Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 26.11.2013

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 26.11.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Ing. Dušan Ondrášik, Bc. Drahomíra Kuceková, Štefan Kocúr Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia: Pavol Bútor, Ing. Predajnianská, Peter Kucej Overovatelia zápisnice: Želmíra Báťková, František Antalič

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o uzavretých nájomných zmluvách 4. Úlohy z kontrolného dňa „Kanalizácia obce Vidiná“ 5. Rôzne 6. Interpelácia 7. Diskusia 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania, informoval o poslancoch, ktorí sa ospravedlnili. Ďalej informoval, že sa ospravedlnila aj hlavná kontrolórka. Zaujímal sa o pripomienky k programu. Uznesenie č. 121/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

  

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pána Bútora, Ing. Predajnianskú a Petra Kuceja, ako overovateľov určil pani Báťkovú a pána Antaliča. Uznesenie č. 122/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bútor, Ing. Predajnianská, Peter Kucej II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Báťková a Antalič

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

4 Správa o uzavretých nájomných zmluvách

Starosta informoval, že touto správou sa už začali zaoberať na minulom zasadnutí, bolo potrebné túto správu doplniť, konkretizovať. V  správe sú podrobne rozpísané všetky nájomné zmluvy. V návrhu na uznesenie sú už stanovené na základe znaleckých posudkov ceny za nehnuteľnosti, ale je potrebné doplniť tam doby trvania nájmu.  Následne otvoril rozpravu. Ing. Predajnianská upozornila, že sme vynechali bod správu o plnení uznesení. Starosta sa ospravedlnil, že tento bod preskočil a navrhol dokončiť tento bod a k správe o plnení uznesení sa budeme venovať potom. Ing. Rubintová – vysvetlila, že k 30.06. prehodnotili všetky nájomné zmluvy, v súčasnej dobe máme uzavreté dobe máme uzavreté nájomné zmluvy na pozemky s Ambrošovou Katarínou, tam je cena stanovená podľa znaleckého posudku a uznesením schválená dĺžka nájmu, ďalej s pani Kucekovou Drahomírou, kde je cena stanovená znaleckým posudkom a uznesením doba nájmu, rovnako tak Mediapress. Staršie nájomné zmluvy, jedna z roku 1998 a druhá z roku 2000 s Vladimírom Ragačom a manželkou a pánom Jaroslavom Zubáčom, tak od tohto obdobia došlo k zmene zákona a obec prijala Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce, je potrebné upraviť tieto zmluvy s platnými zásadami. Jedná sa o úpravu dĺžky nájmu a výšky nájomného. V Zásadách hospodárenia s majetkom máme stanovené, že nájomné by malo byť zvyšované podľa inflácie, pri nových zmluvách toto máme uvedené, pri starých zmluvách nie. Ďalej pripomenula, že na poslednom zastupiteľstve, keď sa toto prejednávalo, tak tam sa rozprávalo vypracovať znalecké posudky, lenže zákon hovorí, že pokiaľ obec má k dispozícii porovnateľné údaje o výške nájomného a my máme takéto údaje, Ing. Homola vypracoval znalecký posudok na pozemky na Exnárovej ulici, ktoré užíva pán Vojtech Fridrich. Tento znalec stanovil nájom na 1,329 €/m2, pri výpočte sme vychádzali z tohto, aby sme nemuseli dávať vypracovať znalecký posudok, ale jedná sa o porovnateľné údaje. V zmysle Zásad je uvedené, že nájomné navyšovať o mieru inflácie, v správe je uvedený aj výpočet.  Ďalej informovala, že nájomná zmluva s pánom Ragačom končí na budúci rok a pán Jaroslav Zubáč má zmluvu do roku 2030, ale v spomínaných zásadách máme uvedené, že doba zmluva môže byť uzavretá maximálne na 10 rokov. Tu nechávame priestor pre poslancov, ktorí určia termín, že dokedy, či sa 10 rokov bude počítať od teraz, alebo sa alikvotne zohľadní už doba nájmu. Ďalej máme nájomné zmluvy uzavreté na nebytové priestory s pani Katarínou Ambrošovou, na tieto priestory bolo výberové konanie a do tohto zasahovať nemôžeme a zmluva končí 28.02.2014. Pani Ambrošová si dala žiadosť na predĺženie nájomného, ale pôjde jej odpoveď, že je schválená verejná súťaž a môže sa zapojiť, tam je termín do 06.12.2013. Pani Marcela Ragačová má priestory v bývalej MŠ, tam na základe predchádzajúceho rokovania zastupiteľstva išla výpoveď od zmluvy, je tam 3 mesačná výpovedná doba. Ďalej nám ešte ostáva Slovak Telekom a.s. a Slovenská pošta a.s., nakoľko toto sú služby pre občanov, doporučujú, aby sa výška nájomného stanovila na základe osobitého zreteľa na symbolickú cenu. Ďalej sú v riešení Autocentrum AAA Auto, bola im zaslaná nami podpísaná nájomná zmluva. Ďalej je v riešení pán Vojtech Fridrich, jemu bola schválená nájomná zmluva, on nesúhlasil s výškou nájomného, aj keď každý rok zasiela nejakú čiastku na náš účet, ktorú on považuje za adekvátnu, ale nájomnú zmluvu nemáme podpísanú. Ďalej informovala, že obecná rada prišla s návrhom uzatvoriť dodatky v súlade so zásadami, v opačnom prípade dostanú nájomcovia výpoveď. Báťková –sa zaujímala, ako sa vymáhajú pohľadávky z týchto nájomných zmlúv Ing. Rubintová– vysvetlila, že niektorí už poplatili, táto správa je k 30.06.2013. Starosta – informoval, že ak sa to teraz príjme, tak podlžnosti musia byť vysporiadané. Ing. Černok – sa zaujímal, že pozemky, ktoré má pán Zubáč na dobu 30 rokov, odkedy je platná zmluva. Ing. Rubintová informovala, že od roku 2000 a platí ročné nájomné 1,99 €. Ing. Černok –pripomenul, že tu navrhujeme upraviť nájomné 1,44 €/meter 2 na rok a to bude nárast z 1,99 € na cca 80,00 € za rok. Ing. Rubintová vysvetlila, že takto je v zmysle znaleckého posudku. Ing. Černok vysvetlil, že tie tri parcely, ktoré užívajú Fridrich, Ragač a Zubáč sú porovnateľné, je možné tam použiť tú cenu 1,44 €/m2. Starosta informoval, že napr. pri pánovi Zubáčovi je stanovené nájomné podľa znaleckého posudku, ale je potrebné určiť dobu nájmu, či od podpísania v roku 2000 alebo od dnešného dňa 10 rokov. Ing. Černok navrhol, aby to bolo od 01.01.2014 na 10 rokov. Starosta upozornil, že Slovenská pošta a Slovak Telekom navrhujú, aby bolo nájomné na základe osobitého zreteľa, pošte na symbolické 1,00 € a Slovak Telekom174,28 €, tak ako platia doteraz. Doba nájmu môže byť taktiež na 10 rokov. Ing. Predajnianská predstavila návrh na uznesenie. Ing. Rubintová informovala, že Slovenská pošta a.s. zaslala nájomnú zmluvu, s tým, že ak to pani Ing. Mináčová dá na podpisy tam  u nich, tak u nich je to zdĺhavé a bola by rada od 01.01.2014, ale to tento rok asi nestihne. Ing. Černok - navrhol, že s tým súhlasíme, len doba nájmu je na 10 rokov a nech to dá v pošte podpísať. My ako prenajímateľ im pošlime nami podpísaný návrh. Uznesenie č. 123/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE 1. úpravu výšky nájomného za prenájom nehnuteľností – pozemkov, ktoré majú v prenájme nájomcovia Vladimír Ragač, nar. 13.01.1956, trvale bytom Vidiná, 1. mája 1/a, PSČ 985 59 a manželka Marcela Ragačová, nar. 26.06.1960, trvale bytom Vidiná, 1. mája 1/a, PSČ 985 59 za ročné nájomné 200,16 Eur za 139 m2, t.j. 1,44 Eur za 1 m2 2. úpravu výšky nájomného za prenájom nehnuteľnosti – pozemku, ktorý má v prenájme nájomca Jaroslav Zubáč, nar. 13.01.1958, trvale bytom Vidiná, Exnárova 35, PSČ 985 59 za ročné nájomné 86,40 Eur za 60 m2, t.j. 1,44 Eur za 1 m2 a úpravu doby nájmu od 01.01.2014 do 31.12.2024 3. úpravu výšky nájomného za prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov, ktoré má v prenájme Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, so sídlom Bratislava, Karadžičova 10, PSČ 825 13 za ročné nájomné 174,28 Eur za 21 m2 a úpravu doby nájmu od 01.01.2014 do 31.12.2047 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 4. úpravu výšky nájomného za prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov, ktoré má v prenájme Slovenská pošta, a.s., IČO 36631124, so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, PSČ 975 99 za ročné nájomné 1,00 Eur za 65 m2 a úpravu doby nájmu od 01.01.2014 do 31.12.2024 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

II. UKLADÁ 1. obci do každej nájomnej zmluvy, okrem zmlúv uzatvorených ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, zapracovať bod: „Zmluvné strany sa dohodli na valorizácii nájomného nasledovne: výška nájomného sa každoročne zvyšuje oproti výške nájomného z predchádzajúceho kalendárneho roku o toľko percent, koľko je medziročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien zverejnená Štatistickým úradom SR. Valorizácia nájomného sa prvýkrát uplatní s účinnosťou od 01.01.2014. Valorizačný rozdiel oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku bude nájomca povinný zaplatiť podľa písomnej výzvy prenajímateľa. Do doby doručenia tejto výzvy platí nájomca nájomné vo výške ako za predchádzajúci kalendárny rok.“

zodpovedný: obec termín: 31. decembra 2013

2. obci uzatvoriť dodatky k uzatvoreným nájomným zmluvám, ktorých predmetom bude predovšetkým zosúladenie so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná. V prípade neochoty podpísať dodatok k nájomnej zmluve do 30 dní odo dňa doručenia dodatku k nájomnej zmluve nájomcovi, bude sa tento dodatok k nájomnej zmluve považovať za výpoveď nájomnej zmluvy.

zodpovedný: obec termín: 31. decembra 2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

3  Kontrola plnenia uznesení

Starosta predstavil správu o kontrole plnenia uznesení. Správa je súčasťou zápisnice. Ďalej informoval, že obecná rada tento mesiac nezasadala. Uznesenie č. 124/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Správu o kontrole plnenia uznesení

      5  Úlohy z kontrolného dňa „Kanalizácia obce Vidiná“

Starosta predstavil zápis z kontrolného dňa, kde zhotoviteľ navrhuje obecnému zastupiteľstvu uvažovať o spoločnom postupe na zaasfaltovaní ulice ako celku, vzhľadom k jej dezolátnemu stavu. V rámci stavby bude zrealizovaná povrchová úprava na polovici šírky cesty. Termín do budúceho kontrolného dňa prerokovať možnosť spolufinancovania a zodpovední obecné zastupiteľstvo a starosta. Starosta informoval, že so spolufinancovaním asfaltovania Športovej ulice obecné zastupiteľstvo súhlasí a podal žiadosť na StVPS o výmenu vodovodného potrubia, ktoré je veľmi poruchové. Veolia zaradila výmenu vodovodného potrubia do plánu opráv na začiatok roku 2014. Realizácia je podmienená schválením Plánu opráv vedením spoločnosti pravdepodobne v 10/2013. Realizácia opravy vodovodného potrubia je tiež závislá od schválenia časovej zmeny ukončenia stavby „Kanalizácia obce Vidiná“ (do 06/2014). K dnešnému dňu nie je rozhodnuté o zaradení opravy vodovodu do plánu opráv StVPS na rok 2014, preto zhotoviteľ zrealizuje asfaltovanie komunikácie podľa pôvodného projektu. Ďalej informoval, že údajne 19.12.2013 má byť preberacie konanie, ulica má byť zaasfaltovaná podľa projektu. Poslanci sa dohodli, že spíšu závady, on pokiaľ môže, tak chodí so stavbyvedúcim po uliciach, tak sa snažíme odstraňovať nedostatky, teraz opravujú Ružovú ulicu, cesta bude zabetónovaná. Prvý termín obhliadky, keď bol zvolaný, tak starosta nemohol prísť. Poslanci sa pohybujú po obci, treba spísať závady.  Nechce hľadať vinníka, konštatuje, že pri kontrolných dňoch upozorňuje na nedostatky, Riečna ulica nebola v ideálnom stave, ťažké automobily sa tam pohybujú, táto cesta je teraz zničená a vracia sa to ako bumerang, obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu a tam nie je nič zakotvené, že majú prístupové cesty dať do pôvodného stavu a teraz na Pivovarskej ulici sa to prepadlo. Keď na to upozornil firmu, tak mu povedali, že oni vykopali iba ryhu a tam nekopali a robia iba podľa projektu. V podstate ani v odovzdávacom protokole takéto body nie sú zachytené. Podstata je taká, že 19.12. bude preberacie konania, budeme mať s týmto obrovské problémy.  Ďalšia vec, čo prehlásil investor, od konca marca do septembra by sa mali občania napájať na kanalizáciu, teraz majú predĺžený termín, Ing. Čelko dostal domácu úlohu, že má obci vypracovať návrh nejakého usmernia pre občanov, ako sa majú prihlasovať, toto dáme občanom potom na vedomie rozhlasom a prostredníctvom novín. Ďalej má pripraviť návrh VZN o odpadových vodách. Čo sa týka prvej etapy, tam sú už rôzne zmeny projektu, neradi nás o tom informujú, miesto jednej prečerpávacej stanice sú už dve, sú tam problémy, Ing. Predajnianská – máme komisiu, tak navrhla tieto závady spísať a urobiť spoločné sedenie ešte pred kolaudáciou a s nimi si to prejsť, aby to nebolo iba napísané, ale aby sme vedeli ako sa to bude riešiť. Keď bolo potrebné preinvestovať obecné peniaze, tak vedeli prísť, preto navrhuje takéto stretnutie. Niektoré ulice urobili ukážkovo a niektoré sú odfláknuté. Starosta nemá nič proti tomuto návrhu, čím nás bude viacej, tých ich skôr presvedčíme. Uznesenie č. 125/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu z kontrolného dňa stavby „Kanalizácia obce Vidiná“ zo dňa 07.11.2013

II. UKLADÁ komisii, ktorá bola určená na spísanie závad pri výstavbe kanalizácie urýchlene urobiť obhliadku obce Termín: ihneď zodpovedný: predseda komisie

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

6  Rôzne

Starosta informoval, že mesiaci október bola vyhlásená súťaž na odhŕňanie snehu, bolo to zverejnené, boli oslovení aj traja naši občania a prihlásil sa jeden záujemca. Podľa uznesenia má o tom rozhodovať zastupiteľstvo, následne odovzdal zástupcovi obálku, ktorá je zapečatená a poslal ju Vaculčiak Ján. Starosta- informoval, že osobitným listom sme oslovili Kučeru, Hrnčiara a Vaculčiaka a jedine on zareagoval. Báťková upozornila, že kanalizačné poklopy sú vysoko položené a asi ich odtrhne pri odhŕňaní Ing. Černok informoval, že vzhľadom na to, že sa prihlásil sám, treba to s ním riešiť. Ak s ním nebudeme spokojní, tak ho upozorníme a ak nepríde k úprave, tak to budeme riešiť. Antalič upozornil, že je potrebné v súvislosti s odhŕňaním snehu riešiť aj odstavené autá na ceste, v takom prípade to nedokáže odhrnúť, keď na oboch stranách stoja autá.  Uznesenie č. 126/2013 zo dňa 26.11.2013

I. SÚHLASÍ obecné zastupiteľstvo ako výberová komisia vyhodnotila jedinú ponuku na odhŕňanie snehu a súhlasí s uvedenými podmienkami v ponuke Jána Vaculčiaka

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta predstavil žiadosť pani Hajkovej z ulice Zelenej, majú tu dom, chcú ten dom predať a 2 m2 nie sú ich, je to medzi ich plotom a obecnou cestou, toto potrebujú vysporiadať a požiadali nás o odpredaj. Ing. Rubintová vysvetlila, že obec vykupovala pozemky v cene 1,66 €/m2 Uznesenie č. 127/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 8 písm. b/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Vidiná, zapísané na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 933/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4245 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 46545077-125/13 zo dňa 13.11.2013 novovytvorené parcely: - „C“ KN č. 933/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 vedené v 1/1 - „C“ KN č. 933/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 vedené v 1/1

za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 3,32 Eur za 2 m2 Filipovi Hankovi, rod. Hanko, nar. 04.05.1983, trvale bytom Bratislava, Donská 7533/22,

z dôvodu, že uvedené pozemky tvoria priľahlú plochu k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctva kupujúceho – rodinný dom na Zelenej ulici 22 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami a pozemkami kupujúceho. Nehnuteľnosti – pozemky nie sú využiteľné pre obec ako vlastníka.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta predstavil žiadosť pani Mgr. Kramecovej vysvetlil, že za ulicou A. V. Suvorova  je rigol a tento je na obecnej parcele a bol z časti prekrytý, v podstate odvádza dažďovú vodu zo štátnej cesty, na polovici v dolnej časti majú urobený dvor a rodinný dom Gajdošovci a po Zvolenskú ulicu to má Macko. Zároveň informoval, že tento rigol slúži aj ako stoka, sú tam napojené rodinné domy. Obec tento rigol prekryla a navozili sme tam zeminu. Jediné pre nás riešenie je, že pri ich dome spravíme zbernú šachtu alebo im to obec predá so zriadením vecného bremena. Ďalej informoval, že sme tie rúry zavozili a za domom pani Kramecovej bolo už smetisko, všade inde bolo pekne vyhrabličkované, len tam to bolo zavozené, ale nechce nikoho ohovárať.

Starosta predstavil žiadosť pána Olšiaka a informoval, že hneď sme tam išli, naši pracovníci tento kanál vyčistili, ak praskali domy, tak si musia zavolať znalca, nemôže súhlasiť, že obec Vidiná urobila škodu, toto bolo odstúpené firme Accord a čo sa bude ďalej diať, o tom už nerozhoduje. Ing. Predajnianská – sa zaujímala ako je s plotom pani Hroncovej, Starosta –informoval, že firma Accord o tom vie a majú to odstrániť.

Starosta predstavil žiadosť hudobnej skupiny Vidovenky o dotáciu. Osobne je za to, aby sa tejto skupine pomohlo. Táto pomoc môže ísť na vedúceho skupiny, zatiaľ nie je organizácia. Mala by ich zastrešovať obec a bude to z obecného rozpočtu. Uznesenie č. 128/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE aby zriaďovateľom ženskej speváckej skupine Vidovenky bola Obec Vidiná a spadala pod Komisiou kultúry.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta predstavil stanoviská z Klubu starostov, na tomto klube bol predstavený nový riaditeľ Meposu, ktorý nám predstavil svoju víziu, kde do dvoch rokov chce Mepos vybudovať linku na drvenie komunálneho odpadu, tým pádom obce nebudú pre Mepos platiť skládkovanie, ale len odvoz. Na základe tohto by mohli klesnúť poplatky. Ďalej pripomenul, že sa tu už dlho zaoberáme, že nevieme čo s bioodpadom, čo s listami. Na tomto rokovaní primátorka mesta prehlásila, že bioodpad, ktorý mesto spracúva na svojom kompostovisku tvorí len 10%, takto ho využívajú. Naša kontrolórka nás informovala, že aj samotné mesto má kapacitné problémy, primátorka vyzvala obce, aby rokovali so Spoolom o možnosti spracovania bioodpadu. Ďalej informoval, že pri tvorbe rozpočtov na roky 2014 a 2015 sa ZMOS-u nepodarilo vyrokovať s vládou vyššie podielové dane, ostávajú na úrovni 67 %, v čom je zakotvené aj 5 % navýšenie pre pracovníkov školstva. Podľa najnovších informácií, obce, ktoré budú žiadať finančné prostriedky z výziev, budú musieť mať vypracovaný integrovaný operačný program, ale tento nemôže obec vypracovať sama, ale musí to urobiť skupina obcí, napr. sever okresu a pod. Bude to fungovať tak, že Vidiná si urobí svoje priority a záväzne na to, napr. v spolupráci s mestom alebo Tomášovcami sa bude robiť cyklistický chodník. Podľa rozhodnutia vlády budú môcť obce robiť zmeny rozpočtu len do 30.08. daného roku a my tento rok schvaľujeme 6 zmenu rozpočtu, kým teraz sme položky schvaľovali čo najnižšie a teraz budeme všetko navyšovať, aby sme to mohli v nasledujúcom roku realizovať, lebo zmena sa môže robiť len do 30.08. Blíži sa koniec roka, štátny rozpočet bude schvaľovaný 05.12, my musíme svoj rozpočet pripraviť a ak chceme uplatniť literu zákona, tak rozpočet už musí byť zverejnený, my vieme pripraviť náš rozpočet len v tom, čo sme si istý, výdavkovú časť urobíme, len nevieme, čím to bude kryté, lebo 12.12.2013 je posledný termín schvaľovania aj rozpočtu a aj VZN. Starosta sa zaujímal, čo budeme robiť s novinami, tento rok mali vyjsť 6 krát a vyšli len 2 krát. Blíži sa koniec roka a nikto nič nerobí, či ich ideme vydať, lebo ak máme občana informovať o uzneseniach z augusta, tak to je zlá robota. O veciach, ktoré ideme robiť, nemáme ani čiarku, ak ich chceme robiť, tak ich robme, ak nie, tak to povedzme. Jeho to mrzí, lebo noviny začali mať už aj svoju úroveň, náklady nie sú malé a treba s nimi počítať aj v novom rozpočte. Starosta ďalej informoval, že v úseku na Zvolenskej ulici od Riečnej ulice po Ivana Kotmana kanalizáciu nekládli a chodníka sa nedotkli, celý úsek na Zvolenskej ulici je zrekonštruovaný a na tomto spomínanom úseku sa prepadol chodník, uličná vpusť zo štátnej cesty bola zle osadená a voda povymývala pod chodníkom, tam môže niekto spadnúť, keď sa to prepadne, toto musíme urobiť. Napočítané bolo na 260 m výmeny kanalizácie, tu sa ušetrilo, urobili len polovicu, za ušetrené peniaze by bolo možné tento úsek urobiť. Ďalej informoval, že aj vianočná výzdoba bola v katastrofálnom stave, bolo potrebné ju opraviť a bude musieť byť do konca roka ešte 6 zmena rozpočtu. Starosta ďalej informoval, že obec má vypracované projekty na rekonštrukciu chodníkov a ulíc Riečnej a Pivovarskej, prešiel si tieto projekty a rozpočtové náklady na chodníky sú cca 200 000,- €, lenže v projekte sa počíta so šírkou chodníka 2,5 metra a teraz máme 1,5 metra. Na toto budeme potrebovať buď úver, alebo nejaké európske peniaze a ak sa nám nepodarí na Pivovarskej ulici urobiť chodník, tak občania nás odtiaľto vynesú. Uznesenie č. 129/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SÚHLASÍ aby dažďová kanalizácia na Zvolenskej ulici od križovatky s Riečnou ulicou po rodinný dom Ivana Kotmana v dĺžke cca 100 m bola zrekonštruovaná z dôvodu jej poškodenia. Rekonštrukciu uskutočniť v mesiaci apríl 2014.

II. UKLADÁ obci zvolať obecné zastupiteľstvo s investorom a zhotoviteľom výstavby kanalizácie z dôvodu prerokovania závad vzniknutých s výstavbou kanalizácie Termín: do preberacieho konania

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

 

7  Interpelácia

Báťková – sa zaujímala, či bola podaná žiadosť o dotáciu VUC na Rozlúčku s letom Starosta – žiadosť je vypracovaná a bola zaslaná a ďalej informoval, že vo štvrtok nesieme žiadosť na kamerový systém, žiadosť vypracovala Ing. Kolimárová.

 

8  Diskusia

Pani Koryťáková poďakovala poslancom za schválenie dotácie pre spevácku skupinu Vidovenky.

9  Návrh na uznesenie

Ing. Predajnianská prečítala prijaté uznesenia z rokovania a zaujímala sa, čo s uzneseniami, ktoré sú vo forme ukladá a to pripraviť návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a VZN a Zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb. Starosta informoval, že aj toto platí

Uznesenie č. 130/2013 zo dňa 26.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ a) obci pripraviť návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

b) obci pripraviť VZN a Zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

10  Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokoaní

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa Želmíra Báťková  

    Vo Vidinej, dňa František Antalič     

Zapísal: Ing. Šupica  

                                                                                   Jozef Kucej                                                                                   starosta obce


materiály k zasadaniu

iné dokumenty


Vyvesené: 26. 11. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť