Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 29.10.2013

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 29.10.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  5 Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia: Overovatelia zápisnice:

 

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2013 5. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 6. Vyhodnotenie plnenia PHSR obce na roky 2007-2013 7. Opatrenia na zníženie nákladov v MŠ a stratégia hospodárenia na roky 2014-2015 8. Správa o výsledku kontroly vykonanej v predškolskom zariadení Obce Vidiná – Materská škola 9. Schválenie bezpečnostného projektu informačného systému Obce Vidiná 10. Schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami – verejná súťaž – bývalá budova MŠ, predajňa potravín a pohostinstvo 11. Rôzne 12. Interpelácia 13. Diskusia 14. Návrh na uznesenie 15. Záver

 

1 Otvorenie Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní  4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je neuznášaniaschopné.

 

         Jozef Kucej


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 29. 10. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť