Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 27.11.2008

pozvánka


uznesenia

U z n e s e n i e z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 27. 11 2008 K bodu 1. Otvorenie Uznesenie č. 88/2008 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e 1.1. program obecného zastupiteľstva s doplnením k bodu 2 správu hl. kontrolóra a bod 7 vypustený 1.2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Legíňová, Milan ŠulekVo Vidinej dňa : 2.12.2008 Vladimír ragač starosta obce K bodu 2 : Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ a o kontrole plnenia predchádzajúcich uzneseníUznesenie č. 89/2008 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Berie na vedomie - správu o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ a správu o kontrole plnenia uznesení- informatívnu správu hl. kontrolóra Ing. Končošovej o vykonanej kontrole – dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom obce Vo Vidinej dňa 2.12.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu 3 : Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v školskom roku 2007/2008Uznesenie č. 90/2008 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Berie na vedomie - správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v školskom roku 2007/2008 Vo Vidinej dňa 2.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 4 : Výkup parciel – futbalové ihrisko Uznesenie č. 91/2008 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Dariny Mázorovej, rod. Mázorovej, nar. 14.2.1950, trvale bytom Jánošíkova 1266/6, Sušany , zapísaný na LV č. 6086 ako: - parc. „ E“ KN č. 471/4 – trvalé trávne porasty o výmere 400 m2 vedené v 1/3, tj. 133,4 m2 za 50,- Sk za 1m2, t.j. 6.670.- Sk a- parc. „E“ KN č. 471/5 – trvalé trávne porasty o výmere 9 m2 vedené v 1/3, tj. 3m2 za 50,- Sk za 1 m2, tj. 150,- Sk celkom 6.820,- Sk, slovom Šesťtisícosemstodvadsať Slovenských korún za 136,4 m2. Vo Vidinej dňa :2.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 5 : Predaj parcely č. 620/5Uznesenie č. 92/2008 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e predaj nehnuteľnosti – pozemku - nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 620/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 2.250,- Sk, slovom Dvetisícdvestopäťdesiat Slovenských korún za 45 m2 odpredávanej plochy p. Jánovi Kaplánovi, rod. Kaplánovi, nar. 02.03.1957, trvale bytom Vidiná, 9. mája 423/1 a manželke Anne Kaplánovej, rod. Hrončekovej, nar. 13.11.1960, trvale bytom Vidiná, 9. mája 423/1 a Milanovi Kaplánovi, rod. Kaplánovi, nar. 22.08.1952, trvale bytom Vidiná, 9. mája č. 430/3 a manželke Jolane Kaplánovej, rod. Sojkovej, nar. 02.10.1954, trvale bytom Vidiná, 9. mája č. 430/3, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rovnakom pomere, každému kupujúcemu v ½-ne.Vo Vidinej dňa : 2.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 7 : VZN obce č.3/2009 Cintorínsky poriadok Uznesenie č. 93/2008 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e VZN obce Vidiná č. 3/2009, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska – cintorínsky poriadok Vo Vidinej dňa 2.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 8 : VZN obce Vidiná č. 5/2009 poskytovanie opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu Uznesenie č. 94/2008 zo dňa 27.11.2008 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e VZN obce Vidiná č. 5/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu Vo Vidinej dňa 2.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 9 : VZN obce Vidiná č. 6/2009 o ochrane a tvorbe životného prostredia Uznesenie č. 95/2008 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e VZN obce Vidiná č. 6/2009 o ochrane a tvorbe životného prostrediaVo Vidinej dňa 2.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 10 : VZN obce Vidiná č. 7/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Uznesenie č. 96/2009 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e VZN obce Vidiná č. 7/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov - s nasledovnými úpravami :1. v druhej časti - Školské zariadenia a výška príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov celý článok 4 - školský klub detí vypustiť 2. V tretej časti v článku školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania – Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň bod 5 upraviť v znení „ Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa výška príspevku za stravné rovná rozdielu štátnej dotácie a stravnej jednotky3. V tretej časti v článku školské účelové zariadenia - zariadenia školského stravovania – Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň bod 6 a 7 vypustiť 4. V tretej časti v článku školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania – Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň bod 8 z dôvodu vypustenia predchádzajúcich bodov upraviť na bod 6 a zároveň upraviť jeho znenie v tvare „ Príspevok sa platí mesačne do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet obce prípadne poštovou poukážkou . Vo Vidinej dňa 2.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 10 : Priority na rok 2009Uznesenie č. 97/2008 zo dňa 27.11.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e Priority na rok 2009 nasledovne podľa predloženej tabuľky 1/1 Kúpa multifunkčného dopravného prostriedku2/7 Výkup parciel pod futbalové ihrisko3/10 Výstavba chodníka na Zvolenskej ul. od nám. k Potočnej ulici 4/13 Rekonštrukcia existujúcej MŠ 5/15 Projektová dokumentácia na vybudovanie kanalizácie odpad. vôd 6/24 Rekonštrukcia chodníkov na Pivovarskej a Riečnej ul. 7/27 Prekrytie kanála na futbalovom ihrisku - zostávajúce akcie rovnako na každý uvedený rokVo Vidinej dňa 2.12.2008 Vladimír ragač starosta obce Zostavovatelia uznesenia : Ing. KolimárováIng. LegíňováŠulek


zápisnica

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 27.11.2008Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení : Ing. Milan Černok Návrhová komisia : Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Legíňová, ŠulekOverovatelia zápisnice : Štefan Kocúr , Ing. Martina Predajnianska Program : Podľa pozvánky / príloha zápisnice / 1. Otvorenie Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej zvolal starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Pán starosta konštatoval , že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a schôdza je uznášaniaschopná. Starosta oboznámil s programom. Bod č. 7 bol vypustený a do bodu 2 bola doplnená správa kontrolóra . Hlasovanie po zmene programu : 8 hlasov za , 1 neprítomný - schválený Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Legíňová, Milan Šulek Hlasovanie : 8 hlasov za , 1 neprítomný - schválené Za overovateľov zápisnice boli určení: Štefan Kocúr , Ing. Martina Predajnianska 2. Správa o činnosti OR a kontrola uznesení od posledného OZ - správu o činnosti predložil starosta obce - v uznesení nebola uložená žiadna úloha plnenia - informáciu o vykonanej kontrole podala kontrolórka obce Ing. Končošová 3. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ v šk. roku 2007 – 2008 - s touto správou oboznámil starosta , poslanci dostali k pripomienkovaniu - OZ zobralo túto správu na vedomie bez pripomienok 4. Výkup parciel futbalové ihrisko - oboznámil starosta / príloha zápisnice / - nikto nemal pripomienky Hlasovanie: 8 hlasov za , 1 neprítomný – schválené 5. Predaj parcely č. 620/5 pre Milana a Jána Kaplána - oboznámil starosta – jedná sa o parcelu , ktorú užívajú ale je v majetku obce - OZ nemá pripomienky k odpredaju parcely č. 620/5 sumou 50.- Sk /m2 pre Milana a Jána Kaplána v 1/2Hlasovanie : 8 hlasov za , 1 neprítomní6. Priebežné plnenie rozpočtu k 30.9.2008 - p. Kocúr navrhuje tento bod presunúť na budúce OZ , nakoľko úzko súvisí s bodom 7 štvrtá úprava rozpočtu v roku 2008 - OZ súhlasí s vypustením tohto bodu programu 7. VZN obce č. 3/2009 – cintorínsky poriadok – schválenie - starosta oboznámil , že VZN ako také sa nemenilo len sumy boli premietnuté na EURO - nikto nemal pripomienky Hlasovanie : 8 hlasov za, 1 neprítomní – odsúhlasené8. VZN obce č. 5/2009 – poskytovanie opatrovateľskej služby – schválenie- v tomto VZN obce boli tiež prevedené len úpravy na EURO- bez pripomienok Hlasovanie : 8 hlasov za , 1, neprítomný9. VZN obce č. 6/2009 – Ochrana a tvorba životného prostredia – schválenie- starosta oboznámil o potrebnosti takéhoto VZN, ktoré obec doteraz nemala- bolo prerokované aj na OR a tá doporučuje toto VZN schváliť- VZN bolo doručené poslancom na pripomienkovanie- Ing. Legíňová navrhuje doplniť v § 5 ods. 3 za chodníky „ mimo určených vjazdov“- Ing. Končošová- kontrolór obce – navrhuje uverejniť aj v obecných novinách - OZ sa uzhodlo rozmnožiť na OU a vložiť do novín Hlasovanie: 8 hlasov za , 1 neprítomný – schválené 10. VZN obce č. 7/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach - s týmto VZN oboznámil starosta a doplnila ho riaditeľka MŠ p. Pauerová- v rozprave bolo navrhnuté opraviť - čl. 5 ods.8 do 10 dňa opraviť vopred vypustiť- výška príspevku sa rovná príspevku št. dotácie a ceny stravnej jednotky- čl 5 odst. 4 vypustiť celý- čl. 5 odst. 5 vypustiť a predloží riaditeľovi ZŠ- čl 5 odst. 6 a 7 vypustiť - čl. 5 odst. bod 8 zmeniť na 6 a upraviť text „ Príspevok sa platí mesačne do 10 dňa nasledujúceho mesiaca bezhotovostne na účet obce , prípadne poštovou poukážkou - po úpravách bolo dané hlasovať za VZN so zmenami Hlasovanie :8 hlasov za , 1 neprítomný 11. Priority na r. 2009 - priority boli prerokúvané na OR - poslanci obdržali materiál k pripomienkovaniu resp. doplneniu - starostu doplnila Ing. Rubintová – ekonóm obce o akú čiastku sa jedná na rok 2009- starosta navrhuje ako jednu z hlavných priorít prekrytie jarku od námestia po Potočnú ul . z bezpečnostného hľadiska a zakúpenie nejakého multifunkčného zariadenia na údržbu obce - ďalej projekt kanalizácie celej obce a na rekonštrukciu MŠ kvôli energiám / výmena okien a čiastočné zateplenie / - Ing. Predajnianska navrhuje ako hlavnú prioritu chodníky na Pivovarskej a Riečnej ulici - bolo prerokúvané aj na OR - p. Kocúr pripomína prekrytie mlynského potoka pri ihrisku / padajú tam lopty do močovky , môže sa stať že hygienici zavrú ihrisko z hygienických dôvodov / - za ďalšie p. Kocúr pripomenul, aby boli presunuté na budúci rok nesplnené úlohy z tohto roku Navrhnuté priority na rok 2009 1. / 1 Kúpa multifunkčného dopravného prostriedku 2. / 7 Výkup parciel pod futbalové ihrisko 3. / 10 Výstavba chodníka na Zvolenskej ul . od nám. k Potočnej ul 4. / 13 Rekonštrukcia existujúcej MŠ 5. / 15 Projektová dokumentácia na vybudovanie kanalizácie odpadových vôd 6. / 24 Rekonštrukcia chodníkov na Pivovarskej a Riečnej ul.7. / 27 Prekrytie kanála na futbalové ihrisko - ostatné rozdeliť na roky 2010 – 2011Hlasovanie : 8 hlasov za , 1 neprítomný - priority na rok 2009 schválené 12. Rôzne - starosta oboznámil o spoločnom projekte s družobnou obcou Egyhazasdengeleg- ďalej o projekte na kanalizáciu - o kúpe tanierov do MŠ- za Bielorus navrhol, aby bol daný do prenájmu p. Pivkovi , pre obec by pracoval za pohonné hmoty OZ súhlasí, Bielorus treba previesť do majetku obce a treba pripraviť nájomnú zmluvu 13. Interpelácia poslancov - Ing. Veliká vyzýva predsedov komisií dať si do poriadku zápisnice z komisií a doručiť p. Pappovej- p. Šulek sa opýtal za MR či už funguje nový- Bc. Kuceková pripomenula za odhŕňanie snehu, aby boli odhŕňané všetky ulice nie len niektoré - p. Kocúr – treba ho upozorniť pri odhŕňaní cez týždeň ak je to možné prejsť po 7 hodine ráno keď už je väčšina áut nie na ulici- Ing. Rubintová navrhuje do dohody zahrnúť podmienky spojené s odhŕňaním- Mgr. Kamenská – pripomenula za Krčmu u smädného škorca , že zmluva je len do konca roka , či by nebolo dobré vypísať výberové konanie- p. Kocúr a Ing. Kolimárová dávajú návrh ponúknuť priestory na podnikateľský zámer, dať do novín inzerát na využitie týchto priestorov - Mgr . Kamenská oboznámila ohľadne novín- Ing. Kolimárová pripomenula komisii výberové konanie 4.12. o 17.00 hod. , je trebné aby sa ho zúčastnili všetci- p. Kocúr oboznámil o možnosti zúčastniť sa v Šalgotariáne folklórnych vystúpení menšinových skupín14. Diskusia - občan p. Kucek sa opýtal p. starostu ohľadne studne na námestí - p. Končošová prezentovala požiadavku občanov, aby bolo dané aspoň 6 stoličiek do domu smútku pre spevokol- poslankyňa Kamenská k tomuto dodala z poznatkov zo školenia , že spevokol nemá byť vpredu , pohreb nie je kultúrne podujatie 15. Návrh na uznesenie - predložila Ing. Kolimárová- nikto nemal pripomienky Hlasovanie : 8 hlasov za , 1 neprítomný – schválené 16. Záver Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie OZ ukončil . Overovatelia zápisnice : Štefan Kocúr ...........................................Ing. Martina Predajnianska ............................Zapísala : Mária Pappová .............................. Vladimír Ragač starosta obce


iné dokumenty


Vyvesené: 27. 11. 2008

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť