Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 26.1.2012

pozvánka

uznesenia

K bodu 1. Otvorenie Uznesenie č. 1/2012 zo dňa 26.01.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č. 2/2012 zo dňa 26.01.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kucej, Peter Kucej, Želmíra Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Bc. Drahomíru Kucekovú a Ing. Martinu Predajnianskúe

K bodu 3: Oznámenie zániku mandátu poslanca a sľub poslanca Uznesenie č. 3/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  KONŠTATUJE a) že poslancovi Mgr. Michalovi Kmeťovi podľa § 25 ods. 2, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva b) že podľa § 51, ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník: Štefan Kocúr, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných dňa 27.11.2010 získal 206 platných hlasov.

 

II.  VYHLASUJE nastúpenie náhradníka Štefana Kocúra na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vidinej dňom 26.01.2012.

Uznesenie č. 4/2012 zo dňa 26.01.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. KONŠTATUJE že Štefan Kocúr zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa výkonu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vidinej dňom 26.01.2012

 

K bodu 4: Návrh a voľba komisie pre otváranie obálok uchádzačov za hlavného kontrolóra Uznesenie č. 5/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE komisiu pre otváranie obálok uchádzačov za hlavného kontrolóra v zložení: 1. Ing. Milan Černok 2. Bc. Drahomíra Kuceková 3 Pavol Bútor

K bodu 5: Vyhlásenie kandidátov za hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky Uznesenie č. 6/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE kandidátov za hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky: - Ing. Želmíra Kolimárová - Jana Budáčová - Ing. Zuzana Kováčiková - Ing. Gabriela Fábiánová - Ing. Anna Kováčiková

K bodu 6: Voľba hlavného kontrolóra a vyhlásenie výsledkov voľby Uznesenie č. 7/2012 zo dňa 26.01.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra obce v zložení:

- Ing. Milan Černok - Pavol Bútor - Bc. Drahomíra Kuceková

Uznesenie č. 8/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE výsledky volieb hlavného kontrolóra v nasledovnom poradí: 1. Ing. Kolimárová  – počet hlasov: 8 2. Jana Budáčová  – počet hlasov: 0 3. Ing. Zuzana Kováčiková  – počet hlasov: 0 4. Ing. Gabriela Fábiánová  – počet hlasov: 0 5. Ing. Anna Krnáčová – počet hlasov: 0

 

Uznesenie č. 9/2012 zo dňa 26.01.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. VOLÍ Ing. Želmíru Kolimárovú za hlavného kontrolóra obce

 

K bodu 7: Rôzne Uznesenie č. 10/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo Vidinej

I. URČUJE v zmysle § 18c ods. 1, písm. c) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra vo výške 149,00 €

Uznesenie č. 11/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Želmíry Kolimárovej z dôvodu, že bola zvolená za hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie č. 12/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo Vidinej

I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať novovytvorené parcely KN o celkovej výmere 2031  m2 podľa geometrického plánu č. 2365/09 z 21.12.2009, vyhotoveného firmou ISPO spol. s r.o. Slovenská 86, Prešov, v nasledovnom rozsahu:

Parcela na LV č. 5991 od KN E parc.č. 498/4, druh pozemku: ostatné plochy odčleňovaný diel GP 6  výmera dielu : 133 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 188/7 s výmerou  133 m2 druh pozemku: zast.pl. výmera prevádzaného dielu  6 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 133 m2

Parcela na LV č. 5991 od KN E parc.č. 498/2, druh pozemku: ostatné plochy odčleňovaný diel GP 20 výmera dielu : 164 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 202/8 s výmerou  164 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  20 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 164 m2

Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 13 výmera dielu : 1217 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/8 s výmerou  1217 m2 druh pozemku: zast. plochy výmera prevádzaného dielu  13 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 1217 m2

Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 14 výmera dielu : 89 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/13 s výmerou  89 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  14 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 89 m2

Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 15 výmera dielu : 380 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/9 s výmerou  380 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  15 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 380 m2

Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/6, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 16 výmera dielu : 37 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/6 s výmerou  37 m2 druh pozemku: zast. plochy výmera prevádzaného dielu  16 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 37 m2

Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/6, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 17 výmera dielu : 11 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/12 s výmerou  11 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  17 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 11 m2

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to za účelom realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „I/50 Lučenec – križovatka Vidiná“, na ktorú bolo Obcou Vidiná vydané Územné rozhodnutie číslo 2010/00442 zo dňa 30.8.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2009.

Vo Vidinej dňa 02.02.2012

         Vladimír Ragač            starosta obce

 

 

Uznesenie č. 13/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

podľa § 9a ods. 9. písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu č. 2365/09 z 21.12.2009, vyhotoveného firmou ISPO spol. s r.o. Slovenská 86, Prešov, v nasledovnom rozsahu:

Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zastavané plochy prenajímaný diel GP 71, výmera dielu : 50 m2   - objekt č. 610-00 výmera prenajímaného dielu 71 pripadajúca na vlastnícky podiel prenajímateľa  1/1 =  50 m2,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to za účelom realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „I/50 Lučenec – križovatka Vidiná“, na ktorú bolo Obcou Vidiná vydané Územné rozhodnutie číslo 2010/00442 zo dňa 30.8.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2009.

 

Uznesenie č. 14/2012 zo dňa 26.01.2012 Obecné zastupiteľstvo Vidinej I. SCHVAĽUJE 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, z položky 01.1.1.6 637004 na položku 01.1.1.6 642015 sumu 100,00 Eur.


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 26.01.2012

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Peter Kucej, Jozef Kucej, Želmíra Báťková Overovatelia zápisnice: Ing. Martina Predajnianská, Bc. Drahomíra Kuceková

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Oznámenie zániku mandátu poslanca a sľub poslanca 4. Návrh a voľba komisie pre otvorenie obálok uchádzačov za hlavného kontrolóra 5. Vyhlásenie kandidátov za hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky 6. Voľba hlavného kontrolóra a vyhlásenie výsledkov voľby 7. Rôzne 8. Interpelácia 9. Diskusia 10. Návrh na uznesenie 11. Záver

1 Otvorenie Starosta – Starosta predstavil program a zaujímal sa o pripomienky k programu. Ďalej konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Hlasovanie: ZA Báťková, Bútor, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2012

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Starosta navrhol do návrhovej komisie Jozefa Kuceja, Petra Kuceja a Želmíru Báťkovú

Hlasovanie: ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej, Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Báťková, Jozef Kucej Bolo prijaté uznesenie č. 2/2012

Ako overovateľov zápisnice určil starosta Bc. Kucekovú a Ing. Predajnianskú. Bolo prijaté uznesenie č. 2/2012

3 Oznámenie zániku mandátu poslanca a sľub poslanca Starosta informoval, že poslancovi Mgr. Kmeťovi zanikol mandát poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení a predstavil náhradníka Štefana Kocúra. Následne starosta predniesol sľub, ktorý Štefan Kocúr podpísal. Bolo prijaté uznesenie č. 3/2012 a 4/2012

4 Návrh a voľba komisie pre otvorenie obálok uchádzačov za hlavného kontrolóra

Starosta  privítal uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra. Do komisie pre otvorenie obálok navrhol Ing. Černoka, Bútora a Bc. Kucekovú.

Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Bútor, Bc. Kuceková Bolo prijaté uznesenie č. 5/2012

Následne starosta odovzdal komisii doručené obálky a vyhlásil krátku prestávku.

 

5 Vyhlásenie kandidátov za hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky Ing. Černok po prestávke informoval, že do uvedeného dátumu bolo doručených 5 obálok. Všetky prihlášky boli doručené v stanovenom termíne, obsahujú potrebné náležitosti a všetky splňujú požadované požiadavky. Súčasťou zápisnice je aj zápisnica z otvárania obálok.

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2012

 

6 Voľba hlavného kontrolóra a vyhlásenie výsledkov voľby. Ako prvá sa predstavila Ing. Kolimárová, ktorá informovala o svojej praxi. Pracovala v štátnej správe, od roku 2006 pracuje vo verejnej správe. Od nástupu na Mestský úrad v Lučenci vykonáva funkciu vedúcej oddelenia, kde v rámci tejto činnosti zabezpečuje plnenie všetkých nákladových a príjmových položiek v kapitolách, ktoré sú jej zverené. Ďalej informovala, že je osobou spôsobilou na verejné obstarávanie. Ďalej doplnila, že predtým pracovala na okresnom úrade na oddelení financií, kde pracovala s rozpočtom a majetkom štátu. V rámci kontrolnej činnosti od roku 2011 má prax ako štátny stavebný dozor. Ďalej pracovala ako poslankyňa obecného zastupiteľstva. Druhá sa  prezentovala pani Budáčová, ktorá momentálne robí opatrovateľku v Rakúsku a dlhé roky robí hlavného kontrolóra v obci Uhorské a Pinciná. Predtým pracovala ako ekonómka na Technických službách v poľnohospodárskom družstve Uhorské. Ďalej pracovala ako mzdový a personálny pracovník. Ďalej informovala, že má ukončené osvedčenie hlavného kontrolóra I a II. stupeň. Tretia sa predstavila Ing. Zuzana Kováčiková, ktorá vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobí ako vedúca oddelenia nástrojov  aktívnych opatrení trhu práce pre občanov na Úrade práce v Lučenci. Ako kontrolórka vykonávala revízorku hospodárskych a rozpočtových organizácií pri Krajskom národnom výbore. V rámci tejto pôsobnosti kontrolovala nielen okresné národné výbory, ale aj zariadenia zriadené Krajským národným výborom. Neskôr pracovala ako mzdová účtovníčka na Okresnej veterinárnej správe. Štvrtá sa predstavila Ing. Fábiánová, ktorá informovala, že skončila Vysokú školu Ekonomickú v Bratislave. Od roku 1989 pracuje v štátnej a verejnej správe. Po zániku pokračovala na okresnom úrade. Bola metodičkou, vždy pracovala na odbore financií. Po skončení vysokej školy nastúpila na bývalý Okresný národný výbor ako vedúca oddelenia účtovníctva, v tej dobe na tomto oddelení sa spracovávalo účtovníctvo všetkých miestnych národných výborov okresu. Po zániku okresného národného výboru pokračovala v práci na okresnom úrade. Zároveň bola aj členkou komisie, ktorá mala na starosti štartovanie samospráv. V roku 1997 bola menovaná Ministerstvom vnútra na celoštátnu metodičku pre integrovaný balík ekonomických úloh. Ďalej informovala, že bola pri všetkých 3 veľkých  reorganizáciách štátnej správa samosprávy. Na záver pôsobila ako  zástupkyňa prednostu. Od roku 2007 pracuje v samospráve a od roku 2008 pracuje ako hlavná kontrolórka vo viacerých obciach, ako sú Šiatorská Bukovinka, Čakanovce, Tomášovce a Dobroč. V súčasnosti sa zameriava hlavne na kontrolnú činnosť, kde má certifikát na kontrolnú činnosť v samospráve. Posledná sa predstavila Ing. Anna Kováčiková, ktorá informovala, že vyštudovala vysokú školu - ekonomika cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Ďalej informovala, že nemá až takú bohatú prax, 25 rokov pracovala v jednom podniku. Má certifikát účtovníctvo II. stupňa. Prax má v účtovníctve v legislatívne sa vie veľmi dobre orientovať, jej motiváciou bolo nielen uplatnenie vzdelania, ale na druhej strane je občanom obce a nie je jej ľahostajný osud obce, chce sa podieľať na rozvoji obce. Prioritou je zodpovedná a precízna práca.

Ing. Černok – upozornil, že nebola odhlasovaná volebná komisia. Starosta – navrhol členov volebnej komisie v zložení Ing. Černok, Bc. Kuceková a Bútor. Hlasovanie: ZA Báťková, Bútor, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0 Bolo prijaté uznesenie č. 7/2012

Starosta následne vyhlásil prestávku.

 

Ing. Černok upozornil na skutočnosť, že Ing. Kolimárová nevolí a obálka s hlasovacím lístkom bola odovzdaná, ďalej vysvetlil, že sa volí  zakrúžkovaním poradového čísla a hlasovací lístok sa hodí do urny. Následne sa uskutočnila tajná voľba hlavného kontrolóra.

Starosta vyhlásil prestávku, aby volebná komisia zistila výsledky voľby. Ing. Černok – informoval o výsledkoch voľby, konštatoval, že všetky lístky boli platné: Ing. Kolímárová dostala 8 hlasov, ostatné kandidátky 0 hlasov. Víťazkou sa stala Ing. Kolimárová. Bolo prijaté uznesenie č. 8/2012 a 9/2012

Ing. Kolimárová sa vzdala mandátu poslanca a informovala, že neskôr to odovzdá aj v písomnej forme. Bolo prijaté uznesenie č. 11/2012

 

7 Rôzne Starosta odovzdal osvedčenie o zvolení poslancovi Štefanovi Kocúrovi. Následne informoval, že keďže je zmena na poste hlavného kontrolóra, je potrebné určiť plat hlavného kontrolóra, ktorý je vo výške 149 € mesačne.

Hlasovanie: ZA Báťková, Bútor, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0 Bolo prijaté uznesenie č. 10/2012

 

Starosta informoval o žiadosti Slovenskej správy ciest, nakoľko sa bude rekonštruovať križovatka vo Vidinej pri autobazáre AAA Auto, ktorá zároveň zmení aj tvar. Teraz prebieha výkup parciel.  Predstavil geometrický plán a informoval o žiadosti Slovenskej správy ciest.  Predstavil návrh kúpnej zmluvy a cenu 8,06 €/m2 spolu  to činí 16 369 €. Následne  predstavil aj nájomnú zmluvu, kde informoval o žiadosti o miesto prenájmu na manipulačné priestory počas výstavby. Záujem majú o 50 m2, týka sa to parcely pred pánom Tučekom, zároveň si je ale vedomý, že tam je vjazd do jeho dvora. Kucej Jozef - nesúhlasí s prenájom, budú sťažnosti občanov

Hlasovanie: ZA Báťková, Bútor, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Bc. Kuceková Bolo prijaté uznesenie č. 12/2012

 

Starosta dal následne hlasovať o zámere prenajať pozemok. Hlasovanie: ZA 0 PROTI –  Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská Bc. Kuceková ZDRŽAL SA -  Ing. Černok Bolo prijaté uznesenie č. 13/2012

 

Starosta predstavil návrh na zmenu rozpočtu z dôvodu, že v rozpočte na rok 2012 neboli schválené peniaze na nemocenskú. Už sa vyskytla jedna maródka, je potrebná zmena rozpočtu.  Nemenia sa celkové príjmy a celkové výdavky. Kucej Jozef. –  pripomenul, že Ekonomická komisia mala byť o každej zmene informovaná, Bc. Kuceková – súhlasila s poslancom Kucejom, zaujímala sa o sumu, či je fixná len pre jedného alebo ak sa vyskytne problém, či bude ďalšia zmena Starosta vysvetlil, že táto zmena je len pre tento konkrétny prípad.

Hlasovanie: ZA Báťková, Bútor, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0 Bolo prijaté uznesenie č. 14/2012

 

Starosta informoval, že na minulom zastupiteľstve sa rokovalo o probléme, na ktorý upozornila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Konzultoval to s projektovým manažérom a navrhol stretnutie zainteresovaných strán na 3.2.2012 t. j. v piatok o 13.00 hod., zároveň pozval aj Komisiu výstavby a životného prostredia na stretnutie.

Starosta – ohľadne spolupráce s obcou Egyházasdengeleg, tento rok sme na rade urobiť spoločné zasadnutie my, kde je potrebné sa dohodnúť na pláne spolupráce. Zaujímal sa o názor poslancov ohľadne termínu spoločného stretnutia, v rámci diskusie boli navrhnuté termíny 11.02.2012 a 18.02.2012.

8 Interpelácia Starosta informoval, že na minulom zastupiteľstve bol interpelovaný poslancom Kucejom Jozefom, starosta odovzdal odpoveď na interpeláciu. Kucej Jozef – sa vyjadril, že toto je podvod, zaujímal sa, kde je schválený lízing na malotraktor a vyzval starostu, aby podal demisiu. Starosta – vysvetlil, že v návrhu rozpočtu bolo presne napísané, že finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného dopravného prostriedku formou finančného prenájmu Ing. Černok – na minulom zastupiteľstvo bolo povedané, že sa rokovať nebude o iných veciach a teraz boli predostreté materiály, o ktorých nevedeli. Ďalej sa zaujímal, že koľko je  ročná  splátka za traktor. Ďalej sa pripomenul, že ak starosta bude robiť bez nich, tak nastane situácia rovnako ako pred troma rokmi, kedy bola zrušená komisia. Kucej Jozef – pripomenul, že na schôdzi v roku 2008 bol schválený nákup multifunkčného zariadenia, ale lízing schválený nebol. Starosta – vysvetlil, že bol schválený finančný prenájom a lízing nie je úver. Kucej Jozef -  zaujímal sa o programy, ktoré sa vydávajú  výzvy, v rozpočte sme schvaľovali opravy, keď si čítal všetky výzvy, tak posledná výzva je na opravu verejných budov, škôl. Zaujímal sa, kto sleduje tieto výzvy. Bc. Kuceková  doplnila, že to sleduje ten, kto je namiesto pani Pappovej.

9 Diskusia Do diskusie nemal nikto príspevky.

10 Návrh na uznesenie Kucej Jozef – predstavil návrh na uznesenie. 11 Záver Starosta poďakoval za účasť prítomným.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 09.02.2012   Bc. Kuceková    

Vo Vidinej, dňa 09.02.2012   Ing. Martina Predajnianská  

Zapísal: Ing. Šupica

                                                                                                        Vladimír Ragač                                                                                                         starosta obceVyvesené: 26. 1. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť