Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 24.8.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 24.08.2011

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 140/2011 zo dňa 24.08.2011

Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJEprogram rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej nasledovne:1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie3. Zrušenie uznesenia 4. Schválenie Dodatku č. 15. Uznesenia6. Záver

Vo Vidinej dňa 25.08.2011

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 141/2011 zo dňa 24.08.2011

Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJEnávrhovú komisiu v zložení: Bc. Drahomíra Kuceková, Pavol Bútor, Želmíra BáťkováII. BERIE NA VEDOMIEoverovateľov zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová a Jozef Kucej

Vo Vidinej dňa 25.08.2011

Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c az 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 24.08.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: 0Neospravedlnení: Mgr. Michal Kmeť, Peter KucejNávrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Želmíra Báťková, Pavol BútorOverovatelia zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová a Jozef Kucej

Program:1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie3. Zrušenie uznesenia č. 139/20114. Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov5. Návrh na uznesenia6. Záver

1 OtvorenieStarosta prítomných na informoval, že toto mimoriadne zasadnutie je zvolané na základe žiadosti podpísaných poslancov. Prítomných bolo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Predstavil program zasadnutia.

Hlasovanie ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. ČernokPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 140/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Bc. Drahomíru Kucekovú, Želmíru Báťkovú a Pavla Bútora

Hlasovanie:ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Ing. Predajnianská, Ing. ČernokPROTI 0ZDRŽAL SA Bc. KucekováBolo prijaté uznesenie č. 141/2011

Starosta určil ako overovateľov zápisnice Ing. Želmíru Kolimárovú a Jozefa Kuceja.Bolo prijaté uznesenie č. 141/2011

3 Zrušenie uznesenia č. 139/2011Starosta – pripomenul, o aké uznesenie sa jedná, bolo prijaté 23.08.2011. Následne sa zaujímal o pripomienky k tomuto bodu.

Hlasovanie ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. ČernokPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 142/2011

4 Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinejp. Báťková- predstavila návrh Dodatku č. 1, kde navrhla platnosť od 1.1.2011 a schválenie s dnešným dátum a číslom uznesenia. Ing. Kolimárová– pripomenula, že sú si všetci vedomí, čo schvaľujúStarosta doplnil, že takto navrhovaná platnosť je protizákonná. Ďalej doplnil, že s týmto návrhom nesúhlasí a bez poradenia s právnikom toto považuje za protizákonné. Ing. Kolimárová – doplnila, že voči tomu nemá námietky.Kucej J. – sa zaujímal o nejaké iné riešenie.Ing. Kolimárová – informovala, že v Sociálnej poisťovni je ešte akceptovateľné riešenie, že to hlásenie, ktoré obec podala v júli, môže upraviť, kde pre všetkých poslancov platí tak ako bolo, ale iba pre p. Báťkovú platí, že tá odmena bola iba za jeden mesiac. Kucej J. – vysvetlil, že všetci boli prihlásení do poisťovne, existuje opravný výkaz, v ktorom ju odtiaľ výjme, tento opravný výkaz poisťovňa akceptuje, s tým, že obec dňom 01.01.2011 ju odhlási z poisťovne. Toto mu povedala pracovníčka Sociálnej poisťovne pani Šalamúnová. Starosta – vysvetlil, že toto bude akceptovať, až keď to bude mať na papieri. Ďalej informoval, že urobí všetko preto, aby to dobre dopadlo, len nemôžu od neho chcieť, aby porušil zákon.Ing. Kolimárová vysvetlila, že keď sa dalo dodatočne prihlásiť, tak sa dá aj dodatočne odhlásiť. Bc. Kuceková – sa zaujímala, či bol starosta v Sociálnej poisťovni, za kým si bol a čo mu povedali.Starosta vysvetlil, že tam bol spoločne aj s p. Báťkovou a im povedala pracovníčka riešenie, že Dodatok musí byť platný od 01.01.2011.Ing. Predajnianská –doplnila, že je potrebné to overiť v Sociálnej poisťovni. Ing. Kolimárová – pripomenula, že riešenie so spätnou platnosťou nie je v súlade so zákonom, ale oni hľadali iné riešenie, treba si to iba overiť. Ďalej je potrebné odhlásiť p. Báťkovú. Teraz to odhlasujú, ak bude iné riešenie prechodné, tak toto uznesenie platiť nebude a v platnosti ostáva uznesenie zo včerajška.

Hlasovanie:ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. ČernokPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 143/2011

5 Návrh na uznesenieBc. Kuceková predstavil návrh na uznesenie.

6 ZáverStarosta na záver poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Želmíra Kolimárová ........................................................

Jozef Kucej ........................................................

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 24. 8. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť