to v rámci svojho stavebného povolenia, s tým, že obec musí vybaviť dopravné značenie, obec to vybavila. Ak to bude nová stavba, tak sa musí robiť výberové konanie, ale podarilo sa to tak dohodnúť, že to urobia oni. O detskom ihrisku rozprávame už niekoľko rokov, chceme to robiť svojpomocne, to je podstatné, nevidím v tom problém, urobíme prieskum trhu a zakúpime lavičky.

Kocúr –hlavná kontrolórka napadla naše rozhodovanie, aby sme neznalosťou neporušili zákon.

Ing. Kolimárová– toto vysvetlenie, čo starosta povedal, rešpektuje, ale ak mi budeme napr. na Pivovarskej ulici zabezpečovať len materiál, budeme ho obstarávať. Do 25 000,00 € to už nie je možné riešiť cenovými ponukami, sme povinní tovar zháňať cez vestník, lebo tu už hrozí pokuta. Teraz páni, ktorí to budú realizovať, z niekade materiál odoberajú, tak nech nám doložia aspoň prieskum a oslovíme nejaké firmy a urobme prieskum trhu. Cena s DHP ak bude pod 20 000 €, tak sme v súlade so zákonom.

Kocúr – v I. etape sme neuvažovali, že od obchodu sa to dopracovalo, po obchod to mal robiť Accord, problém bol z ďalšou ulice, tak je iná firma, materiál tu mali.

Ing. Kolimárová– komu platíme za tovar

Starosta – vysvetlil, že  my to platíme,  lebo si to kupuje my

Ing. Kolimárová – doplnila, že ako to uhradíme, keď sme to neobstarali, kde je prieskum trhu a kto ho vyhodnocoval

Starosta – vysvetlil, že sami sme si vyhodnocovali a prieskum trhu sme si robili

Ing. Kolimárová– vysvetlila, že o tomto nemala informáciu, že sa to obstarávalo. Pri dažďovej kanalizácii platí to isté, čo hovorila pred chvíľou, budem kupovať rúry a musíme ich obstarávať, ďalej sa zaujímala, prečo boli navýšené výdavky na begu žľaby.

Starosta – tam bolo verejné obstarávanie na materiál, my sme kúpili žľaby, ale pôvodné žľaby boli hlbšie a širšie, bolo treba zabetónovať a vyrovnať to, toto urobila firma a my to musíme zaplatiť.

Kocúr – je potrebné doložiť potrebné doklady.

Starosta – požiadal komisiu, aby uložilo obci predložiť doklady na najbližšie zastupiteľstvo

Ing. Kolimárová– doplnila, že je potrebné zrealizovať výberové konanie na všetky spomínané akcie.

Kocúr predstavil znenie uznesenia s  pripomienkou zabezpečenia výberového konania.

 

Uznesenie č. 45/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I          BERIE NA VEDOMIE

a)         Dôvodovú správu k Návrhu na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

b)         Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

II.        SCHVAĽUJE

2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 v zmysle predloženej Dôvodovej správy

s pripomienkou čerpania finančných prostriedkov až po zabezpečení výberového konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

 

rozpočtová klasifikácia schválený rozpočet návrn na 2. zmenu rozpočet po zmenách
Príjmy bežného rozpočtu  
312 001 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 820,00 3 368,00 4 188,00

312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

2 320,00 - 1 500,00 820,00
Výdavky bežného rozpočtu  
09.1.1.1 633 009 02 Učebné pomôcky z dotácie na výchovu a vzdelávanie 2 299,00 517,00 2 816,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 1 456,00 Eur na:

 

Nákup begu žľabov na Hviezdoslavovu a Exnárovu ulicu v sume 1 420,00 Eur,

 

Vybudovanie kolumbária v sume 36,00 Eur.

 

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,  Ing. Ondrášik, Báťková, Bútor, Kocúr

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

                                                                                                          Jozef Kucej

 

7       Správa o pripravenosti akcií plánovaných na rok 2014

Starosta predstavil správu o pripravenosti akcií, je súčasťou zápisnice. Ďalej informoval, že dnes dostal sťažnosť občanov ulice Školskej, táto je adresovaná na obec a na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Túto sťažnosť im osobne odovzdal, budeme čakať aké stanovisko dostaneme, občania sa sťažujú, počkáme ako bude investor reagovať, v podstate sa budeme zaoberať aj týmto, niečo nám bolo povedané a niečo iné sa robilo.

Kocúr – čo sa týka Športovej ulice, tu nás oklamali, vyzeralo to nádejne, majú to jednoznačne zaplátať, nech to spravia. Zaujímal sa, či máme nejakú písomnú dohodu o tejto našej dohode ohľadne Športovej ulice

Starosta – vysvetlil, že nie, to bola iba úloha pre obecné zastupiteľstvo z kontrolného dňa, kde sme mali polovicu nákladov hradiť my, s tým obecné zastupiteľstvo súhlasilo a čakali sme na vodárov, kým opravia vodovod.

Báťková – pôvodná dohoda bola, že sa spraví centrálna časť, od toho vodári odskočili a urobili len prípojky, ktoré sa patrí zaplátať, každý výkop je iným kameňom, nech to dajú do pôvodného stavu.

Ing. Kolimárová– odporúča napísať vodárom list, lebo porušili majetok bez povolenia rozkopávky, zatiaľ bez sankcií ich žiadame o nápravu.

Na rokovanie sa dostavil sa Ing. Černok.

Kocúr – sa zaujímal, že vlani sme prijali rozhodnutie na opravu strechy kultúrneho domu

Starosta – dostali sme informáciu, že v krátkej dobe bude prebiehať výzva na opravu kultúrnych domov, ak sa chceme zapojiť, je potrebný projekt, stavebné povolenie, krytie rozpočtu, toto musíme v predstihu pripraviť, aby sme mohli hneď reagovať. Ďalej informoval, že tu boli dvaja páni z Brezna, predstavili projekt na bezbariérový vchod, tento odovzdal poslancom. Ďalej predstavil projekt riešenia chodníkov v cintoríne.

Ing. Kolimárová– doplnila, že k sťažnosti treba sťažovateľom oznámiť do 30 dní, komu sme ju postúpili a čakáme na vyjadrenie.

Kocúr – vyjadril súhlas, že treba odpísať, že sa to postúpilo

Starosta – ak by sme to mali dať do pôvodného stavu, tak z rozpočtu obce a na to musíme nájsť peniaze.

Kocúr predstavil návrh na uznesenie.

 

Uznesenie č. 46/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu o pripravenosti a plnení akcií, ktoré sú naplánované na realizáciu v roku 2014

II.        ODPORÚČA

starostovi obce pripraviť projektovú dokumentáciu a rozpočet na rekonštrukciu a zateplenie kultúrneho domu tak, aby tieto materiály boli pripravené v prípade, že bude vyhlásená výzva na získanie finančných prostriedkov na túto rekonštrukciu

III.      UKLADÁ

obci písomne vyzvať Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, aby zabezpečila opravu rozkopávok na Športovej ulici do pôvodného stavu na vlastné náklady

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,  Ing. Ondrášik, Báťková, Bútor, Kocúr, Ing. Černok

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0 

                                                                                   

8      PHSR – prerokovanie návrhu

Starosta informoval, že spracovateľom je Mgr. Gembická, je pripravený dotazník a materiál bol zaslaný v predstihu poslancom. Otvoril rozpravu. Tento dotazník bude rozposlaný občanom, následne sa vyhodnotí.

Ing. Kolimárová sa zaujímala, či vykonáva obec matričný úrad, ak nie, tak to navrhla vypustiť, ďalej sídlo pracoviska obvodného úradu, teraz sú už okresné úrady, je potrebné to zmeniť, aspoň to tam spomenúť rýchlostnú komunikáciu R7, ktorá by mala ísť. Potom je  rozpor vo vízii, kde sa spomína, že obec poskytuje plnohodnotný život, už na základe tohto, by sme nevedeli žiadať dotáciu, lebo nie že obec má, ale chceme, aby mala dostatok príležitostí pre plnohodnotný život.  Čo sa týka silných a slabých stránok, tak sú spomenuté všeobecne, preto navrhla rozpracovať silné a slabé stránky na všetky oblasť, všade kde sú spomenuté zákony, tak tam doplniť čísla zákonov. Ďalej navrhla doplniť regionálny operačný program do materiálov.

Starosta – informoval, že vyhodnotíme dotazníky a takto upravený materiál budeme až potom schvaľovať.

Báťková – navrhla doplniť do materiálu ženskú skupinu Vidovenky.

 

Uznesenie č. 47/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         ODPORÚČA

vymeniť časť sídlo okresného úradu, R 7 spomenúť, vo vízii opraviť v zmysle, že chceme silné a slabé stránky na každú oblasť, doplniť čísla zákonov a doplniť regionálny operačný program.

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,  Ing. Ondrášik, Báťková, Bútor, Kocúr, Ing. Černok

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –                0

 

9     Rôzne

Ing. Rubintová- informovala, že v Zásadách hospodárenie s majetkom obce v bode 11 písm. i) je uvedené, že nie je možné dohodnúť predkupné právo na prenajímanú  nehnuteľnosť. Teraz musíme prehodnotiť naše zásady.

Starosta – zas tu máme anomáliu, kde sme spravili súťaž, prešiel mesiac a zmluva nie je uzavretá. Na jednej strane má nájomca investovať do majetku, ktorý nám zhodnotí, ale v prípade, že by mal záujem o odkúpenie, tak nemá predkupné právo, takto máme schválené VZN.

Kocúr – informoval, že je za to, aby sa zmluva podpísala, ak je to raz tak, tak musíme zmeniť zásady, už dnes tu mal byť návrh zmeny zásad, lebo teraz to nevieme s ich požiadavkou predkupného práva podpísať a rozprávame o tom 2 mesiace.

Ing. Ondrášik – o tomto sme nevedeli, že chcú predkupné právo, to chcú iba teraz

Ing. Černok – sa zaujímal, aký je to rozpor s VZN a zmluvou?

Ing. Rubintová – vysvetlila, že v zásadách máme, že nemožno dohodnúť predkupné právo, musíme zmeniť zásady a to musí byť formou dodatku.

Ing. Černok – sa zaujímal, že keby bola v zmluve možnosť predkupného práva, on navrhuje, aby tam mohla byť možnosť predkupného práva, buď, že bude napr. prvý oslovený alebo môže mať možnosť predkupného práva.

Kocúr pripomenul, že už sa rozprávali, čo sa týka rekonštrukčných prác sme od nich chceli vyčíslenie týchto prác, teraz to nevidí, lebo keď to podpíšeme a nevieme koľko si môžu odrátať, je to potrebné ošetriť, že keď budú chcieť robiť rekonštrukciu, tak najskôr si to dajú odsúhlasiť obci s vyčíslením. Predstavil znenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 48/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         PREROKOVALO

Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

budova súpisné číslo 118 nachádzajúca sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedená Okresným úradom v Lučenci, katastrálnym odborom – predajňa potravín a pohostinstva na ulici Zvolenskej číslo 84 – nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ KN č. 97 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2 – zapísaná na LV č. 5991

 

podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže.

II.        SCHVAĽUJE

prenájom nehnuteľnosti – budovy súpisné číslo 118 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedená Okresným úradom v Lučenci, katastrálnym odborom – predajňa potravín a pohostinstva na ulici Zvolenskej číslo 84 – nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra „C“ KN č. 97 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2

víťazovi obchodnej verejnej súťaže

Globus, spol. s r. o., IČO 31571697, v zastúpení konateľom Milanom Lovnianskym, so sídlom Zvolen, Lieskovská cesta č. 472, PSČ 960 01

na obdobie šiestich rokov od 01. mája 2014 za ročné nájomné 10.800,00 Eur za podmienok, že budova bude využívaná ako maloobchodná predajňa potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru

s pripomienkou

zapracovať do zmluvy nasledovné:

„Nájomca bude rekonštrukčné práce na objekte vykonávať na vlastné náklady. Prenajímateľ odpočíta tieto skutočné náklady zo stanovenej výšky nájomného. Rozsah rekonštrukčných prác musí byť pred realizáciou odsúhlasený obcou písomnou formou. Nájomník v prípade odpredaja uvedenej nehnuteľnosti si môže uplatniť predkupné právo.“

III.      UKLADÁ

obci zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa schvaľovacej časti uznesenia v znení ako bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,  Ing. Ondrášik, Báťková, Bútor, Kocúr, Ing. Černok

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               0

 

Starosta – vysvetlil, že sa jedná o vypustenie poplatku za elektrinu, toto chce nájomca vypustiť a hneď  zmluvu podpíše, nakoľko tam chodí iba cez deň a elektrinu nepotrebuje.

 

Uznesenie č. 49/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         RUŠÍ

a)   Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 35/2014 zo dňa 13. marca 2014 v znení:

      „I. SCHVAĽUJE poslanecký návrh Ing. Černoka, 10,00 Eur mesačne za energie“

b)   Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 36/2014 zo dňa 13. marca 2014 v znení:

      „I. SCHVAĽUJE zmluvu so zapracovanými úpravami“

II.        PREROKOVALO

 

Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

budova súpisné číslo 327 nachádzajúca sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedená Okresným úradom v Lučenci, katastrálnym odborom – bývalá materská škola na ulici Školskej číslo 3 – nachádzajúca sa na pozemku parcela registra „C“ KN č. 404/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 – zapísaná na LV č. 5991

 

podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže.

III.      SCHVAĽUJE

prenájom časti nehnuteľnosti o výmere 7,5 m2 – budovy súpisné číslo 327 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedená Okresným úradom v Lučenci, katastrálnym odborom – bývalá materská škola na ulici Školskej číslo 3 – nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra „C“ KN č. 404/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2

víťazovi obchodnej verejnej súťaže

Rastislav Ragač, IČO 43734065, miesto podnikania Vidiná, Zvolenská 91/181, PSČ 985 59

od 25.04.2014 do 31.12.2014za ročné nájomné 60,08 Eur za podmienok, že budova bude využívaná ako skladové priestory potravinárskeho tovaru.

IV.       UKLADÁ

obci zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa schvaľovacej časti uznesenia v znení ako bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,  Ing. Ondrášik, Báťková, Bútor, Kocúr, Ing. Černok

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               0

 

Starosta informoval, že vyšla výzva na kanalizáciu - dokončenie ulíc, ktoré sa nedostali do projektu. Ohľadne výstavby kanalizácie bola výzva a treba na ňu reagovať, rokovali sme o tom s vodármi, firma ING PAK nám dopracuje projekt a rozpočet. Je tu jeden problém pri použití stavebného povolenia, na základe toho, že práva obec odstúpila vodárom, oni nám to musia odstúpiť naspäť, na budúci týždeň sa vyjadrí ich investičný riaditeľ. Ďalší problém je, že táto výzva zahŕňa spoluprácu s Lučencom, vychádzajú nám obrovské náklady na 1 obyvateľa a možno to budeme robiť pre 40 rodín, je to cca dĺžka takmer 400 metrov a budú vysoké náklady. Môže sa stať, že podiel bude 20 až 25 %, preto nám bolo odporučené, aby sme odstúpili od tejto výzvy, lebo sme na už 88 % odkanalizovaní a aby sme si to dali do poriadku. Následne do 30.10.2014 pripravili žiadosť z Envirofondu, kde je väčšia šanca to získať ako z eurofondov.

Báťková informovala, že v najbližšom období bude 3. ročník vo varení guľášu, preto sa zaujímala, či už je kotol pre obec zakúpený a ďalej, kto bude variť obecný guľáš, ono sa nedá venovať sa aj jednému aj druhému, či by poslanci nevedeli uvariť guľáš za obec Vidinú.

  10       Interpelácia

Kocúr sa zaujímal, kedy bude kolaudácia kanalizácie a kto tam za obec bude.

Starosta vysvetlil, že kedy bude, tak to nevie zatiaľ nikto a za obec tam nebude asi nikto, nie sme potrebný

Ing. Kolimárová – pripomenula, že sme účastníci konania.

Kocúr – tak sa treba voči tomu ohradiť, obec tam musí byť

Ing. Kolimárová– informovala, že na internete našla zverejnený dodatok č. 1 s Meposom, tento dodatok bol uznesením dňa 13.3.2014 schválený. Dodatok je podpísaný s dátumom 14.1.2014, s tým, že platí od 1.2.2014, ďalej si pozrela zápisnicu a retroaktívne tento dodatok nemôžeme podpisovať, prečo sa to tak udialo. Ďalej požiadala o kontrolu návrhu dodatku, aká je tam platnosť a tento im vrátiť.

 

Uznesenie č. 50/2014 zo dňa 24.04.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         UKLADÁ

obci zabezpečiť, aby Zmluva o dielo č. 326/20/2002 zo dňa 14.12.2001 dodatok č. 1 bola pri fakturácii uplatňovaná len do jej platnosti t. j. najskôr nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle obce

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič,  Ing. Ondrášik, Báťková, Bútor, Kocúr, Ing. Černok

PROTI –                     0

ZDRŽAL SA –            0

 

 

 

Jozef Kucej

 

11     Diskusia

Čavoj – sa zaujímal, kto rozhodol, že na koľko percent je poškodený chodník, že koľko už bolo poškodeného a koľko poškodili oni na Pivovarskej ulici a od koho sa odkupuje dlažba na túto ulicu.

Starosta – vysvetlil, že tam sa chodilo spoločne so zhotoviteľom stavby, spisovalo sa to na mieste a dohodlo sa ako sa to bude robiť, o tomto máme fotky, ako to vyzeralo pred tým. Dlažbu si kupujeme my a oni nám ju položia celé komplet, preto, že to rozbili.

Čavoj – sa zaujímal, čo s poškodenou Školskou ulicou, je to náš majetok a musíme byť účastníci konania, lebo keď odídu preč, budeme sa s nimi súdiť.

Starosta vysvetlil, že investorom tejto stavby nie sme my.

Čavoj vysvetlil, že na ulici Školskej ulici nepoužili ani poriadny asfalt, nebolo to tam vybetónované a kto tam osadil tabuľu, že zákaz vjazdu okrem vozidiel stavby.

Ing. Kolimárová bolo potrebné chodiť na zastupiteľstvá predtým, kde bývalý starosta ignoroval poslancov, neodpovedal na ich interpelácie.

Starosta vysvetlil, že predtým sa kontrolných dní nezúčastňovali zástupcovia obce, ako prišiel on, tak zariadil aj stavebný dozor, ktorý háji naše záujmy.

 

 

12     Návrh na uznesenie

Kocúr - predstavil znenie prijatých uznesení.

 

13    Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa

Želmíra Báťková                                                        

Vo Vidinej, dňa Pavol Bútor     

                                                          

Zapísal: Ing. Šupica                 

 

                        Jozef Kucej                                    starosta obce

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 24. 4. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť