Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 29.5.2012

pozvánka

Vladimír Ragač starosta obce Vidiná                                                                                                     Vo Vidinej, 25.05.2012

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2012 (utorok) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Zmluva o dielo - schválenie 4. Návrh na uznesenie 5. Záver

 

 

 

 

 

 


zápisnica

Z á p i s n i c a z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 29.05.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor, Ing.Milan Černok, Želmíra Báťková Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Bc. Drahomíra Kuceková, Jozef Kucej, František Antalič Overovatelia zápisnice: Peter Kucej, Ing. Martina Predajnianská Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Zmluva o dielo – schválenie 4. Návrh na uznesenie 5. Záver

1 Otvorenie Starosta – na začiatku prítomných privítal. Ďalej konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní boli 6 poslanci. Predstavil program rokovania, zaujímal sa o pripomienky. Ing. Predajnianská – navrhla doplniť program o plán zasadnutí zastupiteľstva a rady v roku 2012. Ing. Kolimárová pripomenula, že nikde nie je uvedené, že je dnes mimoriadne zastupiteľstvo. Starosta informoval, že 21.06.2012 bude ďalšie zastupiteľstvo, dovtedy sa pripraví návrh zasadnutí a tam sa o tom môže potom hlasovať. Kocúr pripomenul, že bod by mohol byť vtedy, keby to bolo už pripravené a dnes sa to iba schváli. Ing. Kolimárová pripomenula, že bol poslanecký návrh a nebolo o ňom hlasované. Kocúr pripomenul, že starosta sa opýtal, kto je za a nebol nikto. Ing. Predajnianská stiahla svoj poslanecký návrh. Bc. Kuceková –navrhla doplniť do programu interpeláciu.

Uznesenie č.  53/2012 zo dňa 29.05.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  NESCHVAĽUJE - poslanecký návrh Bc. Kucekovej – pridať bod programu interpelácia poslancov

Hlasovanie: ZA Antalič, Kucej Peter, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Kucej Jozef, Ing. Predajnianská, Kocúr

Starosta dal následne hlasovať za navrhnutý program z pozvánky.

Uznesenie č.  54/2012 zo dňa 29.05.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Hlasovanie: ZA Antalič, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Kucej Jozef, Ing. Predajnianská, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Starosta do návrhovej komisie navrhol Bc. Kucekovú, Jozefa Kuceja a pána Antaliča. Ako overovateľov zápisnice určil Kuceja Petra a Ing. Predajnianskú

Uznesenie č. 55/2012 zo dňa 29.05.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Kucej Jozef, Antalič

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Kucej Peter, Ing. Predajnianská

Hlasovanie: ZA Antalič, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Kucej Jozef

 

3 Zmluva o dielo - schválenie

Starosta vysvetlil, že táto zmluva o dielo pojednáva obnovu dažďovej kanalizácie, pripomenul, že na minulom zastupiteľstve boli schválené peňažné prostriedky na túto akciu. Predstavil zmeny v zmluve, kde z predmetu vypadla výstavba a bola nahradená obnovou, bola znížená aj cena diela. Táto zmluva bola prerokovaná aj s dodávateľom stavby, kde bol prítomný aj Kucej Jozef, ktorý zastupoval Komisiu výstavby. Táto zmluva bola prerokovaná na obecnej rade, ktorá sa konala 24.5.2012. Obecná rada odporučila schváliť tento návrh zmluvy. Zaujímal sa o pripomienky k tejto zmluve. Požiadal člena Komisie výstavby, aby sa vyjadril, nakoľko nedostal písomné vyjadrenie. Kucej Jozef – vysvetlil, že s dodávateľom bola o tom diskusia, bolo treba zmeniť názov diela a cenu, na vybudovanie by muselo byť stavebné povolenie. Obvodný úrad životného prostredia odporučil zmeniť to na obnovu, súbežne so splaškovou robili aj túto dažďovú kanalizáciu. Chodil to osobne pozerať, dielo je hotové, ten úsek je hotový aj s uličnými vpusťami, spĺňa to svoj účel. Predtým bola schvaľovaná cena, bolo to nad 10 000 € a vtedy je potrebné urobiť verejné obstaranie, preto sa cena znížila, takže cena sa neznížila, preto, že to urobili lacnejšie. Ing. Predajnianská – informovala, že bola akceptovaná pripomienka a do zmluvy bol dopracovaný článok, ktorý riešil zverejnenie zmluvy Bc. Kuceková – sa zaujímala, že v zmluve sa hovorí,  že objednávateľ poveruje dohľadom pracovníka. Zaujímala, kto bol ten pracovník. Starosta – vysvetlil, že on Kucej Jozef – keď sa táto zmluva písala, mal pripomienky k trvaniu zmluvy, kde bolo uvedené 5 mesiacov. Pre nás je táto zmluva bezpredmetná, dielo je už hotové a trvalo to 10 dní, rozprávame o tom, čo už máme za sebou, teraz sa už ťažko niečo zmení, zmluva je urobená v zmysle predpisov. Kým sme my urobili zmluvu, oni urobili dielo.

Uznesenie č. 56/2012 zo dňa 29.05.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE zmluvu o dielo č. 2012001 na stavbu – VIDINÁ – obnova dažďovej kanalizácie s firmou ACCORD stavebná kancelária s.r.o., Námestie SNP 12, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená Ing. Petrom Šestákom, IČO: 36020745, DIČ: 2020085936

Hlasovanie: ZA Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Bc. Kuceková

Starosta – pripomenul, že o tom rokovali, ako im to zníženie ceny vrátiť, padla pripomienka na obecnej rade, že by sa im odpustilo spätné nájomné.

4 Návrh na uznesenie Bc. Kuceková predstavila znenie uznesení.

 

5 Záver Ing. Kolimárová – pripomenula, ak obec zvoláva zastupiteľstvo, je potrebné uviesť, či sa jedná o mimoriadne alebo riadne, zatiaľ nebol na I. polrok schválený plán zasadnutí, aby sa vedelo, ktoré je riadne, ostatné sú mimoriadne. Kucej Jozef– pripomenul, že v návrhu na uznesenie bolo uložené obci vypracovať plán zasadnutí Ing. Kolimárová – požiadala, nakoľko má schválený plán kontrolnej činnosti, sprístupniť doklady k inventarizácii. Starosta – informoval, že vo štvrtok 31.05.2012 sa môže hlavná kontrolórka zastaviť na úrade. Ďalej informoval, že 07.06.2012. bude zasadať obecná rada a 21.06.2012 bude rokovanie obecného zastupiteľstva, kde bude predložený Záverečný účet obce Vidiná spolu aj so stanoviskom nezávislého audítora.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 05.06.2012 Peter Kucej      

Vo Vidinej, dňa Ing. Martina Predajnianská 30.05.2012

 

Zapísal: Ing. Šupica  


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 29. 5. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť