Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 27.6.2013

pozvánka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 27.06.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor, Peter Kucej, Ing. Martina Predajnianská Neospravedlnení:  František Antalič Návrhová komisia: Ing. Milan Černok, , Ing. Dušan Ondrášik, Štefan Kocúr Overovatelia zápisnice: Bc. Drahomíra Kuceková a Želmíra Báťková Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2012 5. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 6. Rôzne 7. Interpelácia 8. Diskusia 9. Návrh na uznesenie 10. Záver

1 Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania. Zaujímal sa o pripomienky. Ďalej informoval, že  z dnešného rokovania sa ospravedlnili pán Bútor, Ing. Predajnianská a Peter Kucej a z 9 poslancov sú prítomní 5, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné Kocúr – sa zaujímal, či stačí nadpolivčná väčšina, či nemusí byť dvojtretinová väčšina. Starosta podal vysvetlenie.

Uznesenie č. 79/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Ing. Ondrášik,   Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

    2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Ondrášika, Ing. Černoka a pána Kocúra. Ako overovateľov zápisnice určil Bc. Kucekovú a pani Báťkovú

Uznesenie č. 80/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ondrášik, Ing. Černok, Kocúr

II.  BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Bc. Kucekovú a pani Báťkovú

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Ing. Ondrášik,   Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

    3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení, správa je súčasťou zápisnice. Ďalej informoval o skutku,  ktorý sa stal pri Dome smútku, kde boli rozbité lampy a niekto sa tam aj vyvracal. Kocúr – pripomenul, že sa rozprávali aj o tom, že by sme mali osvetliť priestor pred kultúrnym domom, či sa to rieši Starosta – vysvetlil, že zatiaľ sa to nerieši, lebo ak nebudú fotopasce, tak potom to môže robiť Kocúr – navrhol riešiť to súbežne, osvetlenie nebude stáť veľa a fotopasce budú účinnejšie, ak to bude osvetlené. Báťková – navrhla preriediť tieto stromy pred kultúrnym domom, či sa to  riešilo, či na to treba súhlas Starosta vysvetlil, že na opiľovanie netreba súhlas a vypíliť môžeme len v čase vegetačného kľudu Ing. Šupica doplnil, že vypiľovanie mimo vegetačného kľudu je možné realizovať iba v prípade, ak je ohrozený majetok, zdravie občanov. Ing. Černok – podal informácie o fotopascách, je účinná, len problém je ten, že ak bude viditeľná, bude zničená, ceny sú od 130,00 € vyššie, tie lacné sú schopné v noci snímať 10 metrov. Ďalej vysvetlil, že on s nimi osobné skúsenosti nemá, radil sa s ľuďmi, čo s tým skúsenosti majú. Fotopasce v cene okolo 400,00 € sú aj v tzv. chráničke a v prípade poškodenia zasielajú fotky priamo na určený mobil a email, takže je možné identifikovať aj páchateľa, ktorý by ju chcel zničiť. Jej dosah je v noci je metrov. Ďalej vysvetlil, že keď porovnal digitálnu kameru a túto pascu, tak cenovo je približne rovnaké, ale fotopasca urobí kvalitnejšie snímky a ku kamere je potrebná montáž a aj káble. Uznesenie č. 81/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení

    4 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2012

Starosta – informoval, že s týmto materiálom sme sa zaoberali dopodrobna, zápis z auditu je tu, audítori prešli všetky náležitosti, ktoré považovali za potrebné vidieť, nie sú tu nejaké rozdiely, nejaká vážna chyba, odporučili výsledky hospodárenia schváliť, k Záverečnému účtu sa audítor nevyjadruje. Bolo konštatované, že sme odstránili kopu nedostatkov, kde najväčšie problémy boli v účtovníctve, na  základe toho a na základe výsledkov inventarizácie a štátneho auditu, kde poslali sme opatrenia, bývalej ekonómke bola zaslaná výzva a čakáme na jej vyjadrenie Ing. Rubintová – vysvetlila, že audítor kontroloval účtovnú závierky, súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, ďalej robil námatkovú kontrolu, k dispozícii mal materiály, ktoré žiadal, inventarizáciou sa zaoberal podrobne, kde boli zauúčtovavné rozdiely, podľa neho je to uzavretá vec, ale ak žiada obecné zastupiteľstvo zdôvodnenie, tak je to v poriadku, teraz na tom pracuje, že čo bolo zle urobené. Súčasťou je aj rozpočet, ktorý bol upravený v roku 2012 5. zmenami, ďalej je súčasťou aj hodnotiaca správa, stav a vývoj dlhu, k 31.12. má obec výšku istiny len vo výške 120,00 €,  toto bolo splatené, teraz obec nemá dlh, súčasťou je aj vyčíslenie rozpočtového hospodárenia, Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet v sume 62 530,67 Eur a schodkový kapitálový rozpočet v sume  15 674,26 Eur. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2012 predstavuje prebytok vo výške  46 856,41 Eur. Dnes by malo zastupiteľstvo schváliť rozdelenie tohto prebytku, minimálne 10 % tvorí rezervný fond a zvyšok je mimorozpočtový fond, tento sa môže použiť len na  kapitálové výdavky, ktoré je možné čerpať so súhlasom zastupiteľstva Ďalej informovala, že rezervný fond navrhujeme tvoriť vo výške 4 622,00  € a mimorozpočtový vo výške  41 603,88 €. V súčasnosti bude mať obec k dispozícii niečo vyše 135 000,00 €. Ďalej súčasťou sú aj dotácie, ktoré jednak dostala obec a jednak aj poskytla v zmysle VZN  ŠK Slovan Vidiná a Matici slovenskej . Súčasťou Záverečného účtu sú aj prílohy, ako záväzky a pohľadávky. Starosta predstavil stanovisko hlavnej kontrolórky a Ekonomickej komisii, tieto sú súčasťou zápisnice. Uznesenie č. 82/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE a)  Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obec Vidiná za rok 2012 b)  Správu nezávislého audítora c)  Stanovisko hlavného kontrolóra d) Vyjadrenie Ekonomickej komisie k Výsledkom hospodárenia a Záverečnému účtu Obce Vidiná za rok 2012

II.  SCHVAĽUJE a)  Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2012 b)  celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhrad c)  tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 4 622,65 Eur d)  tvorbu mimorozpočtového fondu z prebytku rozpočtu v sume 41 603,88 Eur

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Ing. Ondrášik,   Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

    5 Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013

Starosta predstavil návrh 4. zmeny, vysvetlil, že sú tam veci,  ktoré neboli v plánoch na tento rok, ale je potrebné ich urobiť, hľadali riešenia, čo sa dá za tie peniaze urobiť. Možno by sa dalo získať viacej peňazí, ale kvôli výstavbe kanalizácii to nejde, odčerpáva nám peniaze, ale toto sa už zmeniť nedá, K tomuto návrhu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka a Ekonomická komisia, vyjadrenia sú súčasťou zápisnice. Ďalej vysvetlil, že ho  zarazilo stanovisko komisie, kde neodporučili kúpiť farbu na strechu, vysvetlil, že ak nebudeme zveľaďovať majetok, kto nám to zoberie do prenájmu, keď tam bude tá strecha tiecť a čo sa týka zasielania materiálov, aj členovia  komisie si musia uvedomiť, že audit bol robený len 17.6.2013, kde sme potom museli na základe výsledkov vypracovať tieto materiály a bol to šibeničný termín. Starosta – ďalej informoval, že hľadáme riešenia okolo minihriska, veríme, že príde výzva, že získame prostriedky z európskych peňazí Kocúr – pripomenul, že na predposlednej rade, tak navrhol opraviť aj strechu kultúrneho domu, ale v návrhu na uznesenie to nevidí. Ing. Rubintová  – vysvetlila, že  v návrhu sú len prostriedky, ktoré budú financované z mimorozpočtového fondu, ale v bode a je uvedené, že zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle dôvodovej správy a tam sú všetky tie body, napr. kúpa krovinorezu, to už bolo realizované, len aby sme zabránili schodkovému bežnému rozpočtu, tak kapitálové výdavky, ktoré už boli realizované je potrebné pokryť. Starosta informoval, že sme už hľadali firmy, ktoré by nám vedeli farbu poslať, našli sme firmu v Leviciach, ktorá nám dodáva asfaltohliníkový  náter, ďalej vysvetlil, že v návrhu sa počíta aj s náterom strechy na Dome smútku. Z 1 kg je výťažnosť 8 až 10 metrov a sú balené v 35 kg baleniach, spolu potrebujeme 5 až 6 balení a jedna stojí 99,00 €. Ing. Rubintová vysvetlila, že pri tvorbe rozpočtu sme túto sumu ešte nevedeli, a preto je v návrhu na kultúrny dom 2 000,00 € a na bývalú MŠ 1 000,00 €. Ing. Ondrášik – navrhol, že by sme mali tú strechu zachrániť, bolo by účelná tam ísť, či vôbec tú stavbu chceme udržať, je tam azbest, či do toho vôbec investovať, čo sa s tým plánuje ďalej robiť. Kocúr – pripomenul, že takto to malo byť vyjadrené v zápise z Ekonomickej komisie a ďalej sa vyjadril, že nevidí účelné to búrať. Starosta – vysvetlil, že teraz to neporiešime, nie je pravdou, že je tam azbest, azbest je len pod kachľami, kde je izolácia a sú to azbestové podložky, preto to hygienici neodporučili prevádzkovať s akumulačnými kachľami, keď sa tie podložky vyberú, je možné to využívať. Ďalej  navrhol, aby zastupiteľstvo prijalo uznesenie, aby sme ponúkli túto budovy do prenájmu napr. na skladové priestory, lebo je to majetok obce a on si nemôže dovoliť to ponúkať bez súhlasu zastupiteľstva. Ing. Černok – informoval, že čo sa týka prenájmu nehnuteľností, tak máme prijaté VZN a zaujímal, či sú  všetky nájomné zmluvy na prenájom  v súlade s uvedeným VZN Ing. Rubinntová – vysvetlila, že zmluvy neboli prehodnotené a mali byť prehodnotené, od roku 2010 máme prijaté zásady. Ing. Černok – navrhol prehodnotiť tieto nájomné zmluvy v zmysle VZN a nech sú nájomníkom ponúknuté v súlade s platným VZN, ak nesúhlasia, tak okamžite vypovedať tieto zmluvy. Ing. Kolimárová – navrhla samostatný bod budúceho rokovania, kde budú predložené prehodnotené nájomné zmluvy podľa VZN, s tým, že toto musí obec odsúhlasiť, ak nebudú nájomníci súhlasiť, tak sa nájom ruší a ďalej navrhla dodatkovať platné VZN Ing. Rubintová– vysvetlila, že cena nájmu musí byť stanovená ako cena v miestne obvyklá a táto sa zisťuje znaleckým posudkom, teraz nemáme stanovené, že táto budova za nejakú cenu. Ing. Kolimárová- navrhla, nech sa urobí znalecký posudok, kde sa znalec vyjadrí ku každému objektu. Ing. Rubintová informovala, že aj väčšie mestá mali stanovené cenové mapy, ale to potom neprešlo. Ing. Kolimárová vysvetlila, že aj mesto Lučenec má cenovú mapu. Ing. Černok – sa zaujímal, či  nájomné nemôže určiť obec, aby sme zbytočne nemuseli platiť znalca. Kocúr informoval, že teraz je zbytočné prehodnocovať nájomné zmluvy, voči čomu sa budú prehodnocovať, keď nemáme určené ceny. Následne navrhol pripraviť VZN, kde budú tieto ceny stanovené. Ing. Rubintová vysvetlila, že v roku 2007 bolo prijaté VZN, kde boli stanovené ceny, ale v rok 2010 boli prijaté Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a týmito bolo to VZN zrušené. Ing. Kolimárová navrhla pripraviť mapu, kde budú stanovené objekty nájmu a stanovme na ne ceny. Starosta požiadal návrhovú komisiu pripraviť návrh uznesenia a informoval, že najbližšie zastupiteľstvo plánuje zvolať koncom augusta, nakoľko sa blíži dovolenkové obdobie. Ing. Kolimárová navrhla spomínanú mapu poslať každému poslancovi, kde každý dá návrh cien a týmto sa môže potom zaoberať aj Ekonomická komisia.

Uznesenie č. 83/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva vypracovať „cenovú mapu“ – výšky prenájmov nehnuteľností vo vlastníctve ako dodatok Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Ing. Ondrášik,   Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Uznesenie č. 84/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ obci do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva prehodnotiť nájomné zmluvy uzatvorené s nájomníkmi v nehnuteľnostiach  vo vlastníctve obce a výsledok prehodnotenia vo forme správy predložiť obecnému zastupiteľstvu

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Ing. Ondrášik,   Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Uznesenie č. 85/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE a)  Dôvodovú správu k Návrhu na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 b)  Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013

II.  SCHVAĽUJE a)  4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 v zmysle Dôvodovej správy b)  Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 130 924,18 Eur na:

1) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – nákup počítačového vybavenia v sume 2 713,66 Eur, 2) Realizáciu nových stavieb – výstavbu Šmeralovej ulice v sume 60 000,00 Eur, 3) Rekonštrukciu a modernizáciu – rekonštrukciu Športovej ulice v sume 25 000,00 Eur, 4) Realizáciu nových stavieb – výstavbu dažďovej kanalizácie v sume 39 000,00 Eur, 5) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia –kosačka v sume 2 970,00 Eur, 6) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – EZS do Materskej školy v sume 1 240,52 Eur.

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Ing. Ondrášik,   Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

  

6 Rôzne

Starosta informoval, že Obvodný úrad nás požiadal o vyjadrenie k plánu vodovodov na nasledujúce obdobie, v predchádzajúcom pláne bola naplánovaná rekonštrukcia vodovodu v obci Vidiná, toto sa nerealizovalo, preto sa bude zaujímať, čo s akciami, ktoré boli síce naplánované, ale boli nerealizované. Ďalej predstavil ponuku firmy Geoportal, ktorá ponúka materiál, ktorý by slúžil všetkým občanom obce, jedná sa o to, že na stránke by bolo všetko o obci, ako aj inžinierske siete, vodovod, kanalizácia, prípojky, bolo by to všetko pokope. Táto služba stojí 1 000,00 € s tým, že každoročná aktualizácia stojí 600,00 €. Ďalej informoval, že Coop Jednota Krupina by mala záujem nielen o predajňu, ale o celý objekt, boli im zaslané fotografie, teraz čakáme na ich vyjadrenie. Uznesenie č. 87/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE postup obce pri riešení využitia predajne potravín a odporúča viesť ďalšie rokovanie s Coop Jednotou Krupina

Ing. Kolimárová – poprosila obec o odsúhlasenie nákupu knihy verejné obstarávanie. Ďalej požiadala na najbližšie zastupiteľstvo samostatný bod, kde bude schvaľovaný návrh kontrolnej činnosti  na II. polrok 2013 Ďalej pripomenula, že je potrebná aktualizácia PHSR, tento strategický dokument stratí platnosť a aby sme za to nemuseli platiť, stačí ho len aktualizovať, preto navrhla všetky závery, ktoré boli prijaté zaslať v elektronickej podobe poslancom, aby sa vyjadrili, čo zachováme a čo budeme chcieť v nasledujúcich rokoch robiť. Ďalej sa zaujímala, či niekto má v náplni práce evidenciu zmlúv, lebo obec musí vedieť, či má platné zmluvy, ďalej na internete máme úradné hodiny, v pláne kontrolnej činnosti by chcela prehodnotiť fond pracovného času. Ďalej informovala, že vykonala kontrolu verejného obstarávania, niekde sa vybral víťaz, výsledkom bola vždy len podpísaná zmluva alebo objednávka, veľa vecí neprešlo obstarávaním a podľa platného nového zákona sa už musí obstarávať všetko nad 1 000,00 € a sankcie pre obec sú minimálne vo výške 10 000,00 €, teraz sa už neprihliada ako doteraz, že ak sme obstarávali niečo za 10 000,00 €, tak pokuta mohla byť maximálne 5 % obstarávanej čiastky. Ďalej vysvetlila, že pripraví interný predpis. Starosta informoval, že dnes dostal návrh vnútorného predpisu k tejto problematike a tento materiál odovzdal hlavnej kontrolórke. Uznesenie č. 88/2013 zo dňa 27.06.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ pripraviť návrh na aktualizáciu PHSR Obce Vidiná Termín:  dokonca septembra 2013 Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Ing. Ondrášik,   Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

7 Interpelácia

K danému bodu nikto nemal dotazy.

 

8 Diskusia

Ing. Ondrášik – sa zaujímal, že krovinorez bol už kúpený, či v tej sume 2 970,00 € je a aj niečo iné. Kropáč – vysvetlil, že presedkyňa Ekonomickej komisie ho kupovala a nie je to krovinorez, ale je to kosačka Ing. Rubintová – vysvetlila, že takto to bolo schválené v rozpočte Kocúr – informoval, že keby to bolo takto napísané, tak je všetkým jasné, ale keďže je to napísané ako krovinorez, tak to tak nebolo, schvaľovaná bola kosačka. Ďalej informoval, že nepodpísal zápisnicu zo zastupiteľstva, lebo sa zápisnica nezhodovala s tým, čo bolo schvaľované, bolo mu vysvetlené, že Ing. Šupica to robil podľa zápisu a nie podľa diktafónu a ak je nejaký rozpor, je vhodné to vytiahnuť na najbližšom zastupiteľstve, aby sa to opravilo a čakal, čo sa bude diať a nič sa nedialo. Ing. Šupica vysvetlil, že toto nepovedal, zápisnica je z obecnej rady a bolo povedané, že ak má pán Kocúr výhrady k zápisnici môže ich napísať na poslednú stranu zápisnice. Bol predložený výstup z návrhovej komisie, ktorý si on nemôže dovoliť zmeniť, lebo to pripravila návrhová komisia a ten je totožný so zápisnicou. Starosta uznesenia podpísal, tie sú platné. Kocúr vysvetlil, že toto mu povedané nebolo a požiadal predložiť zápisnicu. Problém sa týkal výzvy na protipovodňové opatrenia, kde je uvedené, že schvaľujú, akože to môže obec rovno objednať, čo nie je pravda. Ing. Šupica predložil zápisnicu z obecnej rady a vysvetlil, že ak je v návrhu na uznesenie napísané krovinorez, tak to nemôže zmeniť. Ďalej vysvetlil, že informoval starostu o tom, že overovateľ zápisnice pán Kocúr zápisnicu nepodpísal a bolo mu povedané, že uznesenia sú podpísané, tak je to platné a ak mal pán Kocúr potrebu, tak to mohol vysvetliť, že prečo to odmietol podpísať. Ďalej navrhol, že je možné zápisnicu porovnať so zvukovým záznam. Ing. Rubintová informovala, že aj v tomto návrhu je napísané, že krovinorez a požiadala návrhovú komisiu o nápravu Ing. Kolimárová vysvetlila, že ak vznikne takýto spor, je možné to napísať na zadnú stranu a je to potrebné ďalej riešiť, aby sa to ujasnilo. Kocúr informoval, že predtým mu bola predložená iná zápisnica, predtým tam bolo uznesenie, že obec môže rovno osloviť a môže robiť projekt, nad tým sa pozastavil a v tejto zápisnici to nie je. Ing. Šupica vysvetlil, že pred overením zápisnice overovateľom ju podpisoval starosta obce, tak ak naráža na to, že zápisnica bola rozobratá, tak to nie je pravda.

Palík – informoval, že tu bol pred tromi mesiacmi, kde podával sťažnosť, potom dostal rozhodnutie, kde sa vyhovelo susedovi, včera bol kvôli tomu na stavebnom úrade, kde mu bolo povedané, že keď chce podať námietku, tak ju musí podať tam, kde podal sťažnosť. Ďalej vysvetlil, že cíti krivdu, teraz sa vyskytla druhá vec, sused dal cez celý plot nepriesvitnú fóliu 2 metre vysokú, on tam má priesady, ktoré potrebujú svetlo Ing. Kolimárová navrhla, aby prišiel za ňou na stavebný úrad, pôjdu za pracovníkmi a budú to riešiť. 

Ing. Kolimárová – pripomenula, že malo prísť dnes na prehodnotenie správ z kontroly, ktoré boli podané, následne predložila všetky správy, ktoré sú opatrené razítkom pošty a podpisom pracovníka, ktorý ich prebral, prvé boli predložené 10.09., potom 07.12 a 05.03. bola odovzdaná posledná, ale tá nebola plánovaná. Predložené boli vtedy preto, lebo nedostala žiadne vyjadrenie od starostu ku kontrolným zisteniam, preto ich odovzdala 10.09. a ďalšie 07.12., bol dostatok času, aby sa tomu niekto venoval, vyhodnotenie záveru bolo 12.02., pravda nie je, že ich neodovzdala, že ich obec nemala Ing. Šupica potvrdil, že tieto správy boli doručené do podateľne. Starosta – doplnil, že tak ako boli teraz prečítané, tak mu boli odovzdané v jednom fascikli, že toto treba vybaviť a to bolo 19.03.2013, keď preberal funkciu Kocúr  - informoval, že pokiaľ boli zistené nejaké zistenia, tak nebolo treba čakať, či sa starosta vyjadrí, bolo to treba dať do zastupiteľstva, kde by sa to riešilo, on tie kontroly videl a pracovníci odstraňovali nedostatky a nevie, prečo robíme z toho takú politiku, sú tu väčšie prešľapy, ktoré sme zmietli zo stola na konci roka zmenou rozpočtu Ing. Kolimárová informovala, že bola súhrnná správa o prijatých opatreniach, ešte sú nejaké zostatkové, ono to, že sa starosta nevyjadril, to by už radšej neriešila, budú prijaté opatrenia, veľa je už odstránených, veľa bolo odstránených hneď po kontrole, alebo v čase kontroly, skôr sa venujme, aby to teraz išlo tak, ako to má ísť. Možno zastupujúca starostka nechcela riešiť veci, ktoré sa jej netýkali, jednoznačne sa má starosta právo vyjadriť ku kontrolným zisteniam, bez toho by kontrolór nemal kontrolu odovzdať, preto s tým čakala do poslednej  chvíle a už keď vedela, že nedostane vyjadrenia, tak ich predložila, zastupujúca by sa pri akejkoľvek dobrej vôli chcel k ním vyjadriť, tak neviem ako. Starosta sa zaujímal, čo s uznesením č. 68, či bolo splnené alebo čo. Ing. Černok – informoval, že uznesenie bolo prijaté na základe jeho návrhu, od septembra tu bola zastupujúca starostka, keď to riešil na minulom zastupiteľstve s Ing. Predajnianskou, vieme aká bola reakcia, nebol na Ekonomickej komisii, ale vidí tam nejaké niečo, ako keby sme sa báli toho, čo bolo schválené, prečo to nebolo dané na zastupiteľstvo, brala plat, bola preplatená aj dovolenka a o tomto ako poslanci mali vedieť, už je to pre neho zatvorená kapitola. Ing. Kolimárová navrhla toto uznesenie zrušiť. Kocúr informoval, že v zmysle uznesenia sa to malo dnes doriešiť, teraz tu nie je Ing. Predajnianská, nabudúce tu možno nebude Ing. Kolimárová  a dokedy to budeme riešiť. Ing. Kolimárová poukázala na to, že obec to mala, ale už to k ničomu nevedie a navrhla, že každú kontrolu odovzdá starostovi a na najbližšie zastupiteľstvo bude predkladať v bode rôzne závery z kontrol.

Kocúr – informoval, viacerí ľudia ho na to upozornili, že rozhlas hrá raz tak a raz tak, ale jeho mrzí, lebo mali by sme púšťať pekné slovenské pesničky, sme slovenská dedina a nie anglické, zaujímal, či by sme v tomto nevedeli niečo spraviť. Ing. Šupica vysvetlil, že posledné mesiace hráme prevažne slovenské pesničky. Báťková sa zaujímala, čo s rodinným domom na Potočnej ulici, je celý zaburinený dvor. Starosta informoval, že na Zvolenskej ulici býva pán Mikuš, už tu roky nebýva a susedovci sa sťažujú, že nevedia, čo robiť, majú samú burinu. Na základe tohto bol na Obvodnom pozemkovom úrade, kde mu bolo povedané, že oni to riešiť nebudú, ak chce starosta ho môže vyzvať a keď to nebude rešpektovať, tak sa môže na nich obrátiť a Obvodný úrad mu dá pokutu.

 

9 Záver

Starosta prítomným poďakoval za účasť.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 08.07.2013 Bc. Drahomíra Kuceková    

Vo Vidinej, dňa 08.07.2013 Želmíra Báťková  

 

Zapísal: Ing. Ján Šupica                                                                                          Jozef Kucej                                                                                         starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 27. 6. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť