Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 29.5.2014

pozvánka

 

Jozef Kucej

starosta obce Vidiná

                                                                                                    Vo Vidinej, 23.05.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2014, ktoré sa uskutoční

dňa 29.05.2014 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti ŠK Slovan Vidiná
 5. Rekonštrukcia ulíc Športová a Riečna
 6. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014
 7. Zmena dodávateľa odberu elektrickej energie a plynu
 8. Príprava osláv „Dňa obce“
 9. Zmluva s firmou Globus s.r.o. – schválenie
 10. Interpelácia
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

 

 

 

     v. r.

           Jozef Kucej

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

.

 

 

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 29.05.2014

 

Prítomní:                          Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                  Ing. Černok, Báťková, Bútor, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Antalič,

                                      Ing. Ondrášik

Neospravedlnení:               0

Návrhová komisia:  

Overovatelia zápisnice:   

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti ŠK Slovan Vidiná
 5. Rekonštrukcia ulíc Športová a Riečna
 6. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014
 7. Zmena dodávateľa odberu elektrickej energie a plynu
 8. Príprava osláv „Dňa obce“
 9. Zmluva s firmou Globus s.r.o. – schválenie
 10. Interpelácia
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver  

  1       Otvorenie

Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní  2 poslanci a obecné zastupiteľstvo je neuznášaniaschopné. V zmysle zákona bude nové rokovanie zvolané do 14 dní.

 

 

 

                                                                                                          Jozef Kucej


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 29. 5. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť