Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 31.1.2008

uznesenia

Uzneseniez 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,konaného dňa 31.01.2008K bodu: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisniceUznesenie č. 1/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Kuceková, p. Kocúr a p. Šulek.Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Správa o činnosti obecnej rady od posledného OZUznesenie č. 2/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady od posledného OZVo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: VZN o záväzných častiach územného plánu obce Vidiná – schválenieUznesenie č. 3/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje VZN č. 6/2008 o záväzných častiach územného plánu obce Vidiná v navrhovanom znení, z ktorého bola vypustená z Čl. 7 § 11 veta: „Územný plán centrálnej časti obce podľa spracovanej štúdie.“Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: VZN, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska – schválenieUznesenie č. 4/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje VZN č. 5/2008, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska v predkladanom znení..Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Voľby kontrolóra obce – schválenie termínuUznesenie č. 5/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Vidiná na 10.04.2008 podľa priloženého návrhu, ktorým sa určuje spôsob zverejnenia a priebehu volieb.Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007Uznesenie č. 6/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2007.Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Žiadosť o poskytnutie skladových priestorov v bývalej MŠUznesenie č. 7/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej súhlasí s prenájmom priestorov bývalej MŠ pre firmu VAMARK (p. Matuška) v zmysle platného VZN o prenájme nebytových priestorov.Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: Výkup pozemkov v areáli bývalej ZŠUznesenie č. 8/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej súhlasí so zistením majiteľov pozemkov v areáli MŠ a ich výmery.Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu: RôzneUznesenie č. 9/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej súhlasí so začatím jednania so spoločnosťou Božieho slova o predaní pozemkov pod miestne komunikácie v lokalite Priečne za 1,- Sk.Z: obecT: priebežneVo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 10/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej súhlasí s odmeňovaním členov redakčnej rady v zmysle platného platového poriadku tak ako komisie.Z: obecT: ihneďVo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 11/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá na základe záverov zo správy o kontrolnej činnosti za rok 2007 informovať OZ o zabezpečení splnenia restov v plnení uznesení za rok 2007.Z: OÚT: do nasledujúceho OZVo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 12/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá predložiť návrh na letný tábor pre deti.Z: obecT: do nasledujúceho OZVo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 13/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá zvolať mimoriadne obecné zastupiteľstvo k štúdii námestia. Pozvať aj občanov formou relácie v miestnom rozhlase.Z: obecT: do 29.02.2008Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 14/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá pripraviť dokumentáciu k rekonštrukcii chodníka a kanalizácie na Zvolenskej ulici.Z: obecT: do 30.06.2008Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 15/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá požiadať finančné prostriedky na projekt dokončenia kanalizácie na Zvolenskej ulici.Z: obecT: do 30.06.2008Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 16/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá zabezpečiť opílenie stromov zasahujúcich do elektrického vedenia.Z: obecT: do 31.03.2008Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 17/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá predložiť komisii pre verejný záujem výberové konanie na urnový háj, na chodník na Zvolenskej ulici aj s fakturáciu na kontrolu.Z: obecT: do 04.02.2008Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 18/2008 z 31.01.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá sledovať výzvy na získavanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ.Vo Vidinej 04. februára 2008 Vladimír Ragač starosta obceZostavovatelia uznesenia:Bc. Drahomíra KucekováŠtefan KocúrMilana Šulek


zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , ktoré sa konalo dňa : 31. januára 2008Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOverovatelia zápisnice: Ing. Legíňová, Mgr. KamenskáNávrhová komisia : Bc. Kuceková, Kocúr, ŠulekProgram : 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady od posledného OZ 4. VZN o záväzných častiach územného plánu obce Vidiná – schválenie 5. VZN, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska- schválenie 6. Voľby kontrolóra obce – schválenie termínu 7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007 8. Žiadosť o poskytnutie skladových priestorov v bývalej MŠ 9. Výkup pozemkov v areáli bývalej ZŠ 10. Rôzne 11. Interpelácia poslancov 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie – uznesenie 14. Záver K bodu – 1 - Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných starosta obce. Oboznámil s programom. p. Predajnianska mala pripomienku do programu dávať kontrolu uznesení. Nikto iný nemal pripomienku a program bol 8 hlasmi za schválený.K bodu – 2 – Voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisnice- do návrhovej komisie boli navrhnutí Bc.. Kuceková, p. Kocúr a p. Šulek . Táto bola 8 hlasmi za schválená- za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Legíňová a Mgr. Kamenská K bodu – 3 – Správa o činnosti obecnej rady od posledného OZ- správu predložil starosta obce K bodu – 4 – VZN o záväzných častiach územnému plánu obce Vidiná – schválenie- starosta oboznámil o opravách v týchto záväzných častiach územného plánu - p. Šulek mal dotaz na preložku cesty I/75 v čl. 8- p. Kocúr pripomienkoval čl. 7 § 11 , kde sa uvádza „ Územný plán centrálnej zóny obce podľa spracovanej štúdie , že zatiaľ nebola schválená žiadna štúdia , a preto navrhuje len podľa schválenej štúdie ÚPO, alebo vynechať celé- ďalej tiež navrhuje vypustiť v čl. 5 § 8 rozšírenie vodojemu - malá vodná nádrž na potoku Točnica – pozn. potok je vyschnutýViac pripomienok nebolo a VZN obce o záväzných častiach Územného plánu obce Vidiná s uvedenými pripomienkami 8 hlasmi za a 1 sa zdržal schválenéK bodu – 5 – VZN prevádzkový poriadok obce – pohrebiská- starosta oboznámil prečo dochádza k zmenám vo VZN, a to z dôvodu vybudovania urnového hája a určenia poplatkov za urnové miesta- materiál dostali poslanci vopred- nikto nemal pripomienky a hlasovaním bolo VZN o pohrebiskách 9 hlasmi za schválené K bodu – 6 – Voľby kontrolóra obce – schválenie termínu - starosta oboznámil OZ o končiacom funkčnom období kontrolórky obce a to dňom 31.4.2008- ďalej informoval o návrhu OR ( termínoch ) na zverejnenie termínu volieb a termínu podania prihlášok a taktiež predložil formulár prihlášky - Ing. Legíňová navrhuje doplniť vzdelanie na minim. úplné stredoškolské vzdelanie- termín volieb bol navrhnutý na 10.4.2008- „ podania prihlášok na termín do 27.3.2008- „ termín zverejnenia volieb a podania prihlášok do 29.2.2008- OZ na vrhlo tajné hlasovanie - hlasovaním za termíny vyhlásenia volieb , zverejnenia , podania prihlášok bolo 9 hlasov za schválené - za spôsob hlasovania – tajné bolo 8 hlasmi za a 1 proti schválené Bod – 7 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007- správa bola daná poslancom v materiáloch - pripomienky boli k nesplneným uzneseniam napr. neopravený drevený most, prebytočný majetok v MŠ – prebehla rozprava- OZ znovu navrhuje dať do uznesenia predkladať správy zadaných úloh- do budúceho OZ predložiť starosta riešenie ohľadne opravy dreveného mosta cez potok Kriváň K bodu – 8 – Žiadosť o prenájom skladových priestorov- starosta oboznámil so žiadosťou p. Matušku fi. Wamark o poskytnutie skladových priestorov ako sklad nábytku v bývalej MŠ - starosta navrhol , že by sa mohlo jednať o priestory v bývalej činkárni, ktorá skončila svoju činnosť- OZ hlasovaním 9 hlasmi za súhlasí s poskytnutím týchto navrhnutých priestorov uzatvorením nájomnej zmluvy podľa platného VZN obceK bodu – 9 – Výkup pozemkov v areály bývalej ZŠ - starosta informoval o ktoré časti sa jedná a aj to, že je potrebné zistiť vlastníkov a výmeru týchto pozemkov , a preto dáva poslancom na zváženie , či začať v tejto veci konať - OZ navrhuje zistiť presne o akú plochu sa jedná a súhlasí s vyhľadaním ( zistením ) vlastníkov týchto pozemkovK bodu – 10 – Rôzne 1.1. starosta informoval o návrhu spoločného programu s družobnou obcou na rok 2008 1.2. ďalej informoval s predbežným návrhom na letný tábor – OZ navrhuje do spol. zasadnutia predložiť preskúmané možnosti vo viacerých zariadeniach a počet detí navrhuje 10 1.3. fi. Ventural ohľadne veterných elektrární – p. Černok k tomuto vyjadril svoj názor a je zásadne proti tomu, aby bolo zaujaté súhlasné stanovisko , treba najprv pozisťovať bližšie informácie, spojiť sa so starostami okolitých obcí , ktorých sa to tiež týka , - p. Kocúr povedal tiež svoj názor a taktiež názor poniektorých občanov, ktorí už niečo o tomto vedia a tiež nezastávajú súhlasné stanovisko - OZ navrhuje k tomuto aj občanov, aby sa vyjadrili 1.4. štúdia rekonštrukcie námestia – starosta požiadal p. Kamenského , ktorí bol na OZ prítomní o predloženie prepracovanej štúdie po pripomienkach občanov - p. Kuceková mala pripomienku, že toto nebolo v programe zahrnuté a myslí si , že si to vyžaduje väčší priestor a navrhuje na to osobitné sedenie, aby sa mohli poslanci z novou štúdiou oboznámiť podrobne, nie len na rýchlo zbežne1.5. ponuka sčítacieho zariadenia na vývoz TKO – starosta oboznámil s ponukou - p. Kolimárová mala dotaz či sa urobil k tomuto aj nejaký prieskum - cenové ponuky ( aspoň cez internet ) - p. Veliká sa vyjadrila, že by to mala urobiť osoba oprávnená robiť verejné obstarávanie 1.6. starosta ďalej oboznámil o možnosti návštevy našej obce europoslancom Mikoláškom - OZ nemá námietky so zabezpečením tejto návštevy- ďalej informoval o fašiangovom sprievode, ktorý sa bude konať 2.2.2008 a bolo by dobré, keby sa ho poslanci, ktorí budú mať možnosť zúčastnili 1.7. starosta informoval o možnosti získania pozemkov pod MK pokračovanie Šmeralovejulici za symbolickú cenu- prebehla rozprava a OZ navrhuje vyvolať jednanie s vlastníkmi pozemkov ( cirkev ) K bodu – 11- Interpelácia poslancov p. Veliká sa vyjadrila ohľadne kanalizácie , že by sa mali rozpracovať určité etapy ( zdôvodnila prečo ) - p. Kolimárová doplnila , že je potrebné pozrieť či je platné stavebné povolenie, ak nie treba čím skôr vybaviť- ďalej navrhuje žiadať financie na projektovú dokumentáciu - p. kontrolórka navrhuje stavebnej komisii prizvať odborníkov , ktorí by posúdili čo je potrebné k zabezpečeniu potrebných dokumentov - p. Veliká prosí predsedov komisií do budúceho OZ predložiť správy o činnosti- p. Kamenská mala dotaz ohľadne vylúčenia kamiónovej dopravy cez obec – odpovedal starosta oboznámením odpovede, ktorú obdržal z BBSK a to , že je to možné len vybudovaním obchvatu obce ( prekládka cesty I./75 )- p. Kuceková sa opýtala na uloženú úlohu v minulom OZ za vývoz odpadu , kde bolo prijaté uznesenie posúdiť odborníkom do 15.1.2008 a toto nebolo splnené- na Oz bola prítomná p. Čemeričková občianka obce a zároveň pracovníčka Mestského úradu v Lučenci , ktorá má túto činnosť na starosti a podala vysvetlenie o rozporných častiach vo VUN obce Vidiná- p. Kuceková mala pripomienku k tomu, že boli roznosené letáky občanom o vývoze aj napriek tomu, že nebolo VZN prekonzultované s odborníkom a mala otázku priamo starostovi – vysvetliť dôvod nedodržania VZN, ktoré bolo termínované- p. Kolimárová navrhuje pozastavenie uzatvárania dohôd o vývoze odpadu a treba dať prekonzultovať VZN na Daňové riaditeľstvo do Banskej Bystrice ( osobne Koristeková) a potom zvolať mim. OZ- p. Šulek sa opýtal za MR či sa pripravuje nejaká rekonštrukcia, nakoľko MR je v zlom stave , nie sú už ani náhradné reproduktory - odpovedal pán starosta, že sa pripravuje rekonštrukcia , ale ak nie sú reproduktory , je potrebné ich zakúpiť- ďalej p. Šulek oboznámil, že v určitých miestach sú stromy, ktoré zasahujú do vedenia - navrhnuté zabezpečiť ich opílenie – osloviť elektrárne , alebo niekoho iného, kto to vykoná- p. Černok mal pripomienku, že pozvánky na OZ by bolo dobré doručiť skôr, nie dva dni pred konaním, to je krátka doba - p. Kocúr žiada predložiť komisii verejného záujmu dokumenty a faktúry ohľadne výberových konaní na práce, ktoré boli v obci vykonané za min. rok a to urnový háj a chodník na Zvolenskej ulici , a to do pondelka 4.2.2008- p. Kuceková informovala ohľadne seminára , ktorého sa zúčastnila spolu so sl. Kamenskou , kde boli informovaní aj ohľadne vyhodnotenia súťaže novín- p. Kocúr mal pripomienku , že na interpelácie nedať len odpovedal, ale v krátkosti kto a čo bolo odpovedané a bolo by dobré , aby poslanci predkladali interpelácie písomneK bodu – 12 - Diskusia - do diskusie sa neprihlásil nikto a tento bod bol ukončenýK bodu – 13 – Návrh na uznesenie - predložil p. Kocúr - v časti ukladá – sledovať výzvy na získavanie prostriedkov z európskych fondov , zo št. rozpočtu- po zapracovaní pripomienky bol návrh na uznesenie 8 hlasmi za schválenýK bodu – 14 - Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala:Mária PappováOverovatelia zápisnice:Ing. Mária LegiňováMgr. Martina Kamenská Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 31. 1. 2008

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť