Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 28.12.2015

uznesenia

Uznesenie č.  109

z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 28.12.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program rokovania obecného zastupiteľstva bez pripomienok

 

 

Vo Vidinej, dňa  04.01.2016                                                                            

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  110

z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 28.12.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Fratnišek Antalič, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská

 

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Mgr. art. Miroslav Janšto, Pavol Bútor

 

 

Vo Vidinej, dňa  04.01.2016

 

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  111

z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 28.12.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. prerokovalo

Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

 

II. schvaľuje

vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2016 vo výške 476 900,00 Eur

a) bežné príjmy vo výške 475 180,00 Eur a bežné výdavky vo výške 415 900,00 Eur

b) kapitálové príjmy vo výške 1 000,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 61 000,00 Eur

c) finančné operácie príjmové vo výške 720,00 Eur a výdavkové vo výške 0,00 Eur

 

III. berie na vedomie

a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

b) návrhy rozpočtov Obce Vidiná na roky 2017 a 2018

 

 

Vo Vidinej, dňa  04.01.2016

 

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č.  112

z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 28.12.2015

____________________________________________________________________________________

 

 

K bodu 4. Správy z kontrol hlavnej kontrolórky

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

a) záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/II-3

b) záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/II-2

                                                                                                                          

 

Vo Vidinej, dňa  04.01.2016

 

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 28. decembra 2015

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     0

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:               František Antalič, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská

Overovatelia zápisnice:        Mgr. art. Miroslav Janšto, Pavol Bútor

  1. Program:
  2. Otvorenie
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2016 a výhľad na roky 2017, 2018
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných poslancov na zasadnutí, navrhol doplniť do programu závery z kontrol, ktoré doručila hlavná kontrolórka, tento bod by nasledoval po bode č. 3 ako bod č. 4, ostatné body sa posúvajú. Nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 109 z 14. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 28.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program rokovania obecného zastupiteľstva bez pripomienok

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Miroslav Kumštár, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská        

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a určil overovateľov zápisnice. Nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 110 z 14. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 28.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: František Antalič, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Miroslav Kumštár, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská        

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice:  Mgr. art. Miroslav Janšto, Pavol Bútor

 

 

3.  Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2016 a výhľad na roky 2017, 2018

Ing. Ján Šupica – informoval, že týmto návrhom sa zaoberala aj obecná rada, vyjadrila sa k nemu i hlavná kontrolórka. Na rokovanie sa dostavil poslanec Ragač. Následne odovzdal slovo spracovateľovi materiálu Ing. Rubintovej.

Ing. Ivana Rubintová informovala, že tento rozpočet bol pripravený v zmysle platných zákonov, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva 90/2014, ktorým obecné zastupiteľstvo rozhodlo neuplatňovať programovú štruktúru od roku 2015. Na predchádzajúcich zastupiteľstvách poslanci obecného zastupiteľstva, obecná rada, Ekonomická komisia sa zhodli na tom, že rozpočet bude zostavený v globálnych číslach, nakoľko v súčasnosti to komplikuje prácu v priebehu roka. Ďalej vysvetlila, že rozpočet je členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. Ďalej upresnila, že všetko je spomenuté v dôvodovej správe. Následne upresnila, ktorú sumu má obec na účte, a to 187 362,23 Eura.

Ing. Ján Šupica odovzdal slovo aj hlavnej kontrolórke Ing. Fábiánovej.

Ing. Gabriela Fábiánová pripomenula, že toto stanovisko dostali poslanci už v predstihu. Ďalej vysvetlila, že navrhovaný objem bežných výdavkov je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2015 o niečo menší, čo je dôsledkom nadhodnotenia rozpočtu 2015. Vo výdavkovej časti sa toto nadhodnotenie prejavovalo poklesom kapitálových výdavkov  na rok 2016, ale konštatuje, keďže tento návrh na rok 2016 s výhľadom na rok 2017, 2018 spĺňa všetky ustanovenia zákonov kladených na návrh rozpočtu odporúča obecnému zastupiteľstvu tento návrh schváliť. Ďalej pripomenula, že rozpočet na rok 2016 sa schvaľuje ako záväzný a na ostatné roky ako informatívny. Návrh je zostavovaný v globálnejších číslach, toto zdôvodňovala už predtým, nakoľko v podrobnejších číslach prináša so sebou rozpočet nadmernú záťaž, či už na administratívu, na zamestnancov a súčasne znamená aj oklieštenie pôsobnosti starostu obce, čo tiež nie je najvhodnejšie, lebo zastupiteľstvo sa musí schádzať za každú maličkosť. Toto je rozpočet, ktorý v smerných číslach drží, napr. kde sú mzdy v globále držané, tak aj odvody úmerne k tomu, tovary a služby tiež. Ako príklad uviedla, že keď sa pokazí kopírka a my máme rozpočtované na papier, tak je problém pri úhrade, teraz je to už možné uhradiť, keď je rozpočt schválený v globále, ale ak je potrebné navýšiť mzdy, to už musí zasadať zastupiteľstvo a musí to schváliť.

Ing. Ján Šupica zhrnul žiadosti o príjem dotácií a okrem tých, čo žiadajú každý rok, tak tento rok požiadali o dotáciu aj mladí hasiči, tí žiadali okolo 5.000,00 €, po rozhovore s nimi prišli k názoru, že 5.000,00 € asi nie, po dohode im bolo rozpočtovaných 1.500,00 € na činnosť a hlavne na obnovu techniky, nebude to formou dotácie, ale budú napojený priamo na rozpočet obce. Ďalej informoval starosta, že bol prítomný na rokovaní výboru ŠK Slovan Vidiná, ktorý prehodnotili svoje výdavky, svojou činnosťou si tiež zaobstarali nejaké príjmy a navrhli dotáciu skrátiť o 1.000,00 €. Ďalej informoval, že bola za ním pani Barcajová Korimová ohľadne krúžku pre deti džudo, na túto činnosť potrebujú zakúpiť žinenky a ostatné vybavenie, na toto potrebujú cca 1.500,00 €, tiež budú napojený na obecný rozpočet,  nie sú občianske združenie, navrhol s tým počítať v rozpočte, teraz ešte zisťujú záujem detí.

Ďalej informoval, že v kapitálovom rozpočte je celá suma, zaujímal sa o kapitálové investícii z pohľadu poslancov. Následne navrhol odvodňovací rigol, rekonštrukciu Ružovej ulice a interiéru Domu smútku. Čo sa týka odvodnenia Kultúrneho domu a oprava pivničných priestorov, toto by už nešlo z kapitálového rozpočtu, ale z bežných výdavkov ako opravy.  

Miroslav Kumštár sa zaujímal, či by bolo možné zriadiť nejakú posilňovňu, kde by sa mohla mládež schádzať

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že o tomto sa už uvažuje a to v priestoroch bývalého CO skladu v pivničných priestoroch, preto je potrebné v prvom rade odvodniť Kultúrny dom a opraviť tieto pivničné priestory, lebo teraz pri dažďoch sú pivničné priestory zatápané. Pri kapitálových výdavkoch môžeme už teraz vyčleniť na konkrétne akcie, alebo v priebehu roka sa bude na konkrétne akcie uvoľňovať podľa potreby.

Mgr. art. Miroslav Janšto – sa zaujímal ohľadne múzea, alebo pamätnej izby v evanjelickej budove, tu by sa malo počítať tiež s nejakými výdavkami.

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že je pripravená nájomná zmluva, už mal pracovné stretnutie so zástupcom evanjelickej cirkvi, táto zmluva bude predmetom ďalších rokovaní a tieto výdavky budeme kryť z bežného rozpočtu. Ďalej informoval, že pri tomto návrhu rozpočtu je zachovaný chod úradu, energie sa platiť musia, mzdy sa platiť musia, toto je zabezpečené v rozpočte, plus samozrejme bežné výdavky a so zvyškom sa rozhodneme, čo budeme robiť na budúci rok. Bežný rozpočet je prebytkový, niečo sme aj ušetrili.

Ing. Marián Jeleň podal návrh, ktorý padol už nedávno, pri pozemku pána Zubáča urobiť parkovisko.

František Antalič informoval, že sa tam bol pozrieť a teraz je tam drevená búda a plechová garáž. Ak tá plechová garáž odíde, tak môže vzniknúť 4, 5 parkovacích miest.

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že tú plechovú garáž pán Zubáč premiestni, nie je zabetónovaná, je len položená a budeme to financovať z bežného rozpočtu.

Mgr. art. Miroslav Janšto – sa zaujímal ohľadne projektových prác, či budú financované z bežného rozpočtu

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že financované budú z kapitálového rozpočtu, nakoľko vznikne niečo nové a  projektová dokumentácia je potom už majetkom obce.

Vladimír Ragač informoval, že pri príprave projektovej dokumentácie sa stanoví aj rozpočet stavby, kde budeme presne vedieť, čo bude napr. Ružová ulica stáť. Potom môžeme z celkového balíka vyčleniť potrebné peniaze, teraz je to zbytočné deliť, keď nevieme, čo ktorá akcia bude stáť.

Ing. Ján Šupica informoval, že bude potrebné zmeniť Územný plán obce Vidiná, čakáme na vyjadrenie spracovateľa nášho plánu, koľko to bude stáť. Ďalej informoval, že sa zúčastnil pracovného stretnutia v Banskej Bystrica ohľadom IROPu, v zásobníku projektov sú naše projekty, na základe toho bude potrebné zmeniť aj náš Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a spomínaný Územný plán, tieto základné dokumenty nám musia sedieť.

 

Uznesenie č. 111 z 14. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 28.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. prerokovalo

Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

 

II. schvaľuje

vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2016 vo výške 476 900,00 Eur

a) bežné príjmy vo výške 475 180,00 Eur a bežné výdavky vo výške 415 900,00 Eur

b) kapitálové príjmy vo výške 1 000,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 61 000,00 Eur

c) finančné operácie príjmové vo výške 720,00 Eur a výdavkové vo výške 0,00 Eur

 

III. berie na vedomie

a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

b) návrhy rozpočtov Obce Vidiná na roky 2017 a 2018

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Miroslav Kumštár, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

4. Záznamy z kontrol hlavnej kontrolórky

Ing. Ján Šupica odovzdal slovo Ing. Fábiánovej.

Ing. Fábiánová predstavila závery z vykonaných kontrol, oba záznamy sú súčasťou zápisnice. Kontroly boli zamerané na kontrolu evidencie majetku a kontrolu plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.09.2015, kontrolu úplnosti faktúr. V rámci prvej kontroly musí konštatovať dobrú súčinnosť zamestnankyne pri možných odstráneniach drobných chýb, pri ukončení kontroly neboli zistené na tomto úseku nedostatky. Zaujímala sa na otázky zo strany poslancov.

Pri ďalšej kontrole sa zamerala na kontrolu došlých faktúr, kde počas výkonu kontroly boli menšie nedostatky odstránené a ku dňu skončenia kontroly neboli zistené nedostatky. Na začiatku nasledujúceho roka predloží komplexnú správu z vykonaných kontrol, ktoré boli vykonané v priebehu roka 2015 a zároveň bude poslancom predložený nový plán kontrol na I. polrok 2016, ak majú poslanci už teraz nejaké požiadavky do plánu kontrol na budúci rok, treba ich povedať, aby bolo možné ich tam zapracovať.

 

Uznesenie č. 112 z 14. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 28.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

a) záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/II-3

b) záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/II-2

 

 

5. Návrh na uznesenie

Fratnišek Antalič predniesol prijaté uznesenia z dnešného rokovania.

 

6. Záver

Ing. Ján Šupica poďakoval prítomných za účasť a za prednesené podnetné návrhy.

 

 

                                                                                                          Ing. Ján Šupica

                                                                                                           starosta obce

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

Pavol Bútor

Mgr. art. Miroslav Janšto


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 28. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť