Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 29.9.2011

pozvánka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c az 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 29.09.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Mgr. Michal Kmeť, Peter Kucej, Jozef Kucej, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Milan ČernokNeospravedlnení: 0

Program:1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Kontrola plnenia uznesení4. Návrh zmluvy o dielo – dodanie a osadenie dopravného značenia5. Rôzne6. Interpelácia7. Diskusia8. Návrh na uznesenie9. Záver

1 OtvorenieIng. Predajnianská otvorila v mene starostu zasadnutie a skonštatovala, že sú prítomní 4 poslanci, 5 poslanci sa ospravedlnili a obecné zastupiteľstvo je neuznášaniaschopné. Ďalej navrhla najbližší termín rokovania, a to 13.10.2011 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 29. 9. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť