Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 30.03.2017

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej 27.03.2017

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2017, ktoré sa uskutoční

dňa 30. marca 2017 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Návrh zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie materiál
  4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce materiál
  5. Žiadosti o predaj nehnuteľností materiál
  6. Schválenie kúpy nehnuteľnosti
  7. Rôzne
  8. Interpelácia
  9. Záver

 

 

 

    

    v. r. Ing. Ján Šupica

                                                                                                          starosta obce

 

Zápisnica

 

Uznesenia

 

Vyvesené: 27. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť