Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 25.2.2012

pozvánka

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 25.02.2012

K bodu 1. Otvorenie Uznesenie č.  22/2012 zo dňa 25.02.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa 29.02.2012

Vladimír Ragač starosta obce

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č. 23/2012 zo dňa 25.02.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Peter Kucej, Štefan Kocúr, František Antalič

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Kuceja Jozefa, Želmíru Báťkovú

Vo Vidinej dňa 29.02.2012

Vladimír Ragač starosta obce

 

K bodu 3: Schválenie programu spoločných akcií obcí Vidiná a Egyházasdengeleg v roku 2012 Uznesenie č. 24/2012 zo dňa 25.02.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE

program spoločných akcií obcí Vidiná a Egyházasdengeleg v roku 2012.

Vo Vidinej dňa 29.02.2012

Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 25.02.2012

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Ing. Milan Černok, Pavol Bútor Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Peter Kucej, Štefan Kocúr, František Antalič Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej a Želmíra Báťková

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu spoločných akcií obcí Vidiná a Egyházasdengeleg v roku 2012 4. Návrh na uznesenie 5. Záver

1 Otvorenie Starosta – na začiatku privítal prítomných a osobitne predstaviteľov obce Egaházasdengeleg. Ďalej konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a predstavil návrh programu.

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr,  Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Bolo prijaté uznesenie č. 22/2012

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Starosta navrhol do návrhovej komisie Petra Kuceja, Štefana Kocúra a Františka Antaliča Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kucej Jozef PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Kocúr, Antalič, Kucej Peter

Bolo prijaté uznesenie č. 23/2012

Ako overovateľov zápisnice určil starosta Jozefa Kuceja a Želmíru Báťkovú Bolo prijaté uznesenie č. 23/2012

 

 

3 Schválenie programu spoločných akcií obcí Vidiná a Egyházasdengeleg v roku 2012 Ako prvý zhodnotil minuloročnú spoluprácu starosta obce Vidiná. Vyhodnotil jednotlivé spoločné stretnutia. Následne zhodnotil minulý rok spolupráce starosta obce Egyházasdengeleg. Borika Szabó informovala o zámere vydať spoločnú knihu o tradíciách oboch obcí. Starostovia predstavili svoje jednotlivé návrhy programov, ktoré sa spoločne zakomponujú do jedného spoločného programu akcií na rok 2012.  Nikto nemal k programom pripomienky. Tento spoločný program je súčasťou zápisnice.

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr,  Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Bolo prijaté uznesenie č. 24/2012

 

4 Návrh na uznesenie

5 Záver Starosta  - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 06.03.2012 Jozef Kucej     ........................................................

Vo Vidinej, dňa 06.03.2012 Želmíra Báťková    ........................................................

Zapísal: Ing. Šupica

 

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 25. 2. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť