Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 26.5.2009

pozvánka

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 26.05.2009 (utorok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Dodatok č. 2 - MEPOS

5. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy a úpravy výšky nájmu za prenajatý priestor

6. Návrh na prvú zmenu rozpočtu na rok 2009

7. Sociálna výpomoc

8. Návrh a odsúhlasenie nového člena kultúrnej komisie

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

Vladimír Ragač

starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 26.05.2009

K bodu 1: Otvorenie

Uznesenie č. 39/2009 zo dňa 26.05.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 40/2009 zo dňa 26.05.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Černok, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová

Vo Vidinej dňa 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 3: Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ

Uznesenie č. 41/2009 za dňa 26.05.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ

Vo Vidinej dňa 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 5: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy a úpravy výšky nájmu za prenajatý priestor.

Uznesenie č. 42/2009 za dňa 26.05.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SÚHLASÍ

s predĺžením nájmu nehnuteľnosti – nebytových priestorov – predajňa potravín a pohostinstva – nachádzajúcich sa v budove číslo súpisné 118 nachádzajúcej sa na ulici Zvolenská číslo 84 vo Vidinej – predajňa potravín a pohostinstva, zapísanej na LV č. 5991 pre katastrálne územie Vidiná o rozlohe 69 m2 pánovi Ondrejovi Gajdošovi, rod. Gajdošovi, nar. 25.11.1979, trvale bytom Vidiná, Zelená 321/16, PSČ 985 59 na podnikateľské aktivity v zmysle živnostenského oprávnenia a to konkrétne ako predajňu potravín k prevádzkovaniu v rámci jeho predmetu činnosti – maloobchodnej činnosti v rozsahu voľných živností. Nájomné za nebytové priestory sa určuje vo výške 265,00 Eur za 69 m2 za mesiac, t.j. 3.180,00 Eur za 69 m2 za rok. V tejto cene nie sú zahrnuté preddavky na elektrickú energiu a plyn a paušálna platba za vodu. Za elektrickú energiu bude platiť nájomca zálohovú platbu vo výške 30,- Eur mesačne. Za plyn bude platiť nájomca zálohovú platbu vo výške 20,- Eur mesačne. Za vodu bude platiť nájomca paušálnu platbu vo výške 2,- Eur mesačne. Nájomná zmluva sa predlžuje na dobu určitú na obdobie piatich rokov, t.j. do 30.06.2014.

Vo Vidinej dňa 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 6: Návrh na prvú zmenu úpravy rozpočtu na rok 2009

Uznesenie č. 43/2009 za dňa 26.05.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

dôvodnú správu k Návrhu na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2009

II. SCHVAĽUJE

a) na projekt „Výstavba multifunkčného športového ihriska“ spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov

b) na projekt „Kanalizácie obce Vidiná“ spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov

Vo Vidinej dňa 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 7: Zriaďovacia listina – Dodatok č. 2

Uznesenie č. 44/2009 za dňa 26.05.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Školská 3, 985 59 Vidiná zo dňa 15.11.1996 pod č. Šak - P - 458/96 vydanej Okresným úradom v Lučenci v znení neskorších dodatkov č. 1 26.6.2002 uznesením č. IV/2002

b) Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Školskej kuchyne a školskej jedálne pri Materskej škole, Školská 3, 985 59 Vidiná zo dňa 15.11.1996 pod č. Šak – P – 458/96 vydanej Okresným úradom v Lučenci v znení dodatkov č. 1 zo dňa 26.6.2002 uznesením č. IV./2002

Vo Vidinej dňa 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 8: Návrh na odsúhlasenie nového člena kultúrnej komisie

Uznesenie č. 45/2009 za dňa 26.05.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

za nového člena Komisie kultúry a športového vyžitia pri Obecnom zastupiteľstve, ktorým sa stáva Michal Kmeť

Vo Vidinej dňa 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 9: Rôzne

Uznesenie č. 46/2009 za dňa 26.05.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu o vykonanej kontrole „Účtovanie a sledovanie spotreby PHM“ služobného vozidla bez pripomienok

Vo Vidinej dňa 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obce

Zostavovatelia uznesenia:Ing. ČernokIng. LegíňováIng. Kolimárová

Vo Vidinej 29.05.2009 Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 26.05.2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlní: 0

Návrhová komisia: Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Černok

Overovatelia zápisnice: Šulek, Ing. Veliká

1. Otvorenie

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta prítomných oboznámil s programom, kde informoval poslancov o zmene 7. bodu programu (Sociálna výpomoc) za bod (Zriaďovacia listina dodatok č. 2). Prítomných poslancov sa opýtal na pozmeňovacie návrhy. Nikto nemal žiadne pripomienky. Následne dal hlasovať za navrhnutý program. Počas otvorenia zasadnutia sa dostavil poslanec Kocúr.Hlasovanie: ZA – Ing. Černok, Mgr. Kamenská, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Veliká PROTI- 0 ZDRŽAL SA- Kocúr NEPRÍTOMNÍ- Ing. Predajnianska

Bolo prijaté Uznesenie č. 39/2009

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie starosta navrhol: Ing. Legíňovú, Kocúr, Ing. ČernokaHlasovanie: ZA- Ing. Černok, Mgr. Kamenská, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Veliká, Kocúr PROTI- 0 ZDRŽAL SA- Ing. Kolimárová NEPRÍTOMNÍ- Ing. Predajnianska

Bolo prijaté Uznesenie č. 40/2009

3. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ

Starosta prítomným prečítal správu o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia OZ. Uvedená správa je súčasťou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.

Bolo prijaté Uznesenie č. 41/2009

4. Dodatok č. 2 – MEPOS

Starosta opäť oboznámil poslancov so situáciou , v ktorej sa nachádza firma Mepos s.r.o. Pripomenul prítomným, že minulý dodatok bol pripomienkovaný kvôli bodu, kde nebol presne definovaný dátum konca hospodárskej krízy. Nový dodatok už definuje časové obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009. Zdôraznil potrebu pokračovať v separácii odpadu, s odôvodnením, že občania si na túto možnosť už zvykli a separácia odpadu bude povinná od roku 2010. Nakoľko v súčasnej dobe poklesol dopyt po separovaných zložkách, navrhol Klub starostov ponechať firme Mepos s.r.o. peniaze z recyklačného fondu, ktoré pripadajú jednotlivým obciam. Následne začala rozprava, v ktorej si ako prvá zobrala slovo Mgr. Kamenská. Podľa jej názoru spomínaný problém je problémom Meposu a nie obce. Ďalej prišla s myšlienkou nového dodávateľa na zber komunálneho odpadu a separátov. Starosta opätovne pripomenul, že tento problém je celoštátny a spomínaný krok je dočasný. Ako druhý si zobral slovo p. Kocúr, ktorého zaujímalo, či nám firma Mepos účtuje aj zvyškový odpad. Ing. Rubintová ho ubezpečila, že zvyškový odpad nám firma Mepos neúčtuje. Na to si zobrala slovo Ing. Kolimárová, ktorú zaujímalo, čo nám účtuje firma Mepos. Ing. Rubintová informovala, že zber, odvoz separovaného odpadu a separovanie je realizované bezplatne. P. Kocúra zaujímalo, prečo sa niektorým občanom nezobral separovaný odpad. Starosta podal vysvetlenie, tento problém bol konzultovaný s kompetentným pracovníkom firmy Mepos s.r.o., ktorý vo svojej odpovedi konštatoval, že v pripravenom vreci sa nachádzal aj komunálny odpad. Ing. Černok prišiel s návrhom, prečo neupraviť zmluvu odo dňa schválenia tj. 1.6.2009, so spätným vyplácaním nesúhlasí. K tomuto návrhu sa pripája aj Ing. Veliká. P. Michal Kmeť prichádza s návrhom, aby to nebolo vyplácané od dátumu 1.6.2009, ale aby to bolo vyjadrené percentuálne napr. 50%. Starosta dal hlasovať za spomínané návrhy.

Dodatok č. 2 Mepos s.r.o. od 1.6.2009 do 31.12.2009Hlasovanie: ZA- Ing. Černok, Šulek, Ing. Veliká PROTI- Mgr. Kamenská ZDRŽAL SA- Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska NEPRÍTOMNÍ- 0

Dodatok č. 2 Mepos s.r.o. vo výške 50 % z Recyklačného fonduHlasovanie: ZA- 0 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Ing. Černok, Šulek, Ing. Veliká, Mgr. Kamenská NEPRÍTOMNÍ- 0

Dodatok č. 2 Mepos s.r.o. od 1.1.2009 do 31.12.2009Hlasovanie: ZA- 0 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- Kocúr, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Ing. Černok, Šulek, Ing. Veliká, Mgr. Kamenská NEPRÍTOMNÍ- 0

Obecné zastupiteľstvo k uvedenému bodu neprijalo žiadne uznesenie.

5. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy a úpravy výšky nájmu za prenajatý priestor

Nakoľko podrobný materiál k spomínanému bodu bol doručený poslancom, starosta iba zhrnul najdôležitejšie fakty. Materiál je súčasťou zápisnice. Ing. Kolimárovú zaujímalo, či je to v súlade s VZN obce o určení sadzby za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vidiná. Starosta informoval, že je to v súlade s VZN, nakoľko cena za 1 m2 je vyššie ako určuje VZN. Ďalej si slovo zobrala Mgr. Kamesnká, ktorá nesúhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy a navrhuje nové výberové konanie. Starosta vysvetľuje, že na nájomcu neboli žiadne sťažnosti od občanov. Ing. Velilká informuje prítomných, že už pred rokom bola doručená žiadosť od terajšieho nájomcu na predĺženie nájomnej zmluvy. Vtedy odložili hlasovanie a taktiež nevidí dôvod na nepredĺžení, nakoľko splnil všetky podmienky, ktoré mu boli dané v terajšej zmluve a táto výška nájomného bola prerokovaná na OR dňa 14.5.2009. Starosta dal najskôr hlasovať za poslanecký návrh Mgr. Kamenskej a následne hlasovať za predĺženie nájomnej zmluvy so súčasným nájomncom tak, ako to bolo predložené z OR a Ekonomickej komisie.

Nájomná zmluva – výberové konanieHlasovanie: ZA- Mgr. Kamenská, PROTI- Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Veliká ZDRŽAL SA- Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianska, Šulek, NEPRÍTOMNÍ- 0

Predĺženie nájomnej zmluvy tak, ako to bolo predložené z OR a Ekonomickej komisieHlasovanie: ZA- Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Veliká Ing. Predajnianska, Šulek, PROTI- Mgr. Kamenská, ZDRŽAL SA- Kocúr, Bc. Kuceková NEPRÍTOMNÍ- 0

Bolo prijaté Uznesenie č. 42/2009

6. Návrh prvú zmenu úpravy rozpočtu na rok 2009

Starosta predstavil 2 pripravované projekty: „Výstavba multifunkčného športového ihriska“ a „Kanalizácia obce Vidiná“. Upozornil na nutnosť upraviť rozpočet a preto odovzdal slovo Ing. Rubintovej. Na základe predbežného odborného odhadu, nakoľko projektové dokumentácie sú vo fáze vypracovania je na „Výstavbu multifunkčného športového ihriska“ potrebné navýšiť rozpočet obce o 155 000 € a na „Kanalizácia obce Vidiná“ je nutné navýšiť rozpočet o 800 000 €. Úplné znenie upraveného programového rozpočtu v časti Podprogram 10.3 a 11.4. je v priloženom materiály. Výdavky kapitálového rozpočtu na realizáciu diela navrhujeme kryť úverom, ktorý sa bude čerpať nie v celej sume naraz, ale čiastkovo po predložení jednotlivých faktúr, ktoré budú preplácané finančnými prostriedkami Európskej únie a Štátneho rozpočtu. Spomínaný materiál dostali poslanci v predstihu na preštudovanie, bol vopred prerokovaný vo OR a v ekonomickej komisii, ktoré ho doporučujú poslancom OZ schváliť.. Po následnej rozprave dal starosta hlasovať za prvú zmenu rozpočtu na rok 2009.

Spolufinancovanie 5% „Kanalizáciu obce Vidiná“

Hlasovanie: ZA- Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Veliká Ing. Predajnianska, Šulek, Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0 NEPRÍTOMNÍ- 0

Spolufinancovanie 5% „Výstavbu multifunkčného futbalového ihriska“

Hlasovanie: ZA- Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Veliká Ing. Predajnianska, Šulek, Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0 NEPRÍTOMNÍ- 0

Bolo prijaté Uznesenie č. 43/2009

7. Zriaďovacia listina - Dodatok č. 2

Zriaďovacia listina – Dodatok č. 2 je súčasťou zápisnice a taktiež bol tento materiál rozposlaný poslancom. Starosta informoval o priebehu konania, ktoré súviselo so zmenou názvu a adresy. V prvom prípade sa jedná o zmene názvu a adresy Školskej jedálne a v druhom prípade sa taktiež jedná o zmenu názvu a adresy Materskej školy. Starosta dal hlasovať za oba návrhy.

Dodatok č. 2 k Materskej školeHlasovanie: ZA- Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Veliká Ing. Predajnianska, Šulek, Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0 NEPRÍTOMNÍ- 0

Dodatok č. 2 k Školskej jedálniHlasovanie: ZA- Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Veliká Ing. Predajnianska, Šulek, Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0 NEPRÍTOMNÍ- 0

Bolo prijaté Uznesenie č. 44/2009

8. Návrh a odsúhlasenie nového člena kultúrnej komisie

Starosta oboznámil prítomných, že Komisia kultúry a športového vyžitia prišla o jedného člena. Mgr. Kamenská navrhuje nového člena, ktorým by sa mal stať p. Michal Kmeť. Starosta dal hlasovať za nového člena Komisie kultúry a športového vyžitia.

Člen Komisie kultúry a športového vyžitiaHlasovanie: ZA- Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Veliká Ing. Predajnianska, Šulek, Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0 NEPRÍTOMNÍ- 0

Bolo prijaté Uznesenie č. 45/2009

9. Rôzne

A) Starosta oboznámil prítomných s výpoveďou pracovníčky p. Pappovej, ktorej začína výpovedná doba plynúť 1.6.2009. Nakoľko dôvodom výpovede nie sú organizačné zmeny ani porušenie pracovnej disciplíny, ale nesplienenie kvalifikačných predpokladov, navrhol zamestnankyni skončenie pracovného pomeru dohodou. Informoval zastupiteľstvo o tom, že zamestnankyňa požaduje 5 mesačné odstupné. Nechal poslancov, aby sa k uvedenej časti bodu 9. Rôzne vyjadrili. Následne prebehla rozprava a diskusia na konci ktorej sa poslanci rozhodli spomínanú časť bodu 9. Rôzne zrušiť. Odporučili starostovi, aby daný problém riešil v rámci svojich kompetencií a zo schváleného balíka finančných prostriedkov na mzdové účely.B) Kontrolórka obce informovala prítomných poslancov o kontrole „Účtovania a sledovania spotreby PHM“. Poslanci prijali kontrolu bez pripomienok a zobrali ju na vedomie.C) Starosta oboznámil prítomných o akcii „Rúcanie mája“, ktoré sa bude konať 29.5.2009 o 19:30. Na túto akciu boli pozvaní zástupcovia družobnej obce Egyházasdengeleg. Poslanci zobrali správu na vedomie.D) Ďalej starosta informoval prítomných, že objednal ku Dňu detí nafukovacie tigra pre deti Materskej školy. Správu zobrali poslanci na vedomie.E) Starosta informoval prítomných, že projekt cezhraničnej spolupráce s družobnou obcou Egyházasdengeleg nebol úspešný. Správu zobrali poslanci na vedomieF) Nasledovne oboznámil prítomných ohľadne detského tábora, ktorý sa bude konať v Maďarsku koncom júla pri bližšie neurčenom jazere.G) Starosta informoval prítomných o začatí prác na Zvolenskej ulici (frézovanie), pričom niektoré úseky cesty sa rekonštruovať nebudú, nakoľko obec sa musela zaviazať opravenú cestu 3 roky nerozkopávať. Starosta ďalej požiadal poslancov, aby tieto informácie prezentovali aj medzi občanmi obce.

Bolo prijaté Uznesenie č. 46/2009

10. Interpelácia poslancov

A) Ako prvá sa prezentovala Mgr. Kamenská s návrhom rozhlasového vysielania, ktoré bude obsahovať aktuálne informácie z diania v obci. Obecná rada sa týmto návrhom bude zaoberať. B) Bc. Kuceková sa zaujímala kedy a ako sa prekryje járok od Potočnej ulici až po námestie. Starosta vysvetlil, že už je na to pripravené stavebné povolenie a bude sa to realizovať priamym oslovením firiem, z ktorých sa vyberie firma , ktorá dá najvýhodnejšiu ponuku.C) Ďalej sa p. Bc. Kuceková informovala o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, či už prebehlo a kto si dal zatiaľ prihlášky. Starosta jej odpovedal, že výberové konanie sa ešte nekonalo a prihlášky k dátumu zasadnutia OZ si nepodal zatiaľ nikto.D) Ing. Predajnianska sa rozhorčila, že nakoľko na minulé zasadnutie OR meškala, nie si vedomá, že by sa tam prejednával Dodatok č.2 k Zmluve o dielo s firmou Mepos. Ďalej sa pohoršovala nad tým, že veci ktoré prichádzajú z OR nie sú totožné s materiálmi na zasadnutiach OZ. Starosta jej vysvetlil, že Dodatok č. 2 bol prejednávaný nielen na OR, ale bol už aj predmetom zasadnutia OZ a v minulom Dodatku č.2 bol neurčitý dátum a v tom čo sa dnes predložil a nechválil bol tento dátum konkretizovaný na 31.12.2009E) P. Kocúra zaujímalo, čím sa budú rúry, ktoré boli položené pri ihrisku zasypávať. Navrhol, že by to mohla byť výkopová zem, ale nie betónové kusy. Starosta s ním súhlasil.F) P. Bc. Kuceková sa zaujímala, aké boli celkové výdavky spojené s položením rúr. Starosta informoval prítomných o sume 4979,09 €.G) P. Ing. Černok sa chcel vidieť prehľad výkupu pozemkov v %. Starosta vysvetlil, že už to bolo predložené. Ďalej sa poslanec prihovoril zasadnutia s požiadavkou o spomaľovače, ktoré chce, aby boli inštalované na Exnárovej ulici, nakoľko vodiči chodia touto ulicou veľmi rýchlo.H) P. Kocúr sa zaujímal o to, kedy bude dokončené multifunkčné ihrisko. Starosta informoval prítomných, že projektová dokumentácia bude hotová na budúci týždeň.I) Starosta sa poďakoval p. Ing. Černokovi za zvýšenú aktivitu pri prípravách multifunkčného ihriska.K) P. Kocúr sa pýtal starostu, či je už známy páchateľ, ktorý poškodil autobusovú zastávku. Starosta vysvetlil, že páchateľ je neznámy a polícia spísala iba zápisnicu o škode.L) P. Ing. Kolimárová sa prihovorila za vyššiu frekvenciu merania rýchlosti v našej obci. Starosta vysvetlil, že už jednu žiadosť písal na Okresné riaditeľstvo PZ v Lučenci. Na základe tejto žiadosti sa niekoľko meraní rýchlosti v obci konalo, pričom pracovník PZ pri telefonickom rozhovore starostovi vysvetlil, že merania sa konali, ale pre PZ to nemalo očakávaný výsledok. P. Ing. Kolimárová i napriek tomu, žiadala, aby sa žiadosť poslala opätovne a o odpovedi chce byť informovaná.M) P. Bc. Kuceková sa zaujímala o problémy v sociálnej oblasti. Starosta informoval zastupiteľstvo o tom, že dňa 18.5.2009 bola prijatá pracovníčka na 2,5 hod. týždenne, ktorá má za úlohu pripraviť registráciu na VÚC BBSK a všeobecne záväzné nariadenie. V súčasnosti sa už zaoberá žiadosťami občanov. Informoval prítomných, že táto pracovníčka bude na úrade každý utorok od 15:00 a požiadal prítomných, aby túto informáciu tlmočili občanom.

11. Diskusia

Z poslancov a prítomných nemal nikto žiadne príspevky do diskusie.

12. Návrh na uznesenie, uznesenie

Predseda návrhovej komisie p. Ing. Legíňová prečítala návrhy uznesení. Nikto z prítomných nemal pripomienky k uzneseniam. Starosta dal hlasovať za uznesenia.

UzneseniaHlasovanie: ZA- Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Kocúr, PROTI- 0 ZDRŽAL SA- Mgr. Kamenská, Bc. Kuceková NEPRÍTOMNÍ- Ing. Veliká

13. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval za účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:

Milan Šulek podpísané dňa ................................ podpis ...................................

Ing. Mária Veliká podpísané dňa ................................ podpis ................................... Zapísal:

Bc. Ján Šupica ..................................... Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 26. 5. 2009

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť