Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 27.8.2015

pozvánka

uznesenia

Uznesenie č.  63

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 64

zo 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Marián Jeleň,

 

B. BERIE  NA VEDOMIE

 

overovateľov zápisnice: Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Martina Predajnianska

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

  Uznesenie č. 65

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej rady.

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č. 66

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 2. polrok 2015 bez pripomienok

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 67

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 5. VZN Obce Vidiná o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni s pripomienkami:

 

článok 3 bod 5 znie:

„Príspevok uhrádza zákonný zástupca od 1 do 10 dňa za daný mesiac bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti

 

článok 4 bod 5 znie:

„Príspevok sa platí do 10. dňa daného mesiaca bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti

 

Vo Vidinej, dňa 28.08.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 68

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 6. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

kúpu nehnuteľnosti – pozemku na ulici A. V. Suvorova – nachádzajúcej sa v katastrálnom území  Vidiná od Mária Vaculčiaková, rod. Vaculčiaková, nar. 07.03.1959, trvale bytom Vidiná, A. V. Suvorova 311/13, zapísaného na LV č. 1830 ako parc. „E“ KN č. 308/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 vedené v 1/1 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 132,80 Eur za 80 m2, slovom Jednostotridsaťdva Eur a Osemdesiat Centov. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradí kupujúci.

 

B. SCHVAĽUJE

 

b) podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedeného Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO: 00649031, sídlo Vidiná, Športová 255/1, vedeného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 934/3 – ostatné plochy o výmere 534 m2, z ktorej sa na základe geometrického plánu, ktorého vyhotovenie zabezpečí na vlastné náklady kupujúci vytvorí nová parcela o výmere cca 39 m2 za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy manželom Ing. Igorovi Haluškovi a PaedDr. Henriete Haluškovej, trvale bytom Vidiná, Exnárova 637/4 z dôvodu, že uvedený pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve kupujúcich – rodinný dom na Exnárovej ulici 4 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami a pozemkami kupujúcich. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka.

 

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 69

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 6. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedeného Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO: 00649031, sídlo Vidiná, Športová 255/1, vedeného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 380/110 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 63,08 Eur za 38 m2 Jaroslavovi Zubáčovi, rod. Zubáčovi, nar. 13.01.1958, trvale bytom Vidiná, Exnárova 511/35 a manželke Agáte Zubáčovej, rod. Hegedüšovej, nar. 04.09.1961, trvale bytom Vidiná, Exnárova 511/35 do ich bezpodielového spoluvlastníctva z dôvodu, že uvedený pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve kupujúcich – rodinný dom na Exnárovej ulici 35 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami a pozemkami kupujúcich. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradí kupujúci.

 

B. NESCHVAĽUJE

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedeného Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO: 00649031, sídlo Vidiná, Športová 255/1, vedeného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 380/111 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2 za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 328,68 Eur za 198 m2 Jaroslavovi Zubáčovi, rod. Zubáčovi, nar. 13.01.1958, trvale bytom Vidiná, Exnárova 511/35 a manželke Agáte Zubáčovej, rod. Hegedüšovej, nar. 04.09.1961, trvale bytom Vidiná, Exnárova 511/35 do ich bezpodielového spoluvlastníctva ako prípad hodný osobitného zreteľa. Uvedený pozemok je v dlhodobom prenájme manželov Jaroslava Zubáča a Agáty Zubáčovej, ktorí sa o tento dlhodobo starajú. Uvedený pozemok zrevitalizovali a pravidelne ho udržiavajú. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradia kupujúci.

 

C. UKLADÁ

 

starostovi obce rokovať s pánom Zubáčom o rozdelení parcely č. 380/111 aj pre obecné účely.

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

 

  Uznesenie č. 70

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 7. Informatívna správa o 5. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal starosta obce a Návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

a) informatívnu správu o 5. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal starosta obce

b) návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

B. SCHVAĽUJE

6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

Uznesenie č. 71

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 8. Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

a) zámer Obce Vidiná uchádzať sa o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na    „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“

 

b) vypracovanie projektovej dokumentácie ako podklad k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ – variant č. 4

 

c) prerokovať zmluvy o manažmente projektu so zhotoviteľom MP Profit, s.r.o, IČO: 36734420, DIČ: 2022326867, so sídlom Bratislava, Bulíkova 21, predmetom ktorej je zabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v zmluve podľa prerokovaných pripomienok, ktorá je prílohou zápisnice

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 72

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 9. Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

Margitu Janštovú, bytom Vidiná, Zvolenská 139 kronikárkou obce Vidiná.

 

B. BERIE NA VEDOMIE

 

informáciu starostu obce o podávaní žiadosti ohľadne rozšírenia kamerového systému

 

C. BERIE NA VEDOMIE

 

informáciu ohľadne pripravovaného majetkového vysporiadania odvodňovacieho rigolu pri katolíckom cintoríne

 

D. SCHVAĽUJE

 

vypracovanie projektovej dokumentácie odvodňovacieho rigolu pri katolíckom cintoríne pre potreby stavebného povolenia

 

E. BERIE NA VEDOMIE A SCHVAĽUJE

 

zámer vybudovania čerpacej stanice po vyjadrení projektanta územného plánu

 

F. SCHVAĽUJE

 

zámer výstavby nájomných bytov a technickej infraštruktúry na par. č. 404/1, 404/2 a 402/3

 

G. SCHVAĽUJE

 

vstup obce od projektu na vybudovanie cyklotrasy Rapovce-Mikušovce-Lučenec-Vidiná-Tomášovce prostredníctvom euroregiónu Neogradiensis.

 

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 73

z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 27.08.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 10. Interpelácia

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. BERIE NA VEDOMIE A NESCHVAĽUJE

 

návrh na obnovenie web. stránky „Vyjadrite sa“.

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.8.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 27. augusta 2015

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     Miroslav Kumštár

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:               Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Marián Jeleň

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Martina Predajnianska

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 2. polrok 2015

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni č. 2/2015

6. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností

7. Informatívna správa o 5. Zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 a Návrh na 6. Zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

8. Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“

9. Rôzne

10. Interpelácia

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné. Predstavil program obecného zastupiteľstva.  Nikto nemal k programu pripomienku.

Uznesenie č. 63 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska  

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil Mgr. Art. Miroslava Janšta a Ing. Martinu Predajniansku. Do návrhovej komisie navrhol Bc. Annu Kropáčovú, Vladimíra Ragača a Ing. Mariána Jeleňa.

Uznesenie č. 64 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Marián Jeleň

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Martina Predajnianska

 

3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Ing. Ján Šupica – prečítal správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení. Správa je prílohou zápisnice.  

Uznesenie č. 65 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej rady.

 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na II. polrok 2015

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných, že plán kontrolnej činnosti bol zverejnený od 15.7.2015, prerokovaný obecnou radou a doporučený na schválenie. Nikto z prítomných poslancov nemal k plánu pripomienku.

Uznesenie č. 66 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 2. polrok 2015 bez pripomienok.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni č. 2/2015

Ing. Ján Šupica -  prítomných oboznámil o zmenách, ktoré sú zapracované v predloženom návrhu VZN. Tento návrh VZN bol pripravovaný začiatkom roka a v priebehu roka sa zistilo, že možnosť platby v hotovosti vo VZN nie je. Preto sa VZN pripomienkovalo a pripomienky sú poslancom predložené. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne ďalšie pripomienky ani otázky.

Uznesenie č. 67 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni s pripomienkami:

 

článok 3 bod 5 znie:

„Príspevok uhrádza zákonný zástupca od 1 do 10 dňa za daný mesiac bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti

 

článok 4 bod 5 znie:

„Príspevok sa platí do 10. dňa daného mesiaca bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

6. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných, že obec má záujem o kúpu pozemku od p. Vaculčiakovej. Táto parcela je súčasťou obecnej cesty na ul. A. V. Suvorovovej a pani Vaculčiaková s predajom a cenou súhlasí. Ďalej informoval prítomných o žiadosti p. Halušku o kúpu pozemku pred svojou nehnuteľnosťou je ochotný náklady na GP znášať sám. Obecná rada doporučila zámer predaja pozemku odsúhlasiť.

Uznesenie č. 68 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

kúpu nehnuteľnosti – pozemku na ulici A. V. Suvorova – nachádzajúcej sa v katastrálnom území  Vidiná od Mária Vaculčiaková, rod. Vaculčiaková, nar. 07.03.1959, trvale bytom Vidiná, A. V. Suvorova 311/13, zapísaného na LV č. 1830 ako parc. „E“ KN č. 308/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 vedené v 1/1 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 132,80 Eur za 80 m2, slovom Jednostotridsaťdva Eur a Osemdesiat Centov. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradí kupujúci.

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač  

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

B. SCHVAĽUJE

b) podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedeného Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO: 00649031, sídlo Vidiná, Športová 255/1, vedeného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 934/3 – ostatné plochy o výmere 534 m2, z ktorej sa na základe geometrického plánu, ktorého vyhotovenie zabezpečí na vlastné náklady kupujúci vytvorí nová parcela o výmere cca 39 m2 za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy manželom Ing. Igorovi Haluškovi a PaedDr. Henriete Haluškovej, trvale bytom Vidiná, Exnárova 637/4 z dôvodu, že uvedený pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve kupujúcich – rodinný dom na Exnárovej ulici 4 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami a pozemkami kupujúcich. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka.

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

Ing. Ján Šupica – informoval ďalej prítomných, že pán Zubáč mal dlhé roky v prenájme pozemok na Hviezdoslavovej ulici pozdĺž kostola č. p. 380/111. Podal žiadosť o kúpu tohto pozemku a zároveň aj pozemku pred vlastnou nehnuteľnosťou č. p. 380/110. Po rozprave sa poslanci rozhodli č. p. 380/110 odpredať a č. p. 380/111 rozdeliť a časť odpredať a časť ponechať na obecné účely napr. parkovisko pri hornej časti kostola.

Uznesenie č. 69 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedeného Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO: 00649031, sídlo Vidiná, Športová 255/1, vedeného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 380/110 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 63,08 Eur za 38 m2 Jaroslavovi Zubáčovi, rod. Zubáčovi, nar. 13.01.1958, trvale bytom Vidiná, Exnárova 511/35 a manželke Agáte Zubáčovej, rod. Hegedüšovej, nar. 04.09.1961, trvale bytom Vidiná, Exnárova 511/35 do ich bezpodielového spoluvlastníctva z dôvodu, že uvedený pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve kupujúcich – rodinný dom na Exnárovej ulici 35 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami a pozemkami kupujúcich. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradí kupujúci.

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

B. NESCHVAĽUJE

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedeného Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO: 00649031, sídlo Vidiná, Športová 255/1, vedeného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 380/111 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2 za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 328,68 Eur za 198 m2 Jaroslavovi Zubáčovi, rod. Zubáčovi, nar. 13.01.1958, trvale bytom Vidiná, Exnárova 511/35 a manželke Agáte Zubáčovej, rod. Hegedüšovej, nar. 04.09.1961, trvale bytom Vidiná, Exnárova 511/35 do ich bezpodielového spoluvlastníctva ako prípad hodný osobitného zreteľa. Uvedený pozemok je v dlhodobom prenájme manželov Jaroslava Zubáča a Agáty Zubáčovej, ktorí sa o tento dlhodobo starajú. Uvedený pozemok zrevitalizovali a pravidelne ho udržiavajú. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradia kupujúci.

 

C. UKLADÁ

 

starostovi obce rokovať s pánom Zubáčom o rozdelení parcely č. 380/111 aj pre obecné účely.

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

 

7. Informatívna správa o 5. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 a návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

Ing. Ján Šupica – oboznámil prítomných poslancov o 5. zmene rozpočtu, ktorú vykonal a návrhu 6. zmeny rozpočtu obce na rok 2015. Poslanci zobrali na vedomie 5. zmenu rozpočtu a schválili 6. zmenu rozpočtu bez pripomienok.

Uznesenie č. 70 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

a) informatívnu správu o 5. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal starosta obce

b) návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

B. SCHVAĽUJE

6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

8. Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných o možnosti uchádzať sa o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviro fondu. Už v minulosti sme sa pokúšali o dotáciu na zateplenie kultúrneho domu, opravu strechy a výmenu okien. Projekt bol neúspešný. Teraz je znovu šanca získať dotáciu z Enviro fondu a ponúkla sa nám istá firma, že nám vypracuje úspešný projekt. Poslali návrh zmluvy o manažmente projektu, ktorú starosta prepracoval v náš prospech. Ak je záujem zo strany poslancov o zaslanie výzvy na poskytnutie podpory je potrebné schváliť vypracovanie projektu a uzatvorenie zmluvy. Prebehla rozprava poslancov o vypracovaní projektu na opravu strechy kultúrneho domu a vybrali z návrhu variant č. 4, na základe odporučenia stavebnej komisie. Zhodli sa na tom, že projekt by bolo dobré spraviť bez ohľadu na to, či sa do výzvy zapojíme alebo nie. Ďalej o zaslanej zmluve o manažmente projektu od firmy MP Profit, s.r.o. sa poslanci dohodli, že sa vyvolá prerokovanie novej upravenej zmluvy  s firmou.

Uznesenie č. 71 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

a) zámer Obce Vidiná uchádzať sa o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na  „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

b) vypracovanie projektovej dokumentácie ako podklad k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ – variant č. 4

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

c) prerokovať zmluvy o manažmente projektu so zhotoviteľom MP Profit, s.r.o, IČO: 36734420, DIČ: 2022326867, so sídlom Bratislava, Bulíkova 21, predmetom ktorej je zabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v zmluve podľa prerokovaných pripomienok, ktorá je prílohou zápisnice

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

9. RÔZNE

Ing. Ján Šupica – navrhol schváliť pani Janštovú za kronikárku obce Vidiná. Nikto nemal námietky.

Ing. Ján Šupica – informoval poslancov o podanej žiadosti o rozšírenie kamerového systému o tri miesta.

Ing. Ján Šupica – informoval poslancov ohľadne pripravovaného majetkového vysporiadania odvodňovacieho rigolu pri katolíckom cintoríne – odkúpenie pozemku od Agrotomu.

Ing. Ján Šupica – informoval poslancov o potrebe vypracovania projektovej dokumentácie odvodňovacieho rigolu pri katolíckom cintoríne pre potreby stavebného povolenia. Poslanci schválili prípravu projektovej dokumentácie na odvodňovací rigol pri katolíckom cintoríne – nikto nemal pripomienku.

Ing. Ján Šupica – informoval zámer vybudovania čerpacej stanice pred vstupom do Vidinej z Lučenca. Povolenie vybudovať čerpaciu stanicu sa môže vydať až po vyjadrení projektanta územného plánu Vidinej. Poslanci sa zaujímali o miesto, kde chcú vybudovať čerpaciu stanicu, či nebude problém, že je to v blízkosti potoka, či je to v súlade s územným plánom Vidinej. Pán Ragač navrhol počkať na vyjadrenie spracovateľa územného plánu, že či to umožňuje územný plán a ak nie, tak nech si zaplatia zmenu územného plánu.

Ing. Ján Šupica – ďalej informoval o zámere výstavby nájomných bytov a technickej infraštruktúry na par. Č. 404/1, 404/2 a 402/3 čo je bývalá stará škôlka na Školskej ul. Poslanci boli oboznámení s prezentáciou podpory nájomného bývania v rámci ktorej, by obec dostala nenávratnú dotáciu od štátu vo výške 40 % a na ostatné by si obec zobrala úver zo štátneho fondu rozvoja bývania s 1 % úrokom a splátky by boli hradené z nájomného. Je možnosť postaviť pre mladé rodiny a starších občanov štandardné jedno, dvoj a troj izbové byty, celkovo asi 18 bytov. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie či má dať vypracovať projektovú dokumentáciu, či sa zapojíme a podáme žiadosť v januári r. 2017, aby sme mali na prípravu celý rok.

Ing. Ján Šupica – informoval poslancov o vstupe obce do projektu na vybudovanie cyklotrasy Rapovce-Mikušovce-Lučenec-Vidiná-Tomášovce prostredníctvom euroregiónu Neogradiensis s 1 % spoluúčasti.

Uznesenie č. 72 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva z 27.8.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

Margitu Janštovú, bytom Vidiná, Zvolenská 139 kronikárkou obce Vidiná.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

B. BERIE NA VEDOMIE

 

informáciu starostu obce o podávaní žiadosti ohľadne rozšírenia kamerového systému

 

C. BERIE NA VEDOMIE

 

informáciu ohľadne pripravovaného majetkového vysporiadania odvodňovacieho rigolu pri katolíckom cintoríne

 

D. SCHVAĽUJE

 

vypracovanie projektovej dokumentácie odvodňovacieho rigolu pri katolíckom cintoríne pre potreby stavebného povolenia

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

E. BERIE NA VEDOMIE A SCHVAĽUJE

 

zámer vybudovania čerpacej stanice po vyjadrení projektanta územného plánu

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač  

PROTI                0

ZDRŽAL SA     Ing. Marian Jeleň

 

 

F. SCHVAĽUJE

 

zámer výstavby nájomných bytov a technickej infraštruktúry na par. č. 404/1, 404/2 a 402/3

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

G. SCHVAĽUJE

 

vstup obce od projektu na vybudovanie cyklotrasy Rapovce-Mikušovce-Lučenec-Vidiná-Tomášovce prostredníctvom euroregiónu Neogradiensis.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

10. Interpelácia

p. Ragač – poďakoval v mene občanov horného konca ul. 1. mája za opravu verejného osvetlenia.

p. Kropáčová – opýtala sa za možnosť vybudovania prechodu pre chodcov na Zvolenskej ul. tam kde je výjazd z ul. V. Clementisa. Ďalej tlmočila žiadosť občanov o obnovenie webovej stránky „Vyjadrite sa“. Poslanci nesúhlasili s obnovou tejto stránky v takej forme, ako bola v minulosti nakoľko sa stránka minula účelu a bola využívaná na úplne iný účel ako na aký bola zriadená. V dnešnej dobe sú aj iné možnosti na vyjadrenie sa alebo podanie nejakého námetu, nápadu, podnetu alebo aj kritike. Pri vchode do kultúrneho domu je aj schránka tzv. podateľňa, kde môžu občania svoje názory vložiť a tak doručiť obci. Starosta dal následne poslancom otázku kto je za neschválenie obnovy webovej stránky.

Uznesenie č. 73 z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE A NESCHVAĽUJE

návrh na obnovenie web. stránky „Vyjadrite sa“.

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

p. Antalič – navrhuje nainštalovať bezpečnostné zrkadlo aj na Školskú ul. v oblasti pri výjazde z ul. 1. mája, nakoľko sa mu tam stala nepríjemná kolízia.

p. Janšto – navrhuje upraviť a pokosiť aj tú veľkú trávu v okolí LPG pri výjazde z Exnárovej ul. na rýchlostnú cestu.

11. Diskusia

p. Predajnianska – upozornila na zhromažďovanie odpadkov za záhradami Pivovarskej ul. v okolí potoka, aby sa to tam dalo vyčistiť.

12. Návrh na uznesenie

Vladimír Ragač – prečítal návrh na uznesenie

13. Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Jana Koristeková dňa 17. septembra 2015

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:

 

Mgr. Art. Miroslav Janšto: ................................................. Vo Vidinej dňa: ..................................

 

Ing. Martina Predajnianska:..................................................Vo Vidinej dňa: .................................


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 27. 8. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť