Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 25.10.2012

pozvánka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 25.10.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Báťková, Kucej Peter, Kucej Jozef Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Antalič, Kocúr, Bútor Overovatelia zápisnice: Bc. Kuceková,  Ing. Černok

Program: 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Zmena uznesenia č. 188/2011 – predaj nehnuteľnosti 4. Návrh na uznesenie 5. Záver

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky.

Uznesenie č. 125/2012 zo dňa 25.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –   Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská– navrhla do návrhovej komisie pána Antaliča, pána Kocúra a pána Bútora . Ako overovateľov zápisnice určila pána Ing. Černoka a Bc. Kucekovú Uznesenie č. 126/2012 zo dňa 25.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Antalič, Kocúr, Bútor

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice:  Ing. Černoka a Bc. Kucekovú

Hlasovanie: ZA –   Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

3 Zmena uznesenia č. 188/2011 – predaj nehnuteľnosti

Ing. Predajnianská–pripomenula situáciu, odpredaj bol schválený manželom Závrackým, kataster prerušil konanie, je potrebné do uznesenia doplniť podiely v 1/1. Navrhla zobrať na vedomie dôvodovú správu, potom zrušiť staré uznesenie a prijať nové uznesenie. Predstavila doplnené uznesenie a to o charakter nehnuteľnosti. Zaujímala sa o pripomienky. Následne dala hlasovať za zrušenie uznesenia č. 188/2011.

Uznesenie č. 127/2012 zo dňa 25.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE Dôvodovú správu

II. RUŠÍ Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 188/2011 zo dňa 15.12.2011: „I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 1 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod nehnuteľností vedených Správou katastra Lučenec pre obec Vidiná, k.ú. Vidiná vedenej na LV č. 5991 ako CKN parc. č. 959/12 o výmere  144 m2, 959/6 o výmere 20 m2 a 959/13 v podiele 1/3 o výmere 129 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Iva Závrackého a Kvetoslavi Závrackej, bytom Rúbanisko III/27, Lučenec za cenu podľa znaleckého posudku – 750,00 Eur. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6.“

Hlasovanie: ZA –   Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Ing. Predajnianská predstavila znenie nového uznesenia

Uznesenie č. 128/2012 zo dňa 25.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 1 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod nehnuteľností vedených Správou katastra Lučenec pre obec Vidiná, k.ú. Vidiná vedenej na LV č. 5991 ako CKN parc. č. 959/12- zastavané plochy  a nádvoria o výmere  144 m2 v podiele 1/1, parc. č. 959/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v podiele 1/1  a parc. č. 959/13 v podiele 1/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Iva Závrackého a Kvetoslavi Závrackej, bytom Rúbanisko III/27, Lučenec za cenu podľa znaleckého posudku – 750,00 Eur. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6.“

Hlasovanie: ZA –   Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

  4 Návrh na uznesenie

Kocúr predstavil návrh na uznesenie.

Ing. Predajnianská pred záverom informovala o súhlase na výrob stromov pre potreby kanalizácie, ďalej informovala, že bol doručený harmonogram prác výstavby kanalizácie, bude to zväčšené a dané do tabúľ. Bol odoslaný list pre ministra ohľadne I. etapy, zaujímala sa o to, či boli poslancom doručené zmluvy, o ktoré požiadali. Ďalej informovala o podkladoch pre I. etapu, kde sme požiadali Obvodný úrad životného prostredia o potvrdenie I. etapy. Úrad už overil celú stavbu, tak nám dali iba vyjadrenie – stanovisko, že I. etapa je totožná s projektovou dokumentáciou na celú stavbu. Požiadala o prebratie menovacích dekrétov k inventarizácii. Ing. Černok – pripomenul, že tento harmonogram nedodržujú.

 

5 Záver

Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť. Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 05.11.2012 Bc. Kuceková

    Vo Vidinej, dňa Ing. Milan Černok  

Zapísal: Ing. Šupica  

                                                                                            Ing. Martina Predajnianská                                                                                         poverený zástupca starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 25. 10. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť