Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 28.6.2011

pozvánka

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 28.06.2011 (utorok) o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti obecnej rady

4. Správa o činnosti komisií

5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010 materiál

6. I. zmena rozpočtu na rok 2011

7. Žiadosť o kúpu pozemku

8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce – Liga proti reumatizmu

9. Určenie platu starostu

10. Rôzne

11. Interpelácia

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

Vladimír Ragač

starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 28.06.2011

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 115/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 116/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Drahomira Kuceková, Ing. Milan Černok, Pavol Bútor

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Jozef Kucej, Želmír Báťková

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení

Uznesenie č. 117/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

- správu o činnosti obecnej rady- správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Správa o činnosti komisií

Uznesenie č. 118/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti komisií

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010

Uznesenie č. 119/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010b) Stanovisko hlavného kontrolóra

II. NESCHVAĽUJE

a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010b) celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhradc) použitie rezervného fondu na vykrytie schodku rozpočtu v sume 1 714,00 Eurd) použitie mimorozpočtového fondu na vykrytie schodku rozpočtu v sume 15 425,87 Eure) celoročné hospodárenie Obce Vidiná s výhradou f) prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva v bode č. 5 a jeho následné prerokovanie do 30.06.2011

III. UKLADÁ

Obci predložiť obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce spolu so správou audítora

Termín: 15.07.2011

IV. SCHVAĽUJE

vyvodenie osobnej zodpovednosti s finančným postihom pre zamestnanca, ktorý nezabezpečil správu audítora k Záverečnému účtu obce

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6: I. zmena rozpočtu na rok 2011

Uznesenie č. 120/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011a) rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky z podpoložky 01.1.1.6 637 004 na položku 05.1.0 633 015 sumu 600,00 Eur

b) rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov uvoľnenie rozpočtovaných výdavkov na položke 01.1.1.6 637 027 vo výške 1.100,00 Eur na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností na futbalovom ihrisku a pod miestnymi komunikáciami

II. UKLADÁ

obci v časovom predstihu informovať o všetkých presunoch (zmenách v rozpočte) Ekonomickú komisiu

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7: Žiadosť o kúpu pozemku

Uznesenie č. 121/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

žiadosť p. Zuzany Halajovej o kúpu pozemku

II. SCHVAĽUJE

zámer nakladania s majetkom obce formou priameho predaja parcely č. 910 v k. ú. Vidiná vedenej na LV č. 5991 o výmere 218 m2 s podmienkou predloženia znaleckého posudku týkajúceho sa predmetnej parcely na náklady žiadateľa

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 8: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce – Liga proti reumatizmu

Uznesenie č. 122/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vidiná pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku, Miestna pobočka, IČO: 31822142 004, so sídlom Vidiná, Školská 10, PSČ 985 59 na zabezpečenie Relaxačno-rehabilitačného pobytu v Turčianskych Tepliciach vo výške 33,00 Eur, slovom tridsaťtri Eur.

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 9: Určenie platu starostu

Uznesenie č. 123/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

a) návrh obecnej rady, kde v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie a v súlade s § 4 ods. 2 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zvýšení tohto platu o 11,10 % t.j. od 01. júna 2011 určuje mesačný plat starostu obce vo výške 1.692,05 Eur

b) poslanecký návrh Bc. Kucekovej, kde v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie t.j. od 01. júna 2011 určuje mesačný plat starostu obce vo výške 1.523,00 Eur.

II. URČUJE

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie t.j. od 01. júna 2011 určuje mesačný plat starostu obce vo výške 1.523,00 Eur.

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 10: Rôzne

Uznesenie č. 124/2011 zo dňa 28.06.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II .polrok 2011 bez pripomienokb) člena redakčnej rady Ing. Jána Šupicu

II. BERIE NA VEDOMIE

Informáciu o prípravných a realizačných prácach pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v územnom obvode Vidiná

Vo Vidinej dňa:

Vladimír Ragač, starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 28.06.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Ing. Želmíra Kolimárová, Peter Kucej, Mgr.Michal KmeťNeospravedlnení: 0Návrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Milan Černok, Pavol BútorOverovatelia zápisnice: Jozef Kucej a Želmíra Báťková

Program:1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti obecnej rady4. Správa o činnosti komisií 5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 20106. I. zmena rozpočtu na rok 20117. Žiadosť o kúpu pozemku8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce – Liga proti reumatizmu9. Určenie platu starostu10. Rôzne11. Interpelácia12. Diskusia13. Návrh na uznesenie14. Záver

1 OtvorenieStarosta prítomných na začiatku privítal a predstavil program. Následne skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Nikto nemal pripomienky k navrhovanému programu.

Hlasovanie:ZA Báťková, Bútor, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 115/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Bc. Drahomíru Kucekovú, Ing. Milana Černoka, Pavla Bútora.

Hlasovanie:ZA Báťková, Bútor, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 116/2011

Ako overovateľov zápisnice určil Jozefa Kuceja a Želmíru Báťkovú.

Bolo prijaté uznesenie č. 116/2011

3 Kontrola plnenia uznesení a správa o činnosti obecnej rady

Starosta informoval o plnení uznesení. Na poslednom a predposlednom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie č. 103/2011 formou ukladá. Toto uznesenie sa skladalo z častí. V prvej časti bola uložená povinnosť v súlade s prijatými zásadami s majetkom obce § 10 ods. 4 – prehodnotiť príjmy obce z uzatvorených nájomných zmlúv s termínom do 31.05.2011. Starosta následne vysvetlil, že tieto zmluvy boli prehodnotené a v zmysle zásad je 5 nájomných zmlúv a 7 zmlúv nie je uzatvorených v súlade, tieto boli uzatvorené pred zmenou zákona o nakladaní s majetkom obce a chyba je v tom, že cena za prenájom nie je vyrúbená podľa znaleckého odhadu, ale vysvetlil, že toto bude riešené v najbližšej dobe.V druhej časti bolo uložené prehodnotiť oblasť mzdových výdavkov a to písomným vydokladovaním predloženého návrhu rozpočtu na rok 2011, toto už bolo predložené ekonomickej komisii v termíne. V tretej časti bolo uložiť zodpovedným osobám za realizáciu jednotlivých Programov rozpočtu na rok 2011 zabezpečiť ich konkrétnu realizáciu a výsledok (splnené, nesplnené) podmieniť ako základ odmeny, starosta vysvetlil, že toto je ešte v termíne. V štvrtej časti bolo uložené nadväzne na úlohy stanovené v rozpočte vypracovať hlavné kritériá pre stanovenie odmeny starostu obce na rok 2011. Návrh predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ing. Končošová vysvetlila, že podľa novej vyhlášky už starosta nemá nárok na odmenu.Starosta ďalej na základe interpelácie Ing. Černoka, ktorý žiadal predložiť projektovú dokumentáciu urnového hája, predložil projektovú dokumentáciu spolu s rozpočtom. Ing. Kolimárová požiadala o dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce, ktorý starosta odovzdal poslancom. Ing. Predajnianská informovala o činnosti obecnej rady, kde obecná rada odporučila schváliť Záverečný účet Obce Vidiná s výhradou, aby bol dorobený audit a taktiež odporučila schváliť I. zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala uvoľnenia 600,00 Eur, ďalej odporučila schváliť dotáciu z rozpočtu pre Ligu proti reumatizmu vo výške 33,00 Eur.

Bolo prijaté uznesenie č. 117/2011

4 Správa o činnosti komisií

Ing. Predajnianská predstavila správu o činnosti komisií.

Bolo prijaté uznesenie č. 117/2011

5 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010.

Starosta informoval, že materiál bol zaslaný aj v písomnej podobe. Zaoberala sa ním aj obecná rada, ktorá konštatovala rovnako ako aj hlavná kontrolórka, že k Záverečnému účtu chýba stanovisko audítora. Ďalej vysvetlil, že z dôvodu časovej tiesne bol Záverečný účet vypracovaný neskôr a v tom čase, keď už bol vypracovaný, bol audítor odcestovaný. Ing. Černok – informoval, že bol poverený predniesť stanovisko komisie, ktoré znelo vzhľadom na to, že Záverečný účet neobsahuje audit Ekonomická komisia navrhuje, vyvodenie osobnej a finančnej zodpovednosti za vypracovanie auditu, zároveň je to aj poslanecký návrh. Ďalej navrhol zrušiť rokovanie tohto bodu, až kým nebude súčasťou dokumentu stanovisko audítora. Bc. Kuceková sa zaujímala, z akého dôvodu nebol urobený audit. Starosta vysvetlil, že Ing. Rubintová nemala pripravené podklady, ďalej aj z dôvodu situácie v tomto polroku. V čase, keď už bol Záverečný účet pripravený, tak bol audítor odcestovaný. Bc. Kuceková sa ďalej zaujímala, aké materiály chýbali k spracovaniu tohto materiálu a predstavila znenie zákona, v ktorom sa hovorí, že do 6 mesiaca musí byť urobený audit. Starosta doplnil, že návrh Záverečného účtu má byť predložený do 6 mesiaca nasledujúce roka. Ďalej predstavil stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko obecnej rady. Ďalej konštatoval, že Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná bol predložený v stanovenom termíne. Jozef Kucej – sa zaujímal, v roku 2010, keď bola urobená ročná uzávierka z roku 2009, tak platil zákon o rozpočtových pravidlách a audit musel byť urobený. Ďalej pripomenul, že na to poukazuje aj hlavná kontrolórka Starosta vysvetlil, že on to rešpektuje, sú tu stanoviská a rešpektovať bude akékoľvek uznesenie, nikoho nepresviedča o opaku. Ing. Černok pripomenul, že aj hlavný kontrolór vo svojom stanovisku poukazuje na povinnosť overiť uzávierku audítorom. Ing. Končošová – vysvetlila, že výročná správa a záverečný účet sú rozdielne veci. Výročná správa sa má spracovať na základe výsledkov hospodárenia a dať overiť audítorom do jedného roka, na to je zákon o účtovníctve. Tento istý zákon hovorí, že aj záverečný účet sa má dať overiť do jedného roka, lenže samospráva máme zákon o rozpočtovom hospodárení, ktorý hovorí, že treba dať urobiť audit a prejednať ho do 6 mesiacov, to znamená, že audit musí byť súčasťou Záverečného účtu. Ďalej odporučila, aby sa aspoň Záverečný účet prerokoval a nech je schválený s výhradou, že obec musí prijať opatrenia, ktorými zabezpečí dopracovanie zákonných vecí, čo chýbajú. Ďalej sa vyjadrila, že obec hospodárila so schodkom, to je potrebné schváliť, aj vyhláška hovorí, že môže byť schválený s výhradou. Ing. Černok sa zaujímal, čo v prípade, ak zistí audítor zmeny. Ing. Končošová informovala, že ona to skontrolovala, je to v poriadku a ak by audítor zistil rozdiely, obecné zastupiteľstvo je poistené, že ho schválilo s výhradou. Ďalej sa vyjadrila, že bola vykonaná kontrola rozpočtového hospodárenia a závery sú obsiahnuté v stanovisku k Záverečnému účtu. Starosta vysvetlil, že toto sa stalo z nedostatku času, tu sa neleňošilo, už od začiatku roka bolo veľa práce s prípravou rozpočtu, pri vydokladovaní vecí, ktoré si žiadala Ekonomická komisia, bola vysoká vyťaženosť pracovníkov úradu a nestačilo sa s patričným predstihom pripraviť Záverečný účet, aby to stihol spracovať aj audítor. Ing. Predajnianská sa zaujímala, koľko by trvalo vypracovanie auditu. Starosta sa vyjadril, že audítor to spracuje za týždeň, včera sa vrátil zo zahraničia. Ing. Černok nespochybňuje vyťaženosť zamestnancov, len by bol rád, keby vinu nehádzal na poslancov, ktorí vyzerajú ako tí, čo tu robia len zle, zamestnávajú zbytočnosťami, pritom všetko to, čo doteraz žiadali, nebolo zbytočné. Teraz je mu ťažko hlasovať za dokument, v ktorom konštatujeme, že nebol dodržaný zákon. Starosta dal následne hlasovať za poslanecký návrh Ing. Černoka o vyvodení zodpovednosti. Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, PROTI BútorZDRŽAL SA Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 119/2011

Starosta dal následne hlasovať za druhý návrh Ing. Černoka, aby sa rokovanie tohto bodu prerušilo do času, kým nebude súčasťou dokumentu stanovisko audítora.

Hlasovanie:ZA Ing. Černok, Jozef Kucej, PROTI Bc. KucekováZDRŽAL SA Báťková, Bútor, Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 119/2011

Ing. Černok sa zaujímal ohľadne I. zmeny rozpočtu, ktorá súvisela s plánovanou výstavbou chodníkov katolíckom cintoríne. Ďalej požiadal, aby bola do najbližšieho zastupiteľstva predložená faktúra za projektovú dokumentáciu a aj faktúra za materiál v sume 2 700,00 Eur. Ing. Rubintová vysvetlila, že 2 700,00 Eur bolo schválených v rozpočte a na marcovom zastupiteľstve už bolo informované, kde tie peniaze boli použité, to nebolo použité na chodníky, ale boli použité na iné veci v súvislosti s cintorínom. Starosta informoval o väčších výdavkoch, robila sa prípojka, vodomerná šachta, kašna.Ing. Rubintová predstavila všetky výdavky z denníka a vysvetlila, že táto suma nebola ani dočerpaná. Bc. Kuceková sa zaujímala, kto hlasoval za kúpu kašny. Starosta vysvetlil, že to bolo kúpené v rámci úprav a vylepšovania podmienok v cintoríne. Kašna mala byť zapracovaná na vodovodnú prípojku, ktorá je na úrovni plánovaných chodníkov. Bc. Kuceková sa zaujímala, či tých 2700 Eur je tá suma, ktorá bola schválená na chodníky.Starosta vysvetlil, že to bola suma na bežné výdavky.Ing. Rubintová pripomenula, že bolo informované, že to bude na chodníky, ktoré sa mali robiť svojpomocneIng. Končošová pripomenula, že súčasťou je aj programové plnenie rozpočtu, apelovala na to, aby sa zabezpečil kronikár.

Starosta dal hlasovať za Výsledky hospodárenia a Záverečný účet.

Hlasovanie:ZA 0 PROTI Báťková, Ing. Černok ZDRŽAL SA Bútor, Ing. Predajnianská, , Jozef Kucej, Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 119/2011

Starosta dal hlasovať za celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhrad

Hlasovanie:ZA 0 PROTI Bútor, Ing. Predajnianská, , Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Černok ZDRŽAL SA Báťková

Bolo prijaté uznesenie č. 119/2011

Starosta dal hlasovať za použitie rezervného fondu na vykrytie schodku rozpočtu v sume 1 714,00 Eur

Hlasovanie:ZA Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Černok

Bolo prijaté uznesenie č. 119/2011

Starosta dal hlasovať použitie mimorozpočtového fondu na vykrytie schodku rozpočtu v sume 15 425,87 Eur

Hlasovanie:ZA Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Černok

Bolo prijaté uznesenie č. 119/2011

Starosta dal hlasovať za celoročné hospodárenie Obce Vidiná s výhradou

Hlasovanie:ZA 0PROTI Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bc. KucekováZDRŽAL SA Bútor, Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 119/2011

Starosta informoval, že Záverečný účet bude predložený na ďalšom zasadnutí po doplnení správy audítoraIng. Končošová - navrhla, keby sa formulovalo, že obec predložila na rokovanie obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet, ale obecné zastupiteľstvo ho na základe zistených problémov neschválilo, teda materiál bol predložený v termíne, aj keď nebol kompletný.Starosta vyhlásil 5 minútovú prestávku, aby návrhová komisia sformulovala návrh na uznesenie. Ing. Šupica vysvetlil, že to je zrejmé, lebo materiál bol predložený, len nebol schválený, takže sa o ňom muselo aj rokovať. Ing. Končošová navrhla, aby sa Záverečný účet predkladal do konca marca alebo apríla, aby nebola časová tieseň. Bc. Kuceková doplnila, že to je jasné zo zákona, že do 30.06. musí byť predložený Záverečný účet. Ďalej sa zaujímala, do akého termínu musí byť predložený tohto ročný Záverečný účet so správou audítoraStarosta vysvetlil, že kým nemá vyjadrenie audítora, že to urobí do 30.06.2011, tak sa k tomu ani on nevie vyjadriť, či sa to stihne, audítor o tom vie, len teraz čaká, kedy bude naspäť zo zahraničia.Ing. Černok sa zaujímal, čo v prípade, keď obecné zastupiteľstvo bude hlasovať nad rámec zákona.Jozef Kucej – sa zaujímal, kedy bola urobená inventarizácia, lebo to je jeden z dôvodov, prečo sa nemohla urobiť závierka. Starosta informoval, že je to jeden z dôvodov.Bc. Kuceková pripomenula, že starosta mal vyvodiť zodpovednosť tomu človeku, ktorý si nesplnil úlohu. Starosta vyhlásil 15 minútovú prestávku.Starosta sa vyjadril, že sa bude snaha urobiť audit čo najskôr.Jozef Kucej informoval, že po rozhovore s právnikom existuje možnosť posunúť termín do 15. júla, to je hraničný termín.

Starosta dal hlasovať, aby Obec predložila obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce spolu so správou audítora v termíne do 15.07.2011

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bútor, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 119/2011

6 I. zmena rozpočtu na rok 2011

Starosta informoval, že sa týmto návrhom zaoberala aj obecná rada, nakoľko už sa minuli schválené peniaze na PHM do traktora, krovinoru, ďalej predstavil evidenciu PHM a evidenciu, ktorý stroj kde pracoval a evidenciu malotraktora. Obecná rada odporučila presunúť peniaze v sume 600,00 €. Táto evidencia bola k dispozícii k nahliadnutie.Ing. Černok sa vyjadril, že ak to treba, tak to treba, ťažko je sa vyjadriť, teraz nie je čas ani priestor, žiada to predložiť v budúcnosti v časovom predstihu aspoň Ekonomickej komisie. Na začiatku roka sa snažíme niečo ušporiť, snaha je zbytočná, keď bez overenia dokladov a tu nejde o kontrolu, ale o vzájomnú dôveru sa navyšujú položky v rozpočte.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bútor, Ing. Predajnianská, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 120/2011

Starosta informoval o ďalšom návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov. Jedná sa o vysporiadanie majetku, bolo potrebné vypracovať zoznam prác, ktoré je potrebné vykonať. Následne predstavil, o akých vlastníkov sa jedná a aké úkony sú potrebné. Ing. Rubintová vysvetlila, že suma 1470 € je viazaná.Ing. Predajnianská mala pripomienku, že už na obecnej rade chcela súpis prác a ich ocenie a teraz to chýba. Starosta predstavil sumy, o ktorých rokoval aj s p. Bárdossym, za ktoré je ochotný tieto činnosti vykonať. Ďalej vysvetlil, že je potrebné zastupovanie na súde ohľadne nezvestného Kočiša. Ing. Černok sa zaujímal, aká vysoká bola navrhovaná suma v rozpočte.Ing. Rubintová vysvetlila, že suma bola 2520, z toho 1 470 € sa viaže.Ing. Černok sa vyjadril, že teda, ak sa uvoľní suma 1 470 €, tak bude totožná s návrhom v rozpočte, snaha bola ušetriť a teraz vidíme, že všetky položky sa dostávajú na pôvodnú sumu. Starosta doplnil, že suma je 1 100 €, už teraz je úspora, jednalo sa o to, aby sa vypracovali dohody na konkrétne práce.Kucej Jozef sa vyjadril, že sú to všetky tie parcely, čo sa ťažko dajú zorganizovať, ak je to 1100 €, tak je za to, aby sa uvoľnila táto čiastka..Ing. Černok žiadal, aby v dohode bolo, že tieto peniaze dostane, len keď to bude zavkladované na katastry.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bútor, Ing. Predajnianská, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 120/2011

7 Žiadosť o kúpu pozemku

Starosta informoval, že žiadosť bola prerokovaná na obecnej rade, ktorá odporučila schváliť zámer odpredaja. Následne predstavil žiadosť, ukázal mapku a vysvietil situáciu. Kucej Jozef sa vyjadril, že obce tam nikdy nič nevybuduje, je za to, aby sa to zlegalizovalo a odpredalo. Ing. Rubintová informovala, že dnes sa schváli len zámer nakladania s majetkom.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bútor, Ing. Predajnianská, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 121/2011

8 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce – Liga proti reumatizmu

Starosta informoval, že žiadosťou sa zaoberala aj obecná rada, ktorá ale odporučila sumu výške 33,00 €. Následne predstavil žiadosť, v ktorej žiadali 100,00 €.Starosta dal hlasovať za návrh obecnej rady.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bútor, Ing. Predajnianská, PROTI 0ZDRŽAL SA Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 122/2011

9 Určenie platu starostu

Starosta vysvetlil, že bola zmena zákona, ktorá sa týkala zmeny pri odmenách, v súčasnosti už starosta nemá nárok na odmenu. Taktiež sa tým zaoberala aj obecná rada.Ing. Predajnianská pripomenula, že sa zrušia odmeny starostov, už nebude možné im prideľovať odmeny a tento návrh počíta so súčasným stavom, ktorý bol schválený, ale podľa nového zákona je to nárast o 11.1 %, aby ostal plat na tej výške ako je teraz.Ing. Rubintová vysvetlila, že násobok, podľa ktorého sa vypočíta plat starostu sa znížila Obecná rada navrhla, aby sa plat ponechal na úrovni zo začiatku roka 2011, ale podľa nového zákona by mal nárok na nižší plat, preto je tam akože to navýšenie o 11 %, ale je to ako keby vyrovnanie. Bc. Kuceková mala poslanecký návrh, aby bol návrh daný podľa zákona, vzhľadom ku skutočnostiam, ktoré sú. Starosta dal hlasovať za návrh z obecnej rady.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Predajnianská, PROTI 0ZDRŽAL SA Bc. Kuceková, Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej

Bolo prijaté uznesenie č. 123/2011

Starosta dal hlasovať za poslanecký návr.

Hlasovanie:ZA Bc. Kuceková, Báťková, Ing. Černok PROTI 0ZDRŽAL SA Bútor, Jozef Kucej, Ing. Predajnianská.

Bolo prijaté uznesenie č. 123/2011

Ing. Rubintová vysvetlila, že aj keď sa to neodsúhlasilo, tak plat sa musí určiť, teraz teda v zmysle zákona.

10 Rôzne

a) Starosta predstavil plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2011.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bútor, Ing. Predajnianská, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 124/2011

b) Starosta informoval, že predsedkyňa Redakčnej rady mala vypracovať štatút.Bc. Kuceková predstavila návrh štatútu. Ing. Končošová sa zaujímala, kto je komisia zodpovedná za vydávanie a tvorbu Vidinských novín. Bc. Kuceková vysvelila, že komisia je zároveň aj redakčná rada. Ing. Šupica doplnil, že on nebol schválený a je tam uvedený. Bc. Kuceková pripomenula, že Ing. Šupicu musí niekto navrhnúť z obce. Ing. Šupica pripomenul, že tento štatút nebol 15 dní zverejnený.Bc. Kuceková navrhla schváliť iba člena a na ďalšom zastupiteľstve sa schváli štatúť.Starosta dal hlasovať, aby sa členom Redakčnej rady stal Ing. Šupica ako zástupca obce.

Hlasovanie:ZA Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Bútor, Ing. Predajnianská, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 124/2011

c) Starosta informoval, že včera zasadala Komisia výstavby a životného prostredia ohľadne výberu dodávateľa plastových okien a dverí v zasadačke, ďalej cenovými ponukami na dodávanie dopravného značenia, podľa výberu bola firma ZARA chránená dielňa víťazom. Ďalej informoval, že táto komisia sa bude zaoberať a pripraví súťažné podklady k ihrisku a rekonštrukcii chodníkov.d) Starosta predstavil výnos dane z príjmov k I. polroku 2011.e) Starosta informoval, že v obce sa uskutočnil sčítanie obyvateľov domov a bytov a odovzdal slovo Ing. Šupicovi, ktorý bol garantom tohto sčítania. Ing. Šupica predstavil správu ohľadne sčítania obyvateľov domov a bytov.

11 Interpelácia

Ing. Predajnianská informovala, že ide podporiť, aby materiály boli predkladané v dostatočnom časovom predstihu aj ekonomickej komisii. Rada by prijala, aby bolo termínovo uložené, nestačí len zákon. Ďalej sa zaujímala, či inventarizácia bola rozdelená do komisií a pripomenula, že už bola požiadavka, aby bola inventarizácia predložená ekonomickej komisii. Ďalej sa zaujímala, čo sa deje pri škôlke.Starosta vysvetlil, že firma si pripravuje priestory na skladovanie materiálu a parkovanie väčších strojov, po skončení to dajú do pôvodného stavu, ornicu dali dole a urobili štrkové lôžku. Ďalej informoval, že I. etapa je v odvolacom konaní, ešte nám neprišlo vyjadrenie na naše odvolanie.Ing. Černok – počul o miestnom šetrení susedského sporu Macko a Riečica, na podnet Macka bola komisia prítomná, potom nedostal pozvánku na šetrenie podnetu p. Riečicu, v tom nie je problém, ale dopočul sa, že v zápisnici z miestneho šetrenia je uvedené, že bola prítomná aj komisia. Zároveň poprosil starostu, aby, keď urobí vo svojej kompetencii šetrenie, aby tam bolo uvedené iba to, kto to šetrenie robil Starosta informoval, že si toho nie je vedomý, nakoľko prezenčnú listinu podpísal len p. Riečica a p. Macko odmietol komunikovať, pokiaľ nebude prítomná komisia a vysvetlil, že druhý spor riešil v rámci stavebného zákona. Z prezenčnej listiny je zrejmé, kto je prítomní. Kucej Jozef – potvrdil slová Ing. Černoka, potom ako boli doručené materiály, bol za ním p. Macko a v zápisnici je uvedené, že boli prítomní. Zároveň poprosil, že keď zasadajú tieto komisie, aby sa zasadnutia konali na obecnom úrade, aby sa predišlo hádkam vo dvoroch.

12 Diskusia

Ján Šnúrik informoval, že píše článok ohľadne futbalu, kde Oblastný futbalový zväz vydal nariadenia, ktoré sú likvidačné pre kluby v I. triede. Kucej Jozef vysvetlil, že šport v obci bude ohrozený, nakoľko od novej sezóny bude musieť mať klub zabezpečené nahrávanie zápasu, vysvetlil podrobnosti.

13 Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková predstavila návrh uznesení.

14 Záver

Starosta na záver prítomným poďakoval za účasť na rokovaní

Overovatelia zápisnice:

Jozef Kucej ........................................................

Želmíra Báťková ........................................................

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 28. 6. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť