Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 28.5.2013

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná         

  Vo Vidinej, 23.05.2013

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam pokračovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej zo dňa 21.5.2013, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2013 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom: 1. Otvorenie 2. VZN č. 2/2013 obce o nakladaní s komunálnym odpadom 3. Prenájom miestnosti Oskar Bakoš 4. Výstavba Šmeralovej ulice 5. Rôzne 6. Interpelácia 7. Diskusia 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

                                                                                                  Jozef Kucej v. r.                                                                                               starosta obce

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z pokračovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 28.05.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Dušan Ondrášik, Želmíra Báťková Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Černok, Peter Kucej Program:

1. Otvorenie 2. VZN č. 2/2013 obce o nakladaní s komunálnym odpadom 3. Prenájom miestnosti Oskar Bakoš 4. Výstavba Šmeralovej ulice 5. Rôzne 6. Interpelácia 7. Diskusia 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal už na treťom pokračovaní obecného zastupiteľstva, návrhová komisia bude pracovať v rovnakom zložení ako bola a overovateľmi ostávajú Kucej Peter a Ing. Černok. Ďalej pripomenul, že prvé zasadnutie sa  malo uskutočniť 16.5.2013, ale obecné zastupiteľstvo bolo neuznášiaschopní, na ďalšom rokovaní, ktoré sa konalo o týždeň boli z piatich prítomných poslancov na konci len 4 a dnes sú z 9 poslancov prítomní 6 a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec Bútor sa ospravedlnil, Ing. Černok príde počas rokovania a Ing. Kolimárová je odcestovaná. Následne predstavil zvyšok programu. Zaujímal sa o pripomienky k programu. Bc. Kuceková – požiadala o doplnenie bodu a to žiadosť o doplnenie člena do Redakčnej rady.

Uznesenie č. 69/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou Bc. Kucekovej a to, doplniť bod –doplnenie člena Redakčnej rady

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Kocúr, Antalič, Ing. Ondrášik,  Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0  

 

2 VZN č. 2/2013 obce o nakladaní s komunálnym odpadom

Starosta informoval, že bolo potrebné dopracovať, resp. upraviť VZN o nakladaní s odpadom, nakoľko nový zákon ukladá obciam spracúvať aj bioodpad. Obec začala prieskum a ak bude mať 50 % ľudí, ktorí kompostujú doma, nemusí obec zabezpečovať túto službu, následne sa s každým z týchto občanov budeme musieť uzavrieť dohoda o kompostovaní, nakoľko sme boli upozornení, že budú chodiť na kontroly, kde si vyberú určité rodiny a ak sa občan prihlásil do kompostovania a nebude to mať, dostane pokutu. Vo VZN sú všetky tie veci, ktoré zákon prikazuje. Uznesenie č. 70/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 obce o nakladaní s komunálnym odpadom bez pripomienok.

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Kocúr, Antalič, Ing. Ondrášik,  Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0   

3 Prenájom miestnosti Oskar Bakoš

Starosta informoval, že obecná rada odporučila zastupiteľstvu schváliť tento prenájom, ale za podmienok, že bude určený interval skúšok, aby to nebolo nárazové a aby prenájom miestnosti bol vykonaný v zmysle nášho VZN o nájme. Ďalej informoval, že po obecnej rade sa rozprával s pánom Bakošom, ktorý chce cvičiť raz v týždne a to v sobotu alebo v nedeľu, v popoludňajších hodinách. Predstavil znenie žiadosti. Ďalej vysvetlil, že sa jedná o miestnosť, kde má Matica šatňu, tam je predelená miestnosť, tak v tej druhej časti by mohli nacvičovať. Báťková – sa zaujímala, či bol oboznámený s tým, aký je nájom a ako sa chceme dohodnúť. Starosta informoval, že ak zastupiteľstvo prenájom schváli, bude s ním spísaná zmluva, ktorá bude jedine na základe VZN a ak nebude ochotný zaplatiť, tak sa s ním zmluva nepodpíše. Báťková  - sa zaujímala,  či sem bude chodiť pracovník otvárať kultúrny dom alebo sa im dajú kľúče, ale sú to cudzí ľudia, kto bude za to zodpovedný. Kocúr – navrhol  podmienku, kde by sme mali určiť, že po desiatej večer nesmú nacvičovať. Ing. Predajnianská – pripomenula, že toto má riešiť nájomná zmluva, táto zmluva musí byť predložená do obecnej rady a potom môžeme mať k tomu pripomienky.

Uznesenie č. 71/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE prenájom miestnosti na prevádzkovanie skúšok hudobnej skupiny 1 x týždenne v trvaní 3 hod. za nájomné v zmysle VZN a v nájomnej zmluve budú zakotvené podmienky deň, hodina, túto pred podpisom predložiť obecnej rade a určiť spôsob otvárania a zatvárania kultúrneho domu.

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Kocúr, Antalič, Ing. Ondrášik,  Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0   

4 Výstavba Šmeralovej ulice

Starosta – informoval, že o tejto otázke sa hovorilo, kde bolo uložená úloha  dať vypracovať projektovú dokumentáciu, toto sa urobilo do stanoveného termínu, teraz je treba zmeniť účel užívania, nakoľko pozemok je vedený ako orná pôda. Rozpočet na celú túto ulicu, to je na dva chodníky a cestu je bez DPH 76 261,27 €, tento rozpočet je robený ale na novú cestu, potrubie na dažďovú kanalizáciu už netreba robiť, potrebné je osadiť len uličné vpuste, už teraz  je tam veľká vrstva štrku, je treba to dostať do nivelity a urobiť posledný posyp a v tejto cene je zahrnutá aj asfaltová vrstva po celej ulici, keď robili splaškovú kanalizáciu, robili aj šachty a zodvihli ich, treba tam opraviť len poškodený asfalt. O  čiastku 8 969,00 € to bude nižšie a je tam už existujúca dažďová kanalizácia, ktorá podľa rozpočtu by mala stáť 7 414,00 €, takže tá cena bude úplne iná, tu sa jedná, či ideme vybavovať stavebné povolenie, ale kým nie sú zahrnuté peniaze do rozpočtu, tak to nejdeme ani robiť. Následne dal kolovať projekt a rozpočet na danú stavbu. Ing. Černok sa dostavil na rokovanie zastupiteľstva Kocúr- pripomenul, že o tejto ulici tu už rozprávame dlho, už to bolo odsúhlasené, bola to boľačka, cirkev im tam predala pozemky, treba to dotiahnuť, stavebné povolenie treba spraviť a vo výberom konaní sa určí, čo tam chceme robiť z projektu, podľa jeho názoru je tá suma dosť vysoká, projekt počíta s vecami a skutočný stav je iný, lacnejší, je treba prijať uznesenie, aby sme mohli pracovať ďalej a hľadať aj iné zdroje, ako obecné, sledovať výzvy. Starosta – projekty na tú ulicu boli urobené, tento je len prepracovaný, presne sa to stanoví v zadaní výberového konania. Bc. Kuceková – sa zaujímala, čo to znamená bude opravená. Starosta vysvetlil, že sa jedná o hornú časť, tam je podľa projektu plánovaný 7 cm asfalt a ten tam nie je treba. Uznesenie č. 72/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  UKLADÁ vypracovať stavebné povolenie a pripraviť výberové konanie Termín: ihneď Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Ing. Černok, Báťková, Kocúr, Antalič, Ing. Ondrášik,  Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0   

5 Rôzne

Starosta informoval, že bola úloha pozisťovať ponuky na audit, na ochranu objektov, ďalej informoval, že týmto sa zaoberala aj obecná rada, kde vybrali firmu pre vykonanie auditu a to firmu Gemeraudit, ktorá ponúkla najnižšiu cenu, prídu 3 ľudia. Dnes nám poslali návrh zmluvy, tento návrh sa mu nepáči a ak nebudeme úspešní pri rokovaniach, tak situácia je zamotaná, lebo v ponuke bolo určených 450,00 €, ale do návrhu zmluvy uviedli, že ak im nebudeme schopní načas predložiť nimi požadované doklady, tak si budú navyšovať cenu, do návrhu uviedli,  že na vypracovanie auditu majú tri týždne, rokujeme, aby tento termín bol len týždeň, aby sme to stihli do 30.6. schváliť v zastupiteľstve. Starosta informoval, že na výzvu na zabezpečovací systém do MŠ sa všetci neozvali  z troch ponúk na zabezpečovací systém boli víťazi Fittich alarm, ktorí ponúkli 1 200,00 €, tí zabezpečujú teraz úrad, druhá firma ponúkla čiastku 1 400,00 € a tretia firma ponúkla 2 212,00 €. Ing. Černok – informoval, že pokiaľ s nimi máme dobré skúsenosti, navrhol vstúpiť s nimi do rokovania. Starosta informoval, že nám ponúkli aj monitorovacie zariadenie, teda kamerový systém v objektoch okolo  kultúrneho domu a cintorína, jedná sa o 4 kamery na monitorovanie priestranstiev. Starosta informoval, že pred kultúrny dom to je treba, ale keďže vieme,  v akom stave máme cesty, tak nevie, či nám toto až tak treba Kocúr – informoval, že tu kde sa robí bodrel, tak nie je osvetlenie, kamery by nemali význam. Ing. Černok – informoval, jedna fotopasca robí zábery aj za tmy, stojí od 300,00 do 500,00 € Kocúr doplnil, že toto sa používa pri čiernych skládkach. Ing. Černok – vysvetlil, že táto lokalita je dosť ťažko riešená, či by sa nemohli tuje  preriediť a tak sa to trochu presveti. Kocúr- navrhol pripevniť aj senzorové osvetlenie alebo neónové osvetlenie na stálo.

Uznesenie č. 73/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE a) vyhodnotenie ponúk na zabezpečenie systému MŠ a kamerový systém pre Kultúrny dom, cintorín b) vykonanie auditu účtovnej jednotky

II. SCHVAĽUJE firmu Fittich alarm na zabezpečenie MŠ

III. UKLADÁ urobiť prieskum „fotopasce“

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Ing. Černok, Báťková, Kocúr, Antalič, Ing. Ondrášik,  Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta informoval, že na mimoriadnom  zastupiteľstve sme sa dohodli, že do 10.5. bude vypracovaná súťaž na kanalizáciu, hlavná kontrolórka zobrala materiály, zaoberala sa tým aj obecná rada, firma Accord sa zaviazala, že bude fakturovať len základe skutočne vykonaných prác a aby si obec určila vlastný stavebný dozor, ktorý bude všetko zapisovať, čo sa robí, ďalej sa na to musí urobiť verejná súťaž, musíme počkať, čo pripravila hlavná kontrolórka, je to dosť napätá situácia a musíme to riešiť.

Starosta informoval, že firma Holčík a Ulianko, ktorá nás zastupuje v spore s Mýtnou, tak dnes prišiel súdny poplatok, ktorý musíme zaplatiť, podali sme odpor a budeme čakať, ako dopadne súd, podľa vyjadrenie právnikov sme na tom dobre.

Starosta informoval, že existuje firma, ktorá sa založila pred pár mesiacmi, volá sa Centrum ekologických informácií, táto firma vyžadovala údaje, žiadali to v programe, ktorý sa nedal otvoriť, pán Bardáč ako advokát dal obce na súd. Krajský súd bude o tom rozhodovať, žiada od obce 275,00 €, zaoberá sa tým aj ZMOS, tento pán si založil firmu vo firme, situácia je taká, že nám hrozí súd,

Starosta informoval, že je začaté správne konanie, na základe rozhodnutia máme vrátiť 1 200,00 € a ešte za porušenie zákonov sme dostali pokutu 1 500,00 €, toto musíme do 15 dní zaplatiť. Ing. Černok – navrhol to  zosobniť zodpovedným zamestnancom.

Uznesenie č. 74/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE a) informáciu starostu obce o riešení sporu medzi obcou Vidiná a Obcou Mýtna s.r.o. o úhrade sumy 5,000 € za neukončené práce na cintoríne

b) informáciu starostu obce o žalobe Centra ekologických informácií v Bratislave v zastúpení advokátskou kanceláriou Bardáč s.r.o. a súhlasí s postupom obce

c) zahájenie správneho konania Správou finančnej kontroly k prevedeniu vládneho auditu poskytnutia finančných prostriedkov obci za roky 2010-2012

d) správu o uložení opatrení Správou finančnej kontroly a vráteniu sumy 1 200,- € a uložení pokuty obci Vidiná v sume 1 500,- €

Starosta informoval, že vláda rozhodla, že na úpravu miestnych komunikácií po zime uvoľní peniaze a tak sme dostali 1 800,00 € na opravu ciest. Ďalej informoval, že na kontrolnom dni nám navrhli riešenie Športovej ulice, teraz keď ju budú oni asfaltovať, musia zaasfaltovať pol ulice a druhú polovicu spoločnými silami dokončíme, niečo zaplatíme aj my, s tým, že oni donesú techniku a rovno urobia túto ulicu celú. Týmto sa bude zaoberať najbližšie obecná rada.

Starosta informoval, že Evanjelická cirkev chcela dávnejšie odkúpiť pozemok, toto im bolo aj schválené, ale teraz to odkúpiť nevedia, na tom 1 metri chcú zriadiť vecné bremeno. Starosta navrhol, nakoľko to slúži  našim občanom,  aby sme urobili dohodu, kde bude povolený prístup počas bohoslužieb a sviatkov, môžu tam aj parkovať, zmluva by bola na 15 rokov.

Uznesenie č. 75/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. ODPORÚČA evanjelickému farskému úradu v Tomášovciach uzavrieť s obcou Vidiná  písomnú dohodu na bezplatné využívanie parcely 404/1, ktorá je vo vlastníctve obce na vstup veriacich do modlitebne a parkovanie vozidiel počas služieb božích t. j. nedele a cirkevné sviatky. Dohodu uzavrieť na 15 rokov. Termín: ihneď Zodpovedná: obec

Starosta informoval, občianske združenie Country cross pripravuje motocyklové preteky, s produkciou hudby a zapálením vatry v k. ú. Vidiná. Toto nám oznámili, požiadali o nejakú pomoc, k žiadosti doložili vyjadrenia dotknutých orgánov, preteky by mali byť  v dobíjacom priestore v pazbe, takéto podujatie ešte vo Vidinej nebolo, dátum ešte nie je stanovený. Báťková informovala, obec sa týmto zviditeľní, treba mladých ľudí podporiť. Ing. Černok – on sa o tom rozprával s predstaviteľmi združenia, je to veľká akcia, toto by mala obec podporiť a možno aj nejako pomôcť, možno budú tieto preteky aj súčasťou majstrovstiev  Slovenska. Uznesenie č. 76/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE žiadosť Združenia na organizovanie motoristických pretekov v k. ú. Vidiná na parcelách  KN-C 1039, 1041/1, 1041/3,1041/4, 1041/5, 1045, 1046, 1047/1, 1048/1, 1049/1, 1067

II.  SCHVAĽUJE ich usporiadanie, presný termín uskutočnenia pretekov oznámiť obci 2 týždne pred uskutočnením

Starosta informoval, že dostali úlohu, mali stretnutie s pracovníkmi hygieny, s pracovníkmi Obvodného úradu v Banskej Bystrici  ohľadne prijímania detí do MŠ, z našich detí boli prijaté prakticky všetky, okrem jedného, s týmito vecami sa zaoberali, pracovníci školstva nám dali materiály, kde si obec môže bez vážnejších opatrení rozšíriť počet detí v MŠ. Na základe zistení je možné mať v škôlke 41 až 42 detí a je možnosť ešte aj výnimku, o tomto informoval pani riaditeľku, ktorá urobila opatrenia, najskôr prijala len dve deti, potom ďalšie deti Z odboru školstva dostali mail, kde nám píšu, že na základe rozprávania s pani riaditeľkou, je problém v tom, že je prihlásených 6 detí a je problém s priestormi, jedno dieťa nie je prijaté. Ďalej informoval, že riaditeľka vypracoval interný predpis na prijímanie detí do MŠ a že bude zmena zákona, kde o prijatí bude rozhodovať riaditeľka spolu so školskou radou. Ing. Černok –  sa zaujímal, prečo nebola prijaté to jedno dieťa. Gajdošíková – vysvetlila, že tieto počty sú v zmysle školského zákona, naše triedy majú kapacity nižšie, sú stanovené hygienou. Ing. Černok – informoval, že oni boli na hygiene a bolo im povedané, že riaditeľka hľadá možnosti ako deti neprijať, hygiena nebude robiť problémy, našu škôlku poznajú, Ďalej vysvetlil, že riaditeľka poza chrbát volala na školský úrad, kde oni niečo skúsili vybaviť a potom bude niekto hľadať ako sa nedá, nám povedali, že môžeme. Následne predstavil poslanecký návrh, kde by bola poverená hlavná kontrolórka ma vykonanie komplexnej kontroly všetkých dokladov v rámci MŠ, či už ide o organizačnú štruktúru, inventarizácia ukázala neskutočné čísla, v škôlke sú dve pokladne alebo tri, takto získame prehľad, obec je zriaďovateľ, škôlka je  organizačná zložka obce, tu by mal byť súlad. Gajdošíková vysvetlila, že navýšenie je možné, ale musí to byť ošetrené písomne, ústne nestačí, lebo keď príde kontrola, tak to nebudú brať do úvahy a prípade, ak by sa stal úraz, tak by sa zisťovalo, prečo je tam viac detí Kocúr – doplnil, že podľa jeho názoru je minimálne 41 detí, starosta je štatutár obce, zastupiteľstvo je orgán,  ktorý riadi, pokiaľ je prijaté uznesenie, tak riaditeľke neostáva nič iné, len to rešpektovať a v prípade, že príde inšpekcia, tak je tu prijaté uznesenie, riaditeľka musí plniť pokyny zamestnávateľa a pošle kontrolu na obecný úrad za nadriadeným. Tomuto on teraz nechápe, ak zamestnanec neposlúchne, nemá tam, čo robiť. Ing. Černok vysvetlil, že riaditeľka prijala deti, ktoré v prvom kole neprijala, až na urgenciu starostu, iné škôlky deti nemajú a budú ich rušiť, tak nieže by sme my neboli radi. Kocúr navrhol prekonzultovať pracovné zmluvy a organizačný poriadok. Gajdošíková vysvetlila, že bola okliešťovaná kapacitou, súhlas obvodného úradu nebol, to bolo len stanovisko

Uznesenie č. 77/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ hlavnej kontrolórke urobiť komplexnú kontrolu v MŠ Termín: do októbra 2013 Zodpovedná: hlavná kontrolórka    Hlasovanie: ZA –  Ing. Černok, Báťková, Kocúr, Antalič,   Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Starosta informoval, že na základe požiadavky predsedu Redakčnej rady je návrh rozšíriť túto radu o Petra Kuceja. Uznesenie č. 78/2013 zo dňa 28.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SHVAĽUJE člena Redakčnej rady – Petra Kuceja.    Hlasovanie: ZA –  Ing. Černok, Báťková, Kocúr, Antalič,   Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

6 Interpelácia poslancov

Ing. Milan Černok sa zaujímal, prečo závery z kontrol hlavnej kontrolórky boli predložené orgánom obce v auguste alebo v septembri a boli prerokované až v máji nasledujúceho roku. Ing. Predajnianská informovala, že záverečná správa bola zverejnená na konci roka a niektoré veci boli predkladané na obecnom zastupiteľstve hlavnou kontrolórkou, podľa požiadaviek. Ing. Černok informoval, že im bolo povedané, že výsledky kontrol boli predložené raz starostovi Ragačovi a potom zastupujúcej starostke a on o tom počul prvý krát minulý týždeň. Ing. Predajnianská vysvetlila, že osobne jej doručovala materiály, závery nemá problém zverejniť, len výsledky neboli prerokované a všetky kontroly boli odovzdané novému starostovi

Kocúr informoval, že pri vykladaní tovaru pred obchodom CBA dochádza  k situáciám, že sa nedá tade prejsť, navrhol osloviť ich listom, aby sa tak postavili, že sa bude dať chodiť osobným autom, ulica musí ostať prejazdná, sú šoféri, ktorí to dokážu a sú takí, ktorí nie. Ďalej upozornil, že dnes sa pri výstavbe kanalizácie nevedeli ľudia z ulice Hviezdoslavej dostať domov, od spodu robia jedni a na križovatke hore sú druhí, navrhol, aby realizátor skoordinoval tieto práce.

 

7 Diskusia

Kucek – informoval, že na Ekonomickej komisii debatovali o občianskej hliadke, lebo aj teraz po víkende na námestí to bol úžas, zaujímal sa, či sa tým budeme zaoberať. V tejto dedine už nemá obdobu, čo robia mladí ľudia, u Ambroša sa ožerú, potom si kúpia pálenku a popíjajú po celej dedine, potom rozbíjajú a to je už neúnosné. Týmto by sa mala obec viacej zaoberať. Starosta – informoval, že do najbližšieho zasadnutia obecnej rady si vyžiada stretnutie s riaditeľom policajného zboru, aby nám vysvetlil, aké máme kompetencia a čo môžeme robiť. Garaj – poďakoval za postoj poslancov a starostu k dohode s evanjelickou cirkvou a ďalej za postoj k organizovaniu pretekov. Zaujímal sa o možnosť kompostovania, nakoľko nevie čo s orechovými listami, tie tam ísť nemôžu, nevie ako to riešiť, páliť sa nesie. Starosta vysvetlil, že toto žiadny zákon nerieši, jeden zákon zakazuje občanom páliť, druhý zákon o požiarnom zbore hovorí, že občan môže oznámiť hasičom, že vo vlastnej záhrade bude páliť, oni dajú na to súhlas, ale zo životného prostredia dajú pokutu.

 

8 Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková predstavila prijaté uznesenia.

 

9 Záver

Starosta prítomným poďakoval za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa Ing. Milan Černok     

Vo Vidinej, dňa 09.09.2013 Peter Kucej           Jozef Kucej         starosta obceVyvesené: 28. 5. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť