Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 3.5.2007

uznesenia

U z n e s e n i e V. / 2007 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej :I. S c h v a ľ u j e :a / návrhovú komisiu v zložení : p. Kocúr, sl. Kamenská a p. Šulek b / poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2007 Športovému klubu Slovan Vidiná, so sídlom Vidiná, Športová č. 1, vo výške 132.534.- Sk c / rozšírenie redakčnej rady o p. Kocúra d / Kúpu nehnuteľnosti - pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Marta Hukelová, rod. Galádová, nar. 23.8.1936, trvale bytom A. Bernoláka 926/10, Detva , zapísanej na LV č. 6164 ako parc. „ E „ KN č. 477/2 – TTP o výmere 320 m2 vedené v 1/12, tj. 27 m2 za 50.- Sk za 1 m2, tj. 1.350.- Sk, slovom Jedentisíctristopäťdesiat Slovenských korún. II. U k l a d á :a / vyžiadať návrhy zmlúv na odvoz a spracovanie komunálneho a triedeného odpadu od fi. Brantner a fi. Mepos na 3 roky, urobiť ekonomickú analýzu , porovnanie cien predložiť do zastupiteľstva. Z: obecná rada , ekonom. komisia T: 30.6.2007 b / zabezpečiť výberové konanie na dodávateľa stavby urnového hája Z: obecná rada T. 5.6.2007 III. S ú h l a s í : a / s poskytnutím priestoru ( šatňa za javiskom ) pre hudobnú skupinu „ Konečne leto „ za podmienky, že s tým bude súhlasiť skupina, ktorá má priestor v platnom prenájme b / so zakúpením digitálneho fotoaparátu pre obec c / so zakúpením novej pokladničky formátu A4

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , ktoré sa konalo dňa 3. mája 2007Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení : p. Kuceková Neospravedlnení : 0Program : 1. / Otvorenie , voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisnice 2. / Prejednanie žiadosti športového klubu o dotáciu 3. / Oboznámenie a prejednanie cenovej ponuky firmy Mepos s.r.o. Lučenec 4. / Urnový háj, návrh zmeny rozpočtu 5. / Rôzne 6. / Interpelácia poslancov 7. / Diskusia 8. / Návrh na uznesenie 9. / Záver K bodu – 1 - Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných starosta obce.Oboznámil s programom . Vypustený bol bod 2 , nakoľko OR nezasadala od posledného OZ.Poslankyňa Kolimárová navrhuje do programu zaradiť urnový háj a návrh zmeny rozpočtu ako samostatný bod. Po úprave bol program 7 hlasmi za a 1 sa zdržal schválený . Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Kocúr, sl. Kamenská a p. Šulek . Nikto nemal pripomienky ani iný návrh a títo boli 6 hlasmi za a 2 sa zdržali schválení. Za overovateľov zápisnice boli určené p. Veliká a p. Legíňová . K bodu – 2 – Prejednanie žiadosti športového klubu Vidiná o dotáciu - starosta predložil žiadosť ŠK Vidiná , bližšie oboznámil s touto žiadosťou a s predloženým materiálom - poslankyňa Kolimárová mala dotaz na čo konkrétne budú použité financie z dotácie - odpovedal p. Antalič a doplnil p. starosta - poslankyňa Predajnianska požiadala o vyčíslenie energií v miestnostiach , ktoré používajú a ďalej koľko hráčov je z Vidinej - odpovedal p. Antalič - vyjadril sa p. starosta a doplnila ho p. poslankyňa Veliká , že sa to traduje vo väčšine obciach a ŠK predložil rozpočet o ktorý bol požiadaný a sú za to , aby im bola táto dotácia poskytnutá - poslankyňa Kolimárová je tiež za poskytnutie požadovanej dotácie, ktorá činí čiastku 132.534.- Sk , zdôrazňuje však , aby bolo dodržané správne účtovanie- poslanec Černok je tiež za poskytnutie dotácie a pripomína, že futbal je jedna z mála činností, ktorá sa v obci robí- poslankyňa Kolimárová navrhuje zapracovať do zmluvy podmienky a navrhuje dať hlasovať - hlasovaním za predložený rozpočet vo výške 132.534.- Sk bol 6 hlasmi za a 2 sa zdržali schválený - poslankyňa Kamenská k situácii ohľadne žiadosti o poskytnutie dotácie sa vyjdrila , že v obci sa šíria reči, že ona ako predsedkyňa komisie bráni tomu, aby im bola poskytnutá a žiada aby to bolo prešetrené- k tomuto sa vyjadrila poslankyňa Veliká a p. Antalič a vyjadril sa , ak ju urazil on tak sa jej ospravedlňuje - poslanec Kocúr sa k tomu vyjadril, že sa nejedná konštruktívne a sl. Kamenská to dostala neskoro na vypracovanie vyjadrenia - na záver p. Antalič sľúbil za športovcov , že urobí nápravu, aby nebola sl. Kamenská očierňovaná K bodu – 3 – Oboznámenie a prejednanie cenovej ponuky firmy Mepos s.r.o. Lučenec - starosta oboznámil o sedení so zástupcami tejto firmy , nakoľko p. riaditeľ sa OZ zúčastniť nemohol , prítomní na OZ je p. Kaplán zamestnanec firmy - oboznámil s cenovými ponukami a podmienkami a s vyhodnotením separovaného zberu s minulých rokov odkedy prebieha triedený odpad - poslanec Černok navrhuje požadovať predloženie návrhu zmlúv obidvoch firiem čiže Meposu a firmy Brantner a poslankyňa Kolimárová navrhuje predloženie týchto návrhov zmlúv na dobu 5 rokov - k tomuto návrhu sa prikláňa aj poslankyňa Predajnianska - poslankyňa Veliká sa vyjadrila tiež za predloženie návrhov zmlúv a zdôvodnila prečo - kontrolórka obce pripomenula , že dochádza k zmenám zákonov a ako sa bude robiť potom, keď bude zmluva na 5 rokov- poslanec Kocúr a poslankyňa Kolimárová - zmluva sa dá otvoriť ak k najakým zmenám dôjde- kontrolórka tiež predložila analýzu, ktorú urobila ona ohľadne separovaného zberu - p. Kaplán zamestnanec firmy Mepos stručne vysvetlil situáciu ohľadne triedenia separátov a taktiež ohľadne zberu tetrapakov - k zberu tetrapakov mala dotaz poslankyňa Predajnianska , prečo nebolo obci oznámené z ich strany o tejto možnosti, keď sa tento zber prevádza už od vlaňajšieho roka - poslanec Kocúr sa vyjadril , že k firme Mepos nemá nikto antipatiu , ale je potrebné predložiť návrh zmluvy - p. Koristeková zodpovedná za výber daní sa obrátila na p. Kaplana , že občania volajú na OÚ prečo sa vysýpa niekedy do jedného kontajnera obsah modrých aj žltých vriec - kontrolórka navrhuje cez obecné noviny informovať a žiadať občanov, aby triedili odpad zodpovednejšie - po rozprave bolo navrhnuté , aby boli predložené návrhy zmlúv na dobu 3 rokov a to do 30.6.2007 K bodu – 4 – Urnový háj a návrh zmeny rozpočtu - starosta oboznámil s projektom a rozpočtom na urnový háj , - p. Kocúr navrhuje sumu dať do rozpočtu pre urnový háj - starosta navrhuje sumu 500.000.- Sk - ekonómka upozornila , že je momentálne možná len čiastka 247.- Sk ( vysvetlila dôvod ) - poslankyňa Kolimárová navrhuje prijať uznesenie na začatie výberového konania na dodávateľa stavby urnového hája K bodu – 5 – Rôzne - žiadosť hudobnej skupiny „ Konečne leto „ o poskytnutie priestorov na skúšanie kapely- starosta navrhuje poskytnúť im priestory v tej istej miestnosti , kde už jedna hudobná skupina skúša , s tým že sa navzájom dohodnú na dňoch a na dotaz p. Kocúra , že čo s hudobnými nástrojmi navrhuje dať do miestnosti skrine na odloženie nástrojov - ďalší návrh je , aby sa dohodli obidve kapely medzi sebou a ak sa nedohodnú bude platiť prvá nájomná zmluva, ktorá je už platná - hlasovaním za to , aby boli poskytnuté priestory tej istej miestnosti ( šatňa za javiskom) , za podmienok , že sa dohodnú so súčasnou kapelou bola 7 hlasmi za a 1 sa zdržal schválená - ďalej starosta informoval, že vyzval p. Kuceja konateľa PSaV na predloženie chýbajúcich dokladov s určením termínu do 11.5.2007 - poslankyňa Kolimárová navrhuje do budúceho OZ zaradiť PSaV ako samostatný bod - informovala aj o zisteniach ohľadne PSaV - poslankyňa Legíňová informovala , že sa týmto problémom zaoberala aj ekonomická komisia - starosta informoval o novo zistenom vlastníkovi na futbal . ihriskuK bodu – 6 – Interpelácia poslancov- poslankyňa Kamenská tlmočila žiadosť občana p. Kevického na opravu chodníka na hornej časti Zvolenskej ulice, ktorý je poškodený - poslanec Šulek – pri čistení Školskej ulice bol odpad daný na trávnik - poslanec Kocúr pripomenul , že na predošlom OZ bolo uložené prerokovať o novej cenovej ponuke s ekonomickou analýzou a porovnaním cien oboch dodávateľov služieb - ďalej sa opýtal za kultúrnu vložku v prvom čísle novín , kto ju navrhol - k tomuto prebehla rozprava a za redakčnú radu sa vyjadrila sl. Kamenská a p. Veliká , že bola veľmi krátka doba na vyjadrenie - svoj názor vyjadrila poslankyňa Predajnianska a dala návrh čo by mala obsahovať kult. vložka - poslankyňa Kolimárová navrhuje doplniť redakčnú radu o poslanca p. Kocúra - poslanec Kocúr navrhuje kúpu fotoaparátu pre obec - poslanec Černok podal informáciu o komisii ŽP a taktiež ohľadne mosta cez potok a možnom riešení opravy , kde navrhuje osloviť aj Misijný dom , aby sa pričinili , navrhuje vyvolať s nimi jednanie - poslankyňa Predajnianska navrhuje hľadať riešenie ako zabrániť vandalizmu , aby zase po oprave nebol most zničený - poslanec Šulek - na bývalej MŠ sú otrhané odkvapové rúry , je potrebné ich čo najskôr opraviť - poslankyňa Legíňová navrhuje- p. Koristeková pripraviť do novín článok, prečo neboli v daniach na tento rok úľavy- poslanec Kocúr požiadal o zakúpenie pokladnice vo formáte A4 pre komisiu verejného záujmu - starosta oboznámil OZ, že pri rúcaní mája navrhuje usporiadať v obci predajný trh a dátum navrhuje 26. máj 2007 - poslankyňa Kolimárová oboznámila, čo je potrebné zabezpečiť na zrealizovanie takejto akcie a prisľúbila pomoc pri zabezpečení K bodu – 7 – Diskusia - p. Tóthz ul. Čsl. armády sa opýtal za túto ulicu , kde býva , že či sa neuvažuje dokončiť túto cestu nakoľko od križovatky na Kollárovu nie je dokončená je len betónová - odpovedala p. Rubintová a poslankyňa Kolimárová - poslankyňa Predajnianska sa opýtala za rodičov , čo je na tom pravdy, že deti z MŠ by sa mali sťahovať do starej budovy a ak áno čo sa plánuje v súčasnej MŠ - odpovedal starosta - p. Kmeť sa opýtal či obidve firmy na vývoz TKO majú predložiť návrhy zmlúv naraz a dokedy - p. Rubintová sa opýtala za basketbalové ihrisko v areáli MŠ K bodu – 8 - Návrh na uznesenie predložil p. Kocúr . Nikto nemal pripomienky a hlasovaním bol 6 hlasmi za a 2 sa zdržali schválený .K bodu – 9 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním prítomným za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil .

Vyvesené: 3. 5. 2007

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť