Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 25.11.2010

pozvánka

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 25.11.2010 (vo štvrtok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti obecnej rady a správa o činnosti komisií
 4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 5. Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh VZN č. 08/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností
 7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
 9. Mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2010
 10. Rôzne
 11. Interpelácia
 12. Diskusia
 13. Uznesenia
 14. Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač

starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 25.11.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 68/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) program obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 69/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Šulek

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Ing. Černok, Kocúr

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3. Správa o činnosti obecnej rady a správa o činnosti komisií

Uznesenie č. 70/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Správu o činnosti obecnej rady, kontrolu uzneseníb) Správu následnej kontroly pokladne za I. polrok 2010c) Správu o činnosti komisií

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 71/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

II. SCHVAĽUJE

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5. Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č.72/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k návrhu VZN č. 7/2010

II. SCHVAĽUJE

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok.

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6. Návrh VZN č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

Uznesenie č. 73/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k návrhu VZN č. 8/2010

II. SCHVAĽUJE

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností bez pripomienok

III. UKLADÁ

Starostovi Obce Vidiná vypracovať dodatok k Zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretú 14.12.2001 s firmou Meposom s. r. o. v súlade s VZN č. 8/2010 s termínom do 31.12.2010

T: 31.12.2010

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7. Návrh na 3 zmenu rozpočtu Obce Vidiná pre rok 2010

Uznesenie č. 74/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

1. Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 4.000,00 Eur na realizáciu stavby „Chodníky a oplotenie obecného cintorína v Obci Vidiná“

2. 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:

Príjmové finančné operáciePodpoložka Schválený rozpočet Návrh na 3. zmenu Rozpočet po 3. zmene454 002 Z ostatných fondov obce 0,00 + 4.000,00 20.000,00Kapitálové výdavky08.4.0 717 001 Realizácia „Chodníky a oplotenie obecného cintorína v Obci Vidiná“ 0,00 + 4.000,00 4.000,00

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011

Uznesenie č. 75/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 9. Prerokovanie odmeny starostovi obce pre rok 2010

Uznesenie č. 76/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) spôsob hlasovania - tajneb) volebnú komisiu – Mgr. Kamenská, Ing. Kolimárová, Ing. Černokc) mimoriadnu odmenu starostovi obce vo výške 5 % ročného príjmu.

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 10. Odmena hlavného kontrolóra za rok 2010

Uznesenie č. 77/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 15 % ročného príjmu.

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 11. Mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2010

Uznesenie č. 78/2010 zo dňa 25.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Mimoriadnu odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej nasledovne:

Meno a priezvisko poslanca mimoriadna odmena za: Výška odmeny v Eur

Černok Milan, Ing. za iniciatívu pri pripomienkovaní návrhov uznesení 100,00Kamenská Martina, Mgr. za iniciatívu pri riešení problémov občanov a tvorbu obecných novín 150,00Kocúr Štefan za iniciatívu pri riešení problémov spojených s výstavbou v obci 120,00Kolimárová Želmíra, Ing. za iniciatívu pri riešení zmlúv o dielo a zmlúv o spolupráci 130,00Kuceková Drahomíra, Bc. za iniciatívu pri pripomienkovaní návrhov uznesení 100,00Legíňová Mária, Ing. za participovanie na tvorbe rozpočtu obce a návrhov zmien rozpočtu obce 120,00Predajnianská Martina, Ing. za iniciatívu pri riešení zmlúv o dielo a zmlúv o spolupráci a príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva 130,00Šulek Milan za iniciatívu pri riešení problémov spojených s výstavbou v obci 130,00Veliká Mária, Ing. za iniciatívu pri riešení návrhov smerníc, zásad a návrhov VZN 140,00SPOLU 1.120,00

Vo Vidinej dňa: 29.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Návrhová komisia:

Ing. Želmíra KolimárováIng. Mária LegíňováMilan Šulek


zápisnica

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 25.11.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: 0

Neospravedlnení: 0

Návrhová komisia: Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Šulek

Overovatelia zápisnice: Kocúr, Ing. Černok

Program:

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie3. Správa o činnosti obecnej rady a správa o činnosti komisií4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej5. Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady6. Návrh VZN č. 08/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 20108. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 20119. Mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 201010. Rôzne 11. Interpelácia12. Diskusia13. Uznesenia14. Záver

1 Otvorenie

Na začiatku prítomných privítal starosta obce Vidiná. Predstavil program zastupiteľstva. Skonštatoval, že je prítomných 8 z 9 poslancov. Nikto sa neospravedlnil. Ing. Veliká - navrhla vsunúť do programu za bodom 8 bod 9. Jedná sa o bod, v ktorom navrhla prerokovať odmenu starostovi obce. Zostávajúce body sa posunú. Starosta – navrhol ako ďalší bod doplniť bod odmena hlavného kontrolóra. Tento bod navrhuje pod číslom 10. Ostatné body sa posúvajú ďalej. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 68/2010

2 Voľba návrhovej komisie

Po hlasovaní pristúpil starosta k ďalšiemu bodu programu a to voľbe návrhovej komisie a určeniu overovateľov zápisnice. Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Kolimárovú, Ing. Legíňovú a p. Šuleka Nikto nemal iný návrh, starosta dal hlasovať, aby návrhová komisia pracovala v navrhnutom zložení.

Hlasovanie

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 69/2010

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Kocúra a Ing. Černoka.

3 Správa o činnosti obecnej rady, správa o činnosti komisií a správa o vykonanej kontrole

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady. Správa je súčasťou zápisnice. Ďalej informoval o výsledku finančnej kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka a bola to následná finančná kontrola finančných operácií hlavnej pokladne obce za I. polrok 2010. Kontrola bola vykonaná od 29.07.2010 do 26.08.2010, bola zameraná na úplnosť dokladov podľa zákona o účtovníctve, ďalej na hospodárenie a vynakladanie prostriedkov, dodržiavanie interných smerníc a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly. Kontrolou neboli zistené závažnejšie nedostatky.Ing. Veliká pripomenula, na konci roka pripravovala správu o činnosti komisií, ale upozornila, že nemá k dispozícii prezenčné listiny a zápisnice z rokovaní komisií za tento rok. Upozornila, že nakoľko nemá k dispozícii materiál, správu nemala na základe čoho vypracovať. Pripomenula, že aj Ing. Šupica upozornil, aby poslanci priebežne posielali zápisnice, nakoľko nie je možné ich spätne zaevidovať. V minulom roku sa zápisnice zozbierali na konci roka. Niektoré komisie sa vzdali v minulom roku.

Bolo prijaté uznesenie č. 70/2010

4 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Starosta pripomenul, že už tento materiál bol na rokovaní na minulom zasadnutí, opätovne bol prerokovaný aj na obecnej rade. K materiálu je priložená dôvodová správa. Do zásad bol zapracovaný mechanizmus odmeňovania poslancov. Pri poskytovaní odmeny treba prihliadať na to, aké úlohy poslanec plní a koľko času tomu venuje. Obecná rada doporučila schváliť tento návrh zásad odmeňovania poslancov. Následne sa zaujímal o pripomienky. Bc. Kuceková – sa zaujímala, v bode 1. zástupcovi starostovi patrí odmena 15 % z mesačného platu, plus za výkon funkcie poslanca, je aj členom komisií, či je to plus k tým 15 %.Starosta – informoval, že odmena sa kumuluje.Starosta upozornil prítomných, aby nedebatovali medzi sebou, nech si každý vypýta slovo a oboznámi všetkých o tom, čo ho zaujíma. Ing. Veliká pripomenula, že tento návrh odporučila schváliť aj obecná rada, kde boli prítomné všetky členky obecnej rady.

Hlasovanie

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Veliká, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Ing.Černok, Ing. Kolimárová, Mgr. Kamenská, Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 71/2010

5 Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Starosta informoval, že v dôvodovej správe sú vysvetlené zmeny a ak má niekto dotazy, spracovateľ ich vysvetlí, pripomenul, že materiál bol prerokovaný aj na obecnej rade, ktorá ho doporučila schváliť. Ing. Veliká – informovala, že nakoľko je tam veľa zmien, zbytočne by sa to muselo fotiť, tak sa na obecnej rade dohodli, že p. Koristeková na zastupiteľstvo prinesie aj pôvodný návrh a v prípade potreby vysvetlí rozdiely. Bc. Kuceková sa zaujímala, v čom sa to najviac zmenilo.p. Koristeková vysvetlila, že sa vypustili veci, ktoré určuje zákon, tie vo VZN nemajú prečo byť. Nič podstatné sa nemení, sumy zostávajú tie isté ako v minulom roku, aj za komunálny odpad, ostáva množstvový zber. Z dohody sa vypustil odstavec, kedy je splatný poplatok za komunálny odpad, nakoľko sa vydáva rozhodnutie, dohoda je len ako podklad k rozhodnutiu.

Hlasovanie

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianská Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 72/2010

6 Návrh VZN č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

Starosta informoval, že aj tento návrh bol prerokovaný na obecnej rade, ktorá ho doporučila schváliť. Spracovateľom materiálu bola p. Koristeková, ktorej odovzdal slovo.p. Koristeková vysvetlila, že separovanie je už povinné, taktiež aj separovanie kovov, boli pridané šedé vrecia. Ďalej informovala, že jednu pripomienku dostala telefonicky. Starosta informoval, že po zverejnení sa ozval sa občan p Kaplán. Pripomienka bola spracovaná do úradného záznamu a je súčasťou zápisnice. Predstavil pripomienku, že v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Vidiná a firmou Mepos s.r.o., kde je dohodnuté, že sa budú vyvážať 110 L sudy, objavili sa aj 240 L kuka sudy, je potrebné to dať na správnu mieru. Ďalej navrhol, aby sa to nevypustilo, ale formou dodatku zmluve s Meposom.Kocúr sa zaujímal, či bude cena súhlasiť a keď ich je zopár, či sa oplatí pre ne chodiť firme Mepos. Starosta informoval, že chodí jedno auto, to isté, ktoré zbiera odpad.p. Koristeková pripomenula, že poplatok je vypočítaný za L odpadu, občania platia za litre odpadu.

Hlasovanie Návrh VZN č.8/2010

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianská Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Hlasovanie ukladá

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianská Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 73/2010

7 Návrh na 3 zmenu rozpočtu Obce Vidiná pre rok 2010

Starosta pripomenul, že je to ten istý návrh, ktorý bol na minulom obecnom zastupiteľstve odložený na dopracovanie. Následne odovzdal prítomným kópie z projektovej dokumentácie a vysvetlil začaté práce. Ružovou farbou je zvýraznená začatá etapa a plus, čo by sa malo dokončiť. Chodník č. 4 bude mať hrobové miesta len hore, chodník č. 5 bude mať hrobové miesta obojstranne, chodník č. 6 sú neobsadené miesta.Ing. Kolimárová sa zaujímala, že v pôvodnom rozpočte boli finančné prostriedky vyčlenené na úpravu cintorína, koľko to bolo presne.Ing. Rubintová informovala, že v rozpočte boli schválené finančné prostriedky vo výške ešte v Sk, 80 000,- na chodníky a prvou zmenou rozpočtu bolo schválených 5 000 € na projektovú dokumentáciu. Ďalej informovala, že zo schválených peňazí na cintorín bolo potrebné zlegalizovať odber vody, nakoľko nebolo vybudovaná vodomerná šachta.Ing. Kolimárová sa ďalej zaujímala, že v schválených 80 000,- Sk bolo čo konkrétne plánové urobiť.Starosta vysvetlil, že pôvodne sa mal spraviť iba chodník č.2 Ing. Kolimárová zhrnula, že v rámci plánovaného rozpočtu sa mal urobiť chodník č. 2 a čo vyvolalo zmenu, že sa musí robiť niečo iné.Starosta informoval, že nebolo možné vytyčovať hrobové miesta, pri vytyčovaní sa nebolo o čo oprieť aj kvôli svahovitosti terénu a situácia už bola neúnosná. Ing. Kolimárová argumentovala, že schválený rozpočet nemal nič spoločné so svahovitosťou terénu a v rámci rozpočtu sa mal urobiť chodník č. 2 a nič iné. To že sa začali robiť chodníky č. 5 a č.6 bola tým pádom samostatná akcia.Starosta vysvetlil, že to čo sa plánovalo urobiť svojpomocne, vstupné hore chodníky, od toho sa upustilo, nakoľko tu bol vážnejší problém.Ing. Kolimárová sa zaujímal, kto o tom vedel, že sa od toho upúšťa.Starosta pripomenul, že peniaze na to boli vydelené a keď bude možnosť, tak práce sa budú robiť v rámci aktivačných prác. To nebolo možné a peniaze sa snažila obec využiť na výstavbu chodníkov v zmysle projektu.Ing. Kolimárová sa zaujímala, kedy sa začali práce na chodníku č.5 a č.6 a prečo nebolo zvolané obecné zastupiteľstvo a tam nebolo informované o dôvodoch zmeny.Starosta informoval, práce sa začali začiatkom októbra a bolo potrebné začať robiť, tieto práce považoval za potrebnejšie, nakoľko bol problém s hrobovými miestamiIng. Kolimárová sa zaujímala, na základe čoho nastúpila firma.Starosta informoval, že na základe dohody, ale podľa toho koľko máme peňazí v rozpočte Ing. Kolimárová sa zaujímala, či je dohoda podpísaná a platná.Starosta informoval, že dohoda nie je ešte podpísaná.Ing. Kolimárová pripomenula, že práce sa vykonávajú bez akejkoľvek zmluvy a čerpá sa rozpočetStarosta zdôraznil, že rozpočet sa nečerpá a nikomu nebolo nič vyplatené.Ing. Černok sa zaujímal, či je stanovený nejaký finančný limit kedy môže rozhodovať starosta bez súhlasu zastupiteľstva. Práce bežia a toto všetko ako výpisy z projektov mali byť už dávno redložené a možno sa teraz čerpá rozpočet načierno.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa to čerpá z kapitálových alebo bežných výdavkovIng. Rubintová informovala, že je navrhované z kapitálových Ing. Černok dodal, že dohoda je ústna a či bolo verejné obstarávanieStarosta informoval, že toto nepodlieha verejnému obstarávaniuIng. Černok argumentoval, že nevie celkovú cenu, nevie rozpočet a ústna dohoda je nič.Starosta pripomenul, že on netvrdí, že dohoda je písomná, ale je dohodnutý, za čo spravia to, čo je zvýraznené.Ing. Kolimárová zdôraznila, že teraz nevieme čo stojí jeden meter a rozsah prác nie je merateľný a keď už nič, tak aspoň rozpočet, ktorým sú viazaní aj dodávateľ aj objednávateľ prác.Starosta informoval, že sú dohodnutí na cene, za ktorú zrealizujú zvýraznené práce v preložených výpisoch.Ing. Predajnianská pripomenula, že sa tu hovorí o projekte, ktorého súčasťou je aj kalkulácia. Ďalej sa zaujímala, aké materiály sa použijú na tie chodníky, lebo z tohto to nevie.Ing. Kolimárová informovala, že je to rozpísané v predloženom výpise.Ing. Predajnianská pripomenula, že jej aj tak chýba rozpočet.Ing. Veliká pripomenula, že každé euro podlieha verejnému obstarávaniu a je iba rozdiel, či je to priamym zadaním, lebo aj to verejné obstarávanie.Bc. Kuceková informovala, že ona sa už na minulom zastupiteľstva pýtala, aká firma to robí a za akých podmienok bola vybraná a mrzí ju to, že sú informovaní, ale až potom, keď sa začne robiť. Ďalej informovala, že sa tomu mohlo predísť, keby bol starosta povedal, že sa ide robiť toto a toto. To že je to v rozpočte, to je jedna vec a on ako starosta potrebuje nie mať to len v rozpočte, ale je to potrebné mať schválené aj poslancami, keďže starosta má určitý limit a ak sa ide nad limit je to zneužitie právomoci verejného činiteľa.Starosta pripomenul, že tento materiál bol prerokovaný aj na poslednej obecnej rade a teraz je predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Na minulom zastupiteľstva bola požiadavka na vykreslenie situácie, teraz je rozkreslená a vysvetlená. O zmene rozpočtu je možné hlasovať.Ing. Predajnianska pripomenula, že na obecnej rade to doporučili, ale predpokladali, že budú všetky materiály k dispozícii a v poriadku predložené obecnému zastupiteľstvu.Ing. Veliká povedala, že ak sa robí niečo, čo je potrebné urobiť a ak zatiaľ neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky a ak sa schváli zmena rozpočtu, tak po zmene rozpočtu nasleduje verejné obstarávanie a všetky povedané veci. Poslancom bol predložený návrh na zmenu rozpočtu.Ing. Kolimárová pripomenula, že na obecnej rade chceli, aby to bolo predložené, z toho dôvodu, že ak už bolo niečo vykonané, je potrebné to dať na správnu mieru. Ak nie je návrh zmluvy, nech ho starosta donesie, aby obecné zastupiteľstvo vedelo za akých podmienok sa to bude robiť, už keď je dodávateľ ústne vybratý, nech predloží rozpočet, čo sa za akú čiastku bude robiť. Starosta zdôraznil, že v takom rozsahu ako teraz povedala Ing. Kolimárová to nebolo prezentované na obecnej rade. Ďalej prezentoval finančné limity k oprávnenej osobe, tak finančný limit od 100 000 Sk do 300 000 Sk na stavebné práce rozhoduje starosta a doporučuje obecná rada.Ing. Kolimárová pripomenula, že doporučili na zastupiteľstvo, neodporučili to riešiť. Kocúr informoval, že čo teraz starosta prečítal, to sa stalo. Starosta má limit, ale druhý zákon je rozpočet obce a ak v rozpočte nie sú peniaze na určitú akciu, tak jedine zastupiteľstvo môže zmeniť rozpočet. Ak starosta išiel do tejto akcie, prvou povinnosťou bolo zvolať zastupiteľstvo, oboznámiť poslancov so situáciou, kde by bolo podľa projektu zrejmé, čo stojí jeden meter prác a firma to spraví za toľko a toľko, preto je potrebné zmeniť rozpočet. Starosta pripomenul, že všetci s tým súhlasia, peniaze na to sú, tak nerozumie, prečo teraz nesúhlasia. Šulek sa zaujímal koľko je tá suma na tie dva chodníky.Starosta vysvetlil, že to nie sú iba chodníky, ale aj svahovanie, úprava terénu.Ing. Černok informoval, že on tomu bude veriť, že to bude 5 000 €, keď to dajú na papieri. Bc. Kuceková sa zaujímala, že v dôvodovej správe sa píše, že I. zmenou rozpočtu v roku 2010 bolo vyčlenené 5 000,- € na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby chodníky a oplotenie obecného cintorína v obci.Starosta vysvetlil, poslancom je predložená iba tá časť, ktorej sa to teraz týka a táto suma bola vyčlenená na dokumentáciu, je to kompletná stavebná dokumentácia. Dokumentácia obsahuje svahovanie cintorína, osadenie chodníkov a oplotenie a začalo sa robiť s tou časťou, ktorá bola najviac potrebná.Mgr. Kamenská sa zaujímala, či sa bude robiť chodník v starej časti cintorína.Starosta vysvetlil, že ak budú peniaze, tak sa bude robiť aj ten, projektovaná je ľavá strana a v prácach sa bude pokračovať.Bc. Kuceková sa zaujímala akou formou bude to oplotenie.Starosta vysvetlil, že to nebude klasické pletivo, ale bude to formované zvárané pletivo.Ing. Kolimárová sa zaujímala, ak sa schváli zmena rozpočtu, ako sa bude postopovať.Starosta informoval, že to dohodne zmluvne, zatiaľ nebolo nič vyplatené a v rámci schváleného rozpočtu dohodne konkrétne, čo bude spravené.Ing. Končošová informovala, že v podprahovej metóde je potrebné uskutočniť prieskum trhu najmenej u troch dodávateľov, podľa nej to nie je verejné obstarávanie. Starosta môže rozhodnúť do výšky 300 000 Sk bez schválenia, vyberie si 3 firmy a on rozhodne podľa najlepšej ceny. Ing. Kolimárová vysvietila, že áno, súčasťou ponuky je rozpočet, na základe ktorého starosta vie odôvodniť, prečo vybral toho dodávateľa. Druhá vec je, že starosta má kompetencie, ale každá kapitálová koruna musí ísť obstarávaná. Ak by to bolo z bežných ako rekonštrukcia, tak má právo to podpísať.

Hlasovanie

ZA - Šulek, Ing. VelikáPROTI - Ing.Černok, Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáZDRŽAL SA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Bolo prijaté uznesenie č. 74/2010

8 Plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2011

Starosta sa zaujímal o pripomienky k plánu kontrolnej činnosti, ktorý predložila hlavná kontrolórka. Ing. Končošová poprosila v bode 6 vypracovať stanovisko k záverečnému účtu za rok 2010.

Hlasovanie:

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianská Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 75/2010

9 Rokovanie o odmene starostovi obce za rok 2010

Ing. Veliká poprosila starostu obce, aby nechal poslancov rokovať o odmene a opustil rokovaciu miestnosť. Ďalej pripomenula, že bol odhlasovaný program aj s týmto bodom, ktorý bol doplnený. Zaujímala sa o spôsob rokovania, či sa navrhnú nejaké percentá. V prvom rade je potrebné sa dohodnúť na spôsobe hlasovanie, či tajne alebo verejne. Hlasovanie za tajné hlasovanie:

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianská Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Ing. Veliká navrhla do volebnej komisie Mgr. Kamenskú, Ing. Kolimárovú a Ing .Černoka

Hlasovanie za volebnú komisiu:

ZA - Ing.Černok, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianská Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Mgr. Kamenská

Kocúr informoval, že ten návrh je platný, ktorý sa opakuje 5 krát a získa väčšinu.

Ing. Veliká doplnila, že ak nedostane návrh väčšinu, tak sa rozhoduje o 2 najviac sa opakujúcich návrhoch.Ing. Kolimárová prezentovala výsledky, ktoré boli v rozmedzí 0%, 3%, 5%, 10%, 15%. Trikrát sa opakoval návrh 0 %, návrh 3 % jeden krát, 5% dva krát, 10% dva krát, 15 % jeden krát. Ing. Veliká sa zaujímala, či sa ide ďalej hlasovať, lebo 0% nezískala väčšinu hlasuje sa o dvoch najvyšších návrhoch.Kocúr informoval, že podľa neho musí byť 5 hlasov za určitú sumu. O sumách 0%, 5%, 10% sa musí hlasovať ešte raz a z nich keď nedostane ani jedno 5 hlasov, tak potom z tých dvoch sa vyberie ďalšie. Druhé hlasovanie:0%- 3 hlasy5%- 4 hlasy10%- 2 hlasy

Tretie hlasovanie o 0% a 5%0% - 6 hlasov5% - 3 hlasy

Bolo prijaté uznesenie č. 76/2010

10 Odmena hlavného kontrolóra za rok 2010

Ing. Veliká odovzdala vedenie rokovania obecného zastupiteľstva starostovi. Starosta zhodnotil prácu hlavného kontrolóra, ktorým je Ing. Viera Končošová. Starosta navrhol mimoriadnu odmenu 15 % z ročného platu. Upozornil, že maximálna výška odmeny je 30 %.Ing. Veliká sa zaujímala, či sa zmestíme do rozpočtu.Starosta informoval, že v rámci rozpočtu je to v norme.Mgr. Kamenská sa zaujímala, koľko to bude v eurách.Ing. Rubintová informovala, že v eurách je to 258,08 €.

Hlasovanie

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianská Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 77/2010

11 Mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2010

Starosta na základe zásad odmeňovania poslancov navrhuje mimoriadne odmeny za rok 2010. Tieto odmeny budú zmenené podľa dochádzky. Zoznam mimoriadnych odmien je súčasťou zápisnice.Ing. Rubintová – v zmysle nových zásad prepočítala odmeny, kde odmeny sa týkajú za účasť na obecnom zasadnutí, za účasť na zasadnutí obecnej rady a za účasť na zasadnutí komisií plus počítala aj s rezervou na dnešné zastupiteľstvo a na ustanovujúcu schôdzu. Starosta navrhol mimoriadne odmeny jednotlivým poslancom.

Hlasovanie

ZA - Ing.Černok, Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianská Šulek, Ing. Veliká

PROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 78/2010

12 Rôzne

Starosta informoval o interpelácii poslankyne Mgr. Kamenskej, ktorú odovzdala písomne na minulom zasadnutí. Jedná sa o problém so zastavovaním autobusom v obci Vidiná. Vysvetlil, že to riešil s pracovníkmi SAD Lučenec. Bolo mu povedaná, že požiadavka obce Vidiná, keď sa rušila prímestská doprava je zakotvená. Ďalej informoval, že si stiahol cestovný poriadok a pozrel si problematický autobus, ktorých chodí na Turičky, ten autobus má zastavenie vo Vidinej. Našiel jediný autobus, ktorý nemá zastavenie vo Vidinej, je to spoj č. 17 s odchodom z Lučenca o 14:15 hod. Lučenec – Krná. Upozornil, že chyba je len vo vodičoch, treba adresovať podnety na SAD Lučenec, majú reklamačný poriadok.Mgr. Kamenská navrhuje urobiť z toho článok do novín.Starosta informoval, že 12.12. príde do platnosti nový cestovný poriadok, informoval, že tento nový poriadok nikto s nami nekonzultoval, len na jednom stretnutí klube starostov, kde bolo predstavená požiadavka z VÚC, kde chcú zrušiť 40 % spojov a 70 % trasy. Starosta vysvetlil, že táto požiadavka je nemysliteľná.Mgr. Kamenská či to spracuje ona článok alebo to spraví obec. Starosta navrhol, aby tento článok spracovala Mgr. Kamenská.Starosta pripravil na žiadosť p. Ing. Černoka mapu, v akom stave je výkup pozemkov na futbalovom ihrisku. Ďalej vysvetlil stav s jednotlivými parcelami. Parcela č. 466/2 nie je v celom rozsahu vykúpená, chýba 1/6, to je Pavel Haško, nezvestný. Parcela č. 476/2 – Martin Macko je maloletý, z tejto parcely má 1/8. Má záujem to predať, v júli bude mať 18 rokov. Ďalej je problematická p. Hlivová, nevieme sa dopátrať všetkých dedičov, je to v riešení. Ing. Černok poďakoval za prehľad, len on mal na mysli niečo iné. Efektivita vynaložených finančných prostriedkov za platenie dohody za vykonanie práce človeku, ktorý toto robí. Ďalej sa zaujímal, či v minulom mesiaci bola vyplatená odmena. Starosta odpovedal, že áno.Ing. Černok informoval, že nerozumie, prečo teda pátrame my po dedičoch.

13 Interpelácia poslancov

Kocúr pripomenul, že na minulom obecnom zastupiteľstve sa rozprávalo, že na dnešnom zasadnutí sa bude rokovať o rozpočte. Pripomenul, že obec musí mať požiarne družstvo a je iniciatíva zo strany občanov vytvoriť požiarny zbor. To čo bolo v požiarnej zbrojnici sa za tie roky stalo nepoužiteľným. Pri tvorbe budúcoročného rozpočtu by sa s tým malo počítať. Nie je to malá sumu podľa neho asi 5 000 €, aby sa zbrojnica vyzbrojila a mohla ísť na súťaž. Ing. Rubintová vysvetlila, že bude potrebovať čo, konkrétne.Kocúr informoval, že pripraví konkrétne čo je treba aj s cenami. Ing. Legíňová pripomenula, že bolo dohodnuté, že sa na Šmeralovu ulicu donesie šotolina, nakoľko je tam blato, jednak po vykonaní elektrickej prípojky JUDr. Zachara a robilo sa svetlo. Občania rešpektujú, že sa ide realizovať kanalizácia a že nebude v dohľadnej dobe tam asfalt, tak aspoň toto.Ing. Predajnianská sa zaujímala, čo sa udialo, aké opatrenia prijala obec po tohtoročnej povodni.Starosta informoval, že prišiel list z povodia, ktorý úsek pripravila a vyčistili. Budúci týždeň ide s p. Benkom na obhliadku potoka, nakoľko už urgoval tieto veci, ako sú popadané stromy, ľudia majú ploty porobené do koryta potoka, vôbec si neuvedomujú, ako to bráni plynulému toku vody. Ďalej pripomenul, že hneď po povodiach bol poslaný návrh, čo si obec predstavuje a čo chce, aby bolo vykonané na koryte potoka.Šulek pripomienkoval, že na Školskej ulici pod kostolom sú jamy. Starosta informoval, že si je toho vedomý. Fúrik asfaltu nedodá nikto, prídu len s celým autom.Bc. Kuceková reagovala, že si dobre pamätá, že obec musí mať zásahovú jednotku. Štyri roky to tu nie je, ak by bolo, na to sa už naviaže, že treba robiť niečo s požiarnou zbrojnicou. Ďalej sa zaujímala, prečo neboli informovaní, že bola zakúpená fontána do cintorína.Starosta pripomenul, že dobrovoľný požiarny zbor nefunguje nie 4 roky, ale už dlhšie a práve Bc. Kuceková by mala o tom vedieť najviac, kedy skončilo, nakoľko ona prebrala materiál a celé družstvo a nestretol sa s tým, že by ho niekomu odovzdala. Bc. Kuceková pripomenula, že to je v poriadku, to je dobrovoľný hasičský zbor, ale ona hovorí o tom, ktorý by mal byť v obci, si pamätá, že aj predchádzajúce volebné obdobia schvaľovali menoslov požiarnikov. Kocúr vysvetlil, že požiarne družstvo musí mať veliteľa, preventivári. Školili sa. Nejedná sa o to, že tí ľudia musia zasiahnuť pri požiari, ale jedná sa o preventívu. Je si vedomý, že aj ostatné obce to majú len formálne na papieri, niektoré majú dobrovoľný hasičský zbor, ktorý chodí aj na súťaže a ten je prvý pri požiari. Pri povodniach môžu pomáhať pri čerpaní vody z pivníc. Starosta informoval, že aj za ním bol p. Gábor. Vysvetlil, že sa musia musia uvoľniť peniaze na to.

14 Diskusia

p. Skypala pripomenul, že v minulosti fungoval hasičský zbor, sú aj peniaze na účte nad 10 000,- Sk.Ing. Rubintová sa zaujímala, pod akou organizáciou fungoval.p. Skypala informoval, že sa treba opýtať Kaplánovcov. Kmeť informoval, že cez civilnú ochranu sa dá vybaviť, Hasičské zbory vyraďujú starú techniku.Kucek informoval, že HaZZ bude delimitovať staršie zariadenia aj autá, ktoré budú ponúknuté organizáciám, treba sa informovať a začne to od 01.01.2011.

15 Návrhová komisia

Ing. Kolimárová prečítala návrh uznesení.

16 Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným za spoluprácu počas aj tohto roka, ale aj počas celých štyroch rokov.

Overovatelia zápisnica:

Ing. Milan Černok, dňa: ....................... ..............................................Štefan Kocúr dňa ....................... ..............................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica

Vladimír Ragač, starosta obce Vidiná


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 25. 11. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť