Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 25.5.2015

pozvánka

uznesenia

Uznesenie č.  43

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 25.05.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Vo Vidinej, dňa 25.5.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 

Uznesenie č. 44

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 25.05.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Pavol Bútor, Ing. Marián Jeleň,

 

B. BERIE  NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač

 

Vo Vidinej, dňa 25.5.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 45

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 25.05.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Schválenie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

 

uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb s dodávateľom Ing. Katarína Karczagová č. licencie SKAU: 469, sídlom 980 21  Bátka č. 169, IČO: 33546606, ktorej predmetom je audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 a previerka hospodárenia obce v zmysle zákona 583/2004 Z. z. za cenu 720,00 Eur. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb je prílohou zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

 

Vo Vidinej, dňa 25.5.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 


dochádzka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 25. mája 2015

 

Prítomní:                             podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     Emília Boltvanová

Neospravedlnení:                 0

Návrhová komisia:                Bc. Anna Kropáčová, Pavel Bútor, Ing. Marián Jeleň

Overovatelia zápisnice:         Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb

4. Návrh na uznesenie

5. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a predstavil program obecného zastupiteľstva. 

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil Miroslava Kumštára a Vladimíra Ragača. Do návrhovej komisie navrhol Bc. Annu Kropáčovú, Pavla Bútora a Ing. Mariána Jeleňa.

 

Uznesenie č. 43 z 5. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 25.05.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň                              Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska   

PROTI             0

ZDRŽAL SA     0

 

 

Uznesenie č. 44 z 5. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 25.05.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Pavel Bútor, Ing. Marián Jeleň

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav                                    Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač  PROTI                 0

ZDRŽAL SA         0

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač

 

 

3. Schválenie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Ján Šupica – predložil prítomným návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k predloženej zmluve.

 

Uznesenie č. 45 z 5. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 25.05.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb s dodávateľom Ing. Katarína Karczagová č. licencie SKAU: 469, sídlom 980 21  Bátka č. 169, IČO: 33546606, ktorej predmetom je audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 a previerka hospodárenia obce v zmysle zákona 583/2004 Z. z. za cenu 720,00 Eur. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb je prílohou zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

 

Hlasovanie:

ZA               František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav                                    Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová,  Miroslav Kumštár,  Vladimír Ragač

PROTI         0

ZDRŽAL SA  0

 

4. Návrh na uznesenie

Ing. Ján Šupica – požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesení, ktoré boli na dnešnom rokovaní Obecného zastupiteľstva prijaté.

 

5. Záver

Ing. Ján Šupica -  vyzval prítomných občanov k predneseniu svojej požiadavky alebo diskusného príspevku.

pani Vrábeľová – opýtala sa prítomných poslancov, že kedy bude urobená Školská ul., nakoľko je v dezolátnom stave.

Ing. Ján Šupica – odpovedal, že sa oprava Školskej ul. zapracuje do rozpočtu budúceho roka 2016. Aktivační pracovníci budú chodiť kosiť okolo cesty, aby nebol s údržbou brehou problém. Ďalej poďakoval prítomným poslancom, že sa zúčastnili pracovného stretnutia v miestnom cintoríne minulý štvrtok aj napriek nepriazni počasia. Ďalej informoval prítomných, že pani Žigová bola predstaviť nejakú víziu, aby sa tu zriadila umelecká škola, ale potrebuje na to priestory v kultúrnom dome.

Poslanci sa vyjadrili, že táto vec je dosť komplikovaná na realizáciu, nakoľko obec nemá dosť vhodných miestností v KD. Bude potrebné s pani Žigovou ešte raz problém predebatovať.

 

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Jana Koristeková dňa 28. mája 2015

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Miroslav Kumštár: ..................................................... Vo Vidinej dňa: ..................................

 

Vladimír Ragač      : ....................................................Vo Vidinej dňa: .................................


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 25. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť