Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 27.9.2012

pozvánka

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 27.09.2012 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) Protest prokurátora 4) Návrh Dodatku č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná 5) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná 6) Návrh IV. zmeny rozpočtu obce Vidiná 7) Rôzne 8) Návrh uznesení 9) Záver


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 27.09.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Antalič, Ing. Černok, Kocúr Overovatelia zápisnice: Kucej Peter a Bc. Kuceková

 

Program: 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Protest prokurátora 4. Návrh Dodatku č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná 6. Návrh IV. zmeny rozpočtu obce Vidiná 7. Rôzne 8. Návrh uznesení 9. Záver

 

1 Otvorenie Ing. Predajnianská – prítomných privítala, osobitne privítala JUDr. Ľuptáka, prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec a ospravedlnila sa za chýbajúce dva body v programe, ktoré je potrebné do programu doplniť. Predstavila doplnený program o body Interpelácia, Diskusia. Ďalej konštatovala, že prítomní boli všetci poslanci. Zaujímala sa o pripomienky k programu. Nikto nemal pripomienky. Uznesenie č. 104/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej  s pripomienkami doplnenie o bod programu: - interpelácia poslancov - diskusia

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

       

2 Určenie overovateľov zápisnice Ing. Predajnianská – navrhla do návrhovej komisie pána Antaliča, Ing. Černoka a pána Kocúra. Ako overovateľov zápisnice určila pána Petra Kuceja a Bc. Kucekovú. Uznesenie č. 105/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Kocúr, Antalič, Ing. Černok

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Petera Kuceja a Bc. Drahomíru Kucekovú

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Bútor,  Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing.  Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Ing. Černok, Kocúr, Antalič

3 Protest prokurátora JUDr. Ľupták – informoval, že vykonáva nie trestnú časť, ale civilnú časť, celoslovensky vykonávali kontrolu zhodnotenia ochrany prírody a krajiny, týkalo sa to hlavne oprávnení na výrub stromov a zároveň preskúmavali všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Na úseku previerky vydávania oprávnení na výrub stromov obec Vidiná nedopadla zle, boli tam nejaké pochybenia, ale tie sa dali odstrániť. Ďalej upozornil, že vždy keď sa prijímajú VZN, nemôžu si obce prisvojovať viac práv, ako to zákon splnomocní, to znamená ísť nad rámec zákona. Vo VZN sa nesmú citovať práva a povinnosti, ak sú už uvedené v zákone alebo vyhláške, neprepisujú sa do VZN obcí, nakoľko už sú upravené v danom zákone. Obce sa môžu pohybovať len v rámci, v ktorom to je upravené. Argument, ktorý často počúva je, že takto to majú občania pokope v jednom dokumente. Našli kompromis, ak to bude ako nezáväzná časť VZN, tak v prílohovej časti to môže byť uvedené. Prílohová časť sa nepríjma ako VZN, len ako nezáväzná prílohová časť. Druhý problém sa týka aj obce Vidiná, nesmú si obce upravovať výšku pokút, ktoré sú určené zákonom. Rieši sa to priestupkovým zákonom, firmy majú svoje pokuty a občania svoje, je daný rámec v akej výške sa pokuty dávajú. Ak je niečo priestupkom, tak je na to zákon. Vo VZN je daný pojem verejné priestranstvo, všetci ho používajú a nikto presne nevie, čo to je. Prokuratúra bude iniciovať zmenu zákona, aby bolo verejné priestranstvo definované ako priestranstvo vo vlastníctve obce. Veľký problém je v tom, keď majiteľovi súkromného pozemku chce obec prikazovať, akým spôsobom on má nakladať so svojím majetkom, napr. je to verejné priestranstvo a tam sa nesmú sadiť stromy, ale vlastník ak neporušuje ochranné pásma svojich susedov, keď nezasahuje do iných inžinierskych sietí a pod., tak mu je ťažko niečo prikazovať. Je potrebné v budúcnosti VZN otvoriť a upraviť VZN. Ak príde z prokuratúry protest, netreba to chápať zle, nie je to o tom, že by chcela prokuratúra niečo dokazovať, ale je to pre ochranu obce, lebo ak by vybrala nezákonne poplatky alebo pokuty, tak to by bol problém. Nie je to za úmyslom šikanovať obce, ale aby si dávali VZN do poriadku. Sú ľudia, ktorí podávajú paušálne po celom Slovensku podnety na prokuratúru ohľadne VZN o ochrane prírody a obce sú prekvapené, že o ich VZN sa nezaujímajú len ich občania, ale aj odborníci z tejto oblasti. Ďalej informoval, že ak je už zaslaný protest, tak buď sa mu do 30 dní vyhovie alebo nevyhovie. Ak sa vyhovie, tak je potrebné dať VZN do súladu so zákonom, v prípade, ak sa nevyhovie, on musí obec žalovať a ústavný súd potom rozhodne, či je VZN v súlade alebo nie. Veľmi dobrí spôsob je, tak ako to bolo teraz v obci Vidiná, keď pracovníci prišli za ním s návrhom dodatku, ktorý následne spolu prešli a odstránili pochybenia.

Uznesenie č. 106/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. PREROKOVALO protest prokurátora č. k. Pd 151/12-4 proti článku 15 odsek 2 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia

II. VYHOVUJE protestu prokurátora č. k. Pd 151/12-4 proti článku 15 odsek 2 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

4 Návrh Dodatku č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná Ing. Predajnianská – informovala, že návrh dodatku bol prerokovaný s pánom prokurátom a predstavila pripomienku prokurátora k návrhu dodatku. Ing. Černok – pripomenul, že ak máme komisie a jedná sa o VZN o životnom prostredí, tak mohla o tom komisia životného prostredia aspoň vedieť. Vieme sa stretávať aj pre iné veci, následne sa zaujímal, či sú komisie potrebné. Ďalej pripomenul, že vo VZN boli pokuty za zabratie verejného priestranstva a boli vyhrážky, že ak tam niekto má, konkrétne na Exnárovej ulici na zelenom páse zložené drevo, tak dostal výzvu od obecného úradu, aby si to odstránil, lebo dostane pokutu. Ing. Predajnianská – informovala, že sa snaží predkladať materiály a snaží sa spolupracovať s komisiami. Ing. Černok poprosil, aby mali nabudúce priestor k tomu sa vyjadriť. Koristeková – reagovala, že to bola asi jej chyba, lebo povedala, že netreba zaťažovať komisiu, nakoľko nebolo riešené životné prostredie, ale boli riešené v návrhu len priestupky a z protestu prokurátora to bolo jednoznačné. Ohľadne tých výziev vysvetlila, že to neboli výzvy, že dostanú pokutu, ale výzvy, aby si občania priznali daň za užívanie verejného priestranstva, nikomu neboli zaslané výzvy, že dostane pokutu.

Uznesenie č. 107/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE Návrh Dodatku č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná s pripomienkou okresného prokurátora doplniť v tomto návrhu Dodatku č. 1/2012  v § 15 ods. 2 Za nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia nasledovné: alebo za porušenie príslušných právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia.

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

5 Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná Ing. Predajnianská informovala, že návrh bol prerokovaný v Ekonomickej komisii, do návrhu boli zapracované pripomienky komisie, k tomuto návrhu sa vyjadrila aj obecná rada, ktorá odporučila schváliť zásady s pripomienkou, vypustiť v § 7 bod 13,14,15,16 a v § 10 ods. 1 doplniť a interným predpisom. Bc. Kuceková sa zaujímala, či sú tieto pripomienky zapracované v týchto zásadách. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že v návrhu sú zapracované pripomienky Ekonomickej komisie, tento návrh bol takto zverejnený a obecná rada zasadala vtedy, keď už návrh bol vyvesený a zverejnený a mala spomínané pripomienky. Kucej Jozef- informoval, že sa zásadami zaoberali, existujú nejaké interné predpisy, o nich vtedy nevedeli, teraz ich dostali, sú niektoré, kde sú ešte koruny, o tom sa bude rokovať neskôr. Ekonomická komisia odporučila schváliť tieto zásady doplnené o pripomienky obecnej rady. Uznesenie č. 108/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná s pripomienkou obecnej rady, vypustiť v § 7 body 13, 14, 15, 16 a  v § 10 ods. 1 Evidencia a inventarizácia majetku obce sa vykonáva v súlade s osobitnou právnou úpravou, doplniť a interným predpisom.

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

6 Návrh IV. zmeny rozpočtu obce Vidiná Ing. Predajnianská informovala, že tento návrh bol prerokovaný aj na Ekonomickej komisii a aj na obecnej rade. Predstavila návrh IV. Zmeny rozpočtu. Predstavila jednotlivé položky, ktoré sa týkajú zmeny rozpočtu. Ďalej informovala, že boli požiadaní o nákup kníh do knižnice, kde mali záujem o nákup knihy Tretia ríša a Ažbótka v sume 16,93 €. Návrh znie, presunúť 50,00 z položky tvorivé dielne, kde je ešte 300,00 € na položku knižnica – nákup kníh. Kucej Jozef – odovzdal zápis z Ekonomickej komisie návrhovej komisii, aby pripravila návrh na uznesenie. Ing. Predajnianská – vysvetlila ohľadne nákupu časopisov, kde Ekonomická komisia navrhla sumu 10,00 €, aby tu bola aj rezerva. Ďalšia úprava sa týka odstupného pre starostu, má na to nárok, v rozpočte sa s tým nepočítalo. Navrhla, aby sa odstupné uvoľnilo z rezervného fondu. Kocúr – navrhol, aby sa odstupné pre starostu riešilo z položky mzdové náklady a vytvorila sa položka alebo podpoložka do miezd, jeho mzda sa čerpať nebude, tu sa ušetrí, nemôžeme celú čiastku uvoľniť z rezervného fondu, je potrebné napočítať mzdy, zapracovať do toho mzdu Ing. Predajnianskej, ktorá nie je na plný úväzok. Potom, ak bude treba doplniť, tak si k tomu môže sadnúť Ekonomická komisia. Kucej Jozef – informoval, že na Ekonomickej komisii túto možnosť zvažovali, to bola jedna z alternatív uvoľniť to z rezervného fondu, v prípade, ak nebudeme vedieť ako to zaradiť. Potom sa dohodli, že to ekonómka zráta, môže to byť zo mzdového fondu a potom sa doplní zvyšok z rezervného fondu.  Ing. Predajnianská – navrhla, vytvoriť novú podpoložku v mzdách s názvom odstupné a ak bude potrebné doplniť, tak sa to doplní z rezervného fondu. Ďalej informovala, že sa musel kúpiť router, v rozpočte na to peniaze máme. Ďalej je potrebné uvoľniť 1 435,20 € na kanalizačné vpuste, jedná sa o vpuste na Zvolenskej ulici, v cene sú zahrnuté 4 vpuste a aj práca. Obecná rada navrhla navýšiť sumu na 1 500,00 €. Ing. Čenrok navrhol sumu podľa cenovej ponuky, teda 1 435,20 €. Ing. Predajnianská ďalej informovala, že tu bol sociálny pohreb, v rozpočte sa s tým nepočítalo, obecná rada navrhla vytvoriť pohrebnú položku. Pohrebná služba vyčíslila pohreb na 183,00 €, ale obecná rada navrhla navýšiť na 400,00 € pre prípad, ak sa situácia zopakuje aj v budúcnosti. Ďalej je potrebné uvoľniť z rezervného fondu z bežných výdavkov 10 000,00 €, na opravu strechy materskej. Sú doručené 4 cenové ponuky, chcela by dnes po zastupiteľstve urobiť výber dodávateľa. Bc. Kuceková – sa zaujímala,  či sa v rozpočte neschvaľovala suma na opravu strechy Kucej Jozef – poprosil, nakoľko v materskej škole je katastrofálna situácia, aby sa výber urobil ihneď. Ing. Černok predstavil návrh IV. Zmeny rozpočtu.

Uznesenie č. 109/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE a) schvaľuje sumu 50,00 € presunúť z položky Tvorivé dielne na položku Knižnica b) nákup časopisov – Daňový poradca v sume 10,00 € c) vyplatenie odstupného starostovi v sume 4.671,00 € vytvorí sa podpoložka v rozpočte d) na nákup zariadenia wifisignálu (internet) 220,00 € z rezervného fondu e) na nákup uličných vpustí na chodník na Zvolenskej ulici v počte 4 ks v sume 1.435,20 € f) úhrada nákladov 400,00 € zo sociálneho fondu – položka sociálne pohreby g) oprava strechy Materskej školy 10.000,00 € z rezervného fondu

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková

7 Rôzne Ing. Predajnianská – predstavila žiadosť pána Šnúrika, ktorý požiadal o 100,00 € ako dotáciu pre reprezentáciu na majstrovstvách Európy Ing. Černok – sa zaujímal, čo má z toho obec. Bc. Kuceková – pripomenula, že to netreba obísť, lebo sme dali aj iným, možno aj keď nie v takej výške. Ing. Černok – sa zaujímal, či je to obecné mužstvo. Ing. Predajnianská – informovala, že sídlo majú vo Vidinej. Bc. Kuceková predstavila návrh, aby to bolo 50,00 €. Uznesenie č. 110/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. NESCHVAĽUJE dotáciu pre klub Boccia vo výške 50,00 €

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Kucej Jozef,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Peter

        Ing. Predajnianská – navrhla sumu 100,00 € podľa žiadosti. Uznesenie č. 111/2012 zo dňa 27.09.2012 I. NESCHVAĽUJE dotáciu pre klub Boccia vo výške 100,00 €

Hlasovanie: ZA –   0 PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Báťková, Kucej Jozef, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Peter

  Ing. Predajnianská – odovzdala slovo predsedovi ŠK Slovan Vidiná pánovi Bútorovi, ktorý predstavil žiadosť ŠK Slovan Vidiná. Kucej Jozef – tieto veci posudzovali, hľadali riešenie, je tu posudok revízneho technika, dali sme si vypracovať cenovú ponuku od firmy, cenová ponuka zahrňuje všetky veci, ktoré technik napadol a cena je 3200,01 €. Toto nebolo v Ekonomickej komisii, žiadosť bola dnes doručená, ale navrhol, nakoľko sa s týmto uvažovalo,  aby to dali urobiť, ľudia tam chodia a navrhol to dnes schváliť.

Uznesenie č. 112/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE opravu elektroinštalácie na futbalovom ihrisku podľa predloženej cenovej ponuky

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Ing. Predajnianská – informovala, že sa skončilo funkčné obdobie rady MŠ, obec tam deleguje svojho zástupcu. Zaujímala sa o to, kto to bude z radov poslancov, doteraz tam bola ona za poslancov. Kucej Jozef– navrhol človeka, ktorý má k deťom blízko a navrhol pani Báťkovú.

Uznesenie č. 113/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. DELEGUJE členku Rady školy vo Vidinej z radov poslancov pani Želmíru Báťkovú

Ing. Martina Predajnianská

Ing. Predajnianská – navrhla určiť komisiu na vyhodnotenie ponúk na opravu strechy v MŠ a do komisie navrhla Kuceja Jozefa, Ing. Černoka, Kocúra, Bútora a Ing. Kolimárovú.

Uznesenie č. 114/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE výberovú komisiu na rekonštrukciu strechy MŠ vo Vidinej: Kocúr, Jozef Kucej, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Ing. Predajniaská – informovala, že prišla žiadosť od firmy ISSPO, aby sme sa vyjadrili k projektovej dokumentácii ohľadne rýchlostnej cesty, ďalej si chce dohodnúť termíny s Komisiou výstavby a životného prostredia ohľadne problému pána Riečicu a Macka, zároveň je potrebné urobiť šetrenie aj u pána Grosserta. V oboch prípadoch musí byť prítomná komisia, Ing. Černok – pripomenul, že už posielal stanoviská Ing. Predajnianská – informovala, že sama komisia odporučila stretnutia a Krajský stavebný úrad chce, aby sme to opäť prerokovali. Ing. Černok – zdôraznil, že už dal stanoviská Kucej Jozef – čo sa týka problému u pána Grosserta, obhliadku spravili a návrh urobili, stanovisko je jednoznačné, treba zavolať oboch na úrad, Mišíkovci to užívajú a majú to odstrániť, ak nie, tak nech sa pán Grossert obráti na súd. Čo sa týka problému Macka a Riečicu, tam údajne má pán Macko súdneho znalec a chce byť prítomný, treba kontaktovať jeho, komisia sa prispôsobí. V priebehu budúceho týždňa tu nebude, tak sa ospravedlnil.

Ing. Predajnianská informovala, že sa vrátila petícia z Úradu vlády, má to doriešiť obec. Zaujímala sa o návrh riešenia. Kucej Peter – navrhol, že treba zvolať petičný výbor. Ing. Predajnianská – informovala, že  sme získali staršie podklady, kde Povodie Hrona zakázalo trasu. Navrhla zvolať petičný výbor a vyvolať sedenie. Ing. Černok – navrhol,  nech obecná rada rokuje s petičným výborom a potom o tom stačí poslancov informovať. Ing. Predajnianská – navrhla, aby tam bola prítomná aj Komisia výstavby a životného prostredia Kucej Jozef – pripomenul, že bez petičného výboru  petíciu nemôžeme riešiť. Treba zavolať investora a bolo by treba trvať na tom, aby sa zatiaľ tá strana na Športovej ulici nerobila. Ak Povodie Hrona vydalo stanovisko, že popri Krivánskom potoku nemôže byť položené potrubie, ako je možné, že pôjde popod potok pri škôlke pretlak. Navrhol, aby sme skúsili rokovať s Povodím Hrona. Ing. Predajnianská – informovala, že už to bolo riešené na kontrolnom dni, horné domy na Športovej ulici sa môžu napojiť a dolné prípojky sa robiť zatiaľ nebudú. V rámci I. etapy sa to môže robiť spoločne, aby sa Športová časť ulice napojila. Pripraví pozvánku, kde osloví investora, petičný výbor a Povodie Hrona.

Ing. Predajnianská – informovala, že obrubníky na Zvolenskej ulici neboli zabetónované. Ďalej prerokovali, že by Zvolenskou ulicou išla zámocká dlažba, kde nám bolo doporučené napísať túto požiadavku na investora. Problémom sú ale obrubníky, ktoré ako už povedala, neboli zabetónované. Kucej Jozef – od začiatku nemôže súhlasiť, predsa nás nepresvedčia, že ak ide auto po chodníku, tak ich vyvalí, všetky sa pohli, ak tam chcú dať liaty asfalt, stačí ak tam príde väčšie auto, tak sa obrubníky vyvalia. Z kade chodia, z tade robia škodu. Ing. Predajnianská – informovala, že realizátor osádza obrubníky do pôvodného stavu. Kucej Jozef – treba zistiť, ak sa bude kolaudovať, či bude účastníkom konania aj obec. Ak nie, tak treba na tom trvať, stavebné povolenie je na obec vydané. Bol pri tom, zdôvodňoval a nemôže súhlasiť, aby sa chodník zaasfaltoval, ak bude treba chodník rozobrať, tak potom ako. Hľadajme riešenia teraz, stálo by za otázku, či nebol porušený zákon, najskôr sa mala robiť I. etapa a potom II. etapa. Ing. Predajnianská informovala, že v projekte je uvedené, dať veci do pôvodného stavu a tam bol nešťastný asfalt. Kocúr – osobne sa pýtal, v dobrej vôli, už vtedy bývalý starosta vedel, že peniaze nebudú, on ich zaviedol a vedome ich oklamal. Ing. Černok – napriek tomu, že si zmluvu pýtali, doteraz ju nevideli, donedávna bol odporcom toho, aby sme nejako bojovali proti tejto kanalizácii, ale je za to, aby sme do toho zapojili štátne orgány, ktoré už o tom niečo vedia. Kanalizácia je časovaná bomba a ak buchne, tak potom bude málo aj dedinu predať. Oni existujúcu dažďovú kanalizáciu rušia, robia II. etapu, pri dnešnom stave ekonomiky I. etapa nebude. Kucej Jozef – pripomenul, že nikto nevie, kedy budú nejaké nové výzvy, ak tie nebudú, tak nemáme šancu, nikto nám nedá peniaze. Kocúr – pre niekoho chybu sme o prišli o I. etapu. Báťková – starosta povedal, že sa o to pričiní  spolu s riaditeľom vodární. Ďalej sa zaujímala, či to nie je napadnuteľné. Kocúr – informoval, že aj keď niekto pôjde sedieť, tak obec z toho nebude mať nič. Treba hľadať všetky riešenia, aby sme tú I. etapu dostali, každý kto má páky, treba ich využiť.

Kucej Jozef – informoval o veciach, ktoré prejednávala Ekonomická komisia, ktoré treba doriešiť a je to ekonómkine zastupovanie, rozpočet, inventarizácia, hovorili, že treba dokončiť studne, studňu pri krčme u Kuceka treba dokončiť. Tu Ekonomická komisia doporučuje, aby sa urobil obklad tento rok a opravila sa rúra a poklop, ktoré sú rozbité. Do budúcoročného rozpočtu urobiť kovanie. Ďalej doporučuje na základe návrhu zastupujúcej starostky riešiť otázku cintorína, tam sa už prstom nepohlo, hrozí, že nebudeme mať kde pochovávať, navrhli a doporučili, aby cintorín posúdil geodet, ktorý je odborník, čo z tou naváškou zeminy, či to spĺňa normy, ešte v priebehu tohto roka urobiť prípravu výberu dodávateľa, aby sa na jar mohlo robiť. Na základe dohovoru aj s hlavnou kontrolórkou doporučili zastupiteľstvu, aby na dnešnom rokovaní sa prijalo uznesenie, ktoré zastaví pôvodnú odmenu zastupujúcej starostke na dobu, čo dostávala odmenu ako zástupkyňa starostu po tú chvíľu, ako jej bol schválený 50 % plat. Ďalej informoval, že organizujeme Hubertov deň a doporučili, aby sme na tieto dni prispeli sumou 100,00 €. Kocúr sa zaujímal, o čo sa jedná. Kucek – vysvetlil, že je prehlásených 30 koní, bude to program pre deti, hon na líšku. Kocúr sa zaujímal, či sa bude vyberať vstupné. Ing. Predajnianská vysvetlila, že to bude bez vstupného a doplnila, že by to chceli organizovať pri areály MŠ, bude aj jazda na voze a od obce požadujú zabezpečiť stan a lavice. Po skončení programu bude country zábava. Kucek – vysvetlil, že radšej by to organizovali na malom ihrisku pri futbalovom ihrisku, nakoľko v škôlke je detský areál a bol by problém s vyčistením. Gajdošíková vysvetlila, že nie je proti zapožičaniu areálu MŠ, ale na škôlku sú zvýšené požiadavky na dodržiavanie hygienických požiadaviek, tak sa priklonila k druhému návrhu.

Uznesenie č. 115/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE dotáciu 100,00 € na Hubertovi dni 

Ing. Martina Predajnianská

Ing. Predajnianská – pripomenula, že pozastavenie odmeny treba sformulovať do uznesenia. Predstavila stanovisko ohľadne svojho hlasovania, kde je uvedené, že môže hlasovať. Čo sa týka úradných hodín, ak je aj rozhodnutie na 50 %, nebolo to povinné oznámiť písomne a nie je povinná oznamovať úradné hodiny. Kucej Jozef – informoval, že s tým nemôže súhlasiť, lebo kedy príde občan, keď nevie, kedy tam bude zástupkyňa, len z úcty k občanov by bolo dobre určiť úradné hodiny. Ing. Predajnianská – si určilal, že v stredu je tu poobede. Ing. Černok – pripomenul, a povedal svoj názor, legislatívu nemá tak naštudovanú, tak keď 50 % úväzok, tak aj 50% pracovný fond. Kocúr – vysvetlil, že ťažko je určiť presne čas, niekedy robí aj cez víkend, niekedy je tu aj celý deň, mohla by si určiť dva dni v týždni, aby sa ľudia vedeli s ňou stretnúť. Oni ju nechcú kontrolovať. Ing. Černok – súhlasí s pánom Kocúrom, bolo by dobré ísť ústrety občanovi, keď budú určené dni a druhá vec je evidencia dochádzky, ktorá podľa tohto nemôže byť nižšia ako 50 % fondu pracovnej doby, doteraz sme tu chceli transparentnosť, tak ju chcime aj odteraz. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že je na telefóne, keď treba, tak príde a problémy rieši. Bc. Kuceková – pripomenula, že to  musela vedieť aj predtým, keď to zobrala. Kocúr – niektorí občania nemajú telefón, ale keď bude vedieť, že vtedy a vtedy tam bude, tak príde. Ing. Predajniaská – pripomenula, že je stále poslancom a je len dočasne povereným zástupcom starostu. Ďalej pripomenula, že júl a august jej bol vyplatený ako zástupkyni starostu, vznikol problém od 17.8. do 10.9, kedy oznámila, že je na polovičný úväzok, za toto obdobie by jej nemalo prináležať 160,00 € ale mala by dostať odmenu v plnom rozsahu. Kocúr – od 17.08 sa ruší plat zástupcu, od toho momentu ide v plnom rozsahu a od 10.9, keď oznámila na 50 %, tak sa to znižuje, na to má nárok, o tom nie je čo debatovať. Ing. Černok nesúhlasil, nakoľko ona nemá uzatvorenú takú zmluvu. Kocúr – vysvetlil, že v momente ako sa starosta vzdal funkcie, Ing. Predajniaská prevzala zo zákona funkciu starostu obce. Pán Antalič – opustil rokovanie zastupiteľstva.

Uznesenie č. 116/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. POZASTAVUJE pôvodný plat (odmenu) zástupkyne starostu na celé obdobie čo jej bude vyplácaná mzda starostu za zastupovanie. Pôvodný plat pozastaviť od 17.08.2012 Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

 

Ing. Predajnianská – pripomenula, že už sa tým zaoberala aj obecná rada a Ekonomická komisia, kde požiadala Ing. Rubintovú, či bude ochotná pomôcť s inventarizáciou a s rozpočtom, bude to vykonávať na dohodu o vykonaní práce do konca januára. Bc. Kuceková – zaujímala sa, či Ing. Rubintová spraví iba rozpočet Ing. Predajnianská – vysvetlila, že aj rozpočet a aj inventarizáciu. Kocúr informoval, že mesačne to bude 300,00 € v hrubom Bc. Kuceková  - pripomenula, že my bude mať aj ekonómku a aj jednu, čo bude robiť toto, snažíme sa šetriť, nerozumie tomu. Kocúr – vysvetlil, že je tu kvantum roboty, ktorá bola zanedbaná a Ing. Rubitnová bude platná pri rozpočte. Pán Antalič sa vrátil na rokovanie. Bc. Kuceková – vysvetlila, že nie je proti Ing. Rubintovej, je tu otázka, máme dve ekonómky a dva platy. Máme ekonómku, ktorá to má v náplni pláne. Ing. Predajnianská – informovala, že ekonómke nikto nič neodovzdal, bývalá ekonómka sa pri Ing. Rubintovej tri mesiace učila a tam to nevadilo, táto je nová, už je zabehnutá a toto sú veci, s ktorými jej treba pomôcť, potom bude pracovať sama. Ak prijmeme nového ekonóma, tak sa tým nič nevyrieši. Ak pomôžeme pani Gajdošovej, tak nový starosta bude mať zabehnutého ekonóma. Báťková – už sa o tom rozprávali, Ing. Rubintovú treba Kucej Jozef – informoval, že pani Gajdošová prišla a sama nevedela do čoho ide, ako zistili aký je stav, nevadilo nám vtedy, keď prišla žena z Lovinobani vypomôcť,  ak chceme mať dobrý rozpočet a inventarizáciu, nový starosta bude začínať na tom, čo teraz pripravíme.  Ďalej informoval, že bol prítomný pri odovzdávaní funkcie starostu a je smiešne, keď starosta  povedal, že ekonómka, ktorá sa chodila zaúčať, si s predchádzajúcou neodovzdali veci a Ing. Fábiánová, keď odchádzala, nikomu nič neodovzdala. Pritom Ing. Predajnianská doniesla odovzdajúce zápisy, kde starosta prevzal od Ing. Fábiánovej veci.

Interpelácie. Ing. Černok – sa zaujímal, či má obec časový harmonogram od staviteľa, ktoré ulice chcú robiť, ak áno, tak ako sa k tomu dostane, lebo ľudia sa ho pýtajú. Ing. Predajnianská – informovala, že zatiaľ nie, ale požiadame oň. Ing. Černok – ďalej pripomenul, že keď sa dozvedeli, že starosta sa vzdal a po prevzatí budeme riešiť audit alebo správu finančnej kontroly, či sme dali podnet. Ďalej sa zaujímal, či sa to dalo do uznesenia a ak nie, tak je to chyba. Ďalej sa zaujímal, či sa s tým ďalej niečo robilo. Predstavil poslanecký návrh, aby sme urýchlene iniciovali hĺbkovú kontrolu, ale audítor za to zoberie peniaze, preto správu finančnej kontroly. Ďalej vysvetlil, že my veci nedotiahneme do konca, ale len konštatujeme, nerobíme s tým nič a  keď na to nemáme odvahu, tak nech to spraví niekto druhý a keď príde správa finančnej kontroly, tak tá nás dá do laty. Ďalej vysvetlil, že ak je na to prijaté už uznesenie a my príjmami ďalšie, to nie je v poriadku. Požiadal o uznesenia zo zastupiteľstva, kde sa o tom rokovalo. Bola vyhlásená prestávka. Ing. Černok – predstavil poslanecký návrh, iniciovať správu finančnej kontroly na hĺbkovú kontroly obce Vidiná.

Uznesenie č. 117/2012 zo dňa 27.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ Ing. Čenrok – poslanecký návrh: iniciovať SFK – Správa finančnej kontroly na hĺbkovú kontrolu na obci Vidiná Zodpovedný: obec Termín: 05.10.2012

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Kucej Jozef – navrhol, aby bola z obce na dodávateľa stavby žiadosť, do kedy budú robiť tento rok, lebo my nebudeme mať pripravené cesty a chodníky na zimnú údržbu. Ak napadne sneh, ľudia nebudú vedieť čistiť chodníky a nebudú vedieť po nich chodiť. Ľudia už teraz nevyužívajú chodníky. Potom by im zakázal robiť výkopy  a nech dávajú dokopy ulice a chodníky pred zimou. Ďalej upozornil, že bola urobená akcia, akciu zaplatila Báťková. Dohodli sa na zastupiteľstve, že sa je peniaze dajú, do dnešného dňa nedostala ani korunu. Na jednom zastupiteľstva, aby dostala peniaze sa aj vzdali odmien. Starosta jej povedal, že jej ich nevyplatí. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či bola pani Báťková teraz na úrade za ňou, aby to doriešili, ona vo vyplatení nevidí problém a je z toho prekvapená. Báťková – vysvetlila, že teraz nebola, bola len za starostom, ktorému dala doklady a dal jej iba asi 80,00 €, zvyšných 90,00 € nedostala.

Kucej Jozef – teraz sme dostali materiál, kde je čerpanie k 31.08.2012, kde si to pozrel a toto nebude IV. zmena rozpočtu, lebo tu sú položky, kde sme prečerpali položky až o 240 %. Nevie si predstaviť, ako sa to mohlo uhrádzať, keď na položkách nie sú peniaze. Ing. Černok – pripomenul, že on asi chýbal, lebo schválený rozpočet na položke odmeny je 0 a po zmene je tam 16 000 €, toto nebolo schválené. Gajdošová – vysvetlila, že tu musel prísť posun riadkov, odmeny tento rok neboli vyplácané. Ďalej informovala, že sa na to pozrie a informovala, že obecný úrad mal tento rok nižšie mzdy oproti minulému roku o 21%. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či príde Ing. Kolimárová, nakoľko je potrebné urobiť výber dodávateľa.

Diskusia Macko – odovzdal zápisnicu z roku 1999, kde je podpísaný Kucej Jozef. Ing. Predajnianská – predstavila tento zápis, kde komisia po obhliadke terénu dotknutých parciel v intraviláne obce došla k nasledovnému stanovisku, obecný úrad doporučuje previesť zameranie skutkového stavu, preložiť járok z uvedených parciel na uvedené parcely tak, aby nedošlo k poškodzovaniu vlastníctva majiteľov pozemku, tento napojiť na existujúcu obecnú kanalizáciu. Obec v spolupráci s Agrotomom Tomášovce zabezpečí výkup nového járku a prepojenie na existujúcu kanalizáciu, Agrotom zabezpečí identifikáciu dotknutých parciel, umožní v prípade vlastníctva odkúpiť dotknuté parcely vlastníkom za prijateľnú cenu a Agrotom súhlasí so spoluprácou s obecným úradom pri výkopových prách na preloženie járku. Pán Macko má problém s prístupom na svoje pozemky. Pán Macko – vysvetlil, že majú pozemky, járok bol vedľa na obecných pozemkoch, járok prekopali cez ich 3 pozemky a to je 13 rokov, on tento zápis nepodpísal, lebo s tým nesúhlasil. Bol aj za starostom Ragačom, ktorý ho poslal na súd, ale koho má súdiť, keď nevie, kto je vlastníkom toho járku. Potom družstvo predalo aj jeho pozemky, ktoré má la liste vlastníctve. Neskôr si pán Bútor tam postavil načierno dom a nič sa mu nestalo.  Poprosil pána Kuceja o vyjadrenie, nakoľko aj on tam bol prítomný. Kucej Jozef – informoval, že to je taká stará záležitosť, nie z roku 1999, ale z roku 1957. Keď tam bola komisia, tak družstevníci konštatovali, že járok je ich. Ďalej vysvetlil, že Bútor si postavil na járku stavbu, preto preložili járok inde. Na stretnutí Agrotom konštatoval, že preložia járok, aby ste mali prístup na pozemok, kde vy ste nesúhlasil, pretože ste nechceli mať na pozemku járok. Nakoniec vysvitlo, že páni z Agrotomu neboli oprávnené osoby konať v mene družstva. Macko – v zápise je uvedené, že to bolo treba odkúpiť a to nie je dotiahnuté Kucej Jozef  - informoval, že vlastníkom járku je družstvo a to musí iniciovať odpredaj Macko sa zaujímal, že ako môžu byť vlastníkom, keď to neodkúpili a vlastníkom je on a nikdy nemali na pozemku járok a oni aj to predali. Kucej Jozef – navrhol, že ak sa chce domôcť svojho vlastníckeho práva, tak jedine súdnou cestou.

Skýpala Ján – sa zaujímal, prečo nebolo vyhlásené v rozhlase minulé zastupiteľstvo, ale teraz už pochopil, lebo boli preberané odmeny. Keď sa zaujímal o to, tak mu bolo povedané, že to bolo zverejnené na stránke a v tabuli. Následne sa zaujímal, či ona ako poslankyňa sledovala stránky, keď boli zverejnené výzvy na Eurofondy. Ing. Predajnianská – informovala, že vtedy bola poslankyňa a musí ísť za niekým iným, na výzvy sa nereagovalo Kocúr – informoval, že výzva tu bola predložená a treba sa opýtať inde. Skýpala Ján – doplnil, že tu boli vtedy všetci a ďalej informoval, že nemá prípojky ani on, ani jeho susedovci a nie je mu jedno, kde bude napojený, pán Šalát mu povedal, že prípojky budú tak či tak. Ing. Predajnianská – realizátor rieši prípojky s každým, ak na to upozorní tak to budú riešiť aj jeho a zaujímala, aký majú tam konkrétne problém. Skýpala Ján – vysvetlil, že u nich to nevychádza spádovo a upozornil, že im sa nikto nevyjadril a odišli z ulice, všetci majú prípojky, kanalizácia pokračuje ďalej na Šmeralovej ulici k tej novej časti a tam je iba jedna vetva, na tú splaškovú vodu, tak sa zaujímal, kde pôjde tá dažďová voda. Ing. Preajnianská – vysvetlila, že oni budujú len splaškovú kanalizáciu a nie dažďovú Skýpala Ján – pripomenul, že cintorín pokazil starosta s pánom Kropáčom Báťková – pripomenula, že teraz je tu pán Skýpala prvý krát, kým je ona ako poslankyňa a zaujímala, či bol prítomný na zhromaždení občanov Skýpala Ján – informoval, že nie, nakoľko nebol prítomný a on to podá písomnou formou, aby dostal aj odpoveď. Kucek Miroslav- sa zaujímal, čo sa bude robiť s našou mládežou, tento stav  nie je únosný, veľa času trávi po večeroch v dedine. Kocúr – navrhol, aby sa skôr zatvárali krčmy, nie ako teraz do polnoci. Kucek Miroslav – informoval, že nie je ospravedlnenie, že si nosia svoj alkohol, lebo zodpovedný je prevádzkovateľ pohostinstva, pokiaľ pijú deti, ktoré majú menej ako 15 rokov, ak to má v nájme, tak obec by to mala riešiť. Stačí sa ísť pozrieť na most a na ihrisko vo večerných hodinách, on tam býva. Kucej Jozef – pripomenul, že bol pri tom, keď poriadková komisia mala chodiť po pohostinstvách a osloviť krčmárov, aby si urobili poriadok. Bol z toho vyhotovený zápis, v ktorom mala obec požiadať políciu, aby sem chodili častejšie. Obec môže odstúpiť od nájmu, vieme o akú krčmu sa jedná, ak si neurobia poriadok. Ing. Čenrok sa zaujímal, či išiel list na políciu, ak aj hej a nezabralo to, treba ísť za náčelníkom obvodného oddelenia a rokovať. Kucek Miroslav– navrhol vytvoriť monitorovaciu hliadku, ktorá bude oprávnená z obce, aby mohla kontrolovať vek občanov a volať políciu. Kocúr- navrhol vyvolať jednanie s políciou, aké má obec možnosti. Kucej Peter – navrhol zrušiť krčmu, vieme, o ktorú sa jedná. Kucek Miroslav upozornil, že od nového roka nemôže ísť malotraktor na cestu, čo s tým chce obec robiť. Kropáč sa zaujímal, čo so skládkou odpadu, ktorú vytvorila naša mládež, nakoľko sa nachádza v katastri Tomášoviec. Bol sa tam pozrieť, vlani sme to riadili. Kucej Jozef – navrhol osloviť Obvodný úrad životného prostredia, ktorý ich vyzve, že je tam čierna skládka. Báťková – informovala, že mládež nemá ani možnosť sa realizovať. Ďalej navrhla pozvať sem aj rodičov detí, o ktoré sa jedná, lebo aj keď ich od Ambroša vyženieme, tak si nájdu iné miesto. Informovala, že nacvičujú divadlo a zaujímala ako je to ohľadne zmluvy na šatňu, chceli by si to sprístupniť. Teraz tam nacvičuje kapela. Kocúr – doplnil, že títo rodičia ani neprídu, lebo vedia o čo sa jedná. To je ako na rodičovskom združení, tam tiež neprídu rodičia, ktorí majú problémové deti. Kucej Jozef  - navrhol rokovať s Mestským úradom v Lučenci, či by nemohla mestská polícia chodiť aj do nášho katastra. Ing. Kolimárová sa ospravedlnila za neúčasť na zastupiteľstve. Ing. Čenrok – informoval, aby sa výber ponúk na dodávateľa strechy nerobil bez Ing. Kolimárovej, ktorá je na to spôsobilá. Kucej Jozef pripomenul, že na budúci týždeň tu nebude a ak to má na ňom zastať, tak sa ospravedlnil. Po diskusii bol určený termín na otváranie obálok na piatok 16:00 hod. Bútor sa ospravedlnil, nakoľko počas tohto termínu je pracovne zaneprázdnený. Na základe toho bol člen komisie pán Bútor nahradený Bc. Kucekovou.

7 Návrh na uznesenie Ing. Černok– predstavil uznesenia.

 

8 Záver Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 17.10.2012 Peter Kucej    

 

Vo Vidinej, dňa 25.10.2012 Bc. Drahomíra Kuceková   Zapísal: Ing. Šupica    Ing. Martina Predajnianská poverený zástupca starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 27. 9. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť