Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 29.10.2015

pozvánka

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                                    Vo Vidinej, 22.10.2015

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 29. októbra 2015 (štvrtok) o 18:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
  4. Záverečný účet obce Vidiná za rok 2014, Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2014
  5. Individuálna výročná správa Obce Vidiná za rok 2014
  6. Rôzne
  7. Interpelácia
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

 

 

                                                                                                       v. r. Ing. Ján Šupica

                                                                                                            starosta obce

 

Materiály sú k dispozícii na obecnom úrade a na stránke www.vidina.sk.


uznesenia

Uznesenie č.  84

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  85

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Jeleň, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Emília Boltvanová, Bc. Anna Kropáčová

 

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  86

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení

 

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015                                                                  Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č.  87

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4. Záverečný účet obce Vidiná za rok 2014, Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2014

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k  záverečnému účtu obce

b) správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky

 

B. SCHVAĽUJE

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenia s výhradami,

b) opatrenia na nápravu nedostatkov znení:

Vetu na str. 11 „Zostatok kladného výsledku hospodárenia vo výške 42.854,12 € bude prerozdelený do peňažných fondov Obce Vidiná“, upraviť nasledovne „Nevyčerpaný zostatok peňažných operácií vo výške 42.854,12 € bude prevedený do mimorozpočtového fondu Obce Vidiná Doplniť do záväzkov (pasíva) zostatok syntetického účtu 357-Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku, ktorého stav bol k 1.1.2014 692,97 € a k 31.12.2014 5.201,95 € Doplniť do záverečného účtu chýbajúce informácie, že obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

 

c) prevod zostatku finančných prostriedkov vo výške 42.854,12 Eur do mimorozpočtového fondu

 

C. POTVRDZUJE

a) financovanie schodku rozpočtu v sume 106.907,00 Eur z mimorozpočtového fondu

 

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 

 

Uznesenie č.  88

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4. Záverečný účet obce Vidiná za rok 2014, Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

poslanecký návrh poslanca Kumštrára  a to škodovú komisiu v zložení všetci poslanci za účasti hlavnej kontrolórky a ekonómky, ktorí prerokujú prekročenie rozpočtových položiek.

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015

                                                                                                                    

 Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  89

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

____________________________________________________________________________________

 

K bodu 5. Individuálna výročná správa Obce Vidiná za rok 2014

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

individuálnu výročnú správu Obce Vidiná za rok 2014

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015

 

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

 

    Uznesenie č.  90

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

____________________________________________________________________________________

 

K bodu 6. Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

právne zastupovanie Obce Vidiná Mgr. Petrom Sitarčíkom, Jókaiho 1, Lučenec v súdnom spore s Jozefom Kucejom ohľadne zaplatenia náhrady mzdy v sume 1.720,55 Eur s príslušenstvom.

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015

 

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

Uznesenie č.  91

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

____________________________________________________________________________________

 

K bodu 6. Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

prezentáciu bytového domu a parku

B. UKLADÁ

prizvať projektanta na zasadnutie obecného zastupiteľstva v januári 2016

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015

 

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

 

Uznesenie č.  92

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

__________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu o 7. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2015

 

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015

 

                                                                                                           Ing. Ján Šupica

                                                                                                              starosta obce

 

Uznesenie č.  93

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 29.10.2015

__________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. k. 2015/II-1

 

Vo Vidinej, dňa 05.11.2015

 

                                                                                                           Ing. Ján Šupica

                                                                                                              starosta obce

 

 

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 29. októbra 2015

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     0

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:                           Ing. Marián Jeleň, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská

Overovatelia zápisnice:        Emília Boltvanová, Bc. Anna Kropáčová

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

4. Záverečný účet obce Vidiná za rok 2014, Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky

    k 31.12.2014

5. Individuálna výročná správa Obce Vidiná za rok 2014

6. Rôzne

7. Interpelácia

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných poslancov a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Predstavil program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 84 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a určil overovateľov zápisnice.  

Uznesenie č. 85 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Jeleň, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Emília Boltvanová, Bc. Anna Kropáčová

 

 

3.  Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Ing. Ján Šupica – predstavil správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení, správa je súčasťou zápisnice.

Na rokovanie sa dostavil pán Miroslav Kumštár.

 

Uznesenie č. 86 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení

 

 

 

4. Záverečný účet obce Vidiná za rok 2014, Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2014

Ing. Ján Šupica – informoval, že materiál bol poslancom zaslaný v predstihu. Záverečný účet bol prerokovaný 11.06.2015, k uvedenému záverečnému účtu podala svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka.

Ing. Gabriela Fábiánová – zhrnula svoje stanovisko ako hlavná kontrolórka, stanovisko je súčasťou zápisnice. Rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný v sume 460.006 €, rozpočet bol niektorými zmenami, hlavne 5. zmenou nereálne navýšený skoro o 100 % na sumu 917 849 €, čo nie je v súlade s ods. 2 písm. c) § 14 zákona č. 583/2004, vysvetlila, že nemôžeme deliť výdavky, keď ešte nemáme príjmy. Skutočné plnenie bežných a kapitálových príjmov predstavuje 59,71 %, výdavky boli čerpané na 59,16 %, čo bolo dôsledkom nenaplnenia očakávaných príjmov. Vo výdavkovej časti rozpočtu  došlo k prekročeniu rozpočtu v rámci programu 4. Služby občanom a program 8. Kultúra. Doporučila obecnému zastupiteľstvu uložiť škodovej komisii prípadne inej komisii posúdiť, či bola obci spôsobená škoda, prípadne iné zavinenie. Na uvedené položky sa pozrela, najvýraznejšie prekročenie bolo z titulu uznesenia súdu a aj keď nebol krytý rozpočet a aj keď komisia posúdi, že bola spôsobená škoda, bude ťažké to vymôcť. K týmto veciam by sa môžeme venovať na zasadnutí komisie, môžeme prejsť každú spomenutú položku. Ak sa aj prekročí rozpočet a eventuálne sa tým zabráni vzniku väčšej škody, tak zavinenosť nie je. Bolo by vhodné posúdiť každé prekročenie samotne, lebo je potrebné skúmať, či sa tomu mohlo zabrániť, či to bolo nutné a či niekto niečo porušil, napr. aj zamestnanec. Podstatné v záverečnom účte je, že schodok predstavuje 106.907,00 €. Uvedený schodok bol v priebehu roka z mimorozpočtového fondu, to znamená nie z prebytku, nie zo získaných peňazí, ale z úspor minulých rokov. Nevyčerpaný zostatok finančných operácií vo výške 42.854,12 € má byť prevedený do mimorozpočtového fondu Obce Vidiná. Ďalej predstavila výhradu, kde posledná veta „Zostatok kladného výsledku hospodárenia vo výške 42.854,12 € bude prerozdelený do peňažných fondov Obce Vidiná“, je to na str.11 nezodpovedá skutočnosti, pretože sa nejedná o kladný výsledok hospodárenia, ale o nevyčerpaný zostatok peňažných operácií, ktorý musí byť vrátený do peňažného fondu obce, z ktorého bol pôvodne prevedený do rozpočtu obce. Ďalej uviedla, že v jej správe je uvedený aj majetok obce, kde pri finančných účtoch nastal výrazný medziročný pokles, čo by mohla byť prekážka pri čerpaní eurofondov, je tam zaznamenaný aj nárast krátkodobých záväzkov, čo súvisí so zmenou vo vedení samosprávy, hlavne odstupné a pod. Pozitívny je nárast dlhodobého hmotného majetku, kde nedopatrením bol zo záväzkov (pasíva) vynechaný zostatok syntetického účtu 357-Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku, ktorého stav bol k 1.1.2014 692,97 € a k 31.12.2014 5.201,95 €, obec neeviduje žiadny bankový úver. Ďalej uviedla, že obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu, táto informácia musí byť uvedená aj v záverečnom účte. Ďalej informovala, že o Záverečnom účte už raz zastupiteľstvo rokovalo a zobralo ho na vedomie, tak je už zbytočné to znovu zobrať na vedomie, toľko len k uzneseniu.

Ing. Ján Šupica – predstavil správu nezávislej audítorky, ktorá adresovala list obecnému zastupiteľstvu.

Ing. Gabriela Fábiánová vysvetlila, že správa audítora, ktorá ide do centrálneho registra je tá, ktorá je za titulnou stranou a podstatný je názor na poslednej strane. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vidiná k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.  Toto je dobrý audit, tento je zverejnený v celoštátnom registri. Ďalej sa audítorka vyjadrovala aj k Výročnej správe, kde podľa jej názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Vidiná k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia, ktorý sa skončil k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. To ale neznamená, že je bez malých chýb. Tu je potrebné upozorniť na hladinu významnosti. Ak audítorka zistí chyby a tie nedosahujú hladinu významnosti, tak ich nepíše do tejto správy, dá ich iba na vedomie, lebo ich treba odstrániť a to dala na vedomie prostredníctvom listu obecnému zastupiteľstvu. Nedostatky sú uvedené v tomto liste, list je súčasťou zápisnice. 

Uznesenie č. 87 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k  záverečnému účtu obce

b) správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky

 

B. SCHVAĽUJE

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenia s výhradami,

b) opatrenia na nápravu nedostatkov znení:

Vetu na str. 11 „Zostatok kladného výsledku hospodárenia vo výške 42.854,12 € bude prerozdelený do peňažných fondov Obce Vidiná“, upraviť nasledovne „Nevyčerpaný zostatok peňažných operácií vo výške 42.854,12 € bude prevedený do mimorozpočtového fondu Obce Vidiná Doplniť do záväzkov (pasíva) zostatok syntetického účtu 357-Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku, ktorého stav bol k 1.1.2014 692,97 € a k 31.12.2014 5.201,95 € Doplniť do záverečného účtu chýbajúce informácie, že obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

 

c) prevod zostatku finančných prostriedkov vo výške 42.854,12 Eur do mimorozpočtového fondu

 

C. POTVRDZUJE

a) financovanie schodku rozpočtu v sume 106.907,00 Eur z mimorozpočtového fondu

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska    

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

Miroslav Kumštár – predstavil poslanecký návrh, aby bola schválená škodová komisia, ktorá prešetrí prekročené položky v rozpočte, ako členov komisie navrhuje všetkých poslancov a prizvať aj hlavnú kontrolórku spolu s ekonómkou.

Uznesenie č. 88 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

poslanecký návrh poslanca Kumštrára  a to škodovú komisiu v zložení všetci poslanci za účasti hlavnej kontrolórky a ekonómky, ktorí prerokujú prekročenie rozpočtových položiek

Termín: do 10.12.2015

 

 

 

5. Individuálna výročná správa Obce Vidiná za rok 2014

Ing. Ján Šupica – vysvetlil rozdiel medzi individuálnou výročnou správou a záverečným účtom, nakoľko sú to podobné dokumenty. Rozdiel je hlavne v začiatkoch, vo výročnej správe sú na začiatku orgány obce, vízie a plány, preto sa robia dva dokumenty, pretože výročnú správu ukladá zákon o účtovníctve a je podkladom pre audítorku, rovnako sa nahráva do centrálneho registru.

Uznesenie č. 89 z z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

individuálnu výročnú správu Obce Vidiná za rok 2014

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska    

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

 

6. Rôzne

Ing. Ján Šupica informoval, že do konca roka bude musieť ešte zasadať inventarizačná komisia, pretože vyraďovanie nebolo dokončené, musíme prejsť položku po položke a zisťovať, ak sa niečo pokazilo, zmizlo  a pod., prečo sa to stalo.

Ďalej informoval, že z Okresného súdu Lučenec bola zaslaná žiadosť o vyjadrenie, nakoľko sme v súdnom spore s bývalým starostom pánom Kucejom ohľadne preplatenia zvyšnej časti dovolenky, kde sa do určenej lehoty máme vyjadriť. Následne sa zaujímal poslancov, či sa obec nechá zastupovať právnym zástupcom Mgr. Sitarčíkom, alebo sa bude obec zastupovať sama v súdnom spore. Uvedená záležitosť s ním bola konzultovaná už predtým, čiže pozná problematiku.

Miroslav Kumštár navrhol, či by nebolo vhodné škodovú komisiu urobiť skôr, aby sme mali možno nejaké veci ohľadne prekročenia rozpočtu, aby sme vedeli, kto bol za to zodpovedný. Teraz ideme do súdneho sporu ohľadne preplatenie dovolenky a rozpočet bol prekročený, niekto porušil svoje povinnosti.

Uznesenie č. 90 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

právne zastupovanie Obce Vidiná Mgr. Petrom Sitarčíkom, Jókaiho 1, Lučenec v súdnom spore s Jozefom Kucejom ohľadne zaplatenia náhrady mzdy v sume 1.720,55 Eur s príslušenstvom.

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska    

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

Ing. Ján Šupica – pripomenul, že ešte v auguste bola schválená možnosť uchádzať sa prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania o výstavbu bytového domu. Projektant to zhruba navrhol, je to štúdia. Predstavil vizualizáciu bytového domu. Teraz máme celý rok 2016 na to, aby sa tým zaoberali, pripravili stavebné povolenie. Uvedené predstavíme aj občanom, nech sa k tomu vyjadria. Bytovka by sa nachádzala v areály bývalej MŠ, tu je potrebné otvoriť územný plán obce.

Mgr. art. Miroslav Janšto – sa zaujímal, či sú to nízkoštandardné byty. Uvedená štúdia nerieši okolie.

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že sú to štandardné byty. Je možné prizvať projektanta na zasadnutie zastupiteľstva, predstavíme mu naše požiadavky, predstavy. Ďalej predstavil vizualizáciu parku pri tomto priestore, resp. evanjelickej modlitebni.

Uznesenie č. 91 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

prezentáciu bytového domu a parku

B. UKLADÁ

prizvať projektanta na zasadnutie obecného zastupiteľstva v januári 2016

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska    

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

Ing. Ján Šupica informoval, že sa bude pripravovať rozpočet na budúci rok, preto požiadal poslancov o navrhnutie priorít, pričom vyslovil presvedčenie, že sa budú priority pravdepodobne opakovať  a ak nie, nájdeme kompromis. Ďalej privítal pána Gábora, zástupcu dobrovoľných hasičov, ktorému poďakoval za odvodnenie požiarnej zbrojnice. Následne otvoril rozpravu ohľadne prác na požiarnej zbrojnici, či ideme do nej investovať, je potrebné opraviť strechu, ktorá zateká.

Tomáš Gábor vysvetlil, že teraz sú tam 2 miestnosti, v prípade, ak sa zbúra priečka vznikne 1 miestnosť na auto. Je potrebné zväčšiť bránu, teraz tam neprejde auto a a urobiť aj podkrovie, kde by bolo uskladnené oblečenie. Jedna celá strana je mokrá, stále je tam voda. Keď to obkopávali, tak zistili, že to nemá ani základy, je tam len platňa, je potrebné urobiť aj novú elektroinštaláciu, kanál tam vôbec nie je.

Mgr. art. Mirosla Janšto – doplnil, že aj situovanie nie je najšťastnejšie, problémový je výjazd zo zbrojnice hneď na hlavnú cestu, stoja tam aj autobusy. Preto dáva na zváženie, či do toho investovať, alebo hľadať inú alternatívu.

Vladimír Ragač predstavil svoju víziu  a to urobiť aj s vežou malú zbrojnicu pri pošte.

Miroslav Kumštár – doplnil, že tam je málo miesta a s tým priestorom uvažujeme pre oddychovú zónu, navrhol riešiť to na ihrisku, kde sa aj plánujú riešiť miestnosti pre hráčov a rozhodcov, touto cestou to spojiť.

Tomáš Gábor doplnil, že oficiálne Vidiná nemá dobrovoľnú hasičskú jednotku.

Ing. Ján Šupica upozornil, že ak už bude mať Vidiná oficiálnu hasičskú jednotku, tak sa zaväzujeme ju aj adekvátne vybaviť po materiálnej, technickej a inej stránke, výstroj zakúpiť. Vidiná je blízko Lučenca, aj to hrá pre Vidinú čo sa týka rýchlosti zásahu hasičov.

Tomáš Gábor vysvetlil, že Vidiná by išla do najslabšej kategórie a na to je potrebných 10.000 Eur.

Ing. Ján Šupica navrhol vidinským hasičom fungovať pod obcou ako dobrovoľní hasiči.

Miroslav Kumštár – vyjadril súhlas s fungovaním na princípe združenie resp. ako ochotníci, súťaží sa môžu zúčastňovať naďalej ako doteraz. Dostanú sa pod obec, vyčlenia sa na to peniaze a treba zvážiť, či sa chcú zúčastňovať dedinských súťaží, alebo už chodiť aj na celoštátne súťaže. Tam je potrebná už iná výstroj.

Ing. Ján Šupica navrhol fungovať ako doteraz, vybuduje sa členská základňa, pomaly sa obnoví aj technika a čas ukáže, zároveň sme požiadali Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru o techniku, keďže niečo vyraďujú.

František Antalič - podotkol, že súčasné priestory zbrojnice nevyhovujúce a nebezpečné.

Miroslav Kumštár súhlasí so zrušením budovy a navrhol priestor využiť ako trhovisko, je tam námestie a prístup.

Ing. Ján Šupica informoval o 7. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal, táto zmena je súčasťou zápisnice. Uvedené presuny v rozpočte nenavýšili výdavkovú časť rozpočtu, rozpočet ostal na schválnej úrovni. Ďalej informoval o plnení rozpočtu k 30.09.2015, aj táto správa je súčasťou zápisnice, obec hospodári v prebytku cca 80.000 Eur, ale z tejto sumy ubudne, chceme opravovať interiér Domu smútku a aj ostatné investičné akcie budú niečo stáť.

Miroslav Kumštár sa zaujímal, či tých 80.000 Eur je vrátene predtým spomínaných 40.000 Eur.

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že 80.000 Eur je ušetrených v tomto roku. Podali sme žiadosť na zateplenie kultúrneho domu, môžeme počítať, ak to prejde so spoluúčasťou. Je možnosť zobrať aj rozumne úver a peniaze preinvestovať v obci.

František Antalič navrhol začať riešiť multifunkčné ihrisko a šatne.

Uznesenie č. 92 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu o 7. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2015

 

Ing. Ján Šupica informoval, že sa pripravuje projektová dokumentácia ohľadne odvodňovacieho rigolu, životné prostredie to považuje za vodnú stavbu, takže k tomu je potrebné prispôsobiť aj dokumentáciu a všetky povolenia.

Ing. Gabriela Fábiánová informovala poslancov o tom, že vykonala kontrolu pokladne. Kontrolovala pokladňu za rok 2015, dala možnosť niečo podoplňovať, ale nebola riešená zastupiteľnosť pokladníčky počas PN, to sa už do budúcna vyriešilo. Ostala prekvapená, nakoľko čakala trochu promptnejší prístup, lebo doteraz nie je vo vnútornom predpise doplnený podpis Ing. Rubintovej, kontrola trvala vyše 2 mesiacov a nevie si to vysvetliť, prečo jej to nedala podpísať, keďže sedia spolu v kancelárii. Ďalej doplnila, že najväčšie úspory sa dosiahnu, keď sa zefektívni práca úradu, obec Vidiná má veľmi dobrý softvér, ktorý umožňuje veľa vecí automatizovať veľa agendy. Bola prekvapená, keď sa do pokladničného dokladu píše ručne účtovací predpis, hoci to ponúka informačný systém jednoduchým odklepnutím, ale nemala pocit, že by pokladníčka chcela vyhovieť tejto možnosti, hoci mala ekonomické vzdelanie. Ďalej informovala, že limit pokladne bol v hlavnej pokladni prekročený 8 krát, pokladníčka to zdôvodnila s tým, že sa blížil výplatný termín alebo pracovná vyťaženosť neumožňovala to odniesť do banky, tento limit je možné kedykoľvek zmeniť, zvýšiť a pod., lebo prekračovať stanovený limit sa nesmie.

František Antalič sa zaujímal aký je ten limit.

Ing. Gabriela Fábiánová informovala, že limit je 663,00 Eur pre obe pokladne. Ďalej sa zaoberala opodstatnenosťou 2 pokladní, keď je to jedna a tá istá osoba na jednom mieste, vraj je to uľahčenie práce, vhodné sú 2 pokladne v prípade, ak to robia dve osoby, alebo je veľký rad občanov, tak aby sa urýchlilo vybavovanie. Toto ale nie je porušenie zákona, je to len možnosť, ako zefektívniť činnosť úradu. Pri hlavnej pokladni sa tlačí hlavná kniha každý deň, s tým sa doteraz nestretla pri svojej praxi. Výsledkom je, že sa tlačí teda každý deň a na strane sú možno 4 zápisy, odporučila, aby sa tlačila raz mesačne, nakoľko teraz je to práce navyše, je potrebné prácu zefektívniť.  Pri pokladni dane a poplatky ju prekvapil pravý opak, lebo tam nebola pre zmenu vytlačená pokladničná kniha vôbec, v počítači bola, takže na požiadanie bola vytlačená, aj tu odporučila tlačiť raz mesačne a podpísať ju kompetentnými osobami. Pri tejto pokladni bol limit prekročený celkom v 27 prípadoch, raz dokonca o 100%. V prípade krádeže, ak by aj poistka bola, tak žiadna poisťovňa neplní škoda nad schválený pokladničný limit. V priebehu kontroly vyžiadala písomné stanovisko pokladníčky prečo boli prekročenia, v jej stanovisku bolo, že sa pomýlila aj hlavná kontrolórka a čo mohla, tak to akceptovala. Druhá strana nepotvrdila, že pre pracovnú vyťaženosť sa nedali peniaze odviesť do banky. Odporučila prijať opatrenia, správa z kontroly bola prerokovaná v trojici, štatutár, hlavná kontrolórka a pokladníčka, námietky podané neboli. Tieto zistenia boli podkladom pre prijatie opatrení. Správa spolu s navrhovanými opatrenia je súčasťou zápisnice.

Mgr. art. Miroslav Janšto sa zaujímal, nakoľko ľudia sa sťažovali na výber daní, či to má nejaký vplyv.

Ing. Gabriela Fábiánová vysvetlila, že daň sa vyrubuje rozhodnutím, ktoré sa má doručiť do vlastných rúk daňovníkovi, potom plynie presná lehota na odvolanie. Ak sa neodvolá, tak po 15 dňoch nadobúda právoplatnosť. Ak by daňovník nezaplatil, obec je povinná vymáhať.

Miroslav Kumštár doplnil otázku poslanca Janšta, problém bol, že rozhodnutia boli doručené neskoro občanom.

Ing. Gabriela Fábiánová vysvetlila, že tam nie je termín, obec môže vyrubovať daň aj spätne. Nie je tam termín napr. do marca. Ďalej poprosila, aby zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu z kontroly.

Ing. Ján Šupica doplnil, že vo Vidinej sú ľudia uvedomelí, chcú platiť čo najskôr, čo je pozitívum, tento rok bol trochu sklz pri výrube daní. Samozrejme, že ak príde občan a chce platiť dane, nemôžeme ho poslať preč, že jeho ulica bude vyrúbená vtedy a vtedy, v čo najväčšom množstve musíme občanom vyhovieť.

Uznesenie č. 93 z 11. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. k. 2015/II-1

 

Ing. Ján Šupica informoval, že pani Koristeková dala výpoveď, teraz jej plynie 2 mesačná výpovedná lehota, na základe tých skutočností príde k organizačným zmenám na obecnom úrade.

 

7. Interpelácia

Nikto z poslancov nemal interpeláciu.

 

8. Diskusia

Ing. Ján Šupica – požiadal prítomných, či má niekto príspevkov do diskusie. Nikto nemal príspevok.

 

9. Návrh na uznesenie

Ing. Marián Jeleň predstavil prijaté uznesenia z dnešného rokovania.

 

10. Záver

Ing. Ján Šupica poďakoval prítomných za účasť a za prednesené návrhy.

 

 

                                                                                                          Ing. Ján Šupica

                                                                                                           starosta obce

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

Emília Boltvanová:.............................................. Vo Vidinej dňa: .............

 

Bc. Anna Kropáčová: ...........................................Vo Vidinej dňa: ...........


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 29. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť