Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 31.3.2011

pozvánka

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskuteční

31.03.2011 (štvrtok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 20135. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná - Miestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná - Športový klub Slovan Vidiná7. Kúpa pozemku na futbalovom ihrisku –Dušan Kotman8. Rokovacie poriadky komisií9. Rôzne 10. Interpelácia11. Diskusia12. Návrh na uznesenie13. Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

konaného dňa 31.03.2011

 

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 41/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE  

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s doplnenými bodmi: - určenie platu starostu a hlavného kontrolóra - prerokovanie VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 42/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Černok, Jozef Kucej, Pavol Bútor  

II. BERIE NA VEDOMIE  

overovateľov zápisnice: Bc. Drahomíra Kuceková, Peter Kucej

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

  

K bodu 3: Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 43/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. BERIE NA VEDOMIE  

- správu o činnosti obecnej rady - správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

K bodu 4: Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013

Uznesenie č. 44/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. NESCHVAĽUJE  

Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,- € na daný účel, s tým, že 5 000,- € viazať do času, kým sa nerozhodne inak.

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 45/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE

 

Cestná doprava – oprava výtlkov miestnych komunikácií navýšenie rozpočtu o 2 000,- €, presunutím úspory z položky 04.5.1. 635004

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 46/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a v základných školách odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 400,00 €, viazať len na nevyhnutné zastupovanie.

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 47/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov – oprava obloženia sokla na kultúrnom dome 300,00 €, ako aj spevnenie plochy za kultúrnym domom – prístup do kuchyne 250,00 €, údržba sály kultúrneho domu – brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu 300,00 € presunúť do položky údržba kultúrneho domu.

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 48/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. NESCHVAĽUJE  

v kapitole 08.2.0.9 633 006 zníženie nákladov na všeobecný materiál na organizovanie kultúrnych podujatí z 500,00 € na 150,00 €

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

  

Uznesenie č. 49/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.2.0.9 633 006 zníženie nákladov na všeobecný materiál na organizovanie kultúrnych podujatí z 500,00 € na 100,00 €

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

  Uznesenie č. 50/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.2.0.9 633 016 zníženie rozpočtu reprezentačné, občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 2000,00 € na 1000,00 €.

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

  Uznesenie č. 51/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.2.0.9 637 004 zníženie rozpočtu na všeobecné služby spojené s prevádzkou kultúrneho domu z 2000,00 € na 1000,00 €.

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

  Uznesenie č. 52/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. NESCHVAĽUJE  

v kapitole 08.6.0. 633 016 znížiť rozpočet reprezentačné, občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 1 500,00 € na 1 000,00 €. Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 53/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.6.0. 633 016 znížiť rozpočet reprezentačné, občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 1 500,00 € na 500,00 €. Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 54/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.6.0. 637 004 znížiť všeobecné služby spojené s organizovaním spoločenských akcií s obcou Egyházasdengeleg zo 740,00 € na 500,00 €. Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

  Uznesenie č. 55/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.2.0.5. presun 300,00 € z položky 633 009 na položku 633 006.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 56/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.1.0. 633 006 Rekreačné a športové služby 200,00 € s tým, že obec zakúpi všeobecný materiál pre bežnú údržbu.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 57/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 08.1.0. 642 001 Rekreačné a športové služby, dotácie organizáciám na podporu kultúrnych podujatí dotáciu vo výške 4 000,00 €, s tým, že dotácia bude poskytovaná a zúčtovaná štvrťročne a návrh zmluvy spracuje obecná rada.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

  Uznesenie č. 58/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 06.4.0 637 004 Verejné osvetlenie, všeobecné služby – práce na údržbu a opravu verejného osvetlenia zníženie z 2 410,00 € na 700,00 €

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 59/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 05.1.0 633 015 Nakladanie s odpadmi, benzín a olej do kosačky, krovinorezu, píly a malotraktoru na zabezpečenie zvozu bioodpadu zníženie zo 700,00 € na 300,00 €, po vyčerpaní a po odkontrolovaní výdavkov zo strany hlavného kontrolóra, následne podľa požiadavky obecné zastupiteľstvo presunie finančné prostriedky v rámci úpravy rozpočtu na rok 2011

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 60/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 05.2.0 637 004 zníženie zo 4 165,00 € na 4 165,00 €.

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 61/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

poslanecký návrh Ing. Predajnianskej, aby sa k bodu Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne vrátilo pred hlasovaním o rozpočte a aby sa teraz pokračovalo schvaľovaním nasledujúcich pripomienok.

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 62/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 05.2.0 637 004 stavebný dozor - čiastku 5 000,00 €, viazať do vykonania obstarávania služby stavebného dozora, do predloženia výsledkov obstarávania s návrhom zmluvy do obecného zastupiteľstva na schválenie a výberové konanie realizovať až po podpísaní zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 63/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

pre vytyčovacie práce rozpočet 500,00 €.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 64/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

presunúť 7 970,00 € do úspor  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 65/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 06.2.0. 633 006 materiál na obloženie studne v oddychovej zóne pri kultúrnom dome zníženie rozpočtu z 300,00 € na 100,00 €  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 66/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 06.2.0. 633 006 – záhradný domček pre deti v oddychovej zóne pri kultúrnom dome zníženie rozpočtu zo 690,00 € na 0,00 €.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 67/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 06.2.0. 633 006 – lavičky v oddychovej zóne pri kultúrnom dome zníženie rozpočtu z 350,00 € na 0,00 €.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 68/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 06.2.0 633 006 – všeobecný materiál na vybudovanie zábran pri futbalovom ihrisku 300,00 € viazať stanoviskom Komisie výstavby a životného prostredia.

 

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 69/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 10.2.0.2. 637 027 – Ďalšie sociálne služby – staroba odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – sociálny pracovník zníženie rozpočtu u 1 500,00 € na 1 200,00 €  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 70/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 01.1.1.6 632 003 – poštové a telekomunikačné služby rozpočet 5 300,00 €, ale čiastku 2 300,00 € viazať do času oslovenia dodávateľov internetu a predloženia návrhu ekonomickej komisii a do času uskutočnenia previerky tejto položky zo strany ekonomickej komisii.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 71/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 01.1.1.6 632 003 – všeobecný materiál, kancelárske potreby zníženie rozpočtu z 3 500,00 € na 2 000,00 €.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 72/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 01.1.1.6 633009 – knihy, časopisy a iná odborná literatúra zníženie rozpočtu z 3 600,00 € na 200,00 €  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 73/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 01.1.1.6 637 027 odmeny mimopracovného pomeru, majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností viazať sumu 1 470,00 €.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 74/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. NESCHVAĽUJE  

v kapitole 01.1.1.6 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru znížiť z 2 616,00 € na 1 500,00 €  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 75/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

v kapitole 01.1.1.6 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru znížiť z 2 616,00 € na 1 000,00 €  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 76/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. NESCHVAĽUJE  

Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,- € na daný účel, s tým, že 5 000,- € viazať do času, kým sa nerozhodne inak.  

Vo Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 77/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,- € na daný účel, s tým, že 10 000,- € viazať do riadneho verejného obstarávania  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 78/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

presun z položky 04.5.1.717 002 – rekonštrukcie sumu 27 641,00 € do úspor.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 79/2011 zo dňa 31.03.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 so schválenými pripomienkami  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 80/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. BERIE NA VEDOMIE  

správu o prejednávanej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

 

II. SCHVAĽUJE  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027 477, DIČ: 2021530236, so sídlom Vidiná, Exnárova 41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: Zájazd za kultúrnymi pamiatkami Slovenska – sever Slovenska, Terchovské dni, Valné zhromaždenie, prezentácia obce v rámci regiónu Novohrad a Gemer, Vianočný stôl, Vidinský jarmok a doplnenie technického vybavenia DFS Škorec vo výške 1 000,00 Eur, slovom Jedentisíc Eur bez pripomienok.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 81/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. BERIE NA VEDOMIE  

správu o prejednávanej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

 

II. SCHVAĽUJE  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub Slovan Vidiná, IČO: 35991437, DIČ: 0035991437, so sídlom Vidiná, Športová č. 1. 985 59 na organizovanie futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým zväzom v roku 2011 pre družstvo dospelých – I. trieda, družstvo dorast – I. trieda a družstvo žiaci – I. trieda vo výške 4 000,00 Eur, slovom Štyritisíc Eur.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 82/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. BERIE NA VEDOMIE  

správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – výkup parciel na futbalovom ihrisku  

II. SCHVAĽUJE  

kúpu nehnuteľností – pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od p. Dušana Kotmana,  zapísaného na: - LV č. 6167 ako parc. „E“ KN č. 484/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 233 m2 vedené v 1/2, t. j. 116,6 m2. za 1,66 Eur za 1 m2, t. j. 193,56 Eur za 116,2 m2, slovom Jednostodeväťdesiatri Eur a Päťdesiatšesť Centov.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 83/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. BERIE NA VEDOMIE  

správu Ing. Predajnianskej o rokovacom poriadku komisií

 

II. UKLADÁ  

do 30.06.2011 vypracovať štatút Vidinských novín.  

Zodpovedná: Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 84/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. UKLADÁ  

zapracovať závery stanoviska hlavného kontrolóra do návrhu rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 85/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. URČUJE  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. VII/2007 zo dňa 21.06.2007. ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce v rozsahu 5 hodín týždenne, t. j. 12,50 % pracovný úväzok, mesačný plat hlavného kontrolóra obce v roku 2011 vo výške 148/,13 Eur.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 86/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. URČUJE  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie mesačný plat starostu obce v roku 2011 vo výške 1.692,00 Eur.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 87/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

poslanecký návrh o zmene Zásad hospodárenia a nakladania a s majetkom obce.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 88/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. NESCHVAĽUJE  

zmenu limitov v paragrafoch: § 5 v bode 3 úprava z 3 500,00 € na 1 000,00 €. v § 5 bod 4 limit do 1 000,00 €, v § 5 bod 5 úprava sumy z 3 500,00 € na 1 000,00 €, § 6 bod 4 písm. d) z 3 500,00 € na 1 000,00 €, § 6 bod 10a) z 1 000,00 € na 300,00 €. §6 bod 10b) z 1 000,00 € na 300,00 €  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 89/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

zmenu limitov v paragrafoch: § 5 v bode 3 úprava z 3 500,00 € na 500,00 €. v § 5 bod 4 limit do 500,00 €, v § 5 bod 5 úprava sumy z 3 500,00 € na 500,00 €, § 6 bod 4 písm. d) z 3 500,00 € na 500,00 €, § 6 bod 10a) z 1 000,00 € na 300,00 €. §6 bod 10b) z 1 000,00 € na 300,00 €  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 90/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. BERIE NA VEDOMIE  

menovanie Ing. Predajnianskej za podpredsedu krízového štábu  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 91/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. BERIE NA VEDOMIE  

plán činnosti Klubu dôchodcov  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 92/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

nájomnú zmluvu na priestory vo vlastníctve obce s p. Dobiášovou, s podmienkou vyrovnania záväzkov voči obci. Výška nájmu – tak ako v minulom období.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 93/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. BERIE NA VEDOMIE  

informáciu starostu obce o zamestnaní nových zamestnancov pri využití nástrojov APTP.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 94/2011 zo dňa 30.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

účasť občana a pracovníka obecného úradu v redakčnej rade.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

Uznesenie č. 95/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. UKLADÁ  

do najbližšieho zastupiteľstva predložiť prerozdelené úspory rozpočtu na kapitálové výdavky, s tým, že každý poslanec predloží svoj návrh do 07.04.2011 na obecný úrad.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce  

Uznesenie č. 96/2011 zo dňa 31.03.2011  

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej  

I. SCHVAĽUJE  

Jozefa Kuceja za predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu.  

Vidinej dňa 31.03.2011

 

Vladimír Ragač, starosta obce

 

návrhová komisia v zložení:  

Ing. Milan Černok Jozef Kucej Pavol Bútor


zápisnica

Zápisnicazo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 31.03.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Želmíra Báťková

Neospravedlnení: Mgr. Michal Kmeť

Návrhová komisia: Ing. Milan Černok, Pavol Bútor, Jozef Kucej

Overovatelia zápisnice: Peter Kucej a Bc .Drahomíra Kuceková

Program:1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 20135. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná - Miestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná - Športový klub Slovan Vidiná7. Kúpa pozemku na futbalovom ihrisku –Dušan Kotman8. Rokovacie poriadky komisií9. Rôzne 10. Interpelácia11. Diskusia12. Návrh na uznesenie13. Záver

1 Otvorenie

Starosta na začiatku prítomných privítal na zasadnutí rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 6 poslancov, zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Predstavil navrhovaný program. Ďalej vysvetlil, že zo Štatistického úradu prišla výška priemernej mzdy v národnom hospodárstve, podľa nej sa vyvíja aj plat starostu a hlavného kontrolóra, z toho dôvodu starosta navrhol zapracovať do programu bod pod názvom určenie platu starostu a hlavného kontrolóra, ktorý navrhol zapracovať pod číslom 9, nasledujúce body sa posunuli.Ing. Černok – navrhol doplniť program rokovania o bod, ktorý by bol za bodom, ktorý doplnil starosta. Jedná sa o bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná, konkrétne prerokovanie materiálu.Starosta dal následne hlasovať za doplnený program.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 41/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Jozefa Kuceja, Pavla Bútora a Ing. Milana ČernokaNásledne sa zaujímal o iný návrh.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 42/2011

Starosta určil overovateľov zápisnice, Petra Kuceja a Bc. Drahomíru Kucekovú

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola uznesení

Starosta odovzdal slovo Ing. Predajnianskej, ktorá predstavila správu o činnosti obecnej rady. Táto správa je súčasťou zápisnice.Následne zhodnotil plnenie prijatých uznesení formou ukladá. Od začiatku roka bolo prijaté uznesenie formou ukladá, a to č. 17/2011 zo dňa 20.01.2011, kde bola uložená úloha do 28.01.2011 postúpiť list Krízovému štábu v Lučenci ohľadne neplnenia písomnej požiadavky spriechodnenia potoka. Tento list bol zaslaný v termíne Krízovému štábu a to p. Gotreichovi. Bližšie o tomto konaní bude starosta informovať v ďalšom bode. Ďalšie uznesenie bolo č. 28/2011 z 01.02.2011, kde bola povinnosť do 10.03.2011 zabezpečiť vypracovanie rokovacieho poriadku komisií s určením hlavných úloh komisie, táto úloha bola splnená. Ďalšie uznesenie bolo z minulého zastupiteľstva, kde bola povinnosť do troch týždňov zvolať zastupiteľstvo a pokračovať v schvaľovaní pripomienok k rozpočtu obce. Táto úloha bola splnené dnešným dňom, nakoľko sú presne 3 týždne od posledného zasadnutia.

Bolo prijaté uznesenie č. 43/2011

4 Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013

Starosta pripomenul, že týmto návrhom sa už zaoberala zastupiteľstvo na minulom rokovaní, boli prijaté určité pripomienky zo strany Ekonomickej komisii. Po návrhu na ukončenie rokovania ostali nejaké pripomienky, v uznesení bola úloha prerokovať tieto pripomienky v obecnej rade spolu s ekonomickou komisiou a predložiť na schválenie zastupiteľstvu. Starosta navrhol pokračovať v rokovaní o týchto pripomienkach.

a) Následne predstavil záver z obecnej rady, ktorá odporučila schváliť kapitálové výdavky, realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne v sume 10 000,- € s tým, že 5 000,- € bude viazaných do času, kým sa nerozhodne inak. Pripomenul, že boli predložené požadované doklady k tejto stavbe, bol doplnený návrh zmluvy o dielo. Ďalej informoval, že obecná rada odporučila ponechať sumu 10 000,- s tým, že 5 000,- sa bude viazať. Zaujímal sa o pripomienky. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 44/2011

Starosta vysvetlil, že táto pripomienka nebola schválená a nebude zapracovaná do návrhu rozpočtu, pôjde sa podľa návrhu rozpočtu.Ing. Predajnianská pripomenula záver z obecnej rady, ktorá odporučila schváliť sumu 10 000,- €, s tým, že 5 000,- € viazať .

b) Starosta predstavil záver z obecnej rady k pripomienke komisie, schváliť v kapitole 04.5.1. Cestná doprava (oprava výtlkov miestnych komunikácií) sumu 4 000,- € s posúdením miestnych komunikácií príslušnou komisiou a predložiť zo strany starostu zoradené ulice podľa priorít. Ďalej pripomenul, že aj v pôvodnom návrhu sa počítalo so sumou 4 000,- €, len obecná rada odporučila posúdenie komunikácii stavebnou komisiou pred začatím prác.Jozef Kucej mal pripomienku k tomuto bodu. Podľa jeho názoru je 4 000,-€ na opravu ciest málo. Na cintorín, na ktorý nemáme ani dobrý projekt, ideme dať 10 000,-€ a na opravu iba 4 000,- €, preto navrhol sumu aspoň 6 000,- €.Starosta pripomenul, že táto suma má byť len na opravu výtlkov po zime, rešpektuje návrh p. Kuceja. Ing. Rubintová informovala, že na minulom zastupiteľstve boli schválené 3 úspory vo výške 3 700,-€, ktoré nie sú zatiaľ nikde priradené.Ing. Predajnianská informovala, že na obecnej rade sa o tom rokovalo, záver bol, že sa dá vypracovať posudok a keď bude potrebné a budú peniaze v rozpočte sa daná položka na základe stanoviska komisie a starostu prehodnotí a suma bude navýšená.Ing. Rubintová informovala, že je potrebné, ak sa bude hlasovať o navýšení tejto položky, je potrebné hlasovať aj o tom, odkiaľ sa finančné prostriedky presunú. Starosta sa zaujímal o položky, na ktorých vznikli úspory.Ing. Rubintová informovala, že úspora 2 000,- € vznikla na položke rozvoj obcí všeobecné služby – geometrické plány. Starosta dal následne hlasovať za návrh J. Kuceja, aby sa rozpočet na položke 04.5.1. Cestná doprava navýšil o 2 000,-€, ktoré budú presunuté z položky 0620637004

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 45/2011

c) Starosta predstavil ďalšiu pripomienku, s ktorou sa zaoberala aj obecná rada, v kapitole 09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a v základných školách odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sumu 400,- €.Ing. Rubintová doplnila, že komisia navrhuje viazať len na nevyhnutné zastupovanie. Starosta sa zaujímal o pripomienky.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, PROTI 0ZDRŽAL SA Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 46/2011

d) Starosta informoval, že obecná rada sa zaoberala aj s nasledovnou pripomienkou a odporučila schváliť v kapitole 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov oprava obloženia sokla na kultúrnom dome 300,- €, spevnenie plochy za kultúrnym domom prístup do kuchyne 250,- € a 300,- € brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu presunúť do údržby kultúrneho domu. Následne sa zaujímal o pripomienky.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 47/2011

e) Starosta predstavil ďalšiu pripomienku, s ktorou sa zaoberala aj obecná rada, jedná sa o zníženie všeobecného materiálu na organizovanie kultúrnych podujatí z 500,-€ na 100,- €. Ďalej pripomenul, že táto suma sa mu javí ako nízka.Jozef Kucej – sa zaujímal, čo sa pod tým všeobecným materiálom rozumie. Starosta vysvetlil, že sa môže jednať o výzdobu, alebo keď sa organizujú kultúrne podujatia v kultúrnom dome, nejaké pomôcky. Jozef Kucej sa vyjadril, že sa mu tiež vidí nízka a navrhol ju navýšiť o 50,-€.Starosta pripomenul, že už na obecnej rade navrhoval vyššiu čiastku. Ing. Černok sa vyjadril, že už na rade bol dotaz, čo sa pod tým rozumie a bolo povedané, že lampióny, stužky, plastové poháre, preto tam nechali 100,-€, lebo táto forma výdavkov sa našla aj v ostatných položkách.Starosta dal následne hlasovať za pripomienku Jozefa Kuceja.

Hlasovanie:

ZA Kucej Jozef, Kucej Peter, PROTI 0ZDRŽAL SA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 48/2011

Starosta dal hlasovať za návrh obecnej rady, kde obecná rada navrhla schváliť zníženie z 500,-€ na 100,-€.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 49/2011

f) Starosta predstavil návrh - znížiť rozpočet reprezentačné – občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 2000,-€ na 1000,- €. Ďalej vysvetlil, že tu sa nakupujú rôzne ceny pre účastníkov podujatí. Zaujímal sa o iný návrh.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 50/2011

g) Starosta predstavil návrh znížiť rozpočet na všeobecné služby spojené s prevádzkou kultúrneho domu z 2 000,-€ na 1 000,- €. Obecná rada odporučila schváliť tento návrh.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 51/2011

Po hlasovaní sa dostavila Ing. Kolimárová, ktorá sa ospravedlnila za meškanie z dôvodu pracovných povinností.

h) Starosta predstavil návrh znížiť rozpočet na reprezentačné – občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 1 500,- € na 500,- €, táto položka sa týka spolupráce s obcou Egyházasdengeleg. Ďalej pripomenul, že spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Ich pohostinnosť, priateľstvo je vždy veľmi dobré a nechcel by, aby sme si nevedeli podobne uctiť my ich u nás. Aj napriek tomu, že obecná rada navrhla znížiť rozpočet na 500,- €, on je za 1 000,-€.J. Kucej sa vyjadril, že šetriť treba, ale je to určitá reprezentácia obce, družba existuje dlho, my sme sa nedokázali im vyrovnať v tom, čo pripravili. Tri naplánované stretnutia v tomto roku pripraviť za 500 € bude ťažké, teraz sa prikloní k starostovi, vie čo to obnáša. Ak chceme družbu naďalej robiť, tak tak, aby sme sa za to nehanbili.Ing. Kolimárová upozornila, že je potrebné hlasovať najskôr o návrhu z obecnej rady, ak ten neprejde, potom o návrhu starostu.Bc. Kuceková – pripomenula, že peňazí bolo aj viac a výsledok bol taký, ako povedal p. Kucej, peniaze to nespravia.

Hlasovanie: znížiť rozpočet na reprezentačné – občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 1 500,- € na 1 000,- €

ZA Bútor, Kucej Jozef, PROTI Ing. KolimárováZDRŽAL SA Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Peter, Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 52/2011

Hlasovanie: znížiť rozpočet na reprezentačné – občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 1 500,- € na 500,-€

ZA Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Peter, Bc. KucekováPROTI Bútor, Kucej JozefZDRŽAL SA Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 53/2011

i) Starosta informoval o návrhu - znížiť všeobecné služby spojené s organizovaním spoločenských akcií s obcou Egyházasdengeleg zo 740,- € na 500,- €. Ďalej vysvetlil, že tu je zahrnutá aj doprava detí na akcie – Farby jesene a Jarné bzučanie, Juniáles. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, , Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA Kucej Peter

Bolo prijaté uznesenie č. 54/2011

j) Starosta predstavil návrh a odporúčanie obecnej rady, ktorá v kapitole 08.2.0.5 Knižnice navrhla schváliť rozpočet 600,- €, s tým, že sa tento rozpočet rozdelí: 300,- € na nákup kníh a 300,- € všeobecný materiál. Tento materiál sa použije v tvorivých dielňach, ktoré sa konajú už aj teraz a budú sa konať aj pred Vianocami. Ing. Rubintová vysvetlila, že sa jedná o presun 300,- €z položky 08.20.5 - 633009 na položku 633006.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 55/2011

k) Starosta predstavil závery z obecnej rady, kde v kapitole 08.1.0. Rekreačné a športové služby, finančné prostriedky 200,- € schváliť s tým, že obec zakúpi všeobecný materiál pre bežnú údržbu. Ďalej vysvetlil, že je to určené pre futbalové ihrisko, nákup farby na namaľovanie zábradlia, bránok, opravy sietí za bránami, obecná rada odporučila schváliť. Ing. Rubintová pripomenula, že je to určené iba na údržbu majetku.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 56/2011

l) Starosta predstavil stanovisko obecnej rady k dotácii 4 000,- €. v kapitole 08.1.0. Rekreačné a športové služby, dotácie organizáciám na podporu kultúrnych podujatí 4 000,- € viazať finančné prostriedky do času vykonania kontroly čerpania finančných prostriedkov za roky 2008, 2009, 2010 hlavným kontrolórom obce v spolupráci s ekonomickou komisiou za účasti predsedu futbalového klubu ŠK SLOVAN Vidiná. Následne sa zaujímal, v akom je to štádiu.Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že sa stretli s p. Kucejom, v podstate určité veci si prešli, s tým, že navrhujú, aby sa to odsúhlasilo tak, ako bol pôvodný návrh, ale s tým, že by odporúčali, aby sa finančné prostriedky nedali všetky naraz. Jozef Kucej nadviazal a vysvetlil, že žiadali finančné prostriedky na rozvoj športu, tak, aby boli rozložené na celý rok, na pol rok 2 000,- a na druhý polrok 2 000,-€. Ďalej informoval, že na základe prípravy nasledujúceho ročníka všetky odmeny rozhodcov a všetkých činovníkov, ktorí sú financovaní pri organizovaní športového podujatia bude platiť oblastný futbalový zväz a športové kluby budú poskytovať len určitú finančnú čiastku. Ing. Rubintová sa zaujímala, ako sa zúčtuje dotácia, to je dosť podstatné, či po polroku alebo na konci, aby sa nestalo to, čo bolo minulý rok, že obec porušila zákon. Jozef Kucej – navrhol, že keď sa o tom dohodnú, tak by sa to zúčtovalo štvrťročne, pre klub je to čistejšia robota a bude v tom prehľad a ak by sa spravila chyba, tak je to možné odstrániť. Môže sa sťať, že v priebehu prvého štvrťroka nebude žiadny pohyb, lebo sa nehrajú zápasy, tak sa neplatia rozhodcovia, ale v druhom a treťom možno nebude tých 1 000,- € stačiť. Ing. Kolimárová navrhla, že to môžeme brať ako poslanecký návrh. Ing. Končošová informovala, že pozerala na internete zásady poskytovania dotácií pre tieto organizácie, možno je vhodné aktualizovať tie naše, tie sú z roku 2006.Ing. Šupica pripomenul, že na obecnej rade sa nedoriešil spôsob financovania rozhodcov a zatiaľ tu nebol predložený žiadny návrh, aby sme zúčtovávali dotáciu v zmysle zákona. Ing. Kolimárová navrhla v zmysle zmluvy vynechať, nebude na seba upozorňovať, že na platy nie, a na odmeny a honoráre áno, to čo je v zátvorke, vynecháme, lebo nesmie sa ani na to. Teraz majú správu finančnej kontroly.Jozef Kucej informoval, že v zmluve je napísané, že sa nemôžu platy, ale v zátvorke je, že odmeny rozhodcov. Gro finančných prostriedkov, ktoré dostávame aj z obce tvoria náklady na zabezpečenie štartovného 3 mužstiev, odmeny rozhodcov 3 mužstiev a nákup športového materiálu. Mimo toho, čo dostávame od obce, hľadáme sponzorov, ktorí nám zabezpečujú ďalšie náklady, ktoré my nemôže platiť, napr. trénera, hospodára, každú súpravu treba prať, treba to sušiť. Deti, dorastenci chodia v zime do telocvične, treba ich voziť. V súčasnej dobe prostredníctvom sponzora máme zabezpečených 1 500,-€, z tohto nebude možné vykryť náklady na rozhodcov. Tento sponzor nás zaviazal na čo môžeme použiť tieto peniaze, a to na údržbu ihriska a pod. Dostaneme sa do situácie, že nebude možné zaplatiť rozhodcov, nebude z čoho, z dotácie to nepôjde, zdroj príjmy športový klub nemá. Ak nezaplatíme rozhodcov, tak nás oblastný futbalový zväz vylúči. Ing. Rubintová navrhla riešiť rozpočet a zmluve venovať samostatný bod programu na ďalšom zastupiteľstve. Zároveň poprosila Ing. Kolimárovú o zaslanie správy z finančnej kontroly. Ďalej pripomenula, že v našom VZN je riešené, že dotácia je len doplnkový zdroj financovania, porušujeme vlastné VZN a zároveň zdôraznila, že nemôžeme navyšovať dlh obce dotáciou. Vysvetlila, že nie je proti futbalu, ale musíme robiť v zmysle zákona. Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby zostavila k tomuto bodu uznesenie. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či bude zmluva pred podpisom predložená aspoň rade. Ing. Predajnianská navrhla schváliť im dotáciu za podmienok – štvrťročne a zmluva bude riešená v ekonomickej komisii a v rade. Ing. Kolimárová navrhla, že stačí, keď bude návrh zmluvy riešený v obecnej rade. Ing. Predajnianská zhrnula návrh – schváliť dotáciu 4 000,-€ s tým, že vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne a návrh zmluvy spracuje obecná rada.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 57/2011

m) Starosta predstavil návrh v kapitole 06.4.0. Verejné osvetlenie znížiť rozpočet na 700,- € s tým, že od 01.04.2011 bude prehodnotená zmluva s p. Šulekom – navrhnúť inú formu spolupráce. Starosta informoval, že v pôvodnom návrhu bola sumy 2 410,-€, ktorý pokrývali náklady na údržbu verejného osvetlenia a drobných elektrických opráv v kultúrnom dome, v škôlke a pod. Návrh obecnej rady je znížiť túto položku na 700,-€ a padli návrhy, urobiť súťaž, zistiť ceny od iných, čo by vedeli túto službu zabezpečiť. Ing. Kolimárová doplnila, alebo jednať s p. Šulekom o inej forme spolupráce. Neboli vyslovene za to, aby sa urobili cenové ponuky. Chceli, aby paušál odzrkadľoval skutočne vykonané činnosti, aby sa prehodnotila forma zmluvy. Zároveň chceli, aby predložil doklad o spôsobilosti, nevidia problém v tom, aby naďalej vykonával tieto činnosti p. Šulek. Na základe toho čo videli v zmluve, kde mal iba verejné osvetlenie, sa im paušál zdal vysoký.Starosta vysvetlil, že v zmluve má zahrnuté aj iné činnosti. Ďalej zdôraznil, že v prípade, ak bude zmluva podpísaná, navrhovaná čiastka je málo. Ing. Rubintová informovala, že celých 2 410,-€ nejde iba na to, správca má 130,- € mesačne. Ďalej sú tu zahrnuté aj výdavky na vysokozdvižnú plošinu.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 58/2011

n) Starosta – informoval o návrhu v kapitole 05.1.0. Nakladanie s odpadmi (benzín a olej do kosačky, krovinorezu, píly a malotraktoru na zabezpečenie zvozu bioodpadu) znížiť rozpočet zo 700,- € na 300,- €, po vyčerpaní a po odkontrolovaní výdavkov zo strany hlavného kontrolóra v spolupráci s ekonomickou komisiou, následne podľa požiadavky obecné zastupiteľstvo presunie finančné prostriedky v rámci úpravy rozpočtu na rok 2011.Ing. Končošová informovala, že kontrolu už vykonala a o závere z nej informovala na rokovaní obecnej rady. Ing. Predajnianská informovala, že tu sa jednalo o to, aby bola vedená evidencia, ktorá sa už začala v tomto roku viesť s tým, že po vyčerpaní rozpočtu prebehne kontrola a je možnosť upraviť rozpočet.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 59/2011

o) Starosta informoval, že v kapitole 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami je navrhovaná sumu 0,-€. Bolo konštatované, že sú to neopodstatnené výdavky a obecná rada odporučila schváliť 0,- €

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 60/2011

p) Starosta predstavil návrh obecnej rady na stavebný dozor - čiastku 5 000,-€, ktoré navrhuje viazať do vykonania obstarávania služby stavebného dozora, do predloženia výsledkov obstarávania s návrhom zmluvy do obecného zastupiteľstva na schválenie.Ing. Predajnianská doplnila doporučenie z komisie, kde komisia sa už stretla a táto čiastka bola stanovená na základe cenníka, je to opodstatnený výdavok. Ing. Kolimárová predstavila poslanecký návrh, aby sme nerobili zbytočne výdavky, nakoľko ešte nie je podpísaná zmluva s donátorom. Keď bude podpísaná zmluva s tým, čo nám tie peniaze dal, stačí až potom robiť verejné obstarávanie. Platí návrh, doplnený, že realizovať až po podpísaní zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Ing. Šupica upozornil, že by sa malo hlasovať o návrhoch v takom poradí, ako boli predložené. Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že ak sa neschváli návrhy hociktorého poslanca, hlasuje sa o návrhu z rady. Ing. Kolimárová sa opýtala hlavnej kontrolórky, že pri prvom hlasovaní sa hlasovalo o návrhu z obecnej rady, tento návrh neprešiel. Zaujímala sa, či sa hlasovalo o pôvodnom návrhu, čo sa potom prijalo. Ing. Predajnianská navrhla otvoriť tento bod nakoniec.Ing. Kolimárová pripomenula, že sa malo hlasovať o pôvodnom návrhu. Starosta vysvetlil, že ak nie je schválená pripomienka, platí pôvodný návrh.Ing. Kolimárová informovala, že sa hlasuje o rozpočte a tam je potrebné schvaľovať každý bod.Ing. Šupica sa zaujímal, či sa nehlasuje na konci o celkovom návrhu rozpočtu. Ing. Kolimárová pripomenula, že pri jednom bode neprešiel návrh z rady, tak sa má hlasovať o tom, čo predložila obec. Starosta pripomenul, že teraz sa hlasuje o pripomienkach a na konci sa so schválenými pripomienkami schváli rozpočet. Ing. Šupica informoval, že pri VZN je návrh a sú schválené pripomienky k nemu, potom sa to VZN schvaľuje s nasledovnými pripomienkami. Ing. Kolimárová sa opýtala, že čo keď sa rozpočet na konci neschváli. Ing. Šupica vysvetlil, že o tom ešte nevie, čo bude na konci schvaľovania, ešte tam nie sme. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo v takom prípade, keď sa prejdú všetky pripomienky a rozpočet neprejde. Starosta vysvetlil, že rozpočet nebude schválený. Ďalej informoval, že obec predložila jeden návrh rozpočtu, nie jeho časť.Ing. Kolimárová pripomenula, že sa dohodlo, že sa bude hlasovať po položkách. Starosta vysvetlil, že je potom viacero bodov, ktoré nie sú odhlasovaná v rozpočte jednotlivo po položkách. Teraz sa hlasuje o pripomienkach k jednotlivým položkám. Ing. Predajnianská informovala, že návrh z rady poslanci neakceptovali, tak je zvedavá ku ktorému návrhu sa priklonia, navrhuje ponechať tento bod na koniec. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa po prejdení všetkých bodov bude hlasovať o rozpočte. Ing. Černok sa vyjadril k svojmu hlasovaniu, nebolo schválená pripomienka ekonomickej komisie, tým pádom ani obecnej rady. Ďalej vysvetlil, že nebude hlasovať anblock za tento rozpočet, nakoľko s pôvodným navrhnutým nesúhlasí. Ing. Šupica sa opýtal, že prečo potom nebola podaná žiadna iná pripomienka, keď táto nebola schválená a s pôvodným návrhom sa nesúhlasí. Starosta informoval, že teraz sa schvaľujú pripomienky a na konci sa bude hlasovať za rozpočet ako celok so schválenými pripomienkami. Ďalej sa zaujímal, či kvôli jednému bodu nebude schválený rozpočet. Ing. Černok sa vyjadril, že on chce tomu predísť. Ing. Predajnianská pripomenula, že na tomto bode padlo aj minulé zastupiteľstvo, kde poslanci nesúhlasili s prvotným návrhom rozpočtu, taktiež nesúhlasili s návrhom rady a nebol daný ani ďalší návrh. Je to nedoriešený bod, tak je zvedavá ako budú za to hlasovať. Navrhla, aby sa k tomuto bodu vrátili pred hlasovaním o rozpočte a teraz pokračovali schvaľovaním nasledujúcich pripomienok.

Hlasovanie za návrh Ing. Predajnianskej

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 61/2011

Hlasovanie za návrh z rady, doplnený o návrh Ing. Kolimárovej, že výberové konanie realizovať až po podpísaní zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 62/2011

r) Starosta predstavil návrh obecnej rady, kde pre vytyčovacie práce schváliť rozpočet v sume 500,-€. Nikto nemal iný návrh.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 63/2011

s) Ing. Rubintová informovala, že by dala hlasovať, aby sa zvyšné peniaze presunuli zatiaľ do úspor jedná sa o sumu 7 970,-€ a potom sa o nich musí rozhodnúť.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 64/2011

t) Starosta informoval o návrhu obecnej rady, vyčleniť sumu 500,-€, ktorá sa rozdelí 100,-€ materiál na obloženie studne a 400,-€ použiť na nákup záhradného domčeka, ktorý bude umiestnený pod bocianmi.Peter Kucej informoval, že na tej parcele je ochranné pásmo.Starosta vysvetlil, že ten domček by mohol byť aj v detskom ihrisku, ale tá parcela má 660 m2, je ďalej ako je plot, naša parcela ide takmer cez polovicu záhrady. Jozef Kucej sa zaujímal, či bude evanjelická cirkev posúvať bránuStarosta informoval, že áno, už to konzultoval s farárom. Jozef Kucej informoval, že ak je to tak, je potrebné evanjelickej cirkvi vypočítať nájom, nech platia za priestor, keď užívajú obecnú plochu a hrajú sa, nech to obec pokosí, nikto tam nesmie ísť. Ďalej informoval, že preto to hovorí, lebo keď išli evanjelici z modlitebne z brigády, tak sa vyjadrili, že čo sa oni narobili na obecnom majetku, koľko lístia museli odpratať. Na to ich upozornil, že aj oni sú občania obce. Starosta sa zaujímal, že kde teda umiestnime záhradný domček pre deti, či na parcelu pod bocianmi, alebo do detského ihriska. Bc. Kuceková predstavila svoj poslanecký návrh, ktorý je totožný s tým, čo obecná rada neodporučila.Starosta s ním oboznámil prítomných, materiál na obloženie studne v oddychovej zóne pri kultúrnom dome z 300,-€ navrhuje ekonomická komisia znížiť rozpočet na 100,-€, záhradný domček pre deti v oddychovej zóne pri kultúrnom dome zo 690,-€ navrhuje ekonomická komisia z úsporných opatrení znížiť na 0,-€, 4 ks lavičky v oddychovej zóne pri kultúrnom dome navrhuje ekonomická komisia znížiť z 350,-€ z dôvodu úsporných opatrení 0,-€Ing. Rubintová upozornila, aby sa hlasovalo o týchto bodoch samostatne.

Hlasovanie za poslanecký návrh Bc. Kucekovej: materiál na obloženie studne v oddychovej zóne pri kultúrnom dome znížiť z 300,-€ na 100,-€

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 65/2011

Hlasovanie za poslanecký návrh Bc. Kucekovej: záhradný domček pre deti v oddychovej zóne pri kultúrnom dome znížiť zo 690,-€ na 0,-€:

ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 66/2011

Hlasovanie za poslanecký návrh Bc. Kucekovej: 4 ks lavičky v oddychovej zóne pri kultúrnom dome znížiť z 350,-€ na 0,-€

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 67/2011

u) Starosta predstavil doporučenie obecnej rady, schváliť sumu 300,-€ na všeobecný materiál na oplotenie futbalového ihriska – vybudovanie zábran pred areálom futbalového ihriska. Peter Kucej sa zaujímal, o ktorý plot sa jedná, či o ten pôvodný, ktorý tam bol alebo nový. Starosta informoval, že na začiatku športového areálu, pred hokejovým ihriskom. Tam kde bola niekedy brána, to by stálo veľa peňazí a bolo by to možné obísť.Ing. Kolimárová doplnila, že na rade sa povedalo, že to nebude mať nič spoločné s oplotením, ale že to bude nejaká rampa.Starosta vysvetlil, že to nebude pevná rampa, táto sa bude počas zápasov otvárať. Toto opatrenie je proti tým, čo sa chodia do areálu otáčať a šantiť na motorových vozidlách. Ing. Kolimárová sa zaujímala, kde bude umiestnená tá rampa.Starosta vysvetlil, že na začiatku, nakoľko je to všetko športový areál podľa územného plánu, brána by bola osadená niekde za Kucekovcami.Bc. Kuceková sa vyjadrila, že máme komisiu výstavby, nech sa tam ide pozrieť a keď sa to má urobiť, nech sa to urobí účelne, nie je proti. Ďalej pripomenula, že tieto finančné prostriedky je možné využiť aj niekde inde, hovorí sa o protipovodňových aktivitách, pri nich je mostík, cez ktorý sa prechádza, panelom je prekrytý járok, už je to tam spadnuté a ten járok nestíha odvádzať vodu, tým vznikajú záplavy. Jozef Kucej sa vyjadril, že je potrebné vybudovať tú rampu, ale zaujímal sa, či sú v tejto časti vysporiadané pozemky.Starosta vysvetlil, že sa to urobí na tých pozemkoch, ktoré sú vykúpené. Ing. Kolimárová predstavila poslanecký návrh. Je stavebná komisia, nech sa tam zídu s futbalistami a dohodnú sa na nejakom spôsobe a na základe toho, je možné toto riešiť. Musí to zápisnične prísť.Starosta sa vyjadril, že aj on to chcel dať stavebnej komisii, tak s tým súhlasí. Ing. Predajnianská zhrnula návrh, že viazať 300,- € vyjadrením stavebnej komisie

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 68/2011

v) Starosta predstavil návrh - schváliť v kapitole 10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby –staroba odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – sociálny pracovník sumu vo výške 1 200,-€. Bc. Kuceková sa zaujímala, či sú tu aj iní zamestnanci mimopracovného pomeruStarosta vysvetlil, že v tejto položke je iba sociálny pracovník

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 69/2011

w) Starosta informoval o návrhu obecnej rady, kde v kapitole 01.1.1.6. Obce – poštové a telekomunikačné služby znížiť z 5 300,-€ na 3 000,-€ a čiastku 2 300,-€ viazať do času ukončenia previerky tejto položky zo strany ekonomickej komisieIng. Predajnianská doplnila, že na obecnej rade sa dohodlo, že sa oslovia aj iní dodávatelia internetu a iné služby budú preverené.

Hlasovanie: viazať 2 300,- € do času vykonania previerky

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 70/2011

x) Starosta predstavil návrh obecnej rady, ktorá odporučila schváliť zníženie všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb z 3 500,-€ na 2 000,-€.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 71/2011

y) Starosta informoval o záveroch z obecnej rady, ktorá odporučila znížiť rozpočet z 3 600,- € na 200,-€ v položke knihy, časopisy, noviny – odborná literatúra.Ing. Rubitnová vysvetlila, že na tento rok je odborná literatúra vyplatená a v priebehu roka pripraví zoznam potrebných publikácií, aby sa mohol navýšiť rozpočet.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 72/2011

z) Starosta informoval o stanovisku obecnej rady, ktorá odporučila schváliť odmeny mimopracovného pomeru, majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností 2520, -€, Majetkoprávne vysporiadanie navrhuje ekonomická komisia riešiť len v prípade konkrétneho vysporiadania a to fixnou čiastkou za konkrétne vysporiadanie bez toho, aby administratívne práce vykonávali pracovníci obce. Čiastka v rozpočte 840,- € a čiastku 1680,-€ viazať a poskytnúť len po schválení novej zmluvy v obecnom zastupiteľstve podľa nových podmienok, nie paušálnou mesačnou odmenou. Ing. Predajnianská vysvetlila, že suma 840,-€ vyplynula z doterajších pracovnoprávnych vzťahov a čiastku 1 680,-€ doporučuje rada viazať do času schválenia novej dohody.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa pristúpilo k rozviazaniu zmlúv.Starosta informoval, že áno a plynie 15 dňová lehota. Zaujímal sa o návrhy, ako riešiť túto situáciu, on navrhol aspoň dotiahnuť veci, ktoré sú rozpracované.Ing. Kolimárová informovala, že problém je len v paušálnej platbe. Ďalej dala návrh, aby sa určil termín, do ktorého bude zrušený doterajší pracovnoprávny vzťah. Starosta vysvetlil, že zajtra to môže ísť a začne plynúť 15 dňová výpovedná lehota. Ing. Rubitnová informovala, že potom bude potrebná čiastka 950,- €.Ing. Kolimárová predstavila návrh, aby to nebol iba polmesiac, ale celý mesiac a zaujímala, koľko by to bolo spolu.Ing. Rubintová informovala, že 1 050,- € a čiastku 1 470,- € je potrebné viazať. Ing. Kolimárová navrhla doplniť, že do 15 dní od schválenia rozpočtu zrušiť doterajší pracovnoprávny vzťah.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 73/2011

aa) Starosta informoval o návrhu obecnej rady, znížiť ostatné odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru z 2 616,-€ na 1 000,-€ ako to navrhla ekonomická komisia.Ing. Predajnianská vysvetlila, že na obecnej rade boli dva návrhy, jeden znížiť odmeny mimopracovného pomeru z 2 616,-€ na 1 500,-€, ale obecná rada doporučila znížiť rozpočet odmeny mimopracovného pomeru z 2 616,- € na 1 000,-€.Starosta predstavil svoj návrh, aby čiastka bola znížená na sumu 1 500,-€.

Hlasovanie:

ZA 0 PROTI Ing. Černok, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováZDRŽAL SA Bútor, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter,

Bolo prijaté uznesenie č. 74/2011

Starosta predstavil návrh obecnej rady, aby čiastka bola znížená na sumu 1 000,-€.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 75/2011

bb) Starosta pripomenul, že je potrebné sa vrátiť k cintorínu. Na začiatku rokovania o rozpočte bolo doporučenie z obecnej rady schváliť kapitálové výdavky – náboženské a spoločenské služby, realizácia nových stavieb, výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,-€ na daný účel s tým, že 5 000,- € viazať do času, kým sa nerozhodne inak. Obecnej rade boli predložené cenové ponuky, prerokoval sa aj návrh zmluvy, ktorý odporučila rada doplniť o prílohy ako sú výkresy, preberací protokol a prebrať stavbu za účasti komisie výstavby. Ing. Predajniasnká predložila poslanecký návrh, ktorý znel rovnako ako návrh rady, s tým, že 5 000,-€ viazať, nakoľko sa uvažuje aj s dlažbou a dokončením prístupového chodníka, ale tieto veci budú predložené do zastupiteľstva pred zahájením prác. Podľa jej názoru je potrebné cintorín doriešiť.Ing. Černok informoval, že sa bol pozrieť v cintoríne, navrhol, nakoľko je to polorozrobená robota, finančný limit 0,- €, kým nebude riadne dokončený výber dodávateľa. Kucej J. – stotožňuje sa s predsedom komisie výstavby, lebo tým, ak sa dnes odsúhlasia peniaze na stavbu, ktorá je postavená načierno, tak sa to zlegalizuje, za túto stavbu musí niekto niesť zodpovednosť. Navrhol dať na to peniaze, ale keď bude celé dielo pripravené, tak ako to zákon ukladá.Bc. Kuceková – stotožnená s tým čo hovorili, koľko vyjde poschodí, keď sa to ukončí.Starosta informoval, že tri budú vysvahované a tri budú dobudované.Bc. Kuceková sa zaujímala, v akej rovine to potom ostane, či sa bude pokračovať.Starosta vysvetlil, že teraz to ešte nie je dokončené, chodníky sú osadené, ale nie je to vysvahované a upravené, na to je určených 5 000,- €. Ďalších 5 000,- € sa bude viazať na ďalšie práce, ktoré budú realizované na základe ďalšieho výberu. Celková suma 10 000,- € sa teraz neminie, podľa zmluvy sú práce ohodnotené na 5 000,-€ a so zvyškom sa počíta do budúcna. Ďalej zdôraznil, že peniaze sa nevyplatia skôr, ako budú dokončené práce a prebraté príslušnou komisiou.

Hlasovanie za návrh Ing. Predajnianskej,

ZA Bútor, Ing. PredajnianskáPROTI Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 76/2011

Starosta dal následne hlasovať za návrh Ing. Černoka.Ing. Kolimárová predstavila návrh na uznesenie, kapitálové výdavky – náboženské a iné spoločenské služby, realizácia nových stavieb, výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne sumu 10 000,-€ viazať do času, kým sa nepredloží návrh výberu a zmluvy do obecného zastupiteľstva. Starosta pripomenul, že už boli predložené cenové ponuky a návrh zmluvy o dielo na rokovaní obecnej rady a ekonomickej komisii, akurát sa dopracoval návrh zmluvy. Ing. Predajnianská doplnila, že už bol predložený výber dodávateľa.

Hlasovanie za návrh Ing. Černoka,

ZA Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA Bútor, Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 77/2011

Ing. Rubintová informovala o získaných úsporách, s tým, že úspora 2 000,-€ išla na výtlky, tie nie sú započítané a zvyšné úspory sú v sume 27 641,-€.Ing. Kolimárová predstavila návrh Ekonomickej komisii, ktorá navrhla tieto úsporné opatrenia z dôvodu účelného a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami obce a navrhla priority obce – budovanie kanalizácie v rámci schválenej dotácie a investovanie do majetku obce – cesty, chodníky a životné prostredie. Ing. Končošová informovala, že bežný rozpočet obce je vyrovnaný a čerpá sa z mimorozpočtového fondu, pokiaľ by bola úspora v časti bežného rozpočtu, tak táto úspora sa môže použiť na financovanie kapitálových výdavkov a tým sa ušetria zdroje z mimorozpočtového fondu na ďalšie obdobie. Navrhla použiť voľné finančné prostriedky na krytie kapitálových výdavkov. Ing. Rubintová predstavila návrh, aby sa tieto schválené úspory v sume 27 641,-€ presunuli na kapitálové výdavky.Ing. Kolimárová doplnila, že sú tu poslanci, každý z nejakej časti obce. Navrhla, aby si do najbližšieho zastupiteľstva dali poslanci za svoje obvody návrhy rozdelenia kapitálových výdavkov. Starosta dal následne hlasovať, aby sa na položku 04.5.1.717002 - rekonštrukcie presunuli úspory.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 78/2011

Starosta informoval, že teraz je potrebné schváliť návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 so schválenými pripomienkami.

Hlasovanie: Návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 so schválenými pripomienkami.

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 79/2011

Ing. Končošová navrhla, aby ňou navrhnuté opatrenia, ktoré boli doručené poslancom, boli schválené uznesením.

5 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná – Miestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej

Starosta predstavil žiadosť o dotáciu z rozpočtu. Žiadosť je súčasťou zápisnice. Miestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej požiadal o dotáciu vo výške 1 000,-€Ing. Kolimárová sa zaujímala, či je to kryté v rozpočte.Ing. Predajnianská informovala, že to bolo prerokované na obecnej rade, ktorá odporučila schváliť dotáciu a je to kryté aj v rozpočte. Ďalej informovala, že Matica predložila aj vyúčtovanie v zmysle zákona, predložila aj súpis akcií na tento rok.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 80/2011

6 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná – Športový klub Slovan Vidiná

Starosta – informoval o žiadosti ŠK Slovan Vidiná, ktorý požadujú na vykrytie časti výdavkov dotáciu 4 000,- €. Ďalej pripomenul, že v rozpočte je schválená viazanosť a na etapovité rozloženie dotácie.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 81/2011

7 Kúpa pozemku na futbalovom ihrisku – Dušan Kotman

Starosta – vysvetlil, že sa jedná o Dušana Kotmana, trvale bytom Lučenec, Rúbanisko III 2767/3, nehnuteľnosť je vedená na LV č. 6167 ako parcela „E“ KN č. 484/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 233 m2 vedené v 1/2 t. j. 116,6 m2 v cene 1,66 €/m2. Týmto návrhom sa zaoberala aj obecná rada, ktorá odporučila kúpiť tento pozemok, jedná sa o vysporiadanie ihriska.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 82/2011

8 Rokovací poriadok komisií

Starosta – odovzdal slovo Ing. Predajnianskej.Ing. Predajnianská informovala, že bol vypracovaný návrh náplne práce komisií, ktoré pracujú pri obecnom zastupiteľstve, ktorý bol 07.03.2011 predložený obecnej rade, boli predložené pripomienky. Tieto pripomienky sú zapracované v návrhu. V súčasnosti je návrh zverejnený. Upozornila, že jediný bod, ktorý robil problémy bola náplň práce Komisie pre vydávanie obecných novín. Oslovila predsedu komisie Bc. Kucekovú, ktorá bola aj na školení, aby sa to doriešilo.Bc. Kuceková informovala, že na školení bola, ale ohľadne formy, ohľadne týchto vecí chodila na školenia Mgr. Kamenská. Pridržiavame sa kritérií, ktoré boli predtým. Ing. Predajnianská požiadala, aby sa tie kritériá dali do tohto poriadku.Bc. Kuceková vysvetlila, že ona tie kritériá nevie povedať, nakoľko nevie, ako to bolo ošetrené predtým. Ďalej informovala, že si vypýtala z miesta, kde robia obecné noviny, aby jej zaslali ich štatút, dodnes ho nedostala, takže sa nevie vyjadriť. Ing. Predajniaská požiadala Bc. Kucekovú, aby to pripravila a dala dokopy. Ďalej vysvetlila, že do tohto návrhu nebola zapracovaná jedna pripomienka hlavného kontrolóra, kde bolo doporučené, aby poslanec bol maximálne v dvoch poradných orgánoch obce. Toto necháva na zváženie obecnému zastupiteľstvu. Ing. Končočová – navrhla, aby sa prijalo uznesenie na vypracovanie štatútu obecných novín. Ing. Predajnianská informovala, že už rada sa zaoberala tým, aby v tomto návrhu rokovacieho poriadku bola len stručne spomenutá náplň činnosti s tým, že sa bude odvolávať na štatút, v ktorom to bude už riešené podrobne. Kucej J- mal pripomienku, na základe návrhu predkladateľky, aby jeden poslanec mohol byť v 2 komisiách. Zaujímal sa, ako to spravíme spätne. Ak dnes schválime rokovací poriadok, ktorý bude platiť na rok 2011, čo urobíme s členmi komisií. Ing. Končošová – informovala, že to je možné ošetriť, že ten a ten paragraf nadobúda účinnosť od nasledujúcich volieb.Bc. Kuceková – návrh mal byť ešte predtým, ale pokiaľ sa poslanec cíti, aby bol v každej komisii, tak bude v každej komisii. Ing. Predajnianská navrhla, aby bola uznesením uložená úloha vypracovania štatútu novín aj s termínom do 30.06.2011 a zodpovedná Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín. Kucej J- sa zaujímal, kedy sa bude schvaľovať tento rokovací poriadok.Ing. Predajnianská vysvetlila, že 14.04.2011.Kucej J.- vysvetlil, že sa môže stať, že komisia musí pracovať a možno bude v rozpore s rokovacím poriadkom. Ing. Šupica upozornil, že doteraz neboli rokovacie poriadky komisií a nebol problém pri činnosti komisií a komisia sa pri riešení problémov riadi predsa príslušným zákonom. Ing. Kolimárová doplnila, že každá komisia zo svojho zasadnutia má predložiť zápisnicu a prezenčnú listinu.

Hlasovanie za vypracovanie štatútu s termínom 30.06.2011, zodpovedný – Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 83/2011

Ing. Rubintová pripomenula, že sa nehlasovalo k pripomienkam hlavného kontrolóra k rozpočtu.

Hlasovanie – ukladá zapracovať pripomienky hlavného kontrolóra do návrhu rozpočtu

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 84/2011

9 Určenie platu starostu a hlavného kontrolóra

Starosta vysvetlil, že v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. VII/2007 zo dňa 21.06.2007, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce v rozsahu 5 hodín týždenne, t. j. 12,50 % pracovný úväzok, mesačný plat hlavného kontrolóra obce v roku 2011 vo výške 148,13 Eur.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, , Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 85/2011

Starosta vysvetlil, že v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie mesačný plat starostu obce v roku 2011 vo výške 1.692,00 Eur.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kucej Jozef, Kucej Peter, , Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 86/2011

10 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Starosta – pripomenul, že tento bod bol zahrnutý do programu na návrh poslanca Ing. Černoka, na základe toho mu odovzdal slovo.Ing. Černok informoval, že vzhľadom k tomu, že tento materiál je potrebné oprášiť, aby nedošlo k takým veciam ako došlo v minulosti a aby si obecné zastupiteľstvo vynútilo informovanosť o niektorých akciách, tak navrhol, aby sa upravili niektoré limity. Následne odovzdal slovo Ing. Kolimárovej. Ing. Kolimárová informovala, že zmeny by sa dotýkali § 5 a to ods. 3, kde by chceli hodnotu 3 500,- € znížiť na 1 000,-€, ods. 4 navrhla doplniť do výšky 1 000,-€ a ods. 5 zmeniť limit z 3 500,-€ na 1 000,-€. Následne požiadala o vysvetlenie ods. 7, čo znamená odplatne, prečo sa cena určuje dohodou. Starosta upozornil, že nakoľko je vážny dokument, bolo by vhodné, aby to prešlo obecnou radou a ďalej vysvetlil, že preto sa cena určuje dohodou, lebo každá kúpa a predaj je vlastne dohoda dvoch strán. Ing. Rubintová – vysvetlila, že v každej zmluve je uvedené, že cena bola stanovená dohodou. Čo sa týka nehnuteľného majetku, tam sú stanovené limity, dokedy rozhoduje starosta a dokedy zastupiteľstvo. Tieto zásady zahŕňajú veci súvisiace s majetkom, nie s prácami. Ďalej vysvetlila, že tabuľka je vlastne zhrnutie textu, ktorý je uvedený v zásadách. Starosta dal následne hlasovať za poslanecký návrh Ing. Kolimárovej o zmene Zásad hospodárenia a nakladania a s majetkom obce.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, , Kucej Jozef, Kucej Peter, , Ing. Kolimárová, Bc. KucekováPROTI 0ZDRŽAL SA Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 87/2011

Ing. Rubintová požiadala Ing. Kolimárovú, aby prečítala celé znenie odstavov, aby aj ostatní vedeli, čo tie limity znamenajú. Ing. Kolimárová vysvetlila navrhované zmeny. § 5 - Nadobúdanie majetku obce ods. 3 Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku v súlade so schváleným rozpočtom obce podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu 1 000,00 Eur vrátane. Ďalej ods. 4 - V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce v súlade so schváleným rozpočtom obce do výšky 1 000,00 Euro. Ods. 5 - Obec môže nadobúdať veci bezodplatne – darovaním a dedením. Aj v týchto prípadoch sa musí použiť ustanovenie § 5 ods. 3 týchto zásad, t.j. pri nadobúdaní nehnuteľného majetku bez ohľadu na jeho hodnotu a pri nadobúdaní hnuteľného majetku nad hodnotu 1 000,00 Eur vrátane je nevyhnutné schválenie obecným zastupiteľstvom.Ďalšie navrhované zmeny - § 6 Prevod vlastníctva majetku obce ods. 4 písm. d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 1 000,00 Eur.Ods. 10 Odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci písm. a) obecného zastupiteľstva pri zostatkovej cene majetku nad 300,00 Eur vrátane, b) starostu obce – pri zostatkovej cene majetku nižšej ako 300,00 Eur.Kucej J. – podľa jeho názoru je 1 000,00 € veľa, navrhol v § 5 v ods. 3,4,5 a v § 6 ods. 4 písm. d) znížiť čiastku z 1 000,-€ na 500,-€ Ing. Rubintová upozornila, že ak bude mať niečo hodnotu 500,-€, tak sa nebude postupovať pri prevode majetku verejnou obchodnou súťažou ani dobrovoľnou dražbou. Ing. Kolimárová vysvetlila, že sa bude postupovať presne ako je znenie prevodu, len nebude rozhodovať starosta, ale zastupiteľstvo.

Hlasovanie za poslanecký návrh Ing. Kolimárovej :

ZA Bútor, Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 88/2011

Hlasovanie za poslanecký návrh Jozefa Kuceja:

ZA Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, PROTI 0ZDRŽAL SA Bútor, Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 89/2011

11 Rôzne

a) Starosta – informoval, že obec má zriadený krízový štáb, kde podpredsedom krízového štábu je Ing. Predajnianská, na základe týchto skutočností jej odovzdal menovací dekrét.

Bolo prijaté uznesenie č. 90/2011

b) Starosta – informoval o pláne činnosti Klubu dôchodcov.

Bolo prijaté uznesenie č. 91/2011

c) Starosta predstavil žiadosť p. Dobiášovej, zaujímal sa o názor poslancov, nakoľko znalecký posudok na určenie nájmu bude drahší ako celý nájom. Ing. Predajnianská informovala, že obecná rada o tom hovorila, znalecký posudok je drahší ako cena nájmu, rada navrhla prehodnotiť uzavreté nájmy v obci, a na základe toho určiť priemernú cenu za m2 a podľa tej ceny stanoviť nájom pani Dobiášovej.Ing. Rubintová vysvetlila, že cenu za nájom sa stanovuje dohodou, najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na podobný účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Problém je v tom, že tu porovnateľné nehnuteľnosti s tou zbrojnicou nie sú, nakoľko aj krčma a potraviny majú sociálne zariadenia, pani Dobiášová má len jednu miestnosť. Nevie, kto a ako stanový tú cenu, aby sa neporušil zákon. Staré zásady boli zrušené a podľa nových sa má postupovať podľa trhovej ceny. Ing. Kolimárová navrhla, keby sa stanovila komisia, ktorá by na základe porovnania existujúcich nehnuteľností, ktoré obec môže dať do prenájmu navrhla nejakú cenu a potom by sa to schválilo v zastupiteľstve. Ing. Rubintová navrhla riešiť teraz iba pani Dobiášovú, ak si teraz niekto prenajíma, tak väčšinou na športové účely a to je riešené bezplatne. Ak sa bude v budúcnosti prenajímať krčma a potraviny, budú sa riešiť ako osobitný prípad. Nie je možné teraz spriemerovať ceny iných nehnuteľností, kde sa vykoná aj iná podnikateľská činnosť. Ing. Kolimárová sa zaujímala, aká bola cena nájmu doteraz.Ing. Končošová pripomenula, že pani Dobiášová má aj pohľadávku voči obci. Ing. Rubintová informovala, že najskôr bola cena nájmu v letných mesiacoch 11,62 € za mesiac a potom sa jej to znížilo v zimných mesiacoch na 3,88 € mesačne. Ďalej vysvetlila, že do roku 2009 mala odpustené nájomné a roky 2009 a 2010 nemá zaplatené, nová zmluva sa nemôže podpísať, kým nebude mať vysporiadané svoje záväzky voči obci, ale myslí si, že to určite zaplatí. Ďalej sa zaujímala, na aké obdobie bude uzatvorená zmluva. Bc. Kuceková navrhla na jeden rok. Ing. Kolimárová navrhla, ak si svoje záväzky zaplatí, aby jej ostal nájom taký ako mala doteraz.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 92/2011

d) Starosta informoval, že od 01.02.2011 sú využívané možnosti zamestnania cez Úrad práce, ktorý refunduje časť mzdy, je to na § 50i. Sú zamestnaní dvaja pracovníci na drobné obecné práce. Ďalej od 01.03.2011je využívaný § 50j, to sú protipovodňové práce, obec má 5 zamestnancov, ktorí čistia vpuste a rigoly. Ďalej obec využila aj možnosť absolventskej praxe.

Bolo prijaté uznesenie č. 93/2011

e) Starosta sa pripomenul, že komisii výstavby bol zaslaný email, v ktorom žiadal vyjadrenie k ponuke dotácií na protipovodňové opatrenia, kde už skončil termín prihlásenia sa, zaujímal sa o stanovisko príslušnej komisii. Ing. Kolimárová informovala, že ešte nie je vonku výzva.

f) Starosta informoval o žiadosti Mesta Lučenec ohľadne dotácii pre činnosť plavárne, ďalej vysvetlil, že to predloží najskôr do obecnej rady.

g) Starosta informoval, že prišiel dodatok k zmluve, jedná sa o prenájom poľnohospodárskej pôdy zmena termínu nájmu. Pri procese schvaľovania stavebného povolenia pre II. etapu kanalizácie sa podpísali dohody o dočasnom užívaní nehnuteľností. Vodohospodársky podnik poslal dodatok, ktorý rieši predĺženie tohto termínu.

h) Starosta informoval o priebehu konania ohľadne nekonania Správy horného Ipľa. Na základe uznesenia bol zaslaný list na Krízový štáb do Lučenca. Krízový štáb konštatoval, že Správa horného Ipľa koná. Prišlo aj oznámenie o vykonanom výrube drevín. Správa horného Ipľa nás žiadosťou vyzvala na odstránenie oplotení, ktoré zasahujú do koryta potoka. Obec Vidiná vyzvala vlastníkov, ktorých sa to týka, na odstránenie týchto zábran do 15.04.2011. Ďalej informoval, že bola zaslaná žiadosť Správe horného Ipľa, aby sa vyjadrili, kedy sa bude realizovať ďalší výrub, ten sa v súčasnosti začal realizovať. p. Kucek sa zaujímal, kto ich pri tom kontroluje, lebo vyrubujú tie stromy, ktoré nie sú podstatné pre protipovodňovú ochranu. Starosta vysvetlil, že absolvoval spolu s pracovníkmi Správy horného Ipľa obhliadku celého koryta Krivánskeho potoka, kde boli pracovníkmi Správy horného Ipľa označené stromy, ktoré je potrebné odstrániť. Na to majú určené svoje predpisy a svojho projektanta. p. Kucek sa vyjadril, že starosta má možnosť do toho zasahovať, lebo on sa pýtal chlapov, ktorý tam robili, že prečo tie a nie tie stromy, tak mu povedali, že ak natrie farbou aj iné stromy, tak ich vypília.Ing. Kolímárová navrhla, aby si starosta dohodol stretnutie so Správou horného Ipľa na základe podnetu poslancov a prerokoval to s nimi. Ing. Černok sa vyjadril, že obec ako účastník konania je oprávnená do toho zasahovať, že nedodržujú technologický postup, majú čistiť, nie hatať, nevraví, že to tak je, ale keď to hovoria aj zamestnanci, je potrebné to riešiť. Keď sa zvýši hlas, pohrozí sa im, že sa pošlú inšpektorátu práce fotky, tam robia chlapi s motorovými pílami, postavia sa určite do pozoru. Zároveň informoval, že môže pri tom byť nápomocná aj komisia výstavby. Starosta informoval, že pri miestnej obhliadke nemohli byť označené všetky stromy, ktoré sú v koryte, nakoľko koreňová sústava musí byť zachovaná, aby bol spevnený breh. Ďalej informoval, že sa rád stretne spolu s komisiou a urobia šetrenie.

i) Starosta sa zaujímal v ako stave sú noviny, na čo sa čaká.Bc. Kuceková vysvetlila, že nikto nepovedal, že noviny vyjdú v marci, vyjdú tak, ako sa posúva zastupiteľstvo a dohodlo sa tak, že sa tam dajú tri zastupiteľstvá. Keďže neboli uznesenia z posledného zastupiteľstva, nemohli sa vydať. Starosta pripomenul, že návrh novín mu nebol zaslaný, tak ako bolo doteraz.Bc. Kuceková informovala, že sa to skomplikovala, lebo p. Šnúrik vypadol, potrebovali dodať určité veci, ťažko sa im schádzalo. V novinách nie je nič, iba to čo mu hovorila. Starosta požiadal Bc. Kucekovú, aby mu poslala návrh novín skôr ako pôjdu do tlače, tak ako tomu bolo doteraz. Ing. Predajnianská doplnila, že z obecnej rady vyšiel návrh, aby v redakčnej rade bol zvolený zástupca obce a zástupca z úradu. Keďže sa pripravuje štatút obecných novín, aj toto by mohla byť jedna jeho časť. Ing. Kolimárová doplnila, že nevidí problém v tom, aby boli členmi redakčnej rady zástupcovia obce a úradu. Bc. Kuceková informovala, že podľa nej zástupca obce už je Ing. Končošová sa vyjadrila, že zástupca vydavateľa, čiže obec by mal mať zastúpenie

Hlasovanie – účasť občana a pracovníka obecného úradu v redakčnej rade.

ZA Bútor, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská PROTI 0ZDRŽAL SA Ing. Černok

Bolo prijaté uznesenie č. 94/2011

12 Interpelácia poslancov

Ing. Kolimárová predstavila návrh, aby na najbližšie zastupiteľstvo predložili poslanci rozdelenie kapitáloch výdavkov, ale s tým, že 7 pred zastupiteľstvom, t. j. 07.04.2011 predloží poslanec tento návrh na rozdelenie, kto nepredloží v stanovenom termíne, nebude sa naň prihliadať.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 95/2011

Ing. Končošová informovala, že zatiaľ nie je doriešený odvoz biodpadu. Nevieme, či to vyvezie obec, alebo si to budú občania odvážať sami, s tým, že by sa stanovili určité podmienky. Vlani bolo na to určených 800,-€, teraz je v rozpočte zatiaľ 300,- €.Starosta vysvetlil, že na to boli odsúhlasené peniaze, keď sa prehodnotí oprávnenosť výdavkov, tak sa rozpočet navýši, je toho názoru, aby to fungovalo ako na jeseň. Ing. Černok informoval, že túto snahu uvítal, aby ľudia nepálili, ale podľa jeho názoru to bolo drahé, lebo na tú malú vlečku sa vojde možno 5 vriec lístia. Sám bol svedkom, ako prišli, naložili, odviezli, potom sa vrátili, toto sa opakovalo u nich na ulici 6 krát za sebou. Súhlasí s tým, že by si tento odpad odviezol sám. Bude tam jeden zamestnanec, ktorý bude preberať odpad v určených hodinách. Ing. Kolimárová informovala, že prebieha schvaľovací proces na kompostáreň a skúšobná prevádzka by mala začať fungovať od 15.04.2011. Obec Vidiná dostane oznámenie, tak ako bola zainteresovaná do projektu, že si občania môžu vyvážať odpad tam.Starosta informoval, že podľa jeho názoru, je 15.04.2011 neskoro, nakoľko sa blíži Veľká noc a je potrebné urobiť poriadok.Ing. Kolimárová pripomenula, že dovtedy sa môže ísť podľa starého režimu. Ďalej informovala, že sa ozvali obce, ktoré to chcú riešiť zvozom, bude sa rokovať s Meposom. Kucej J. - poďakoval poslancom za rozvoj športu v obci, ďalej poďakoval aj v mene matici slovenskej za dotáciu a poprosil v mene dôchodcov, ktorý majú televízor, ktorý od 16.03.2011 nefunguje, či by nebolo možné zakúpiť veci, ktoré sú k tomu potrebné, aby televízor išiel. Ďalej upozornil, že na ulici 9. mája je prepadnutá šachta, asi vodári odstraňovali poruchu, teraz to je tam vymyté, ďalej na ulici Školskej vyteká z cesty voda. Starosta informoval, že tá voda je povrchová, už to riešil. Ing. Rubintová upozornila, že dôchodcovia majú peniaze určené iba na reprezentačné, je potrebné nájsť zdroje na zakúpenie setoboxu.Kucej J. – upozornil, že komisia pre ochranu verejného záujmu nemá predsedu, bol návrh Mg. Kmeťa, aby si ho zvolili sami. Starosta pripomenul, že on navrhol p. Kuceja, ale bol tu ten návrh Mgr. Kmeťa. Starota navrhol, aby bol predsedom Komisie pre ochranu verejného záujmu pán Kucej Jozef.

Hlasovanie:

ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 96/2011

Bc. Kuceková predstavila návrh, informácie, ktoré dostávame, aby neboli len z obecnej rady, ale boli aj o tom, čo riešil starosta v priebehu obdobia, ak sa chodí na stretnutie starostov, tu to absentuje už 4 rok, preto navrhla, aby od najbližšieho zastupiteľstva dostávali tieto informácie.

13 Diskusia

Do diskusie neboli žiadne príspevky.

14 Návrh na uznesenie.

Ing. Černok predstavil návrh na uznesenie.

15 Záver

Starosta na záver prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí.

Overovatelia zápisnice:

Peter Kucej: .................................................

Bc. Drahomíra Kuceková .................................................

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač, starosta obceVyvesené: 31. 3. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť