Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 27.8.2013

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná

          Vo Vidinej, 23.08.2013

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2013 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013 5. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná – MAJA n. o. Detva 7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonávania verejného obstarávania 8. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených hlavným kontrolórom obce pri výkone verejného obstarávania 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 10. Schválenie Štatútu obecnej knižnice vo Vidinej 11. Správa o prehodnotení uzatvorených zmlúv 12. Rôzne 13. Interpelácia 14. Diskusia 15. Návrh na uznesenie 16. Záver

                                                                                            v. r.                                                                                       Jozef Kucej                                                                                      starosta obce

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 27.08.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  5 Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia: Overovatelia zápisnice:

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013 5. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná – MAJA n. o. Detva 7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonávania verejného obstarávania 8. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených hlavným kontrolórom obce pri výkone verejného obstarávania 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 10. Schválenie Štatútu obecnej knižnice vo Vidinej 11. Správa o prehodnotení uzatvorených zmlúv 12. Rôzne 13. Interpelácia 14. Diskusia 15. Návrh na uznesenie 16. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní  4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je neuznášaniaschopné.

                                                                                                         Jozef Kucej


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 27. 8. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť