Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 28.4.2011

pozvánka

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 28.04.2011 (štvrtok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3) Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení4) Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.20105) Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej6) Interná smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná7) Návrh zmluvy o dielo – chodníky a svahovanie v cintoríne 8) Určenie priorít pre rok 2011 a rozdelenie finančných prostriedkov na ich realizáciu9) Návrh poriadku neverejného pohrebiska10) Návrh zmluvy s ŠK Slovan Vidiná a Obcou Vidiná11) Rôzne 12) Interpelácia13) Diskusia14) Návrh na uznesenie15) Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 28.04.2011

K bodu 1 Otvorenie

Uznesenie č. 97/2011 zo dňa 28.04.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej a) s pripomienkami – doplnenie bodu č. 6 zmena uznesení - vypustenie bod č. 10 Návrh zmluvy s ŠK Slovan Vidiná

Vo Vidinej dňa: 29.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 98/2011 zo dňa 28.04.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kucej, Peter Kucej, Želmíra Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Ing. Milan Černok, Ing. Martina Predajnianská

Vo Vidinej dňa: 29.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení

Uznesenie č. 99/2011 zo dňa 28.04.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

- správu o činnosti obecnej rady- správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev

Vo Vidinej dňa: 29.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2010

Uznesenie č. 100/2011 zo dňa 28.04.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2010

Vo Vidinej dňa: 29.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Určenie priorít pre rok 2011 a rozdelenie finančných prostriedkov na ich realizáciu

Uznesenie č. 101/2011 zo dňa 28.04.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

- presun finančných prostriedkov vo výške 5 000,00 Eur z položky 04.5.1.717 002 na položku 01.1.1.6 637 004 (rezerva na bežné výdavky)- presun finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 Eur z položky 04.5.1. 717 002 na položku 10.2.0.2. 610 + 620 (opatrovateľská služba)- presun finančných prostriedkov vo výške 3 000,00 Eur z položky 04.5.1.717 002 na položku 04.5.1. 637 004 (vpuste na Exnárovej a Hviezdoslavovej ulici, osadenie retardéra na Exnárovej ulici + obytné zóny v celej obci vrátane passportu)- presun finančných prostriedkov vo výške 10 000,00 Eur z položky 04.5.1.717 002 na položku 08.1.0 717 001 (multifunkčné ihrisko na Pivovarskej ulici )- presun finančných prostriedkov vo výške 4 276,00 Eur z položky 04.5.1. 717 002 na položku 04.5.1 717 002 (chodníky na Pivovarskej a Riečnej ulici)- presun finančných prostriedkov z položky 01.1.1.6 637 004 vo výške 1 710,00 Eur na položku 06.4.0. 637 004.

II. SCHVAĽUJE

komisiu na výber dodávateľa:– rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií na Pivovarskej a Riečnej ulici - multifunkčné ihrisko na Pivovarskej uliciv zložení: Ing. Milan Černok, Jozef Kucej, Ing. Kolimárová, Ing. Marián Jeleň

Vo Vidinej dňa: 29.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6: Zmena uznesení

Uznesenie č. 102/2011 zo dňa 28.04.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. RUŠÍ

uznesenie č. 84/2011 zo dňa 31.03.2011, I. UKLADÁ zapracovať závery stanoviska hlavného kontrolóra do návrhu rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013.

Vo Vidinej dňa: 29.04.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 103/2011 zo dňa 28.04.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

1) v súlade s prijatými zásadami s majetkom obce § 10 ods. 4 – prehodnotiť príjmy obce z uzatvorených nájomných zmlúv

Termín: 31.05.2011Zodpovedný: Obec

2) prehodnotiť oblasť mzdových výdavkov a to písomným vydokladovaním predloženého návrhu rozpočtu na rok 2011

Termín: 10.04.2011Zodpovedný: Obec

3) Uložiť zodpovedným osobám za realizáciu jednotlivých Programov rozpočtu na rok 2011 zabezpečiť ich konkrétnu realizáciu a výsledok (splnené, nesplnené) podmieniť ako základ odmeny

Termín: po schválení rozpočtu Zodpovedný: Obec

4) Nadväzne na úlohy stanovené v rozpočte doporučujem vypracovať hlavné kritériá pre stanovenie odmeny starostu obce na rok 2011. Návrh predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Termín: 31.05.2011 Zodpovedná: Ekonomická komisia

Vo Vidinej dňa: 29.04.2011

Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 28.04.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Pavol Bútor, Mgr. Michal KmeťNeospravedlnení: 0Návrhová komisia: Kuceja Petera, Kuceja Jozefa, Báťkovú ŽelmíruOverovatelia zápisnice: Ing. Milan Černok, Ing. Martina Predajnianská

Program:1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3) Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení4) Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.20105) Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej6) Interná smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná7) Návrh zmluvy o dielo – chodníky a svahovanie v cintoríne 8) Určenie priorít pre rok 2011 a rozdelenie finančných prostriedkov na ich realizáciu9) Návrh poriadku neverejného pohrebiska10) Návrh zmluvy s ŠK Slovan Vidiná a Obcou Vidiná11) Rôzne 12) Interpelácia13) Diskusia14) Návrh na uznesenie15) Záver

1 Otvorenie

Starosta - na začiatku prítomných privítal, konštatoval, že bolo prítomných 5 poslancov z 9, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Predstavil program. Zaujímal sa o pripomienky k programu. Následne predstavil svoj návrh úpravy programu.

1) Otvorenie 2) Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3) Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení 4) Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2010 5) Určenie priorít pre rok 2011 a rozdelenie finančných prostriedkov na ich realizáciu6) Zmena uznesení7) Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej8) Interná smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná9) Návrh zmluvy o dielo – chodníky a svahovanie v cintoríne 10) Návrh poriadku neverejného pohrebiska11) Rôzne 12) Interpelácia13) Diskusia14) Návrh na uznesenie15) Záver

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 97/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Kuceja Petera, Kuceja Jozefa, Báťkovú Želmíru

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 98/2011

Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Milan Černok a Ing. Martina Predajnianská.

Bolo prijaté uznesenie č. 98/2011

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení

Ing. Predajnianská predstavila správu o činnosti obecnej rady. Starosta vyhodnotil plnenie uznesení od minulého zastupiteľstva, kde boli prijaté dve uznesenia formou ukladá, jedno sa týkalo redakčnej rady, ktorá mala za úlohu vypracovať štatút v termíne do 30.06.2011, ďalšie uznesenie sa týkalo zapracovania stanoviska hlavného kontrolóra do návrhu rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012, 2013. Po konzultácii s hlavnou kontrolórkou nie je možné tieto stanoviská do rozpočtu zapracovať, toto bude riešené v ďalšom bode a to v bode č. 6 zmena uznesení. Ing. Končošová vysvetlila, že predložila štyri návrhy, v uznesení bolo napísané, aby boli zapracované do návrhu rozpočtu, ale to sú úlohy, ktoré má obec splniť, toto uznesenie nemá zmysel. Ďalej informovala, že do rozpočtu sa môžu zapracovať iba čísla, preto je potrebné preformulovať znenie uznesenia. Bolo prijaté uznesenie č. 99/2011

4 Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2010

Starosta pripomenul, informatívne správa bola prehodnotená aj na rade, ktorá odporúča zobrať toto na vedomie.Kucej Jozef vysvetlil, že toto je iba informatívna správa, je možné tento bod ukončiť, bude ešte audit.

Bolo prijaté uznesenie č. 100/2011

5 Určenie priorít pre rok 2011 a rozdelenie finančných prostriedkov na ich realizáciu

Starosta pripomenul, že do 07.04.2011 bol termín na predloženie čerpania kapitálových výdavkov, návrhy predložili Ing. Predajnianská, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, ktoré boli na rokovaní predstavené, tieto návrhy sú súčasťou zápisnice. Týmito návrhmi sa zaoberala aj obecná rada. Ako prvé predstavil návrhy Ing. Predajnianskej, ktorá navrhla, aby sa z kapitálových výdavkov presunuli do bežných výdavkov vo forme bežnej rezervy 5 000 €, táto suma bude viazaná a bude sa presúvať len v rámci potreby. Ďalej navrhla úpravu chodníkov na uliciach Riečna a Pivovarská. Ďalší návrh sa týkal opatrovateliek, ktoré sú zamestnankyne obce a robia za minimálnu mzdu. Nakoľko si tieto zamestnankyne v zmysle nového zákona urobili potrebnú kvalifikáciu, navrhla, aby sa im zvýšili mzdy.Ako ďalší predstavil návrh Ing. Kolimárovej, ktorá navrhla osadenie smetných košov na Zvolenskej ulici od autobusovej zastávky po križovatku ulice 9. mája v počte asi 6 ks. Ďalej doplnil tento návrh, že by sa mala investovať do smetných košov v celej dĺžke hlavnej cesty. Ďalej navrhla vybudovať multifunkčné ihrisko na vlastnom pozemku a z vlastných finančných prostriedkov obce. Následne predstavil starosta návrh Ing. Černoka, ktorý navrhol investovať do úpravy kanálových vpustí, ktoré sú osadené priečne cez komunikácie na Hviezdoslavovej a Exnárovej ulici, ďalej osadenie retardéra na zabezpečenie zníženia rýchlosti na Exnárovej ulici. Starosta sa vyslovil, že pri osadení retardéra uvažoval o vytvorení obytných zón. Tieto dopravné značky zakazujú prechodu nákladných vozidiel a upravujú rýchlosť na 30 km/hod. Ing. Rubintová informovala, že na poslednom zastupiteľstve bolo uložené vypracovať rozdelenie úspor. Táto úspora po prepočítaní a po zapracovaní prijatých uznesení je vo výške 23 276 Eur. Starosta informoval o finančnom rozdelení finančných prostriedkov na tieto akcie, 5 000 Eur určených ako rezerva, 1 000 Euro je potrebných, ak by sa zvýšil osobný príplatok pre opatrovateľky, 300 Euro je potrebných na osadenie 6 ks smetných košov. p. Báťková doplnila, že by bolo vhodné potom tieto smetné koše poriadne osadiť, nakoľko sú v obci siláci, ktorým nerobí problém vytrhávať aj dopravné značky. Starosta vysvetlil, že by sa jednalo o malé smetné koše určené na zahodenie napr. cestovných lístkov, hygienických vreckoviek, špakov, plastových fliaš a pod., nejednalo by sa o veľké smetné koše, nakoľko by sa zaplnili domovým komunálnym odpadom. Ďalej starosta pripomenul, že už máme vypracovaný projekt na multifunkčné ihrisko, z ktorého je možné vybrať lacnejšiu variantu a vybudovať ho na pozemku, kde je už vydané aj stavebné povolenie.Ďalej informoval o návrhu Ing. Černoka, ktorý navrhol úpravu kanálových vpustí na Hviezdoslavovej a Exnárovej ulici.Jozef Kucej vysvetlil, že tie mreže sú urobené zle, lebo keď sa robila cesta, tak kanalizácia z nepochopiteľných príčin sa posunula o 2,5 m. Tieto vpuste bolo náhradné riešenie, okresný stavebný podnik už keď vedel, že je zle, tak vykopali toto a pán Otmár ako projektant naprojektoval mreže tak ako ich naprojektoval. Toto bolo reklamované niekoľko krát, ale nevedeli docieliť nápravu. Tu pomôže iba odborník, ktorý by tie sedlá vedel vyrovnať, aby sa dali otočiť, lebo sú ohnuté. Ďalej sa vyjadril k záverom obecnej rady, už teraz je na začiatku Exnárovej ulice dopravná značka zákaz vjazdu nákladných vozidiel, potom je tam 30 km rýchlosť. Ak tam dáme dopravnú značku, tak docielime iba to, že tam tá značku bude. Keď sa robila pasportizácia obce, tak žiadali o osadenie dopravnej značky, ktorá upozorňuje na obytnú zónu. Na počudovanie, dopravný inžinier s osadením tejto značky nesúhlasil. Tu pomôže len retardér, dopravné značky nepomôžu a nakoniec tie mreže v určitej miere nahradzovali aj retardér. Ing. Černok vysvetlil, že hustota osídlenia sa za posledné obdobie zmenila, kedysi tam bolo desať domov, teraz je tam takmer v každom dome malé dieťa. Sám môže potvrdiť, ako tam chodia autá a je zázrak, že tam nikoho nikto nezrazil. Čo sa týka značky, ktorá tam teraz je, tak problém nie sú nákladné autá, ale osobné. Ak majú retardéry splniť účel, tak na tej ulici musia byť aspoň tri. Ďalej vysvetlil, že tie vpuste na tú dobu splnili svoj účel, ale teraz je hustota premávky väčšia. Možno by stačilo ich vyrovnať a nadvihnúť. Starosta doplnil, že tento problém nie je len na Exnárovej ulici, ale všade chodia autá rýchlo. Ing. Černok vysvetlil, že to chápe a keď sa rozhodneme robiť ihrisko, tak nebudú ani smetné koše a ani retardér, len toto bol jeho návrh priorít. Ďalej informoval, že už videl ako bol osadený retardér z dubovej dosky, ktorý bol zašróbovaný do asfaltu.Starosta upozornil, že retardér je dopravná značka a musí byť schválená dopravným inšpektorátom. Ing. Predajnianská pripomenula, že na obecnej rade sa navrhlo, aby sa urobil prieskum, čo by stálo vytvorenie obytných zón v obci Vidiná.Jozef Kucej pripomenul, že tu nejde len o retardér, je potrebné urobiť pasporitizáciu a aj to stojí peniaze. Starosta informoval, že žiadna dopravná značka bez pasportu, ktorý je schválený dopravným inšpektorátom nie je platná a nesmie byť ani osadená. Ďalej informoval, že pasport už obec má, len by prišla zmena.Ing. Rubintová informovala, že 23 276 Eur rozdeľujeme nasledovne, 5 000 Eur bežná rezerva na bežné výdavky, 1 000 Euro pre opatrovateľky, 300 Euro na smetné koše a na ostané priority nemá finančné vyjadrenie. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa vybralo iba to, čo chceme robiť, to sa odhlasuje. Jej názor je taký, že vpuste nepočkajú.Ing. Predajnianská doplnila, že keď sa už raz pasport otvorí, tak nech sú riešené aj obytné zóny a urobí sa to komplet spolu. Ing. Končošová navrhla určiť priority. Ak bude priorita multifunkčné ihrisko, ostanú nám peniaze na ostatné aktivity. Ing. Kolimárová informovala, že do 10 000 Eur sa dá postaviť seriózne ihrisko. Bc. Kuceková sa zaujímala, čo s prioritami, ktoré písali na začiatku roka. Ing. Rubintová vysvetlila, že toto obecné zastupiteľstvo si ešte žiadne priority neprijalo. To, čo žiadala od poslancov na začiatku pred tvorbou rozpočtu pripomenula, opakujú sa veci ako športový areál, oprava chodníkov a miestnych komunikácií, kultúrny dom a podobne.Jozef Kucej doplnil, že na priority peniaze nie to, v prvom rade treba urobiť ulice, ktoré sú v takom stave ako sú, uznáva chodníky na Pivovarskej ulici aj na Riečnej ulici, ale aj chodník od kultúrneho domu po kostol je v zlom stave. Ing. Predajnianská vysvetlila, že ona bude bojovať za Pivovarskú a Riečnu, lebo na týchto uliciach nebolo urobené nič a už tam boli aj úrazy. Jozef Kucej pripomenul, že v I. etape kanalizácie má byť rozkopaná polovica ulice Pivovarská a v II. etape zvyšok, tak či je to efektívne teraz ich opraviť. Ak vieme, že tá kanalizácia nebude, tak robme tie chodníky, ale ak vieme, že bude, tak počkajme a pri kanalizácii sa dá urobiť aj rekonštrukcia chodníkov.Ing. Černok navrhol, aby sa v prvej fáze spravili rohože v kanálových vpustiach, ktoré spolu s retardérom môžu stáť do 2 000,- €.Ing. Rubintová vysvetlila, že toto bude bežný výdavok a nie kapitálový.Ing. Kolimárová navrhla, aby sa to čerpalo z rezervy 5 000,- €, alebo sa to môže konkrétne schváliť na položku v sume 3 000,-€, Ing. Predajnianská informovala, že v tejto sume budú zahrnuté kanálové vpuste, retardéry a obytné zóny spolu s pasportom.Ďalej vysvetlila svoj návrh, ktorý počítal so sumou 5 000,-€, nakoľko je rozpočet oklieštený, táto suma bude akože rezerva, ktorá bude viazaná a a po odsúhlasení zastupiteľstvom budú peniaze uvoľnené či na kultúru, alebo na niečo, čo bude potrebné.Starosta dal následne hlasovať, aby 5 000,- € bolo presunutých do bežných výdavkov ako viazaná rezerva.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 101/2011

Ing. Predajnianská informovala o druhom návrhu, ktorý počíta s osobným príplatkom pre opatrovateľky v sume 1 000,-€ do konca roka 2011.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 101/2011

Ing. Predajnianská predstavila tretí návrh, ktorý počíta so sumou 3 000,-€ na vpuste, retardér, vypracovanie pasportu a obytné zóny.Ing. Kolimárová požiadala, aby bolo v uznesení, že vpuste na Exnárovej a Hviezdoslavovej ulici, retardér na Exnárovej ulici, obytné zóny v celej obci.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 101/2011

Starosta dal následne hlasovať za multifunkčné ihrisko, pri ktorom sa počíta so sumou 10 000,- €.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 101/2011

Starosta dal hlasovať za opravu chodníkov a miestnych komunikácií na Pivovarskej a Riečnej ulici v sume 4 276 €.Bc. Kuceková pripomienkovala, že keď sa už budú vykonávať tieto opravy, aby sa pri pošte urobil súvislý asfaltový pás.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 101/2011

Ing. Kolimárová navrhla, aby sa prijalo uznesenie, že presun z 5 000,- € bude riešený na zastupiteľstve, ďalej navrhla zverejniť na webovej stránke požiadavku pasportizácie obce Vidiná, aby sa to nezadalo Managerovi konkrétne hneď. Starosta vysvetlil, že firma Manager robila súčasný pasport, tam by nastali len zmeny a tieto zmeny budú lacnejšie, ako vypracovanie nového pasportu novou firmou. Ing. Kolimárová vysvetlila, že potom nevidí dôvod, aby to nemohla urobiť firma Manager. Ďalej navrhla, aby sa ihrisko a úprava ciest riešili výberovým konaním, aby starosta zvolil komisiu, ktorá pripraví podmienky na to, aby sa to zverejnilo na internete a ak sa nikto neozve, môže to starosta zadať priamo.Starosta navrhol do komisie členov Komisie výstavby a životného prostredia. Ing. Černok doplnil, že Ing. Jeleň je namiesto Mgr. Kmeťa. Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 101/2011

Ing. Rubintová pripomenula, že na minulom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie č. 58, v ktorom v kapitole 06.4.0 637 004 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - Verejné osvetlenie, všeobecné služby – práce na údržbu a opravu verejného osvetlenia zníženie z 2 410,00 € na 700,00 €. Na obecnej rade sa vykonal výber na starostlivosť o verejné osvetlenie. Teraz je potrebné 700,00 Euro navýšiť na tú sumu ako to bolo predtým. Starosta informoval o ponukách na údržbu verejného osvetlenia, z ktorých na obecnej rade určená komisia uskutočnila výber, záver je taký, že bude pokračovať p. Šulek, úspora je 300 Euro oproti predchádzajúcim výdavkom.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 101/2011

6 Zmena uznesení

Starosta – predstavil návrh prvej zmeny, jedná sa o uznesenie č. 84/2011 zo dňa 31.03.2011, I. UKLADÁ zapracovať závery stanoviska hlavného kontrolóra do návrhu rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013. Toto uznesenie je potrebné zrušiť.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 102/2011

Starosta predstavil nové znenie uznesenia, ktoré znie: Obecné zastupiteľstvo ukladá: 1) v súlade s prijatými zásadami s majetkom obce § 10 ods. 4 – prehodnotiť príjmy obce z uzatvorených nájomných zmlúv s termínom do 31.05.2011 a zodpovedná Obec, 2) prehodnotiť oblasť mzdových výdavkov a to písomným vydokladovaním predloženého návrhu rozpočtu na rok 2011, termín 10.04.2011 zodpovedná Obec, 3) Uložiť zodpovedným osobám za realizáciu jednotlivých Programov rozpočtu na rok 2011 zabezpečiť ich konkrétnu realizáciu a výsledok (splnené, nesplnené) podmieniť ako základ odmeny, termín po schválení rozpočtu, zodpovedná ObecIng. Kolimárová vysvetlila, že pracovník nemôže byť zodpovedný, za to, čo sa urobí v programovom rozpočte, môže ovplyvniť položky v rozpočte a to tým, že ich bude sledovať a bude hmotne zodpovedný, potom bude mať povinnosť hlásiť, že tá a tá položka je takmer vyčerpaná a nebude už ďalšie čerpanie.Ing. Končošová doplnila, že každá jedna položka rozpočtu obce je v programovom rozpočte a niečo zabezpečuje. Ďalej pripomenula, že nielen finančné plnenie je dôležité, ale aj vecné plnenie. Ing. Kolimárová vysvetlila, že tu ide o zodpovednosť za položky z číselného hľadiska. Ing. Končošová informovala, že vidí ako to je, keď sa na polroku vyhodnocuje programový rozpočet, nikto nie je zodpovedný, robí to sama Ing. Rubintová. Ing. Kolimárová informovala, že zámer v programovom rozpočte nemôže Ing. Rubintová meniť. Starosta nech rozdelí podľa náplne práce pracovníkom dané položky, aby nedošlo k ich prekročeniu. Týka sa to napr. materskej školy, riaditeľka spravuje položky a nemôže sa stať na konci roku, keď už vie, že má vyčerpanú položku, že niečo kúpiť. Kúpiť to môže iba v prípade, keď táto požiadavka bude predložená do zastupiteľstva a budú presunuté finančné prostriedky. Rozpočet nepozná čerpanie nad 100 %, musí byť vyrovnaný. Ing. Končošová vysvetlila, že samotné plnenie rozpočtu na 100 % ešte neznamená, že je splnený aj zámer daný v rozpočte, lebo namiesto toho, môžeme vyčerpať peniaze na niečo iné a načo to má byť vyčerpané o tom hovorí programový rozpočet. Problém je pri vyhodnocovaní programového rozpočtu. V programovom rozpočte sú uvedené rôzne osoby, ktoré sú zodpovedné za plnenie.Ing. Kolimárová súhlasila s tým, že poslanci ako predsedovia komisií budú vyhodnocovať programové plnenie rozpočtu za svoje komisie. Ďalej mala na mysli to, aby zamestnanci mali rozdelený finančný rozpočet, aby zodpovedali za určité položky. Ing. Predajnianská vysvetlila, že na obecnej rade sa rozprávali, že toto sa upraví v zásadách rozpočtového hospodárenia. Ing. Černok navrhol, aby sa prijalo uznesenie v znení tom, ktoré sa týka programového rozpočtu a v ďalšom bode ďalšie uznesenie, ktoré predložila Ing. Kolimárová. Ing. Predajnianská navrhla uložiť termín, dokedy sa pripraví úprava zásad hospodárenia a nebude sa meniť len čl. 18, ktorý rieši to, že pred koncom roka môžu byť urobené presuny v rámci obce, aby bol vyrovnaný rozpočet s tým, že presuny budú odôvodnené, ale doplní sa tam aj hmotná zodpovednosť.Starosta informoval, že v programovom rozpočte sú uvedené osoby, ktoré sú za čo zodpovedné.Jozef Kucej informoval poslancov, že na návrhu Ing. Končošovej sa nemí nič. Starosta predstavil ešte 4 bod návrhu Ing. Končošovej, ktorý znel, že v nadväzne na úlohy stanovené v rozpočte doporučuje hlavná kontrolórka vypracovať hlavné kritériá pre stanovenie odmeny starostu obce na rok 2011. Návrh predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu v termíne do 31.05.2011 a zodpovedná Ekonomická komisia.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 103/2011

Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej, ktorá vysvetlila ďalšie zmeny uznesení.Ing. Rubintová vysvetlila, že pri zostavovaní rozpočtu prišla na to, že niektoré uznesenia potrebuje upraviť, aby to bolo správne. Vysvetlila, že 10.03.2011 bolo prijaté uznesenie č. 33/2011 v tomto znení, obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje rozdelenie kapitálových výdavkov vo výške 12 307,00 € a to zatiaľ bez konkrétneho prerozdelenia okrem kúpy počítača do Materskej školy a Školskej jedálne vo výške 607,00 €. Použitie príjmov mimorozpočtového fondu na krytie výdavkov finančných operácií zachovať v navrhovanej výške 12 200,00 € a to na splácanie istiny lízingu na kúpu malotraktora vo výške 1 500,00 €. Pri kontrole programového rozpočtu zistila, že sa jednalo o použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu, kde sa konkrétne navrhovalo kapitálové výdavky vo výške 12 307 Eur a to konkrétne kúpa krovinorezu za 700 Eur, výkup parciel pod futbalovým ihriskom a miestnymi komunikáciami 1 000 Eur, vybudovanie chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000 Eur a kúpa počítača do Materskej školy 607 Eur kryť týmito prostriedkami mimorozpočtového fondu a tých 12 200 Eur na splácanie istiny úveru 10 700 Eur a splácanie istiny lízingu kúpa malotraktora. Ďalej vysvetlila, že v nasledujúcich uzneseniach bolo všetko okrem kúpy krovinorezu schválené, preto potrebuje, aby kapitálový výdavok 700 Eur obecné zastupiteľstvo uznesením neschválilo kapitálový výdavok na konkrétnej položke a ďalej potrebuje formálne zmeniť uznesenie. Predstavila znenie nového uznesenia, obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná vo výške 23 807 Eur na výkup parciel nachádzajúcich sa pod futbalovým ihriskom a pod miestnymi komunikáciami vo výške 1 000 Eur, vybudovanie chodníkov v katolíckom cintoríne vo výške 10 000 Eur, kúpa počítača do Materskej školy a Školskej jedálne vo výške 607 Eur, splácanie istín úveru 10 700 Eur a splácanie istín lízingu 1 500 Eur a neschvaľuje kúpu krovinorezu kapitálový výdavok v sume 700 Eur. Ing. Kolimárová vysvetlila, že môže sa o tomto hlasovať, ale z predchádzajúceho zastupiteľstva musí byť podpísaná overovateľmi zápisnica. Ing. Rubintová ďalej zdôraznila, že toto sa týka príjmovej časti, netýka sa to výdavkovej časti. Vo výdavkovej časti máme uznesenie č. 77/2011, ktoré znie, obecné zastupiteľstvo schvaľuje kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,- € na daný účel, s tým, že 10 000,- € viazať do riadneho verejného obstarávania. Ing. Černok informoval, že uznesenie nebolo v takomto znení. Ing. Rubintová ďalej vysvetlila, že je potrebné zmeniť uznesenie č. 33/2011, nakoľko nesedia príjmy s výdavkami. Ing. Kolimárová informovala, že sa špecifikuje, že v príjmových položkách nasledovne.Jozef Kucej predstavil zmenený návrh uznesenia. Ďalej informoval, že on má pocit, že sa tu chce niečo vsunúť, pretože už boli prijaté uznesenia na cintorín, v ktorých bola schválená nula. Predstavil návrh uznesenia, ktoré bolo schválené dňa 30.03.2011, výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 0,- €, kým nebudú zo strany starostu obce predložené požadované doklady na to, aby sa tento kapitálový výdavok mohol predložiť na schválenie do obecného zastupiteľstva, doteraz nebola ani verejná súťaž a ani doklady. Ďalej pripomenul, že už pred dvoma mesiacmi vyhlásil, že za cintorín nebude hlasovať, kým nebude zlegalizovaný, kým nebude dokázané, že tam je verejná súťaž a že to bolo urobené legálne. Ing. Černok doplnil, že bol obvinený, že návrhová komisia nepredložila uznesenie v požadovanom termíne, že kvôli nim pôjde obec do rozpočtového provizória. Ďalej priznal, že s uznesením sa meškalo, ale uznesenie, ktoré doručil na obecný úrad, bolo zmenené v texte, predstavil zmeny. Starosta vysvetlil, že je pravda, že text nie je totožný, nakoľko tieto texty sa porovnávali so zvukovým záznamom a Ing. Černokovi ako predsedovi návrhovej komisie išiel pozmenený návrh na odsúhlasenie alebo vyjadrenie k danej zmene. Ing. Šupica informoval, že nula sa spomínala, ale pred hlasovaním Ing. Kolimárová prestavila návrh uznesenia, v ktorom sa navrhla suma 10 000 €, ale viazať túto sumu do času, kým sa nepredloží návrh výberu a zmluvy do obecného zastupiteľstva. Ďalej informoval, že 07.04.2011 sa konala obecná rada, kde sa o tomto rozprávalo, ako to vlastne je a predstavil zápis z obecnej rady, kde Ing. Predajnianská pripomenula, že celá sumu je viazaná, rovnako aj Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že suma 10 000,- € je viazaných. Jozef Kucej informoval, že obecné zastupiteľstvo je najvyšší orgán obce, ak obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktoré bolo doručené, tak obecná rada mohla len požiadať obecné zastupiteľstvo, aby to zmenilo.Ing. Kolimárová požiadala, aby bol prehraný zvukový záznam. Jozef Kucej vyzval starostu, aby predložil verejné obstarávanieStarosta vysvetlil, že sú k nahliadnutiu tri cenové ponuky, návrh zmluvy o dielo.Ing. Kolimárová sa zaujímala u hlavnej kontrolórky, čo v prípade, ak nie je podpísaná overovateľmi zápisnica, uznesenia, ktoré boli prijaté, ako sa postupuje ďalej. Ing. Končošová vysvetlila, že návrh na uznesenie nebol odovzdaný, odniesol sa domov. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa nekonala konfrontácia, ale aby sa zvolalo mimoriadne zastupiteľstvo, kde sa prejdú uznesenia. Starosta informoval, že k tomuto nemuselo vôbec dôjsť, keby si návrhová komisia plnila svoje povinnosti. Jozef Kucej vyhlásil, že starosta klame a opustil rokovanie, spolu s ním odišli aj ďalší poslanci a obecné zastupiteľstvo sa stalo neuznášaniaschopné.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Milan Černok .................................................

Ing. Martina Predajnianská .................................................

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 28. 4. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť