Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 25.9.2008

uznesenia


K bodu 1: Otvorenie


Uznesenie č. 75/2008 zo dňa 25.9.2008

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Schvaľuje - program Obecného zastupiteľstva Vo Vidinej dňa 30.9.2008 Vladimír Ragač, starosta obce K bodu 2: Voľba návrhovej komisie Uznesenie č. 76/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Schvaľuje - návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Ing. Martina Predajnianska, Štefan KocúrVo Vidinej dňa : 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 3: Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ a o kontrole plnenia predchádzajúcich uznesení Uznesenie č. 77/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Berie na vedomie- správu o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ a správu o kontrole plnenia predchádzajúcich uznesení Vo Vidinej dňa 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 4: Správa o činnosti HK za I. polrok 2008Uznesenie č. 78/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Berie na vedomie - správu o činnosti HK za I. polrok 2008K bodu 5 : Návrh na 3 úpravu rozpočtu obce Uznesenie č. 79/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. berie na vedomieSprávu k návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008II. schvaľujea) použitie mimorozpočtového fondu vo výške 1.005 tis. Sk na kapitálové výdavky, konkrétne - 50 tis. Sk na autobusové zastávky, - 350 tis. Sk na realizáciu nových stavieb – ulica ČSL armády a Kollárova ul. + pokračovanie chodníka z ČSL armády na Pivovarskú ulicu, - 590 tis. Sk na obecný rozhlas a - 15 tis. Sk na umývačku riadu do Materskej školy.b) 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008 rozpočtovým opatrením:- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v celkovej sume 239 tis. Sk a zvýšenie výdavkov na položke 01.1.1.6 633 001 Interiérové vybavenie v celkovej sume 23 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na položke 04.5.1 633 006 Všeobecný materiál na opravu dreveného mosta v celkovej sume 29 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na položke 04.5.1 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – oprava dreveného mosta v celkovej sume 27 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na položke 08.2.0.9 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov – výmena okien a maľovanie obecného úradu v celkovej sume 20 tis. Sk a zvýšenie výdavkov na položke 04.5.1 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov – oprava miestnych komunikácií v celkovej sume 140 tis. Sk,- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 454 000 Prevod prostriedkov z peňažných fondov z mimorozpočtového fondu v celkovej sume 1.005 tis. Sk a zvýšenie výdavkov na položke 04.5.1 713 004 Autobusové zastávky – dodávateľsky v celkovej sume 50 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na položke 04.5.1 717 001 Realizácia nových stavieb v celkovej sume 350 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na položke 06.6.0 713 004 Obecný rozhlas v celkovej sume 590 tis. Sk a zvýšenie výdavkov na položke 09.6.0.1 713 004 v celkovej sume 15 tis. Sk,presun rozpočtovaných prostriedkov, a to presun rozpočtovaných prostriedkov z položky 04.5.1 633 006 Autobusové zastávky – svojpomocne v celkovej sume 100 tis. Sk na položku 04.5.1 713 004 Autobusové zastávky – dodávateľsky a presun rozpočtovaných prostriedkov z položky 08.2.0.9 637 011 Rekonštrukcia kultúrneho domu – štúdia v celkovej sume 30 tis. Sk na položku 08.2.0.9 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – vypracovanie štúdie III. Ukladáa / ekonómke obce pripraviť čerpanie rozpočtu za obdobie 1-9./2008 ( k 30.9.2008)T: najbližšie OZ Vo Vidinej dňa 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 6: Výber dodávateľa na rekonštrukciu ulice Čsl. armády + výstavba chodníka a opravu námestiaUznesenie č. 80/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Schvaľuje a ) rekonštrukciu ulice Československej armády a výstavbu chodníka firmou RENOVIA, s.r.o. Bakova Jama č. 17, 960 01 Zvolen v celkovej výške 331.347,00 Sk s DPH.b ) opravu námestia pred predajňou potravín a reštauráciou Furman firmou RENOVIA s.r.o ., Bakova Jama 17, 960 01 Zvolen v celkovej výške 331.347,00 Sk s DPH.Vo Vidinej dňa : 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 7: Dodatok k zmluve Mepos s.r.o LučenecUznesenie č. 81/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Neschvaľuje - podpísanie dodatku č. 2/2008 zo dňa 18.7.2008 k zmluve o dielo č. 326/02/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 s firmou MEPOS, s.r.o. LučenecVo Vidinej dňa : 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 8 : Výkup parciel – futbalové ihrisko Uznesenie č. 82/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Schvaľuje 1. kúpu nehnuteľnosti – pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Dušan Lenko, rod. Lenko, nar. 26.02.1946, trvale bytom Martin, M.R. Štefánika 1050/76, zapísanej na LV č. 6148 ako parc „ E“ KN č. 466/1 – trvalé trávne porasty o výmere 643 m2 vedené v 4/36, t.j. 71,4 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 3.570.- Sk, slovom Tritisícpäťstosedemdesiat Slovenských korún,2. kúpu nehnuteľnosti – pozemku na futbalovom ihrisku- nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Elena Beňová, rod Kotmanová, nar. 12.12.1949, trvale bytom Vidiná, Zvolenská 100/120, zapísanej na LV č. 6147 ako parc. „E“ KN č. 484/3 – trvalé trávne porasty o výmere 182 m2 vedené v ¼, t.j. 45,5 m2 za 50.- Sk za 1 m2, t.j. 2.275,- Sk slovom Dvetisícdvestosedemdesiatpäť Slovenských korún,Spolu Ing. Dušan Lenko 71,4 m2 3.570,- Ing. Elena Beňová 45,5, m2 2.275,- –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 116,9 m2 5.845,-Vo Vidinej dňa 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 9: Predaj parcely č. 953/3Uznesenie č. 83/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Schvaľuje - predaj nehnuteľnosti - pozemku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná p. Marianovi Belkovi, rod. Belkovi, nar. 04.09.1956, trvale bytom Vidiná, Československej armády 481/2A zapísaného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 953/3 – vodné plochy o výmere 34 m2 vedené v 1/1 za 50.- Sk za 1 m2, t.j. 1.700,- Sk, slovom Jedentisícsedemsto Slovenských korún s tým, že pán Marian Belko bude znášať náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností K bodu 10: Prenájom nehnuteľnostíUznesenie č. 84/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Súhlasí 1. 1. - s prenájmom nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná – parcely zapísanej na LV č. 5991 ako parc „C“ KN č. 946/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2 nájomcovi spoločnosti Autocentrum AAA Auto, a.s. so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 35 858 699, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 3187/B za nasledovných podmienok:a ) nájomca je oprávnený užívať prenajatý pozemok na podnikanie – parkovanie osobných automobilov, b ) ročné nájomné za predmet nájmu sa stanovuje vo výške 100,- Sk za 1 m2 prenajatej plochy, t.j. 4.700,- Skc ) nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 06.06.2009. 1.2. – s prenájmom nehnuteľnosti – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Materskej školy, Školská ul. 327/3 za nasledovných podmienok: a ) nájomca je oprávnený užívať prenajaté priestory na cvičenie – činkáreň,b ) nájomné za predmet nájmu sa odpúšťa,c ) nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 1 rokd ) neprevádzkovať počas vykurovacieho obdobia1.3. – s prenájmom nehnuteľnosti – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Kultúrneho domu o rozlohe 21 m2 za nasledovných podmienokd ) nájomca je oprávnený užívať prenajaté priestory za účelom uloženia hudobných nástrojov a občasného hrania,e ) nájomné za predmet nájmu sa odpúšťa, nakoľko prenajímateľ na vlastné náklady prenajaté priestory vymaľuje a urobí drobné opravy ( zasklenie skla, vystierkovanie nerovností, výmena zámkov a pod. ), f ) nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia zmluvy v prípade, ak by obec nemala o uvedené priestory záujemg ) neprevádzkovať počas vykurovacieho obdobia Vo Vidinej dňa : 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 11 : Predĺženie zmluvy o prenájme Uznesenie č. 85/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Súhlasí - s predĺžením zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.11.2004 medzi Obcou Vidiná a Katarínou Ambróšovou, rod. Markovou, nar. 23.4.1957 , trvale bytom Vidiná, Pivovarská ul. 162/15 za nezmenených podmienok na dobu určitú do 31.12.2008 II. Ukladá- obecnej rade pripraviť podmienky na výberové konanie pre prevádzku „ Krčma u smädného škorca „ - Vo Vidinej dňa : 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 12: Rôzne Uznesenie č. 86/2008 zo dňa 25.9.2008 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Schvaľuje - finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedlo s účinnosťou od 1.9.2008 v sume 34.- Sk ( 1,13 E) a školné zostáva v pôvodnej výške Vo Vidinej dňa : 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 13: Interpelácia poslancovUznesenie č. 87/2008 zo dňa 25.9.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Schvaľuje - Ing . Martinu Predajniansku do rady rodičov MŠ Vo Vidinej dňa : 30.9.2008 Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyNeprítomní: Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Milan ČernokNávrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Štefan Kocúr, Ing. Martina PredajnianskaOverovatelia Zápisnice: Mgr. Martina Kamenská, Milan ŠulekProgram: Podľa pozvánky1. Otvorenie

Rokovanie obecného zastupiteľstva vo Vidinej zvolal starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Pán starosta konštatoval , že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a schôdzka je uznášania schopná. Starosta oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky .Hlasovanie : 7 hlasov za , 2 neprítomní schválený2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisniceDo návrhovej komisie boli navrhnutí : Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Martina Predajnianska, Štefan Kocúr.Hlasovanie : 7 hlasov za , proti 0, zdržali sa 0, neprítomní 2Návrhová komisia bola schválená Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Martina Kamenská, Milan Šulek3. Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ , kontrola plnenia uznesení Správu o činnosti OR od posledného OZ a kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predložil starosta obce a je priložená k zápisnici . 4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2008Správu predložila kontrolórka obce a je prílohou zápisnice
5. Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce schválenie - materiál bol doručený poslancom k preštudovaniu - p. Kocúr mal pripomienku , že malo byť predložené aj čerpanie rozpočtu za II. pol. 2008 a vtedy by bolo možné sa k úprave lepšie vyjadriť - kontrolórka obce pripomenula, že je potrebné sa venovať už teraz rozpočtu na rok 2009, aby nedochádzalo k toľkým zmenám rozpočtu počas roka , 3. úpravu rozpočtu doporučuje schváliť- Hlasovanie : 6 hlasov za, zdržal sa 1, neprítomní 2 Ing. Rubintová informovala o použití mimorozpočtového fondu vo výške 1.005 tis. Sk na kapitálové výdavky a to konkrétne 50 tis. Sk na autobusové zastávky, 350 tis. na realizáciu nových stavieb – ulica Čsl. armády a KOllárova ul. + pokračovanie chodníka z Čsl. armády na Pivovarskú ul. , 590 tis. Sk na obecný rozhlas a 15 tis. Sk na umývačku riadu do Materskej školyHlasovanie : 7 hlasov za , neprítomní 2 – schválenéOZ navrhlo dať do uznesenia v ukladacej časti pripraviť čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2008 6. Výber dodávateľa na rekonštrukciu ulice Čsl. armády + výstavba chodníka a oprava námestia- starosta oboznámil OZ s ponukami - OR sa tiež zaoberala s týmito ponukami a navrhuje fi. Renovia- starosta dal hlasovať kto je za oslovenie fi. Renovia - Hlasovanie: 7 hlasov za , 2 neprítomní – schválené
7. Dodatok k zmluve MEPOS s.r.o. - starosta oboznámil s týmto dodatkom - OR sa s týmto tiež zaoberala a navrhuje OZ tento dodatok neschváliť- starosta dal hlasovať o tom, aby tento dodatok k zmluve nebol podpísaný - Hlasovanie : 7 hlasov za, neprítomní 28. Výkup parciel FI schválenie- starosta oboznámil s osobami o ktoré sa jedná a sú to p. Lenko a p. Beňová - rozloha a suma v Sk v uznesení - Hlasovanie : 7 hlasmi za , neprítomní 2 – schválené9. Predaj parcely č. 953/3 - starosta oboznámil so žiadosťou p. Mariana Belku z ulice Čsl. armády - OZ nemá námietky - Hlasovanie : 7 hlasov za, neprítomní 2 – schválené
10. Prenájom nehnuteľností - žiadosti1.1. žiadosť AAA Auto o prenájom parcely č. 946/6 oboznámil starosta - OZ navrhuje urobiť zmluvu podľa súčasného platného VZN, ale v tomto VZN je potrebné urobiť úpravy a následne urobiť dodatok k zmluve - starosta dal hlasovať za prenájom parcely 946/6 s tým, že po úprave VZN bude urobený dodatok - Hlasovanie : 7 hlasov za , neprítomní 21.2. žiadosť o prenájom priestorov na posilovňu od Mateja Kuceka - OR a ekonomická komisia sa s touto žiadosťou zaoberali a navrhuje túto žiadosť odsúhlasiť a to 1 miestnosť v starej MŠ s odpustením nájomného a s prevádzkovaním bez používania akýchkoľvek vykurovacích telies na dobu 1 rok starosta dal hlasovať za odsúhlasenie prenájmu navrhnutých priestorov a uvedených podmienok Hlasovanie: 6 hlasov za , 1 sa zdržal, neprítomní 2 – schválené1.2. žiadosť p. Rubinta o prenájom priestorov / bývalá skúšobňa šatňa / v KD - starosta oboznámil s celou žiadosťou a taktiež s návrhom OR - nikto nemal pripomienky a OZ navrhlo žiadosť schváliť- Hlasovanie: 7 hlasov za, neprítomní 2- schválené 11. Predĺženie zmluvy o prenájme - starosta oboznámil so žiadosťou p. Ambróšovej o predĺženie nájmu „ krčmy u Smädného škorca „ - OZ po rozprave navrhuje zmluvu predĺžiť do konca roka 2008 - novú zmluvu predĺžiť podľa nového VZN - p. Kuceková navrhuje , aby sa urobilo nové výberové konanie - OZ navrhlo dať do uznesenia OR pripraviť výberové konanie - bolo dané hlasovať za predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2008- Hlasovanie : 7 hlasov za, neprítomní 2 – schválené
12. Rôzne 1.1. starosta oboznámil OZ , že cestovné sa bude preplácať len deťom, ktoré navštevujú ZŠ – Haličská č. 71.2. ďalej starosta oboznámil, že sú ešte občania, ktorá nie sú ochotní predať svoje čiastky na FI a má dotaz na OZ, či môže jednať s týmito osobami o zámene tejto pôdy za náhradnú a to v pomere 1:1 - OZ s týmto návrhom súhlasí1.3. Ing. Rubintová oboznámila s poznatkami zo školenia o príprave rozpočtu na rok 2009 akou formou sa bude usporadúvať1.4. starosta predložil poslancom vypracovanú štúdiu úpravy KD1.5. starosta a Ing. Rubintová informovali, že je potrebné určiť pásmo na stravnú jednotku v MŠ , doplnila ich aj p. riaditeľka MŠ OZ navrhuje sumu 34.- Sk Hlasovanie: 7 hlasov za, neprítomní 2 – schválené 13. Interpelácia poslancov p. Predajnianska oboznámila , že ľudia sa sťažujú na nevyvážanie separovaného odpadup. Kocúr ohľadne mlynského potoka oboznámil, že p. Ilkovič si začal robiť mostík do záhrady od ihriska a žiada dať do uznesenia vyzvať tohto občana o okamžité odstránenie a dať do pôvodného stavu a taktiež stavebnej komisii dať za úlohu urobiť šetrenie tejto vecip. Kuceková dodala že tento občan taktiež vypílil stromy a žiada preveriť či mal na tento výrub povoleniep. Kocúr ďalej informoval, že občania sa sťažujú , že nový MR nie je počuť vôbec, alebo počuť len špatne- taktiež navrhuje, aby sa na chodbe KD vymenilo okno, lebo z vonku je popri tých nových zlý pohľad ohľadne značiek pri prechode informoval, že zakrývajú výhľad pri odbočovaní vľavo smerom na Zelenú ulicu p. riaditeľka MŠ pripomenula, že každé 4 roky sa volí školská rada a je potrebné do nej aj 1 poslanca OZ OZ navrhlo a schválilo p. Ing Predajniansku14. Diskusia p. Šnúrik oboznámil OZ s listom, ktorý obdržal od občana , ktorý žiada o jeho uverejnenie v obecných novinách a dáva tento list k dispozícii , aby posúdila či tento list uverejniť, alebo nie p. Kuceková sa vyjadrila, že je to rozsiahly materiál a redakčná rada má právo určiť rozsah materiálu p. Predajnianska navrhuje teraz tento list nezverejňovať- list bol rozmnožený a rozdaný poslancom k posúdeniu , aby sa mohli k tomuto listu vyjadriť15. Návrh na uznesenie - návrh na uznesenie predložila p. Kuceková - nikto nemal pripomienky a bol daný na hlasovanie - Hlasovanie : 7 hlasov za, 2 neprítomní – návrh schválený16. Záver Po vyčerpaní programu starosta poďakovaním prítomným za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil .Vyvesené: 25. 9. 2008

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť