Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 29.3.2012

pozvánka

návrhy VZN

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 29.03.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor, Štefan Kocúr Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Ing. Milan Černok, Želmíra Báťková František Antalič Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej a Bc. Drahomíra Kuceková Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa stanovuje Povodňový  plán  záchranných  prác  obce Vidiná 5. Návrh na II. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 6. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov 7. Návrh zmeny Zmluvy o dielo č. 326/02/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 dodatkom č. 1/2012 8. Určenie platu starostu 9. Výber dodávateľa na dopravné značenie 10. Žiadosť o odkúpenie parcely – Ján Figa 11. Žiadosti o dotácie z rozpočtu Obce Vidiná – Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná a Športový klub Slovan Vidiná 12. Predaj parcely – ISPO spol. s.r.o. 13. Rôzne 14. Interpelácia 15. Diskusia 16. Návrh na uznesenie 17. Záver

1 Otvorenie Starosta – na začiatku prítomných privítal. Ďalej konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné, prítomní boli 7 poslanci. Predstavil program rokovania a navrhol doplniť za bodom č. 2 bod – Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení, ostané body sa posunuli. Uznesenie č.  33/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou – doplnenie bodu č. 3 Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola plnenia uznesení.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Černoka, Františka Antaliča a Želmíru Báťkovú a ako overovateľov zápisnice určil Kuceja Jozefa a Bc. Kucekovú.

Uznesenie č. 34/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Černok, František Antalič, Želmíra Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Jozef Kucej, Bc. Kuceková

Hlasovanie: ZA Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Antalič, Báťková, Ing. Černok

 

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení Ing. Predajniaská – predstavila správu o činnosti obecnej rady, správa je súčasťou zápisnice. Starosta – predstavil správu o kontrole plnenia uznesení. Následne odovzdal odpoveď na interpeláciu Bc. Kucekovej, ktorú aj predstavil. Uznesenie č. 35/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE Správu o činnosti obecnej rady.

4 Návrh VZN č. 1/2012, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vidiná Starosta – predstavil dôvodovú správu k návrhu VZN č. 1/2012. Kucej Peter – pripomenul, že jemu materiál neprišiel. Ing. Černok – informoval, že tiež nemá materiál, ale chyba bola možno na jeho strane. Starosta informoval, že materiál bol prerokovaný na obecnej rade, kde bola pripomienka, ktorá je zapracovaná v tomto návrhu. Zaujímal sa o ďalšie pripomienky,

Uznesenie č. 36/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE VZN č. 1/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná s pripomienkou:

- obecnej rady: upraviť článok 3 – zákaz predaja niektorých výrobkov v bode : živé zvieratá s výnimkou trhovým konzumných rýb a zvierat určených pre drobnochov, zákaz predaja sa nevzťahuje na propagačné podujatia a zvody zvierat organizovaných zväzmi a združeniami chovateľov

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

5 Návrh VZN č. 2/2012, ktorým sa stanovuje Povodňový plán záchranných prác obce Vidiná Starosta – obec má vypracovaný svoj povodňový plán, existuje povinnosť, aby si aj podnikatelia, ktorí sa nachádzajú v záplavovej oblasti vypracovali svoje povodňové plány, ktoré sú súčasťou povodňového plánu obce. Ďalej informoval, že obecná rada odporučila schváliť tento povodňový plán. Bc. Kuceková – sa zaujímala, či je vytvorená komisia Starosta – vysvetlil, že táto je určená v Povodňovom pláne obce, ktorý sa každý rok aktualizuje.

Uznesenie č. 37/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE VZN č. 2/2012 ktorým sa stanovuje Povodňový plán záchranných prác obce Vidiná

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

6 Návrh na II. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 Starosta – informoval, že návrh na II. zmenu bol prerokovaný v Ekonomickej komisii a aj na obecnej rade, na rokovaní obecnej rady bolo do návrhu dopracované, nakoľko sa zistilo, že chýba ešte jedna značka, preto obecná rada navrhla zapracovať  do tohto návrhu navýšenie ešte o jednu značku aj s príslušenstvom. Bc. Kuceková sa zaujímala, či sú tieto dopravné značky kvôli kanalizácii. Starosta vysvetlil, že tieto značky už nespĺňajú predpísané normy. Kucej Jozef – informoval, že v obci sú staré značky, treba ich nahradiť novými. Ing. Černok – predstavil návrh doplnenia textu uznesenia, v ktorom sa uvádza o aký počet sa jedná. Starosta následne vysvetlil aké značky je potrebné objednať. Ing. Černok – predstavil návrh na uznesenie

Uznesenie č. 38/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE

a)  Dôvodovú správu k Návrhu na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

II. SCHVAĽUJE

a)   2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012. Zmenou rozpočtu sa navyšuje rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 17.596,00  € na 808.052,00 €.

b) Použitie rozpočtovaných výdavkov  na podprograme 7.1. na 04.5.1 na zakúpenie dopravných značiek vo výške 1.065,00 € v nasledovnom množstve podľa uvedených typov: - P1 (C1) – daj prednosť v jazde 12 ks - P12 (E2A) – tvar križovatky 1 ks - stĺp klasický 11 ks - montážne sady 28 ks - Stop daj prednosť v jazde 1 ks

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

7 Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov Starosta – predstavil návrh zmluvy s firmou Accord s.r.o., kde obecná rada navrhla doplniť záverečné ustanovenia. Antalič – sa zaujímal o účel zmluvy, kde je uvedené, že miestnosť sa využíva v rámci nepodnikateľskej činnosti, nájomca je povinný užívať len na účel zmluvy, Ing. Kolimárová – informovala, že to sú len kancelárske priestory a je potrebné tam doplniť, počas výstavby kanalizácie. Čl. 3 účel zmluvy – na konci doplniť miestnosť využívať výlučne na kancelárske priestory.

Uznesenie č. 39/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I) SCHVAĽUJE

návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Accord s.r.o. s pripomienkou obecnej rady, a) v čl. IX Záverečné ustanovenia doplniť Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.

b) doplniť v čl. III – účel zmluvy „Miestnosť využívať výlučne na kancelárske priestory“

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

8 Návrh zmluvy o dielo č. 326/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 Starosta – informoval, že od firmy Mepos s.r.o. nám bol zaslaný dodatok k zmluve pre rok 2012, ktorý upravuje ceny za vývoz. Tento dodatok bol prejednávaný aj v Ekonomickej komisii, ktorá ho odporučila schváliť. Tento dodatok sa prejednával aj na obecnej rade, ktorá konštatovala, že dodatok nespĺňa zvýšenie len o mieru inflácie, poplatok bol zvýšený skoro o 7 percent. Týkalo sa to 110 L kuka sudov. Obecná rada  neodporučila tento návrh zmluvy schváliť. Ďalej informoval, že bol na rokovaní v Mepose, tento problém akceptovali a ceny upravili. Obecná rada sa zaoberala aj recyklačným fondom, v roku 2009 sme dodatkom poskytli 100 percent dotácie z tohto fondu firme Mepos, od tohto momentu neboli prijaté žiadne dodatky. Tento dodatok bol platný na dobu určitú a to do konca roku 2009. Firma Mepos informovala, že to nemôžu akceptovať, že nám budú preplácať finančné prostriedky z  recyklačného fondu, nakoľko zber separovaného zberu robia zadarmo, rovnako dotriedenie a aj likvidáciu. Vypracovali dnes nový dodatok, ktorý starosta predstavil a poslanci sa s ním oboznámili na zastupiteľstve. Ďalej informoval, že čiastka z recyklačného fondu je   ročne 700 až 800 €, ktorá prislúcha obci. Ing. Kolimárová – informovala, že v meste Lučenec si platia za všetko sami, je to skoro 3,5 násobne vyššie ako prídel z recyklačného fondu. Ďalej pripomenula, že nemáme zmluvne ošetrené 2 roky dozadu, kde nám nevrátili 50 percent z recyklačného fondu. Ing. Černok – navrhol vstúpiť s nimi do jednania. Antalič – navrhol nech dajú kontajnery pre obyvateľov zadarmo. Starosta – informoval, že bude o tom jednať s firmou MEPOS s.r.o. Ing. Kolimárová navrhla pripraviť samostatný bod budúceho rokovania, kde sa buď príjme uznesenie, že obec upúšťa od vymáhania, alebo požaduje kompenzáciu napr. v podobe kontajnerov. Bc. Kuceková poukázala na nezrovnalosť v návrhoch, kde v jednom je číslo zmluvy o dielo 326/20/2002 a v druhom je 326/02/2002. Starosta – základná zmluva má číslo 326/02/2002.

Uznesenie č. 40/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dielo č. 326/02/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 uzavretej medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s r.o. Lučenec, so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO 31595758, DIČ 2020465095, v nasledovnom znení: s pripomienkou u 110 L KUKA upraviť cenu v zmysle inflácie z 0,55 €/ks na 0,54 €/ks a v rámci tohto dodatku riešiť aj Recyklačný fond. Dodatok bude súčasťou prílohovej časti zápisnice z rokovania OZ.

Článok V. Cena sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude za ďalej uvedené časti diela poskytovať dohodnutú cenu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený meniť len v dôsledku rastu miery inflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo v prípade nárastu cien surovín, materiálov a iných vstupov. Cena za zneškodnenie odpadov je stanovená v zmysle Zmluvy o zneškodnení odpadov a dodatku č. 3 uzavretej s firmou Brantner Lučenec s.r.o., Lučenec. Za vykonanie zberu a odvozu ZKO č. 20 03 01 umiestneného v nádobách:        bez DPH   s DPH 110 l KUKA       0,54 €/ks   0,65 €/ks 120 l KUKA      0,57 €/ks   0,68 €/ks 240 l KUKA       0,70 €/ks   0,84 €/ks Vývoz VOK              36,17 €/ks            43,40 €/ks 1100 l BOBOR     4,99 €/ks   5,99 €/ks

Poplatok za uloženie odpadov sa bude uplatňovať podľa zákona č. 17/2004 Z.z. Táto zmena v zmysle tohto dodatku platí od 01.01.2012.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0 9 Určenie platu starostu Starosta – predstavil návrh uznesenia Nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 41/2012 zo dňa 29.03.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. URČUJE v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie mesačný plat starostu obce vo výške 1.557,00 Eur

 

Bc. Kuceková – navrhla, že keď je tu občan, aby sa presunula diskusia dopredu. Kamenská – predstavila svoju žiadosť o odkúpenie pozemku. Žiadosť podala jej dcéra. Prišli na problém pri spisovaní kúpnej zmluvy, že ona to musí podpísať s manželom, ktorý je v Írsku, tak sa zaujíma, či by sa to dalo zmeniť na z jej dcéry na ňu. Starosta – informoval, že na obec bol doručený prípis od prokurátora, kde pri kúpe nehnuteľností od obcí musia figurovať obaja manželia. Pri tejto zmene by sa celý cyklus odkupovania musel zopakovať, to znamená zverejnenie zámeru odpredať, samotný odpredaj. Ing. Kolimárová informovala, že ak jeden z nich nepredloží vysporiadaine bezpodielového spoluvlastníctva, tak v uznesení musia byť uvedený obaja. Ing. Šupica – navrhol, aby manžel splnomocnil manželku na tieto úkony. Kamenská – informovala, že teraz tam chce stavať múr, nie je to jej, nemôže na tom stavať. Kucej Jozef – navrhol nakresliť náčrt, oznámiť to obci a potom sa to vysporiada

 

10 Výber dodávateľa na dopravné značenie Starosta – informoval, že boli zaslané 3 cenové ponuky, ktoré predstavil. Týmito cenovými ponukami sa zaoberala  obecná rada, ktorá odporučila firmu ZARA – chránená dielňa, táto ponuka nebola najlacnejšia, ale po telefonickom rozhovore sa informoval, že najnižšia ponuka neobsahovala falce na značkách. Značky musia mať falc, budeme žiadať o certifikát. Najvyššiu cenovú ponuku predložila firma Mananger z Lučenca. Obecná rada odporučila firmu ZARA s.r.o., s podmienkou, keď dopravný inšpektorát odsúhlasí tieto značky. Starosta informoval, že bude od firmy ZARA s.r.o. žiadať certifikát.

Uznesenie č. 42/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE dodávateľa na dopravné značenie a príslušenstvo - firmu  ZARA – chránená dielňa, IČO: 41283961, Veľký Krtíš, ul. Železničná č. 846/12, s pripomienkou, že faktúra bude uhradená až po schválení značiek dopravným inšpektorátom

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

11 Žiadosť o odkúpenie parcely – Ján Figa Starosta – už to bolo prerokované na zastupiteľstve, kde bol schválený zámer odpredať pozemok. Následne starosta predstavil dôvodovú správu a zaujímal sa o pripomienky. Nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 43/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE

a) dôvodovú správu

II) SCHVAĽUJE a) podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 138  m2 podľa geometrického plánu č. 44198116-48/11 z 30.08.2011, vyhotoveného Ing. Martin Falťan – GEOMET, Hradište 120, 985 25 p. Uhorské, v nasledovnom rozsahu: Parcela na LV č. 5991 par. č. 936/2. druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 Parcela na LV č. 5991 par. č.  620/2, druh pozemku: záhrada o výmere 82  m2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to z dôvodu, že užívateľ parciel dobromyseľné užíva tieto parcely už od roku 1990 a parcely nemajú možnosť samostatného využitia, do vlastníctva Jána Figu rod. Figu, nar. 05.03.1952, trvale bytom Továrenská 25, 984 01 Lučenec, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 2,15 Eur za 1 m2, t.j. 296,70 Eur za 138 m2, slovom Dvestodeväťdesiatšesť Eur a Sedemdesiat Centov. Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

12 Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Vidiná – Miestny odbor Matice Slovenskej a Športový klub Slovan Vidiná

Starosta predstavil žiadosti, obecná rada odporučila schváliť žiadosti o dotácie, tieto boli predložené na rokovanie aj na Ekonomickej komisii.

Uznesenie č. 44/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. berie na vedomie

Správu o prejednávaných žiadostiach o dotáciu z rozpočtu obce

II. schvaľuje

a) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027477, so sídlom Vidiná, Exnárova 41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: Zájazd za kultúrnymi pamiatkami Slovenska, doplnenie technického vybavenia DFS Škorec a zabezpečenie osláv spojených s 20-tym výročím obnovenia miestneho odboru Matice Slovenskej a DFS Škorca vo výške 1.000,00 Eur, slovom Tisíc Eur.

b) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub Slovan Vidiná, IČO: 0035991437, so sídlom Vidiná, Športová č. 1, PSČ 985 59 na zabezpečenie účasti 2 mužstiev v majstrovskej súťaži OBFZ Lučenec vo futbale a l mužstvo v súťaži V. liga vo výške 4.000,00 Eur, slovom Štyritisíc Eur.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

13 Predaj parcely - ISPO s.r.o. Starosta informoval, že sa jedná sa o križovatku, bola predložená kúpna zmluva. Zmluvy boli zaslané v predstihu. Nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 45/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 2031  m2 podľa geometrického plánu č. 2365/09 z 21.12.2009, vyhotoveného firmou ISPO spol. s r.o. Slovenská 86, Prešov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to za účelom realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „I/50 Lučenec – križovatka Vidiná“, na ktorú bolo Obcou Vidiná vydané Územné rozhodnutie číslo 2010/00442 zo dňa 30.8.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2009, v nasledovnom rozsahu: Parcela na LV č. 5991 od KN E parc.č. 498/4, druh pozemku: ostatné plochy odčleňovaný diel GP 6  výmera dielu : 133 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 188/7 s výmerou  133 m2 druh pozemku: zast.pl. výmera prevádzaného dielu  6 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 133 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN E parc.č. 498/2, druh pozemku: ostatné plochy odčleňovaný diel GP 20 výmera dielu : 164 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 202/8 s výmerou  164 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  20 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 164 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 13 výmera dielu : 1217 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/8 s výmerou  1217 m2 druh pozemku: zast. plochy výmera prevádzaného dielu  13 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 1217 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 14 výmera dielu : 89 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/13 s výmerou  89 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  14 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 89 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 15 výmera dielu : 380 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/9 s výmerou  380 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  15 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 380 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/6, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 16 výmera dielu : 37 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/6 s výmerou  37 m2 druh pozemku: zast. plochy výmera prevádzaného dielu  16 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 37 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/6, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 17 výmera dielu : 11 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/12 s výmerou  11 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  17 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 11 m2

do vlastníctva SR - Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, za dohodnutú kúpnu cenu 16 369,86 € slovom šestnásťtisíctristošesťdesiatdeväť a 86/100 Eur, t.j. za všeobecnú hodnotu pozemkových nehnuteľností, ktorá bola zistená Znaleckým posudkom č. 25/2011 zo dňa 10.5.2011 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Jozefom Eliasom.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

14 Rôzne Starosta predstavil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2012. Nikto nemal pripomienky

Uznesenie č. 46/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta – predstavil správu bezpečnostného technika, ktorý zistil nedostatky na schodišti do kultúrneho domu, je tam termín odstrániť tieto nedostatky. Týmto sa taktiež zaoberala obecná rada, ktorá navrhla opraviť tieto nedostatky zatiaľ svojpomocne, kým sa neurobí komplexný rekonštrukcia. Kucej Jozef – pripomenul, že 7 rokov dozadu, bol tu tento problém, bol vypracovaný projekt na prekrytie, odporučil to riešiť podľa tohto projektu. Každý druhý rok to plátame. Treba hľadať riešenie, aby sa to kultúrne prekrylo. Nič nezískame, keď to budeme len takto plátať. Báťková – navrhla šetrenie a urobiť zvonček a ušetríme bezbariérovom vstupe.

Uznesenie č. 47/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE správu bezpečnostného technika ohľadne vstupných schodov do Kultúrneho domu vo Vidinej.

 

Starosta – informoval, že v rozpočte sú peniaze viazané, jedná sa o 3 veci na ihrisku a jeden prípad ja na miestnej komunikácii a ihrisko bude vysporiadané. Jedná sa o uvoľnenie finančných prostriedkov, predložil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov. Návrh uvoľnenia finančných prostriedkov na jednotlivé prípady je súčasťou zápisnice. Ing. Černok – sa zaujímal, či je to mzda pre pána Bárdoszyho alebo na vysporiadanie pozemkov, lebo za 4 LV je 900 € veľa. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či to bude 900 € každý mesiac. Starosta – informoval, že mesačná mzda bola zrušená, teraz je len za vysporiadanie na konkrétny prípad., tieto sumy sú v hrubom. Ing. Černok – zdá sa mu to drahé, keby sa to riešilo cez realitku, už to mohlo byť. Starosta  - informoval, že to boli prípady, ktoré by realitná kancelária nezobrala. Ing. Černok – informoval, že robíme prieskum trhu na značky a Bardoszymu to zadávame priamo. Starosta informoval, že sa bol v realitnej kancelárii informovať, kde mu povedali že 1000,00 € a záleží podľa zložitosti. Báťková – navrhla znížiť sumu o 10 %.

Uznesenie č. 48/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE použitie rozpočtových výdavkov na podprograme 13.1 na 01.1.1.6 na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo výške 810,00 € (Móricová, Haško, Pivarči, Hlivová)

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková,  Kucej Jozef, Ing. Predajnianská PROTI –   Ing. Černok ZDRŽAL SA -  Kucej Peter, Bc. Kuceková

 

Kucej Jozef – pozná situáciu, vie o čo sa jedná, sú to veľké peniaze, máme 3 parcely a môžeme využívať obecný majetok, na ihrisku sa nevieme pohnúť, lebo ideme po cudzom majetku. Aj ulica je z časti obecná a a z časti v osobnom vlastníctve, ak bude súhlasiť s cenou, tak je to v poriadku a ak to nezoberie, už to nedotiahne nikto do konca. Už sme na konci, nebudeme mať ani majetok a ani peniaze. Starosta pripomenul, že sa to začalo riešiť už v roku 2004. Kucej Jozef – treba s ním rokovať a ak bude súhlasiť, tak je dobre. Je potrebné to dotiahnuť do konca.

Uznesenie č. 49/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE návrh poslankyne Báťkovej – rokovať s p. Bárdoszym o výške odmeny na služby súvisiace s majetkoprávnym vysporiadaním (kúpa pozemkov).

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková,  Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Ing. Černok, Bc. Kuceková

 

Ing. Kolimárová– požiadala, aby jednak zamestnanci a aj poslanci dodržiaval § 5 rokovacieho poriadku, kde príprava sa začína podľa schváleného plánu zasadnutí a odporučila na II. polrok pripraviť návrh zasadnutí, materiály musia obsahovať od predkladateľa návrh uznesenia. Predkladateľ je povinný predložiť materiál so stanoviskom komisií. Zverejnenie všetkých materiálov na webovej stránke obce 3 dni pred zasadnutím. Či ich poslanec dostane, alebo nie, tam si ich môže nájsť. Rovnako sa zverejňuje aj pozvánka a s programom. Nariadenia a uznesenia podpisuje starosta do 10 dní od schválenia, starosta môže pozastaviť výkon uznesenia, ale predtým sa musí zvolať obecná rada. V prípade, že na vznesenú interpeláciu sa neodpovie priamo, musí odpovedať do 30 dní, zaslať aj odpoveď všetkým poslancom. Kontrola plnenia uznesení písomne predkladá rada, tak ako to bolo aj dnes. Všetky materiály z rokovania sa archivujú, ale aj k tomu príslušné materiály archivované. Ing. Černok – v súvislosti s týmto predložil návrh na uznesenie, pripraviť na plán zasadnutí na II. Polrok a rozporavoť materl., ktorý by mohla HK predložiť obci, aby sa RP doržiaval.

Uznesenie č. 50/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE návrh Ing. Černoka – do najbližšieho zastupiteľstva pripraviť plán zasadnutí na II. polrok 2012.

II.  UKLADÁ - obci postupovať pri spracovaní a príprave materiálov na rokovanie ObZ v súlade s ustanoveniami Rokovacieho poriadku ObZ vo Vidinej zo dňa 01.02.2011 - obci zverejňovať všetky materiály (okrem neverejných) na webovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli obce v lehote stanovenej platným Rokovacím poriadkom ObZ vo Vidinej zo dňa 01.02.2011 - obci Vidiná predkladať kontrolu plnenia uznesení ObZ a ObR na každom obecnom zastupiteľstve.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

15 Interpelácia

Kucej Jozef– konštatoval, že na predchádzajúcom zastupiteľstve žiadal, aby boli odstránené nezrovnalosti v Zásadách  hospodárenia s majetkom obce a v materiály pre komisiu na vybavovanie sťažností. Dnes si to pozrel a stále to tam figuruje. Zaujímal sa kedy zastupiteľstvo v roku 2011 schvaľovalo dodatok k rokovaciemu poriadku pre sťažnosti, kde sú mená prechádzajúcej komisie a mená novej komisie, nemalo sa to riešiť dodatkom, ale zmenou. Ďalej bol schválený dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom obce a na internete je zverejnená zmena. Na rokovaní Ekonomickej komisii riešili problém vyraďovacej komisie, v roku 2010 bola urobená inventarizácia, určite dielčie komisie navrhovali majetok na vyradenie. Nikto nevie, či je ten vyradení alebo nie. Ak existuje komisia, tak nech si plní svoju povinnosť a nech informuje zastupiteľstvo, alebo ak nie je, tak treba tú komisiu ustanoviť a dať jej termín. Starosta – po interpelácii to skontroloval, sú tam zverejnené aktuálne veci a požiadal p. Kuceja, aby sa zastavil na úrade a spolu to skontrolovali. Ing. Šupica – informoval, že Zásady hospodárenia s majetkom obce boli upravené v zmysle platného uznesenia a táto zmena je uvedená hneď v hlavičke týchto zásad a zaujímal sa, kedy bol dodatok zverejnený na pripomienkovanie. Prijaté uznesenie neriešilo dátumy zverejnenia, tak preto sa nemohli ani Zásady nakladania s majetkom obce meniť inak, len ako je uvedené v uznesení. Zásady neboli menené dodatkom, ale uznesením, nikto nepredložil pripravený návrh dodatku s dátumami zverejnia, s pripomienkami. Kucej Jozef – toto má pripraviť zamestnanec obce Starosta – vysvetlil, že materiál pripravuje predkladateľ a to môže byť aj poslanec, čo bol tento prípad. Kucej Jozef predložil návrh na uznesenie, kde bude uložené obci vypracovať dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom obce tak, ako boli schválené 30.03.2011 uznesením.

Uznesenie č. 51/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  UKLADÁ vypracovať dodatok Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce tak, ako boli schválené uzneseniami. Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Černok – pripomenul, že jedno uznesenie nebolo splnené, a uznesenie číslo 197/2011, kde zastupiteľstvo žiadalo pripraviť interný predpis odmeňovania zamestnancov. Ak to bolo uložené, tak sa to malo spraviť. Toto uznesenie nie je splnené. Na niektorom z posledných zastupiteľstiev žiadal, aby bolo predložené uznesenie o schválení kúpy malotraktora. Starosta – ohľadne interného predpisu podotkol, že to sú pracovnoprávne vzťahy o platových pomeroch, on sa riadi pri odmeňovaní zákonom a výškou schváleného rozpočtu.

Bc. Kuceková – sa zaujímala ohľadne zmluvy na areál MŠ, nevie s akou firmou, sú tam deti, boli tam ovocné stromy a bolo by vhodné prehodnotiť iné miesto. Ďalej sa zaujímala, ako majú riešenú elektrinu a vodu. Starosta vysvetlil, že to nie sú obecné pozemky, to nie je majetok obce, je to kataster Lučenca. Podľa projektu boli vypracované miesta na uloženie materiálu. Firma má vlastnú elektrickú prípojku, ktorá sa bude používať pri prečerpávacej stanici. Kucej J. – sa zaujímal, v roku 2004 sa delimitovali školy, sme dostali celý areál školy, areál je v časti rôznych katastroch. Preto požiadali o úpravu katastra, súhlas nebol daný. Teraz tvrdí, že je to cudzí majetok, na základe čoho sme rozdelili ten športový areál, na základe žiadosti súkromných vlastníkov alebo rozhodnutia. Na základe čoho sa to udialo. K tomu traktoru, on dostal odpoveď od pána starostu, že koncom roka 2008 schválilo zastupiteľstvo v rozpočte nákup malotraktora v hodnote 2000 €, on žiadal uznesenie, kto schválil lizingovú zmluvu, on žiada opäť, aby to mal predložené. Ing. Černok – predstavil návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 52/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  UKLADÁ predložiť do najbližšieho zasadnutia ObZ uznesenie o schválení lízingu o kúpe malotraktora – lízing na malotraktor.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta – vysvetlil, že v delimitačnom protokole neboli parcely delimitované do obce len areál základnej školy, bolo delimitované volejbalové ihrisko. On za to bojoval, chcel zmenu katastra. Bolo mu odôvodnené, že prečo by mali ukrivdiť vlastníkov parciel, prečo majú ísť do katastra dediny, keď sú v meste. Brána a pletivo boli preložené preto, nakoľko bol areál celý uzavretý a bolo tam ihrisko, tak sa  umožnilo občanom športovať v tom areály, ale v areály škôlky sa nesmie nikto zdržovať, venčiť psov. Tento areál je uzavretý, aby sa po uplynutí pracovnej doby tam nikto nepohyboval. Na tomto základe sa areál rozdelil pre verejnosť a aj pre potreby materskej škôlky. Kucej Jozef –pripomenul, že tam boli nasadené stromy, bol tam postavený skleník, čo sa s ním teraz stalo.

 

16 Diskusia

 

17 Návrh na uznesenie

Ing. Černok predstavil znenie uznesení.

18 Záver

Ing. Kolimárová informovala o tom, že Úrad vlády vypísal pre obce výzvu, kde sa obce môžu uchádzať o finančné prostriedky na odstránenie zlého stavu na svojom majetku, všetky potrebné veci k tomu prepošle. Báťková – informovala, že Kultúrna komisia sa dohodla, že bude poriadať 1. ročník vo varení guľášu. Koristeková informovala, že obec vypočítava sadzbu poplatku ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s odpadom, vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob. Občania si kuka sudy kupujú ešte raz, nakoľko je cena započítaná aj v poplatku. Starosta požiadal p. Koristekovú, aby vypracovala celý návrh úpravy.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 18.04.2012 Jozef Kucej     ........................................................

Vo Vidinej, dňa 24.04.2012 Bc. Drahomíra Kuceková  ........................................................ Zapísal: Ing. Šupica Vladimír Ragač               starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 29. 3. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť