Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 26.8.2014

pozvánka

Jozef Kucej

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej, 21.08.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2014, ktoré sa uskutoční

dňa 26.08.2014 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014
 5. Správa o výsledku kontroly výdavkov evidencie pohonných hmôt za rok 2013
 6. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej  na podporu kultúrnych podujatí za rok 2012 a 2013 – dotácia na šport (futbal)
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
 8. Príprava rozpočtu na rok 2015
 9. Postup prác pri rekonštrukcii potravín
 10. Príprava osláv „Rozlúčka s letom“
 11. Rôzne
 12. Záver
 13. Interpelácia
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

 

     v. r.

           Jozef Kucej


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 26.08.2014

 

Prítomní:                               Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                       0

Neospravedlnení:                    Ing. Dušan Ondrášik

Návrhová komisia:                   Ing. Milan Černok, Želmíra Báťková, Ing. Martina Predajanianská

Overovatelia zápisnice:            Peter Kucej, Bc. Drahomíra Kuceková

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014
 5. Správa o výsledku kontroly výdavkov evidencie pohonných hmôt za rok 2013
 6. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej  na podporu kultúrnych podujatí za rok 2012 a 2013 – dotácia na šport (futbal)
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
 8. Príprava rozpočtu na rok 2015
 9. Postup prác pri rekonštrukcii potravín
 10. Príprava osláv „Rozlúčka s letom“
 11. Rôzne
 12. Interpelácia
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

 

  1       Otvorenie

Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania. Zaujímal sa o pripomienky.

Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

bez pripomienok

 

Hlasovanie:

ZA –                           Antalič, Báťková,  Ing. Černok,  Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská,

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –              0

 

 

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Predajnianskú, pani Báťkovú a Ing. Černoka a ako overovateľov určil pán Kuceja Petra a Bc. Kucekovú.

 

Uznesenie č. 69/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Černok, Želmíra Báťková, Ing. Martina Predajnianská

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Petra Kuceja a Bc. Drahomíru Kucekovú

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

 

3       Správa o činnosti obecnej rady

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady, správa je súčasťou zápisnice. Rovnako aj správa o kontrole plnenia uznesení. Otvoril rozpravu. Zaujímal sa o pripomienky

Uznesenie č. 70/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti obecnej rady a správu o kontrole plnenia uznesení

 

 

4       Návrh na IV. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014

Starosta informoval, vzhľadom na to, že rozpočet na rok 2014 bol postavený tak, že neboli známe všetky akcie na začiatku roka,  bolo potrebné pristúpiť k ďalšej zmene, nedochádza k navýšeniu príjmovej a výdavkovej časti, tam kde sa to navýyši na príjmovej časti, tak aj na výdavkovej časti, rozpočet sa nemení, všetko je uvedené v správe, ak sú otázky, tak to objasní Ing. Rubintová.

Ing. Rubintová vysvetlila, že do 31.8. tohto roku obec môže robiť zmeny rozpočtu, ktoré ovplyvňujú schodok, po tomto sa môže upravovať len presunmi, ktoré neovplyvňujú schodok.

Na rokovanie sa dostavil pán Bútor.

Ing. Rubintová vysvetlila, že čo sa týka príjmovej časti, tak zmeny sú príjmy z prenájmu budov, 10.800,00 € od firmy Globus, zaplatili jednorazovo 1 rok dopredu, ďalší príjem od pani Ambrošovej, ktorá zaplatila nedoplatok na nájomnom, pán Rastislav Ragač nájomné na sumu  41,05 €, dokopy navrhujeme navýšiť položku príjmy z prenájmu o sumu 12.400,00 €, malým príjmom je príjem za porušenie predpisov, uhradená pokuta od občana za priestupok, navýšenie o 5,00 €, v rozpočte nebol rozpočtovaný príjem za predaj betónových rúr, zatiaľ  bolo predaných 57 ks po 5,00 jedna, navrhujeme navýšiť o sumu 350,00 €, kde je zahrnuté aj to čo bolo predané,  v rozpočte sme mali rozpočtovaný príjem za elektrickú energiu, tento preplatok bol 1.813,69 € navýšienie o 1.050,00 €, na základe žiadosti sme dostali kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu rozhlasu 4.200,00 €, to čo je v príjme, tak dáme do výdavkov, je tam 10% spoluúčasť, ďalej navýšenie o 950,00 € dotácia pre voľby do EÚ. Ďalej navrhujeme znížiť o 180,00 € položku na sklad CO,  nakoľko už nemáme CO sklad, zrušili sme ho.

Výdavková časť rozpočtu, tak navrhujeme navýšiť o 1.100 € položky, lebo softvér stratil podporu, na počítačoch ho máme a od 2015 to nebude fungovať s naším programom, musíme ho aktualizovať.

Ďalšie položka, tak rozpočtovaných bolo 200,00 € na opravu kopírovacieho stroja, už 2 krát tu bol opravár, idú voľby a keď sa používa, treba ho prečistiť, preto navýšenie o 200,00 €, aby tam bola rezerva. Propagácia, tam je potrebné navýšenie o 250,00 € na sumu 770,00 €, nepočítali sme s opakovanou súťažou a výberovým konaním na riaditeľku MŠ, teraz 60,00 € potrebujeme na podanie inzerátu na predaj pozemku. Položku všeobecné služby navrhujeme navýšiť o sumu 5.330,00 €, jedná sa o geodetické a kartografické práce na ihrisku 950,00 €, tam bol vypracovaný geometrický plán, skúpené pozemky boli zlúčené je väčších parciel, 1.420,00 € bola  webová aplikácia s ortofotomapou, je to už na našej stránke, bude zahŕňať inžinierske siete, a pod., kde si to každý občan môže pozrieť. Ďalších 960,00 € je potrebných na projekt bezbariérový vstup, 850,00 € za vypracovanie PHSR,  1.150,00 € zateplenie stropu kultúrneho domu, tam bola zaslaná žiadosť na Envirofond.

Položky funkčnej klasifikácie 01.6.0. navrhujeme navýšiť o sumu 907,00 € na sumu 2.258,00, jedná sa o výdavky spojené s voľbami do EÚ, toto je kryté z dotácie, ďalej položku 02.2.0, t. j.  CO sklad navrhujeme zrušiť klasifikáciu, všeobecné služby spojené s rekonštrukciou potravín navrhujeme navýšiť na sumu 5 000,00 €, tu bol zatiaľ vývoz odpadu a búracie práce bol vo výške 3.200,00 €, demontáž zariadenia alarmu 152,00 €, ešte počítame s kontajnermi do konca roka preto tá sumu. V MŠ navýšenie o 70,00 € na poštové služby.

Kapitálový rozpočet, na rekonštrukciu Riečnej ulice sme mali schválených 36.000,00 €, faktúra bola na sumu 30.410,00 €, navrhujeme znížiť o 5.590,00 €, naopak rekonštrukcia  Športovej ulice po verejnou obstarávaní´, tak najnižšia ponuka bola na 27.100,00 € je potrebné navýšiť o 1.100,00 €, výstavbu dažďovej kanalizácie na Zvolenskej ulici navrhujeme navýšiť na sumu 1.420,00 €, rekonštrukciu potravín navrhujeme vo výške 57. 000,00 €, kde už 34.489,84 €, tak na to je už zmluva na opravu interiéru a ďalej sú tam búranie betónovej podlahy, odstránili sa priečky, zistilo sa, že sa musí vybúrať podlaha, to bolo vo výške 6.575,51 € a navrhujeme opraviť fasádu vo výške 15.753,25 €, jednalo by sa kompletnú rekonštrukciu tejto budovy.

Ďalej navrhujeme navýšiť položku na rekonštrukciu rozhlasu 4.670,00 €, kde 4.200,00 € je dotácia z Ministerstva financií a zvyšok je našich 10 %. Všetky výdavky navrhujeme kryť prebytkom a úsporou z kapitálového rozpočtu, ale hlavne z mimorozpočtového fondu, ďalej predstavila návrh na uznesenie.

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Ing. Predajnianská sa zaujímala na navýšenie pri uliciach, suma bola 27.000,00 €, čo sa plánuje v navýšení, to je vykrytie rozdielu, či takáto prišla ponuka.

Ing. Kolimárová– vysvetlila, že tu vyšlo k vykrytiu predpokladaných  a skutočných nákladov.

Ing. Predajnianská  – tá suma 57.000,00 €, či je to už kompletná rekonštrukcia?

Ing. Rubintová vysvetlila, čo sa v tejto sume nachádza je to kompletná rekonštrukcia.

Ing. Černok – informoval, že dnes bol na preberaní priestorov, je to krásny priestor, keď tam tá firma urobí obchod, tam to bude dobrá služba, je to svetlé a priestranné, je tam hospodárne kúrenie, toto schválili, ohľadne fasády bude oslovená firma, že si to zafinancujú oni, my im to prefinanacujeme tak, že im jeden rok odpustíme nájom,  je to predsa náš majetok. Fasádu treba spraviť, chýbajú čatorne, je tam mokrý roh, znehodnotí sa to aj vo vnútri, je potrebné to urobiť.

Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že ten návrh, že to zateplia, robila firma takýmto spôsobom, je to najlepšie, táto rekonštrukcia môže byť považovaná ako jedna akcia, toto môže byť účelové rozdelenie zákazky, takto sa obec vyhne špekuláciám

Starosta –je to tak, ak by sme išli do toho my, tak hrozí, že sme porušili zákon, dnes sme sa dohodli, že to budeme robiť takto.

Ing. Kolimárová dala odporúčacie stanovisko k tejto zmene rozpočtu.

Bc. Kuceková – sa zaujímala ohľadne kopírky, koľko stojí  nová  kopírka, či sa neoplatí kúpiť novú,

Ing. Rubintová– táto naša už má 8 rokov, raz do roka je potrebné ju prečistiť.

Ing. Predajnianská – výdavky na úpravu fasády, či to má byť v našej výdavkovej časti. Navrhla to teda vypustiť z návrhu na uznesenie.

 

Uznesenie č. 71/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

a)         Dôvodovú správu k Návrhu na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

b)         Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 4. zmenu rozpočtu Obce

Vidiná na rok 2014

 

II.        SCHVAĽUJE

4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 v zmysle predloženej Dôvodovej správy

- položku 06.2.0 717 003 rekonštrukcia budovy potravín a krčmy navýšiť o sumu 41.100,00 €

- položku 454 002 navýšiť o sumu 30.029,00 €

 

Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov k 31.08.2014 v celkovej výške 149.335,00 Eur na:

 

realizáciu nových stavieb – výstavba Šmeralovej ulice 35 000,00 Eur rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia Športovej ulice 27 100,00 Eur realizácia nových stavieb – výstavba dažďovej kanalizácie na Zvolenskej ulici 24 420,00 Eur nákup begu žľabov na Hviezdoslavovu a Exnárovu ulicu 3 970,00 Eur vybudovanie kolumbária v katolíckom cintoríne 1 536,00 Eur rekonštrukciu a modernizáciu Riečnej ulice 30 410,00 Eur rekonštrukciu budovy potravín a krčmy 42 799,00 – 15.900,00 = 26.899,00

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kucej, Bc. Kuceková, Ing. 

                                  Predajnianská

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               0

 

 

5       Správa o výsledku kontroly výdavkov evidencie pohonných hmôt za rok 2013

Starosta vysvetlil, že hlavná kontrolórka previedla kontrolu evidencie výdavkov na PHM, správu dostali poslanci v predstihu, nebude ju čítať,  konštatuje, že počas kontroly neboli zistené závažné nedostatky.

Zaujímal sa o pripomienky.

 

Uznesenie č. 72/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu o výsledku kontroly výdavkov evidencie pohonných hmôt za rok 2013

 

6       Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej  na podporu kultúrnych podujatí za rok 2012 a 2013 – dotácia na šport (futbal)

Starosta predstavil aj druhú správu ohľadne dotácie pre futbalistov.  Hlavná kontrolórka previedla kontrolu tejto dotácie, správu dostali poslanci, predstavil závery z kontroly, ktoré sú uvedené v správe, kde hlavná kontrolórka navrhla opatrenie, že neposkytnutie ďalšej platby bez predchádzajúceho zúčtovania dotácie hodnovernými dokladmi. Rozdelenie dotácie odporučila zachovať na platby vo výške 1 500,00 €. Upraviť' v zmluve o poskytnutí dotácie spôsob poskytnutia s podmienkou neposkytnutia ďalšej platby bez kompletného ale

účtovne správneho zaúčtovania. Ďalej zabezpečiť zo strany obce dôslednejšiu kontrolu dokladov, kopírovať doklady bez prekrývania sa dokladov, k tomuto ďalej aj tretí bod, ak sa toto nedodrží, tak navrhla neposkytnúť v budúcom období subjektu dotáciu.

Starosta – ďalej informoval, že sa s predsedom klubu sa o tomto rozprával, urobili sme opatrenia, finančné prostriedky sa neposkytujú, kým nepredložia doklady správne,  väčší dôraz sa bude klásť na kontrolu dokladov, preto verí, že športovci pochopia, ak sa bude porušovať finančná disciplína, tak peniaze nebudú, toto musíme dotiahnuť do konca, inak šport vo Vidinej zanikne.

Báťková – treba si to vydiskutovať, futbal tu musí ostať

Ing. Kolimárová– informovala, že závery sú prijaté preto, že ak by prišla kontrola a my chceme poskytovať dotáciu, aby nevznikla situácia, že nič také, že nám zakážu dávať dotáciu. Toto treba brať tak, že v tom chceme pokračovať.

Starosta odporučil opatrenia, aby boli zahrnuté v návrhu na uznesenie.

Na rokovanie sa dostavil pán Kocúr

 

Uznesenie č. 73/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej  na podporu kultúrnych podujatí za rok 2012 a 2013 – dotácia na šport (futbal)

 

II.        UKLADÁ

obci prijať opatrenia uvedené v správe hlavného kontrolóra obce týkajúcej sa výsledkov kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej na podporu kultúrnych podujatí za rok 2012 a 2013 na kapitole – podpora športových aktivít – dotácia na šport (futbal), správa je priložená k uzneseniu.

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Bútor, Kocúr

                                                                                                        

7       Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

Starosta predstavil plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

Ing. Predajnianská – požiadala hlavnú kontrolórku, aby si zapracovala do plánu kontroly aj kontrolu verejných súťaží, či to bolo všetko v poriadku

 

Uznesenie č. 74/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

poslanecký návrh Ing. Predajnianskej o doplnenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok o kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor,  Kocúr,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Ing. Černok, Kucej

 

                                                                                                  

Uznesenie č. 75/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014 s doplnením bodu 3. kontrola vykonania dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v roku 2014

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Bc. Kuceková, Ing.

                                  Predajnianská

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               0

 

8       Príprava rozpočtu na rok 2015

Starosta – informoval, že našou povinnosťou je do 31.12. schváliť rozpočet na rok 2015, ak ho obecné zastupiteľstvo neschváli, obec do schválenia rozpočtu pôjde do rozpočtového provizória, to znamená, že sú tam obmedzenia.  Vzhľadom na to, že bol prijatý ústavný zákon, že do 31.8 obec môže robiť zmeny v rozpočte a vzhľadom k tomu, že bola stanovená norma, že rozpočet na rok 2015 má byť v rozsahu ako rozpočet v roku 2014, nemôžu sa navyšovať výdavky oproti roku 2014, tu vznikla diskusia, nie je nám to jasné, lebo do 31.10 sa dajú predkladať výzvy na granty a fondy, ktoré sa budú schvaľovať začiatkom budúceho roka, obec teraz nevie, či tieto peniaze dostane. Fondy z EU sú z tohto vyňaté, teraz sme požiadali o peniaze na rekonštrukciu kultúrneho domu, ak to teraz nezapracujeme do tohto roku, lebo ak ich dostane, nevieme, čo budeme robiť a ani teraz nevieme ani čiastku, ktorú nám schvália, treba zvažovať, máme na to 2,5 mesiaca, ak do októbra neschválime rozpočet, toto obecné zastupiteľstvo to už nebude môcť schváliť a nové obecné zastupiteľstvo to nebude vedieť tiež urobiť, toto sa schváli niekedy v decembri, rozpočet má svoje postupy pri schvaľovaní, preto sa to nestihne. Do dnešného dňa nevieme, či máme kamerový systém., predstavil predpis ústavný zákon.

Ing. Kolimárová– touto problematikou sa zaoberalo aj mesto, vznikol návrh, že návrh rozpočtu treba postaviť podľa PHSR, teda plánovaných akcií na rok 2015, do tohto ročného rozpočtu sa  načísli čiastka, ktorú potrebujeme na spoluúčasť a táto čiastka sa zahrnie do jednej samostatnej položky na rok 2014 ako spolufinancovanie projektov.

Ing. Rubintová sa zaujímala, či sa hovorí o konkrétnych položkách alebo o rozpočte ako globál.

Ing. Kolimárová vysvetlila, že hovorí sa o rozpočte v globále.

Ing. Rubintová informovala, že my sme na tom teda dobre, lebo tento rok sa preinvestovalo toho dosť veľa.

Kocúr – vysvetlil, či ide o to, či myslia naplánované peniaze alebo to, čo bolo skutočne čerpané.

Ing. Rubitnová vysvetlila, že sa hovorí o rozpočtovaných finančných prostriedkoch, nie o skutočne čerpaných

Ing. Černok – vysvetlil, že už to musíme rozdeliť na 2 fázy , kde za prvé sa upraví rozpočet o fiktívnu sumu na budúci rok alebo či ideme pripravovať rozpočet na rok 2015, alebo to necháme  pre nových poslancov.

Ing. Rubintová– navrhla presunúť z rezervy do tohto ročného rozpočtu na položku spolufinancovanie sumu, kde navýšime aj príjmová časť aj výdavkovú. Predstavila návrh, kde vieme na to vyčleniť cca 28 000,00 €.

Kocúr – máme nejaké projekty podané, vieme koľko žiadame, tak to teraz zapracujme, je potrebné sčítať všetky naše podané výzvy.

Starosta vysvetlil, že ešte musíme pripraviť výzvu na III. etapu kanalizácie, kde je náklady sú vo výške 300.000,00 €, aj s týmto treba počítať.

Ing. Rubintová vysvetlila, že 5. zmenu rozpočtu, ktorá bude toto riešiť dajme do bodu rôzne, kde sa o tom bude hlasovať.

 

Uznesenie č. 76/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.          BERIE NA VEDOMIE

informáciu o príprave rozpočtu na rok 2015

 

 

9       Postup prác pri rekonštrukcii potravín

Starosta vysvetlil práve prebiehajúcu rekonštrukciu potravín, ďalej vysvetlil, že my sme chceli robiť rekonštrukciu, bolo nám odporučené, aby sme to nerobili, hľadali sme riešenie, po rokovaniach s pánom Lovnianskym bol vypracovaný dodatok k zmluve, tento návrh poslanci dostali, tento návrh sme konzultovali aj s právnikom, ktorý ho odporučil prijať. Návrh dodatku je súčasťou zápisnice.

Ing. Kolimárová– vysvetlila, že obec nie je platca DPH, aby sa to uvádzalo bez DPH,  aby tam boli dve sumy, jednu čo im preplatíme a jednu čo preinvestujú.

Kocúr vysvetlil, že videl rozpočet, kde 13 500,00 € je suma bez DPH, 15 753,25 € je suma s DPH

 

Uznesenie č. 77/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.          BERIE NA VEDOMIE

informácie o postupe prác pri rekonštrukcii potravín

   

Starosta dal následne hlasovať za doplnený návrh dodatku.

Uznesenie č. 78/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

Odpustenie nájomného firme Globus, spol. s r.o., IČO 31571697, v zastúpení konateľom Milanom Lovnianskym, so sídlom Zvolen, Lieskovská cesta č. 472, PSČ 960 01, na dobu 15-tich mesiacov, ktorá začína plynúť dňom 01.07.2015 a končí dňom 30.09.2016 v celkovej výške 13.500,00 Eur s podmienkou, že sa nájomca zaviaže použiť sumu 13.500,00 Eur na vonkajšie stavebné úpravy, opravy, rekonštrukcie a podobné stavebné zásahy s termínom do 31.10.2014. Nájomca preukáže vykonanie prác súpisom vykonaných prác s uvedením ceny za vykonané práce.

- zapracovaná zmena v texte dodatku č. 1- tvorí prílohu

 

II.        UKLADÁ

obci zabezpečiť uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa schvaľovacej časti uznesenia v znení ako bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Bc. Kuceková, Ing.

                                   Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

10     Príprava osláv „Rozlúčka s letom“

Starosta informoval, že bola schválená organizačná komisia. Oslovili sme sponzorov, budú tu vystupovať 3 alebo 4 súbory. Závažný problém máme so stanom, teraz sme ho objednali zo Sliača.

Ing. Kolimárová informovala, že pošle kontakty, nakoľko sa nedávno v meste Lučenec konali oslavy.

 

Uznesenie č. 79/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.          BERIE NA VEDOMIE

informácie o príprave osláv „Rozlúčka s letom“

                                              

                                                                                                                  

11     Rôzne

Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej, ktorá predstavila návrh na 5. zmenu rozpočtu.

Uznesenie č. 80/2014 zo dňa 26.08.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

a)         navýšenie položky 454 002 z ostatných fondov obce – z mimorozpočtového fondu o sumu 28.700,00

b)         navýšenie položky 01.1.1.6 717 002 – na spolufinancovanie 28.700,00 €

c)         navýšenie položky 312 001 o sumu 300.000,00 €

d)         navýšenie položky 01.1.1.6 717 002 – na projekty 300 000,00 €

                                                                                                                      Jozef Kucej

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Bc. Kuceková, Ing.

                                   Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

12     Interpelácia poslancov

Ing. Predajnianská  sa zaujímala ohľadne Pivovarskej ulici, je tam preliačina a dlaždice sa pohli

Bc. Kuceková –  upozornila na problém na Zvolenskej ulici oproti obecného úradu, tam stojí voda na ulici, keď sú dažde.

Kocúr – sa zaujímal v akom stave je kolaudácia

Starosta  vysvetlil, že ohľadne kolaudácii nikto nevie, posledne keď bol na Okresnom úrade, tak nie je napísaná zápisnica, kolaudácia je prerušená, povodie Hrona má dotazy a dodávateľ to má vysvetliť.

Kocúr – navrhol zavolať televíziu, ľudia sa chcú sťahovať a nemôžu.

 

 

13     Diskusia

Báťková –  sa zaujímala, či sa neplánuje na výročie SNP kladenie vencov

Starosta informoval, že vo štvrtok o 14:00 hod. sa budú klásť vence.

Ing. Kolimárová – pochválila pracovníkov úradu, obec sa snaží mať vyrovnaný rozpočet a položky nie sú prekročené

Starosta – vysvetlil, že boli rozdelené položky medzi pracovníkov, ktorí ich sledujú.

 

14     Návrh na uznesenie

Ing. Predajnianská predstavila znenie prijatých uznesení.

 

15     Záver

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa

Bc. Drahomíra Kuceková                                          

Vo Vidinej, dňa Peter Kucej       

                                                        

Zapísal: Ing. Šupica                 

                        Jozef Kucej                                    starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 26. 8. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť