Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 26.3.2009

pozvánka

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu

dňa 26. marca 2009 (štvrtok) o 17.00 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutie Obecného zastupiteľstva, kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení

4. Plnenie rozpočtu obce Vidiná k 31.12.2008

5. Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu vo Vidinej

6. Návrh dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku obce Vidiná

7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce - Športový klub Slovan Vidiná

8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce - Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná

9. Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov - Ján Jančo

10. Žiadosť o kúpu pozemku - Ing. Miroslava Palíková

11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - Nikola Macháčová

12. Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici ČSĽA od p. Jozefa Marcineka a Emílie Marcinekovej

13. Žiadosť o kúpu Multikaru - Ing. Dušan Haško

14. Rôzne

15. Interpelácia poslancov

16. Diskusia

17. Návrh na uznesenie

18. Záver

Na zasadnutie sa pozývajú:

1. Poslanci obecného zastupiteľstva

2.Občania

3. Členovia komisií

4. Riaditeľka MŠ

5. p. Ján Šnúrik - redaktor

Vo Vidinej dňa 20.03.2009

Vladimír Ragač, v.r.

starosta obce


uznesenia

Z O Z N A M

uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstvavo Vidinej, konaného dňa 26. marca 2009

K bodu 1: OtvorenieUznesenie č. 22/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

program Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisniceUznesenie č. 23/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Drahomíra Kuceková, Mgr. Martina Kamenská, Milan Šulek

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ, kontrola plnenia predchádzajúcich uzneseníUznesenie č. 24/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Berie na vedomie

1. správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,2. správu o kontrole plnenia uznesení.

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Plnenie rozpočtu obce Vidiná k 31.12.2008Uznesenie č. 25/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Berie na vedomie

správu k plneniu rozpočtu obce Vidiná k 31.12.2008

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu vo VidinejUznesenie č. 26/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vidinej s nasledovnými zmenami:

1. v Článku 8 Náplň činností jednotlivých funkcií, v popise pracovnej činnosti vykonávanej správcom majetku a hrobných miest:

a) v bode 1 vypustiť „prevoz zosnulých“,b) v bode 4 za slovné spojenie „Úprava hrobových miest“ doplniť (v pracovnej náplni bližšie špecifikovať ktorých hrobových miest sa úprava týka),c) v bode 10 sa slovné spojenie „s hmotnosťou nad 50 kg“ nahrádza „s hmotnosťou do 50 kg“,d) v bode 13 za slovo dezinfekcia doplniť „obecných“, Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6: Návrh dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku Obce VidináUznesenie č. 27/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku Obce Vidiná s nasledovnou zmenou:

1. v bode 3 písmeno o) za slovo používanie doplniť „služobných telefónov“

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Športový klub Slovan VidináUznesenie č. 28/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub Slovan Vidiná, IČO: 35991437, DIČ: 0035991437, so sídlom Vidiná, Športová 1, PSČ 985 59 na organizovanie futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým zväzom v rámci ročníka 2009/2010 pre družstvo dospelých – I. trieda, družstvo dorast – V. liga a družstvo starší žiaci – I. trieda vo výške 4.000,00 €, slovom Štyritisíc Eur.

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 8: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Miestny odbor Matice slovenskej VidináUznesenie č. 29/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027 477, DIČ: 2021530236, so sídlom Vidiná, Exnárova 41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: Hrušovská paráda, Okresná súťaž folklórnych súborov, Kultúrny zájazd po Slovensku a Rok na Gemeri, vo výške 900,00 Eur, slovom Deväťsto Eur.

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 9: Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Ján JančoUznesenie č. 30/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

s prenájmom nehnuteľnosti – nebytových priestorov bez samostatného vchodu nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 255 – budova Kultúrneho domu – nachádzajúcej sa na ulici Športová číslo 1, zapísanej na LV č. 5991 pre katastrálne územie Vidiná o rozlohe 15 m2 pánovi Jánovi Jančovi, rod. Jančovi, nar. 30.04.1963, trvale bytom Lučenec, Rúbanisko III. 2907/46, PSČ 985 59 na nepodnikateľské aktivity a to konkrétne ako skúšobňu pre hudobnú skupinu CREDO. Nájomné za nebytový priestor sa určuje vo výške 3,32 Eur za 1 m2, t.j. 49,80 Eur ročne za 15 m2. Paušálna platba za dodávku plynu sa určuje vo výške 16,60 Eur za 1 mesiac, ktorú bude platiť nájomca vo vykurovacom období, t.j. za mesiace október až marec. Za elektrickú energiu slúžiacu pre osvetlenie nebytového priestoru a pre elektrické hudobné nástroje nájomca platiť nebude, nakoľko uvedená služba sa mu odpúšťa z dôvodu podpory hudobnej skupiny obcou Vidiná. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie jedného roka.

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 10: Žiadosť o kúpu pozemku – Ing. Miroslava PalíkováUznesenie č. 31/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Nesúhlasí

s predajom nehnuteľností – pozemkov – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná pani Ing. Miroslave Palíkovej, rod. Gajdošovej, nar. 17.12.1979, trvale bytom Vidiná, A.V.Suvorova 467/1a, zapísaných na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 956/1 – vodné plochy o výmere 444 m2 vedené v 1/1, parc. „C“ KN č. 956/2 – vodné plochy o výmere 28 m2 vedené v 1/1, parc. „C“ KN č. 956/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2.

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 11: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Nikola MacháčováUznesenie č. 32/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Nesúhlasí

s prenájmom nehnuteľnosti – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 327 - budova bývalej Materskej školy – nachádzajúcej sa na ulici Školská číslo 3 zapísanej na LV č. 5991 pre katastrálne územie Vidiná

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 12: Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici ČSĽA od p. Jozefa Marcineka a Emílie MarcinekovejUznesenie č. 33/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Súhlasí

s kúpou nehnuteľnosti – pozemku pod miestnou komunikáciou na konci ČSĽA ulice – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od pána Jozefa Marcineka, rod. Marcineka, nar. 09.04.1926, trvale bytom Vidiná, Pivovarská 168/29, PSČ 985 59 a manželky Emílie Marcinekovej, rod. Marunčiakovej, nar. 25.06.1935, trvale bytom Vidiná, Pivovarská 168/29, PSČ 985 59, zapísaného na LV č. 1852 ako parc. „C“ KN č. 769/4 – záhrady o výmere 35 m2 vedené v 1/1 za 1,66 Eur za 1 m2, celkom za 58,10 Eur za 35 m2, slovom Päťdesiatosem Eur a Desať Centov.

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 13: Žiadosť o kúpu Multikaru – Ing. Dušan HaškoUznesenie č. 34/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

predaj hnuteľného majetku – Multikar 25, bez ŠPZ – pánovi Ing. Dušanovi Haškovi, nar. 11.03.1954, trvale bytom Vidiná, Československej armády 269/2 za cenu 200,- Eur, slovom Dvesto Eur.

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 14: RôzneUznesenie č. 35/2009 zo dňa 26. marca 2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. Schvaľuje

s uzavretím Dodatku č. 1/2009 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 so spätnou platnosťou od 01.03.2009

II. Súhlasí

s novou cenou za kuka nádobu vo výške 24,00 Eur za 1 kuka nádobu s platnosťou od 01.04.2009, aj staršie zásoby

Vo Vidinej dňa 02.04.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

Zostavovatelia uznesenia:

Mgr. Martina Kamenská Bc. Drahomíra KucekováMilan Šulek


zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 26. marca 2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Mária Legíňová

Neospravedlnení: Ing. Želmíra Kolimárová

Návrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Mgr. Martina Kamenská, Milan Šulek

Overovatelia zápisnice: Ing. Martina Predajnianska, Štefan Kocúr

Program: Podľa priloženej pozvánky (príloha zápisnice)

1. Otvorenie

Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej zvolal starosta obce v zmysle §12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zmien a doplnkov. Pán starosta konštatoval , že je prítomná nadpoloviční väčšina poslancov a schôdza je uznášania schopná.

Starosta oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie: 6hlasov za, 3 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 22/2009

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisii boli navrhnutí p. Kuceková, sl. Kamenská a p. Šulek

Hlasovanie: 6 hlasov za , 2 neprítomní

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Predajnianska a p. Kocúr

Bolo prijaté uznesenie číslo 23/2009

3. Správa o činnosti OR od posledného rokovania OZ, kontrola plnenia uznesení

- správu o činnosti predložil starosta obce - taktiež správu o kontrole plnenia uznesení a odpovede na interpelácie- nikto nemal pripomienky

Bolo prijaté uznesenie číslo 24/2009

4. Plnenie rozpočtu obce Vidiná k 31.12.2008

- do rozpravy sa prihlásili poslanci - Bc. Kuceková – dotaz na dodávky energií, hlasové služby , koľko je mobilných tf., koľko pevných liniek , fax a internet a či je to limitované , nakoľko sa ajej zdá nepomer mobilných liniek s ostatnými ( pevná , fax, internet ) a žiada kontrolórku, aby sa na to pozrela,- ďalej sa opýtala za ochranu pred požiarmi suma 32.000.- sa jej zdá vykoká- odpovedala ekonómka sú to zaplatené zálohy , p. Dobiášová si prepláca je to zahrnuté v príjmoch - ohľadne koordinátora odpovedala tiež Ing. Rubintová – ekonómka obce - Mgr. Kamenská - opýtala sa ohľadne novín , kde sa jej zdá príliš vysoká suma za 5 vydaných čísel - odpovedala Ing. Rubintová – zvýšilo sa aj farebnou tlačou - prebehla rozprava a OZ navrhuje prehodnotiť a zistiť, prečo sa cena tak zvýšila, nemohlo to byť len farebnou tlačou - Kontrolórka obce - chýba jej v správe odvôvodnenie, prečo sú prekročenia - oboznámila o prevedení analýzy KO - poukázala na priority, ktoré sa nesplnili, malo by sa zdôvodňovať, prečo neboli splnené- ohľadne pozemkov v kapit. výdavkoch nákup pozemkov pod MŠ , podľa nej pozemky mali prejsť automaticky do majetku obce – navrhuje túto vec prešetriť- objasnil starosta a bude sa tým zaoberať- treba pripraviť pripomienky k záverečnému účtu- p. Kocúr - mal pripomienku, že je potrebné vyhodnocovať každý štvrťrok, aby sa dal rozpočet kontrolovaťViac pripomienok nebolo a tento bod bol ukončený

Bolo prijaté uznesenie číslo 25/2009

5. Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu vo Vidinej

- Oboznámil s ním starosta , doplnila Ing. Veliká ohľadne sociálneho pracovníka- p. Kocúr – ohľadne popisu pracovných činností ohľadne opatrovateliek navrhuje určiť presný popis prác aj koľko majú trvať, aby si ľudia nerobili z nich slúžky- ohľadne správy cintorínov mal pripomienky : ( nemáme pohrebnú službu )- ohľadne prevozu zosnulých- úprava hrobu na určenom mieste - úprava hrobových miest- ručný presun hmôt nad 50 kg- čistenie a hrubá dezinfekcia nádob , popolníc a kontajnerov- vysvetlenie k pripomienkam podala Ing. Veliká - prevoz zosnulých sa vypustí a opraví sa do 50 kg - Bc. Kuceková – mala dotaz či nikde inde nedošlo k zmenám, či ostáva ostatné po starom a nič sa nezmení- starosta odpovedal že nie - bolo dané hlasovať so zmenami a doplnkami

Hlasovanie: 5 hlasov za , 2 sa zdržali , 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 26/2009

6. Návrh dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku

- p. Šulek - mal dotaz k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny bod j. úmyselné poškodzovanie dobrého mena zamestnávateľa , či to nie je skôr pre podnikateľov, čo sa pod tým myslí,- Bc. Kuceková - navrhuje k používaniu PC a pripojenia na internet na účely nesúvisiace s výkonom práce doplniť aj používanie služobných telefónov

Hlasovanie: 7 hlasov za , 2 sa zdržali, 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 27/2009

7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ŠK Slovan Vidiná

- táto žiadosť bola prerokovaná na OR , požadovaná suma je 4.414.79 €- OR navrhuje upraviť túto sumu na 4.000 € , - starosta oboznámil, že tento rok bude realizované aj prekrytie potoka z rozpočtu obce , kosí sa im ihrisko - p. Kocúr - požiadal , aby boli upratané priestory , kde majú klubovne , sú tam veci OÚ , aby si mohli aj oni urobiť poriadok- Mgr. Kamenská opýtala sa koľko hráčov futbalu je z Vidinej- odpovedal p. Kocúr , ale zároveň dodal , že nie je podstatné koľkí sú z Vidinej, ale hrajú reprezentujú našu obec, a taktiež hráči z našej obce hrajú v iných obciach - po rozprave dané hlasovať za sumu 4.000 €

Hlasovanie: 6 hlasov za, 1 sa zdržal, 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 28/2009

8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce - Miestny odbor Matice Slovenskej

- starosta oboznámil aj s touto žiadosťou , MO MS požaduje sumu 1.000€- OR sa s touto žiadosťou tiež zaoberala a navrhla sumu 900 € - Ing. Rubintová oboznámila, že bol už doložený aj zoznam akcií

Hlasovanie: za sumu 900 € 6 hlasov za, 1 sa zdržal, 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 29/2009

9. Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Ján Jančo

- oboznámil starosta o prepracovaní tejto zmluvy - p. Kocúr sa opýtal z čoho vyšla suma 16,60 € - odpovedané v zmysle platného VZN obce

Hlasovanie: za predĺženie : 4 hlasy za, 3 sa zdržali, 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 30/2009

10. Žiadosť o kúpu pozemku Ing. Miroslave Palíkovej

- s touto žiadosťou oboznámil starosta , zaoberala sa ňou aj OR a túto žiadosť neodporúčajú schváliť, mohlo by to do budúcna sťažiť situáciu

Hlasovanie za zamietnutie žiadosti: 7 hlasov za zamietnutie, 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 31/2009

11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Nikoleta Macháčová

- OR sa zaoberala aj touto žiadosťou , starosta oboznámil o čo sa jedná a navrhujú túto žiadosť neschváliť, nakoľko aj osoba ( žiadateľka ) je maloletá- OZ navrhuje dať odpoveď za akých podmienok je možné uzatvoriť prenájom - kontrolórka obce navrhuje vytvoriť komisiu pre prácu s mládežou

Hlasovanie za zamietnutie žiadosti: 6, hlasov za zamietnutie, 1 sa zdržal, 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 32/2009

12. Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. ČSĽA od p. Jozefa Marcineka a Emílie Marcinekovej

- s touto žiadosťou oboznámil starosta - nikto nemal pripomienky

Hlasovanie: 7 hlasov za kúpu , 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 33/2009

13. Žiadosť o kúpu Multikáru

- starosta oboznámil s touto žiadosťou , Multikár je už dlho nefunkčný - OZ nemá námietky a súhlasí s odpredajom za zostatkovú cenu 200 €

Hlasovanie: 7 hlasov za, 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 34/2009

14. Rôzne

1. Dodatok k zmluve na rok 2009 od fi. Mepos Lučenec

- starosta informoval o tomto dodatku , ktorí má platiť spätne od 1. marca- Ing. Rubintová navrhuje, aby to bolo od 1. apríla, aby to nebolo so spätnou platnosťou a ak nie, aby bolo doplnené do uznesenia so spätnou platnosťou,- bolo dané hlasovať s doplnením do uznesenia so spätnou platnosťou od 1. marca 2009,

Hlasovanie: 7 hlasov za, 2 neprítomní 2. Zmena ceny za kuka nádoby z 28 € na 24 €

a. starosta oboznámil, že boli nakúpené nové kuka sudy v cene 24 € , preto je potrebné opraviť tento poplatokb. OZ súhlasí s novým poplatkom odo dňa schválenia

Hlasovanie: 7 hlasov za , 2 neprítomní

Bolo prijaté uznesenie číslo 35/2009

- p. Koristeková – navrhla s poplatkov vypustiť poplatok za kopírovanie - prebehla rozprava a OZ s tým nesúhlasí

3. informácie starostu

- informoval o projekte „ Slnečnica „ – pozemky Spoločnosti Božieho slova „ ( Bolontov )- prebehla rozprava - Ing. Černok sa vyjadril, že tento bod by tu nemal byť prejednávaný, ale je potrebné k tomu zvolať jednanie - výkup parciel FI – informoval o štádiu výkupu , o možnej výmene PF, o majiteľoch, ktorý nesúhlasia s cenou , o neznámych majiteľoch a pod.- o projekte a rozpočte na chodník od Potočnej ul. po Krčmu u Kuceka - o zadaní vypracovania projektu chodníkov na ul. Riečnej a Pivovarskej ( na 4. etapy )- o žiadosti podanej na BBSK na opravu hlavnej cesty cez obec (aj o odpovedi)- informoval , že na OZ by bolo dobré zakúpiť diktafón, aby nedochádzalo k nedorozumeniam- tlmočil žiadosť KD ohľadne signálu na TV nemajú signál , trebárs zakúpiť DIGI TV , alebo niečo podobné- OZ so zakúpením diktafónu súhlasí s TV nie, treba riešiť zatiaľ nejakou anténou- starosta ďalej informoval ohľadne osadenia basketbalových košov , kde by ich bolo možné osadiť- prebehla rozprava , p. Kuceková navrhuje na malé ihrisko a v zime by sa dalo využiť ako klzisko- ďalší návrh bol v MŠ , kde je základ a nebolo by to také nákladné- bude sa hľadať najvhodnejšie riešenie

15. Interpelácia poslancov

- Ing . Veliká sa vyjadrila, že na OZ sa nejedná tak ako by sa malo, zamestnanci nemajú hovoriť do OZ, len keď sú vyzvaní a žiada starostu o zjednanie nápravy, má si urobiť poriadok so zamestnancami - starosta doplnil , že netýka sa to len zamestnancov, ale aj poslancov, že vždy by mal rozprávať len jeden, lebo je obtiažne napísať aj zápisnicu, keď hovoria jeden cez druhéhoIng. Černok - vyjadril sa, že starosta vedie OZ a má zastaviť takúto debatu a udeľovať slovo on, postupne podľa prihlásenia sa jednotlivých poslancov- ďalej sa vyjadril ku krádežiam, ktoré sa stali asi pred 2 týždňami na Exnárovej ulici a ľudia sa sťažovali, že 2 dni nesvietilo VO , ľudia sa obávajú , lebo aj na konci ulici pri bývalej čerpačke LPG sa schádzajú rôzne živlyIng. Predajnianska – k rozpočtu sa vyjadrila, že sa neplnia priority a boli vykázané úspory a treba ich tiež vyhodnocovať v akom rozsahu sa plnia Mgr. Kamenská – sa opýtala na spoluprácu s Maďarskom aj z dôvodu prípravy novín- odpovedal starosta p. Kocúr – informoval, že športovci by chceli v auguste urobiť deň dediny, aby sa ato stalo tradíciou a vysvetlil ako si to predstavujú- ešte informoval , že športovci robia na Veľkú noc zábavu ( v nedeľu ) a všetkých pozývajú - starosta informoval, že p. Haško – člen komisie výstavby a ŽP sa vzdal mandátuBc. Kuceková – sa informovala , prečo zase nezobrali všetok separovaný odpadp. Kocúr – sa vyjadril, že aj vlani bolo zle vyseparované 7 % odpadu a podľa neho tonie je až také zle, že je to podľa neho len šikanovanie zo strany Meposup. Kuceková - za strom divoko rastúci pri obchode a krčme znova pripomína, že by bolo dobré ho zlikvidovať, zavadzia a je z neho špina- tiež sa prikláňa k p. Predajnianskej, aby bolo OZ vždy informované starostom čo riešil medzi dvomi OZ - ďalej sa vyjadrila k OZ zo dňa 8.1.2009, kde bola overovateľkou , že je nespokojná, zistila, že po podpísaní zápisnice bolo pozmenené uznesenie, v uzn. č. 5 bol doplnenýbod c, preto žiada , aby strana na podpísanie bola stranou poslednou za uznesením- starosta oboznámil OZ, že od dnešného dňa, aby nedochádzalo k takýmto veciam bude robiť uznesenie návrhová komisia, ktorá odovzdá zapisovateľke hotové napísané a tá ho doslovne odpíšep. Šulek a OZ – navrhujú, aby v prípade VO ľudia nahlasovali jemu osobne , na č. tf . 4370380 alebo na mobil č. 0918410160, alebo na OÚ ( navrhuje to dať do najbližších novín , alebo aj vyhlásiť)p. Predajnianska – žiada, aby Mepos dal písomné vyjadrenie, prečo nebol vyvezený všetok separovaný odpadp. Černok- sa opýtal za článok v novinách od p. Kaplana, či bola autentický v novinách , lebo bude na tento článok reagovať – dodá redakčnej rade- ďalej za vzdanie sa p. Haška, ktorý bol členom jeho komisie sa vyjadril len toľko, že p. Haško sa zúčastnil za celú dobu asi len 1 zasadnutia

16. Diskusia

Ing. Rubintová - sa opýtala aké je jej postavenie, že kedy môže vstúpiť do OZ a nemyslí si, že pracovníci nejako narúšajú rokovania OZ

17. Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie predložila Bc. Kuceková, nikto nemal pripomienky a návrh bol daný hlasovať

Hlasovanie: 7 hlasov za , 2 neprítomní

18. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta poďakovaním za účasť zasadnutie OZ ukončil .

Overovatelia zápisnice:

Ing. Martina Predajnianska podpísané dňa ......................., podpis .....................................

Štefan Kocúr podpísané dňa ......................., podpis .....................................

Zapísala: Mária Pappová, podpis .......................................

.............................................................. Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu

Rozpočet obce Vidiná na rok 2008 bol vypracovaný v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a rozpočtovou klasifikáciou pre rok 2008, stanovenou Ministerstvom financií SR.

Vnútorne je členený na bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií. Schválený bol uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2007 s príjmami vo výške 11 521 tis. Sk a výdavkami 10 783 tis. Sk. Rozpočet finančných operácií bol rozpočtovaný v príjmovej časti 0 tis. Sk a vo výdavkovej časti 698 tis. Sk.

K 31.12.2008 boli vykonané štyri úpravy rozpočtu, ktorými sa zmenila príjmová časť na čiastku 13 619 tis. Sk a výdavková časť na 13 978 tis. Sk. Príjmy finančných operácií boli upravené na čiastku 1 057 tis. Sk a ich výdavková časť ostala vo výške 698 tis. Sk. Rozpočet celkom po úpravách predstavuje v príjmovej i výdavkovej časti čiastku 14 676 tis. Sk. Celkový prehľad uvedených úprav a ich vplyv na výšku rozpočtu obsahuje nižšie uvedená tabuľka č. 1 a, b.

Bežné a kapitálové príjmy k 31.12.2008 boli vo výške 13 284 tis. Sk, z toho bežné príjmy 12 244 tis. Sk a kapitálové príjmy 1 040 tis. Sk. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu k 31.12.2008 boli 10 675 tis. Sk, z toho bežné výdavky 8 938 tis. Sk a kapitálové výdavky 1 737 tis. Sk. V rozpočte finančných operácií príjmy k 31.12.2008 predstavovali čiastku 0 tis. Sk a výdavky 705 tis. Sk.

Podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).

Obec Vidiná dosiahla k 31.12.2008 prebytkový bežný rozpočet vo výške 2 609 503,06 Sk. Časť prebytku bežného rozpočtu vo výške 705 347,10 Sk bolo k 31.12.2008 použitých na splátku úveru vo výške 600 000,- Sk a časť vo výške 105 347,10 Sk na splácanie finančného prenájmu – verejné osvetlenie. K 31.12.2008 predstavoval prebytok rozpočtu obce a finančných operácií celkom 1 904 155,96 Sk.

Podrobné čerpanie rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2008 je v priložených súboroch.Vyvesené: 26. 3. 2009

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť