Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 27.12.2012

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 27.12.2012

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:   Bútor, Ing. Černok, Bc. Kuceková Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia: Kucej Jozef, Báťková, Kocúr Overovatelia zápisnice: Antalič a Kocúr

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Návrh Dodatku č. 1 – Zvláštne dojednanie k Zmluve o združenej      dodávke elektriny 4. Vyjadrenie a výzva k riešeniu situácie Obec Mýtna s.r.o. 5. Návrh na uznesenie 6. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky. Ďalej informovala o pozvaní z obce Egyházasdengeleg, kde nás pozvali 29.12.2012 na oslavu. Dnes prišiel poštou list Obce Mýtna s.r.o., kde nám navrhujú 4 možnosti riešenia.

Uznesenie č. 148/2012 zo dňa 27.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Jozef Kucej, Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

        

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská– navrhla do návrhovej komisie pána Kuceja Jozefa, pani Báťkovú a a pána Kocúra. Ako overovateľov zápisnice určila pána Antaliča a pána Kocúra. Uznesenie č. 149/2012 zo dňa 27.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Kucej Jozef, Báťková, Kocúr

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice:  Antalič, Kocúr

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Jozef Kucej, Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

3 Návrh Dodatku č. 1 – Zvláštne dojednanie k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Ing. Predajnianská – predstavila návrh dodatku č. 1 – Zvláštne dojednanie k Zmluve o združenej dodávke elektriny. Informovala o zmluvách, ktoré boli uzavreté a to v roku 2010 na rok 2011 s tým, že sa zmluva môže predĺžiť na rok 2012. Na základe dojednaní nám bol predložený tento dodatok č. 1, kde ceny sú nižšie a dodatok by bol uzavretý na 1 rok. Ďalej predstavila stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko JUDr. Gombalu. Uznesenie č. 150/2012 zo dňa 27.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE

Návrh Dodatku č. 1 – Zvláštne dojednanie k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0  

     

4 Vyjadrenie a výzva k riešeniu situácie Obec Mýtna s.r.o.

Ing. Predajnianská predstavila list Obce Mýtna s.r.o, kde nám navrhli 4 možnosti riešenia. Ako prvé predstavila prvé riešenie a to, že Obec Vidiná nám uhradí fakturovanú sumu vo výške 5 000,00 € do 31.12.2012, keďže nerozumieme vášmu postupu a nedošlo ani k zaplateniu sumy 3 214,61 €, na ktorú sme boli ochotní spustiť po dohodách s vami, tak aj my rušíme tieto prejavy dobročinnosti  a žiadame celú fakturovanú sumu 5 000,00 €. K nej nebudeme účtovať žiadne penále, ak bude uhradená  do 31.12.2012. Ako sa vysporiadate s bývalým vedením a kto akú zodpovednosť za to ponesie, ak vznikla podľa vás ujma, tak to nie je našim problémom, ale vašou internou záležitosťou. Ako druhé riešenie navrhli, že odpredajú pohľadávky tretej osobe, vyriešime tým našu finančnú situáciu a celú záležitosť pre nás skončí. Či už tretia osoba bude od vás vymáhať aj pokuty a penále, aká bude výsledná suma , resp. ako sa dohodnete, to už bude mimo nás. Spor sa týmto odosobní, my aspoň dostaneme svoje peniaze a v ďalšom konaní budeme už len ako diváci. Táto možnosť je pre nás najvýhodnejšia. Ako tretie riešenia predstavila návrh Obce Mýtna a to, že odstránime stavbu a dáme stavenisko do pôvodného stavu. Ak so stavbou teda nesúhlasíte (hoci ju užívate, čomu potom nerozumieme), tak vás týmto vyzývame, aby ste nám dňa 02.01.2013 umožnili prístup do miestneho cintorína, odkiaľ si vezme svoj materiál a všetko uvedieme do pôvodného stavu. V tomto prípade vás žiadame do tohto termínu vysporiadať situáciu s hrobmi, ktoré sú na ploche staveniska. Neveríme, že pochovávanie vo vašej obci sa konalo a koná bez vášho vedomia, nie v uzamknutom cintoríne. Toto je podkladom preto, že stavbu užívate. Touto možnosťou budeme považovať vec za uzavretú, my budeme mať svoj materiál, vy cintorín v pôvodnom stave a nebudeme si nárokovať ani cent. Posledné riešenie je, že podáme trestné oznámenie v zmysle paragrafu platného Trestného zákonníka, žalovanou stranou bude Obec Vidiná, IČO: 00649031. Či už vy budete následne riešiť starostov aj 20 rokov dozadu, nás nemá čo prečo zaujímať, pre nás je v tomto vzťahu druhou stranou Obec Vidiná, bez ohľadu na to, kto je momentálne v jej vedení. Kucej Jozef – informoval, že najprijateľnejšia je 4 alternatíva, alternatíva dať to do pôvodného stavu, to by bol zvedavý, ako to chce dať do pôvodného stavu, ten svah sa už nedá dať do pôvodného stavu a majetok, ktorý je zabudovaný, nech si vymáha súdom a súd nikdy nerozhodne, že si ho má zobrať naspäť. Kocúr – pripomenul, že v liste, ktorý mu bol zaslaný je to napísané jasne, kde má prísť súdny znalec, ohodnotí koľko tam toho je a my to zaplatíme. Ing. Predajnianská – informovala aj o stanovisku k súdnemu znalcovi, kde Obec Mýtna napísala, že nevidí dôvod, prečo by ho mali robiť oni, jedine, ak by chceli byť bohatší o poznanie, koľko finančných prostriedkov stratili v cintoríne. Akú by mali záruku, že to, čo ukáže súdny posudok, bude zaplatené a kto by to zaplatil. Báťková sa zaujímala, či bolo zaslané niečo, čo sme od nich žiadali. Ing. Predajnianská informovala, že len faktúru, ktorá už bola predmetom rokovania na zastupiteľstve. Kucej Jozef – informoval, že obecné zastupiteľstvo v roku 2010 neschválilo finančné prostriedky z rozpočtu obce, preto, lebo toto celý rok rozpočtované nikde nebolo, to bola súkromná záležitosť pána starostu obce pred voľbami. Kocúr – pripomenul, že aj napriek tomu, že to všetci vedeli, keby bol vtedy doniesol dohodu a fakturáciu, tak by to v tom roku zaplatili. Báťková – pripomenula, že v roku 2011 bolo zastupiteľstvo, kde dali stanovisko, ak budú predložené všetky podklady, tak sa to zaplatí. Kucej Jozef – pripomenul, že priamo na mieste, kde stáli spolu so starostom, bola prítomná aj pracovníčka z odboru výstavby, ktorá jednoznačne konštatovala, že prvý krok podľa projektu, tak tam chýba odvodňovacia drenáž. Kocúr – pripomenul, že tu videli dohodu, ale podpísanú len zo strany Grexu, teraz už darmo rozpráva, že pred dvoma rokmi mu starosta povedal, že mu podpíše. Následne navrhol, aby mu bolo odpísané, že my trváme na svojom stanovisku. Kucej Jozef – navrhol, že nech to dá na súd a súd navrhne postup, ako sa veci budú riešiť, buď to bude súdnym znalcom alebo predložia vierohodné doklady podpísané obcou, tak bude súd rozhodovať. Ing. Kolimárová informovala, že my keby sme aj pri najlepšej vôli chceli, tak nemáme na základe čoho, ak súd rozhodne o plnej čiastke, tak nám ešte pridajú za právne nároky, tak to už bude podklad, že obec môže konať. Kucej Jozef informoval, že my trváme na pôvodnom stanovisku, on nemá právo do cintorína vniknúť, to môže byť so súhlasom majiteľa a my nesúhlasíme. Ing. Kolimárová doplnila, že aj on sa musí domáhať svojich práv, lebo aj naňho tlačia. Kucej Jozef – pripomenul, že obci Mýtna v roku 2011 odmietli poslanci schváliť rozpočet na rok 2012, kým nevysporiada starosta peniaze s Vidinou. Ing. Kolimárová informovala, že by to bolo všetko v poriadku, keby si navzájom starostovia podpísali to, na čom sa dohodli. Kucej Jozef – pripomenul, že to robila spoločnosť Mýtna s.r.o. a on iba zastupiteľstvo informoval o nedoplatku. Ing. Predajnianská informovala, že predtým ako zašle odpoveď, tak sa poradí o tom s JUDr. Gombalom. Kocúr pripomenul, že my nemáme záujem to nevyplatiť, len on nevidí legálny spôsob ako to vyplatiť, jedine cestou súdu. Kucej Jozef – pripomenul, že keď ich starosta zavolal v auguste na sedenie, z toho nie to zápis, tam bolo jednoznačne určené čo treba priniesť a bola tam aj lehota. Kocúr – už toľko krát sedeli za to, vždy chceli vidieť zmluvy. Báťková – pripomenula, že aj ona hovorila starostovi, že ak to má, nech to predloží. Ing. Kolimárová informovala, že jej nie je jasné, prečo to medzi tým starosta nepodpísal, lebo ona si myslela, že to podpísal. Kucej Jozef – pripomenul, že starosta sa priznal, že urobil chybu, že nepodpísal zmluvu. Kocúr pripomenul, že už keď chcel starosta prvý krát zmenu rozpočtu, tak to neprešlo, lebo nebola zmluva a rozpočet, vždy to len nejak slovne predložil. Bolo povedané, že ak na najbližšom zastupiteľstve predloží doklady, tak sa bude rokovať o zmene rozpočtu. Osobne mu povedal, že to berie ako predvolebný ťah, ale nemá problém za to hlasovať. Ing. Kolimárová – navrhla, dať do zápisnice, že obec má snahu vyriešiť tento problém, ale nevlastní žiadny doklad, na základe ktorého by mohla platbu realizovať, aby sa nepovedalo, že sú proti. Na súd sa spoliehame preto, že bude doklad, čo ďalej. Ďalej informovala, že do cintorína ho netreba pustiť. Kucej Jozef predstavil návrh uznesenia.

Uznesenie č. 151/2012 zo dňa 27.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE list starostu obce Mýtna zo dňa 21.12.2012

II. TRVÁ na pôvodnom stanovisku k výstavbe cintorína zo dňa 18.12.2012, pretože obec nemá k dispozícii žiadny doklad v zmysle ktorého by obec Vidiná mohla pohľadávku Obce Mýtna s.r.o. uhradiť

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

        

5 Záver

Ing. Predajnianská informovala, že 29.12.2012 nás pozvali z družobnej obce Egyházasdengeleg na oslavu. Ing. Kolimárová informovala o pripravovanej výzve na cezhraničnú spoluprácu.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 09.01.2013 Štefan Kocúr 

    Vo Vidinej, dňa 14.01.2013 František Antalič  

 

Zapísal: Ing. Šupica 

 

Ing. Martina Predajnianská poverený zástupca starosta obceVyvesené: 27. 12. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť