Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 2.9.2010

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 02.09.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 39/2010 zo dňa 02.09.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) program obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa: 03.09.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 40/2010 zo dňa 02.09.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Štefan Kocúr, Ing. Martina Predajnianská, Bc. Drahomíra Kuceková

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Legíňová

Vo Vidinej dňa: 03.09.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3. Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“- zmena uznesenia

Uznesenie č. 41/2010 zo dňa 02.09.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE ZMENU V NAVRHOVANOM UZNESENÍ

Uznesenie č. 38/2010 zo dňa 17.08.2010 nasledovne:

a) Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora /stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“ zo stavebného povolenia č. ŽP – 2010/00069 zo dňa 01.03.2010 vydaného Obvodným úradom životného prostredia Lučenci, v rozsahu vymedzenom v Čl. III. Zmluvy ako „ Kanalizácia obce Vidiná, II. etapa“ z Obce Vidiná na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 005 s týmito pripomienkami, ktoré trváme zapracovať do predmetnej zmluvy:1. vypustiť čl. III bod 2 v plnom znení2. doplniť v čl. IV bod 1) odstúpenie od zmluvy, kde je oprávnenosť odstúpenia od zmluvy aj pre Obec Vidiná

Uznesenie č. 42/2010 zo dňa 02.09.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

Obci zvolať najneskôr do 09.09.2010 mim. zastupiteľstvo za účasti právnych zástupcov obidvoch strán.

Vo Vidinej dňa: 03.09.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Zostavovatelia uznesení:

Štefan KocúrIng. Martina PredajnianskáBc. Drahomíra Kuceková


dochádzka

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

PRÍTOMNÍ:

Ing. Želmíra Kolimárová

Ing. Martina Predajnianská

Štefan Kocúr

Bc. Drahomíra Kuceková

Ing. Mária Legíňová

Milan Šulek

OSPRAVEDLNENÍ:

Ing. Mária Veliká

Ing. Milan Černok

NEOSPRAVEDLNENÍ:

Mgr. Martina Kamenská


zápisnica

Zápisnicazo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 02.09.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Mária Veliká, Ing. Milan Černok

Neospravedlnení: Mgr. Martina Kamenská

Návrhová komisia: Štefan Kocúr, Ing. Martina Predajnianská, Bc. Drahomíra Kuceková

Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Legíňová, Ing. Želmíra Kolimárová

Program: 1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice3) Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“ – zmena uznesenia4) Návrh na uznesenie, uznesenie5) Záver

1. Otvorenie

Starosta prítomných privítal na zasadnutí a prečítal program. Následne sa zaujímal o pripomienky k navrhovanému programu. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 39/2010.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Po hlasovaní pristúpil starosta k ďalšiemu bodu programu a to voľbe návrhovej komisie a určeniu overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Predajnianskú, Kocúra, Bc. Kucekovú. Ďalej sa starosta zaujímal sa o iný návrh. Nikto nemal iný návrh, starosta dal hlasovať za návrh, aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení.

Hlasovanie

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 40/2010.

Ako overovateľov zápisnice určil starosta Ing. Legíňovú a Ing. Kolimárovú.

3. Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „Kanalizácia obce Vidiná“ – zmena uznesenia

Starosta pripomenul, že v tento deň sa zišli kvôli zmene uznesenia zo 17.08.2010. Zastupiteľstvo sa zišlo kvôli schváleniu uznesenia potrebného ku schváleniu zmluvy medzi StVS a. s. a Obcou Vidiná o postúpení práv zo stavebného povolenia a zriadeniu bezodplatného bremena na prečerpávacie stanice, táto časť uznesenia prešla bez pripomienok. V časti a) prvého bodu uznesenia boli pripomienky. Tieto pripomienky mala dať zapracovať do zmluvy právnikom Ing. Veliká. Prvá pripomienka v čl. 3 bod 2, pod bod 2.1 písm. e) znášať náklady na práce naviac prvej etape obec Vidiná a v druhej etape Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. tak táto pripomienka bola akceptovaná zo strany Vodárenskej spoločnosti takým spôsobom, že tento bod je možné vypustiť zo zmluvy. Starosta upresnil, že v novom návrhu už tento bod nie je, ale stará zmluva je k dispozícii na porovnanie. Zastupiteľstvo chcelo tento bod upraviť, ale nakoľko tento bod je vypustený, je potrebné zmeniť uznesenie. Ing. Predajnianská vysvetlila, že touto pripomienkou chceli rozdeliť, aby si každý zodpovedal za svoje. Starosta odcitoval spomínaný bod z prvého návrhu zmluvy a pripomenul aj doplnenie, ktoré schválilo zastupiteľstvo na minulom zasadnutí. Ing. Kolimárová informovala, že ak v projektovej dokumentácii nebudú práce naviac zachytené, tak vzniknú práce naviac a tieto práce naviac, kto ich bude znášať, teda nie v projektovej dokumentácii, ale pri realizácii. To znamená, že sa bude kopať podľa projektovej dokumentácie do 2 m, ale bude tam niečo, to znamená, že projekt nespĺňa účel a bude sa kopať do 3 m a tie práce naviac bude znášať niekto. Ďalej Ing. Kolimárová spresnila, že v pripomienkach chceli, aby sa v I. etape znášala náklady obec. Podľa tejto zmluvy by obec znášala aj náklady naviac v II. etape. Nakoľko oni dostanú na to dotáciu a budú sa môcť s dodávateľom dohodnúť, lebo my sa tam už nebudeme vedieť dohodnúť, v I. etape si znáša náklady obec a v II. etape práce naviac budú znášať oni. Starosta informoval o stanovisku z StVS a. s., v ktorom sa hovorí, že akceptovali pripomienku obecného zastupiteľstva v čl. 3 bod 2 pod bodom 2.1. písm. e) tak, že tento bod z návrhu zmluvy vypustili. Ing. Kolimárová upozornila, že obec ako investor bude znášať tieto náklady naviac. Starostu pripomenul, že my sme investor iba I. etapy, na II. etapu prepúšťame práva. Ing. Legíňová sa zaujímala, na koho je vydané stavebné povolenie. Starosta informoval, že na obec Vidinú a práve preto postupujeme práva zo stavebného povolenia. Ing. Legíňová sa zaujímala o názor právničky k vypusteniu tohto bodu, ktorá mala návrh zmluvy preštudovať. Starosta informoval, že podľa jej názoru je to v poriadku. Starosta pripomenul, že do tejto výzvy môžu isť aj obce, ale obec Vidiná nemá na to finančné prostriedky a preto podáva žiadosť StVS a. s. Banská Bystrica, oni zaplatia aj DPH a aj 5 % spolufinancovania, stávajú sa investorom. Ďalej informoval o akceptovaní druhej pripomienky Obecného zastupiteľstva v čl. 4 bod 1 tak, že právo na odstúpenie od zmluvy majú obidve zmluvné strany. Ďalej bola pripomienka, že po ukončení celej stavby kanalizácie obce Vidiná (I a II. etapa) prevezme prevádzkovanie celej stavby StVS a.s .Banská Bystrica. Táto pripomienka nemohla byť akceptovaná z toho dôvodu, že ani my nemôžme I. etapu dať bez súťaže do prevádzkovania StVS a. s. Aj na I. a II etapu bude musieť byť vypísaná súťaž. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či aj na II. etapu, keď investorom sú vodárne. Podľa jej názoru, ak si tam investujú peniaze, tak je nepochopiteľné, aby sa robila súťaž na prevádzkovateľa. Starosta vysvetlil, že ak to chcú mať vodárne ako oprávnený náklad, tak áno. Ing. Kolimárová chápe, že obec musí nájsť prevádzkovateľa súťažou, nakoľko nie je v jej možnostiach prevádzkovanie, ale čo sa týka II. etapy, keď si zainvestujú svoje peniaze, tak aby prevádzkoval ich kanalizáciu niekto iný. Starosta informoval, že teoreticky je to možné, rozprával sa s JUDr. Gerhartovou, právničkou zo StVS a.s. Ing. Kolimárová oponovala, že aj ona sa informovala s tým, že oni ako vlastník kanalizácie, tým pádom si ju budú prevádzkovať, lebo majú na to právo a nebudú vypisovať súťaž, nakoľko im to z ničoho nevyplýva, budú si spravovať vlastný majetok a tým pádom, že budú prevádzkovať aj tú časť kanalizácie, ktorá im nepatrí, ale spolu neoddeliteľne súvisí, tak ani obec Vidiná nemusí vyhlasovať súťaž. Dokonca je možné, že obec Vidiná by urobila výnimku tým, že prehlási, že táto stavba nemôže, je nezlučiteľná s druhou stavbou, ktorú nemá vo vlastníctve a tým pádom ju môže bez súťaže prevádzkovať tá spoločnosť, ktorá si prevádzkuje tú svoju neoddeliteľnú časť. Starosta upozornil, že si nevie vysvetliť, prečo mu to JUDr. Gerhártová takto povedala, oni od nás nemôžu zobrať ani I. etapu. Starosta pripomenul, že táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou projektu a tam sa potom uvidí, či je to akceptovateľné alebo nie. Ing. Kolimárová upozornila, že oni sa touto zmluvou môžu v plnom rozsahu riadiť. Kocúr nevidí tiež v tom logiku, že oni ako investor by si nemohli spravovať vlastný majetok. Starosta upozornil, že toto robí Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a prevádzkovať ju bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a to sú dve oddelené firmy. Kocúr sa zaujímal, či teda mi bude robiť súťaž na prvú etapu a oni na druhú. Starosta doplnil, že táto zmluva rieši postúpenie práv zo stavebného povolenia na realizáciu, prevádzkovanie je iná vec. Ing. Kolimárova navrhla podmienku, aby vodárenská spoločnosť robila jednu súťaž na celú akciu. Ing. Predajnianská pripomenula, že oni spomínali v prvej zmluve, že budú prevádzkovať II. etapu a preto bola zapracovaná táto pripomienka. Ing. Legíňová informovala, že prevádzkovanie sa tam nespomína a bolo to len v pripomienkach, v ktorých obec Vidiná chce, aby sa I. a II. etapa prevádzkovala StVS a.s. Kocúr prečítal čl. III bod j) kde sa podľa neho uvádza aj prevádzkovanie kanalizácie StVS a.s. Ing. Kolimárová zdôraznila, že nemôžu dať do zmluvy prevádzkovanie, keď má teda byť súťaž, to nemôžu ešte vedieť. Kocúr sa zaujímal, čo to teda pre nás znamená. Ing. Kolimárová vysvetlila, že StVS a.s. nie sú povinný prevziať našu I. etapu a ak áno tak pre nás veľmi nevýhodných podmienok. Starosta pripomenul, že keď mi vypíšeme súťaž, tak StVS a.s. nie sú jediný. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo v prípade ak I. etapu bude prevádzkovať jeden a II. etapu druhý. Ing. Predajnianská zdôraznila, aby nedošlo k situácii, že sa oni dvaja prevádzkovatelia dohodnú a cena vody bude vyššia ako v okolí Vidinej. Ing. Kolimárová upozornila, že sú tam aj prečerpávacie stanice a budú tam enormné náklady, pokiaľ sa mi nedohodneme teraz na prevádzkovaní, už ich nedonútime nijak. Ing. Predajnianská upozornila, že StVS a.s. si už v tejto zmluve ošetrujú prevádzkovanie a netreba zabúdať, že obec Vidiná je členom StVS a.s.. Starostu vysvetlil, že jemu bolo povedaná zo strany StVS a.s., že prevádzkovanie nemôže byť bez súťaže a obec Vidiná je stále akcionárom. Ing. Kolimárová informovala, že zo skúseností viacerých obcí, tak s prevádzkovaním StVS a.s sú problémy. Ďalej pripomenula podmienku, že obec Vidiná musí načas dokončiť I. etapu v opačnom prípade bude obec znášať celé ich náklady, budeme tvrdo zaviazaní. Ing. Legíňová sa zaujímala o názor našej právničky ohľadne výšky penále. Starosta informoval, že musí byť dojednaná cena. Ing. Legíňová pripomenula, že to je celý rozpočtový náklad. Kocúr uviedol, že to je pokuta a plus oprávnené náklady. Ing. Legíňová pripomenula, že práve preto bola oslovená právnička, aby určila napr. podľa občianskeho zákonníka penále. Bc. Kuceková doplnila, že preto bolo v pripomienke zakotvené vzájomnou dohodou. Starosta informoval o stanovisku StVS a.s. k tejto pripomienke, že táto formulácia je neurčitá. Ing. Kolimárová vysvetlila, že tou dohodou sa rozumelo, aby sa Ing. Veliká poradila s právničkou o výške dohody. Starosta sa vyjadril, že nevidí nejaký vážny dôvod, ktorý by mohol narušiť realizáciu I. etapy. Kocúr navrhol, aby sme sa istili s dodávateľom stavby, že ak neodovzdá načas stavbu, tak to zaplatí on. Ing. Kolimárová pripomenula, že toto nie je uvedené v súťažných podmienkach. Ing. Legíňová navrhla, aby v pondelok prišla právnička. Ing. Kolimárová upozornila, že po odsúhlasení dotácie už asi nebude chcieť niekto túto zmluvu meniť. Starosta doplnil, že my môžeme od zmluvy predsa odstúpiť. Ing. Kolimárová upozornila, že len v prípade, ak nebude priznaná dotácia. Ing. Legíňová je názoru, že podľa nejakého zákona musia byť určité penále, ale nie celý náklad. Ing. Predajnianská upozornila, že sa tu hovorí o prevádzkovaní II. etapy a preto bola pripomienka, nech prevádzkujú celú stavbu. Starostu argumentoval, že to musí ísť súťažou. Ing. Predajnianská upozornila, že v bod j) sa uvádza prevádzkovanie II. etapy zo strany StVS a.s. Starosta pripomenul, že on prečítal návrh zmluvy a dnešné Obecné zastupiteľstvo sa zišlo k zmene uznesenia. Kocúr povedal, že o tom diskutujú. Bc. Kuceková pripomenula, že tam malo byť nejaké číslo. Kocúr zdôraznil, že okrem pokuty budeme musieť zaplatiť aj oprávnené náklady. Ing. Kolimárová sa zaujímal o celkový rozpočet II. etapy. Starosta informoval, že v Sk je to 150 000 000 mil. Kocúr zdôraznil, že to je strašne veľa peňazí. Ing. Kolimárová vysvetlila, že seriózny právnik nemôže povedať, že táto zmluva je v poriadku. Starosta sa zaujímal o návrhy poslancov. Ing. Legíňová navrhla, aby sa zvolalo ešte raz zastupiteľstvo. Bc. Kuceková navrhla, aby právnička navrhla nejakú konkrétnu výšku pokuty. Starosta sa zaujímal, či sa môžu poslanci dostaviť aj doobedu, zavolá JUDr. Gerhartovú a JUDr. Kožiakovú. Kocúr pripomenul, že to potom už nebude v našich rukách, treba to poriadne ošetriť. Starosta dal hlasovať za pripravený návrh zmeny uznesenia 38/2010 v navrhovanom rozsahu. Ďalej ukladá obci zvolať do 09.09.2010 mimoriadne zastupiteľstvo za účasti právnych zástupcov obidvoch strán. Bc. Kuceková prečítala návrhy uznesení.

Hlasovanie

ZA - 0 PROTI - Kocúr, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek,ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 41/2010.

Hlasovanie za zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva do 09.09.2010 za účasti právnych zástupcov obidvoch strán.

ZA - Kocúr, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 42/2010.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Mária Legíňová podpísané dňa:............................. podpis .................................

Ing. Želmíra Kolimárová podpísané dňa:............................. podpis .................................

Zapísal:

Ing. Ján Šupica podpis .................................

Vladimír Ragač, starosta obceVyvesené: 2. 9. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť