Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 4.11.2010

pozvánka

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 04. novembra 2010 (vo štvrtok) o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti obecnej rady

4. Návrh VZN č. 6/2010 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

5. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná

8. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Vidiná

9. Plnenie rozpočtu Obce Vidiná k 30.06.2010

10. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010

11. Kúpa pozemku pri križovatke Zvolenskej ulice a Školskej ulice - Banskobystrický samosprávny kraj

12. Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici od PaedDr. Ladislava Benceho

13. Priamy predaj pozemku pri Kollárovej ulici - Margita Mišíková

14. Prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Vidiná - Drahomíra Kuceková - TIMA, Katarína Ambróšová a MEDIAPRESS Lučenec, spol. s r.o.

15. Zmena Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej číslo IV./2007 - predaj pozemkov Eva Kunzelová a František Kunzel

16. Rôzne

17. Interpelácia poslancov

18. Diskusia

19. Návrh uznesení

20. Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač, starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 04.11.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 47/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) program obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 48/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kamenská, Šulek, Kocúr

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Ing.Legíňová, Bc. Kucekovú.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3. Správa o činnosti obecnej rady

Uznesenie č. 49/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Správu o činnosti OR a kontrolu uznesení

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4. Návrh VZN č. 6/2010 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Uznesenie č. 50/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k návrhu VZN č. 6/2010

II. SCHVAĽUJE

Návrh VZN č. 6/2010 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 51/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

II. NESCHVAĽUJE

Pripomienky:§ 31 Komisie – predseda komisie je povinný do 3 dní odo dňa konania zasadnutia komisie odovzdať do podateľne OcÚ prezenčnú listinu a zápisnicu z rokovania komisie§ 31 Komisie – členmi komisie by mali byť aj neposlanci,

III. SCHVAĽUJE

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva s pripomienkami:

§ 11 Priebeh rokovania, v bode 12 doplniť v závere „alebo poslanec poverený Obecným zastupiteľstvom vo Vidinej“.§ 27 Kontrola plnenia uznesení OcZ a nariadení obce – vo vete doplniť slovo „písomne“ (výsledky kontroly písomne predkladá rada obecnému zastupiteľstvu)

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 52/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná

Uznesenie č. 53/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná

II. SCHVAĽUJE

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 8. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Vidiná

Uznesenie č. 54/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k návrhu Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Vidiná

II. SCHVAĽUJE

pripomienku: čl. 5 bod 1) Komisia je volená z poslancov OcZ, v komisii má byť zastúpená každá politická strana, ktorá má zastúpenie v OcZ a nezávislí kandidáti.

III. SCHVAĽUJE

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Vidiná s pripomienkou.

IV. ZRIAĎUJE KOMISIU OZ

v tomto zložení: 1. Ing. Mária Veliká2. Ing. Mária Legíňová3. Milan Šulek4. Mgr. Martina Kamenská5. Ing. Martina Predajnianská6. Náhradník – Ing. Želmíra Kolimárová

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 9. Plnenie rozpočtu Obce Vidiná k 30.06.2010

Uznesenie č. 55/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.06.2010

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 10. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010

Uznesenie č. 56/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

1. Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 4.000,00 Eur na realizáciu stavby „Chodníky a oplotenie obecného cintorína v Obci Vidiná“

2. 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:

Príjmové finančné operáciePodpoložka Schválený rozpočet Návrh na 3. zmenu Rozpočet po 3. zmene454 002 Z ostatných fondov obce 0,00 + 4.000,00 20.000,00Kapitálové výdavky08.4.0 717 001 Realizácia „Chodníky a oplotenie obecného cintorína v Obci Vidiná“ 0,00 + 4.000,00 4.000,00

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 11. Kúpa pozemku pri križovatke Zvolenskej ulici a Školskej ulici – Banskobystrický samosprávny kraj

Uznesenie č. 57/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – kúpa pozemku pri križovatke Zvolenskej ulice a Školskej ulice – Banskobystrický samosprávny kraj

II. SCHVAĽUJE

kúpu nehnuteľnosti – pozemku pri križovatke Zvolenskej ulice a Školskej ulice – nachádzajúceho sa v katastrálnom území v Obci Vidiná od Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37 828 100, DIČ: 2021627333, zastúpený: Ing. Vladimír Maňka, predseda BBSK, so sídlom Banská Bystrica, Námestie SNP č. 23, PSČ 974 01 zapísaného na:

- LV č. 4582 ako parc. „C“ KN č. 401 – ostatné plochy o výmere 633 m2 vedené v 1/1,

za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 1.050,78 Eur za 633 m2, slovom Jedentisícpäťdesiat Eur a Sedemdesiatosem Centov.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 12. Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici od PaedDr .Ladislava Benceho

Uznesenie č. 58/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici od PaedDr. Ladislava Benceho

II. SCHVAĽUJE

kúpu nehnuteľnosti – pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici – nachádzajúceho sa v katastrálnom území v Obci Vidiná od p. PaedDr. Ladislav Bence, rod. Bence, nar. 24.05.1950, trvale bytom Banská Bystrica – Sásová, Rudohorská 6445/20, PSČ 974 11, zapísaného na LV č. 5877 ako parc. „E“ KN č. 309/17 – orná pôda o výmere 245 m2 vedené v 1/1 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 406,70 Eur za 245 m2, slovom Štyristošesť Eur a Sedemdesiat Centov.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 13. Priamy predaj pozemku pri Kollárovej ulici – Margita Mišíková

Uznesenie č. 59/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok pri začiatku Kollárovej ulice – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 953/1 – vodné plochy o výmere 55 m2,

II. SCHVAĽUJE

Priamy predaj majetku obce a to:pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná v Obci Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok pri začiatku Kollárovej ulice, zapísaný na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN č. 953/1 – vodné plochy o výmere 55 m2 v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Margite Mišíkovej, rod. Bakšovej, nar. 30.09.1959, trvale bytom Tomášovce, Družstevná 301/15, PSČ 985 56 za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 3,50 Eur za 1 m2, t.j. 192,50 Eur za 55 m2, slovom Jednostodeväťdesiatdva Eur a Peťdesiat Centov.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 14. Prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Vidiná – Drahomíra Kuceková – TIMA, Katarína Ambróšová a MEDIAPRESS LUČENEC, spol. s. r. o.

Uznesenie č. 60/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:a) pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok, na ktorom sa nachádza terasa (posedenie) pri reštauračnom zariadení na parcele „C“ KN č. 98/2 – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 98/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,b) pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok, na ktorom sa nachádza terasa (posedenie) pri reštauračnom zariadení na parcele „C“ KN č. 97 – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 98/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,c) pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok, na ktorom sa nachádza novinový stánok o rozmeroch 2,20 m x 3,54 m – 7,788 m2, t.j. 8 m2 – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 98/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 857 m2.

II. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – prenájom pozemkov Drahomíra Kuceková – TIMA, Katarína Ambróšová a MEDIAPRESS LUČENEC, spol. s r.o.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 61/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

prenájom nehnuteľnosti – pozemku, na ktorom sa nachádza terasa (posedenie) pri reštauračnom zariadení na parcele „C“ KN č. 98/2 – nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedenej Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedenej na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN č. 98/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 nájomcovi Drahomíra Kuceková – TIMA, IČO 37757059, Vidiná, Športová 6 na obdobie piatich rokov za ročné nájomné 43,85 Eur za 22 m2 za podmienok, že pozemok bude využitý ako terasa (posedenie) pri reštauračnom zariadení na parcele „C“ KN č. 98/2. V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 30.11.2010 bude Obec Vidiná postupovať v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 62/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

prenájom nehnuteľnosti – pozemku, na ktorom sa nachádza terasa (posedenie) pri reštauračnom zariadení na parcele „C“ KN č. 97 – nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedenej Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedenej na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN č. 98/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 nájomcovi Kataríne Ambróšovej, IČO 41248112, Vidiná, Pivovarská 162/15 na obdobie piatich rokov za ročné nájomné 23,92 Eur za 12 m2 za podmienok, že pozemok bude využitý ako terasa (posedenie) pri reštauračnom zariadení na parcele „C“ KN č. 97. V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 30.11.2010 bude Obec Vidiná postupovať v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 63/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku, na ktorom sa nachádza novinový stánok o výmere 8 m2 – nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedenej Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedenej na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN č. 98/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 857 m2 nájomcovi MEDIAPRESS LUČENEC, spol. s r.o., IČO 31616623, Lučenec, Haličská 76 na obdobie piatich rokov za ročné nájomné 66,39 Eur za 8 m2 za podmienok, že pozemok bude využitý na umiestnenie novinového stánku. V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 30.11.2010 bude Obec Vidiná postupovať v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 15. Zmena Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej číslo IV/2007 – predaj pozemkov Eva Künzelová a František Künzel.

Uznesenie č. 64/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok nachádzajúci sa pod stavbou (garážou) neevidovanou Katastrálnym úradom – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 959/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok nachádzajúci sa pri bytovom dome na Riečnej ulici – zapísaný na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN č. 959/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2,- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok nachádzajúci sa pri bytovom dome na Riečnej ulici, na ktorom sa okrem iného nachádza prístupová cesta k bytovému domu – zapísaný na LV č. 6201 ako parcela registra „C“ KN č. 959/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 387 m2 vedený v 1/3, t.j. 129 m2.

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 65/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. RUŠÍ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej IV./2007 zo dňa 12. apríla 2007 v časti A/ Schvaľuje v bode 7. Predaj pozemkov písm. e) nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 959/12 – zastavaná plocha o výmere 144 m2 vedené v 1/1 a parc. „C“ KN č. 959/6 – zastavaná plocha o výmere 20 m2 bez nadstavby vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 8.200,- Sk za 164 m2 odpredávanej plochy Františkovi Kunzelovi a manželke Eve Kunzelovej v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1,

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 66/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. MENÍ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej IV./2007 zo dňa 12. apríla 2007 v časti A/ Schvaľuje v bode 7. Predaj pozemkov písm. g)

„nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 959/13 – zastavaná plocha o výmere 387 m2 vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 19.350,- Sk za 387 m2 odpredávanej plochy Ing. Ivanovi Bradovi a manželke Mgr. Elene Bradovej a Mikulášovi Rubintovi a manželke Ing. Ivane Rubintovej a Františkovi Kunzelovi a manželke Eve Kunzelovej v celosti do podielového spoluvlastníctva v rovnakom pomere, každému kupujúcemu v 1/6-te spoluvlastníckeho podielu“

sa mení na

„nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 959/13 – zastavaná plocha o výmere 387 m2 vedené v 1/1, z ktorej odpredáva 2/3-ny za cenu 50,- Sk/m2, celkom 12.900,- Sk za 258 m2 odpredávanej plochy Ing. Ivanovi Bradovi a manželke Mgr. Elene Bradovej a Mikulášovi Rubintovi a manželke Ing. Ivane Rubintovej do ich bezpodielového spoluvlastníctva v rovnakom pomere každému kupujúcemu po 1/3-ne.“

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 67/2010 zo dňa 04.11.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

Priamy predaj majetku obce a to:

a) priamy predaj majetku obce a to pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná a Obci Vidiná, vedeného Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok nachádzajúci sa pod stavbou (garážou) neevidovanou Katastrálnym úradom – zapísaného na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN č. 959/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 bez nadstavby v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Františkovi Künzelovi, rod. Künzelovi, nar. 14.07.1977, bytom Vidiná, Riečna 226/29 a manželke Eve Künzelovej, rod. Markovej, nar. 11.04.1979, bytom Vidiná, Riečna 226/29 za cenu vo výške 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 33,20 Eur za 20 m2, slovom Tridsaťtri Eur a Dvadsať Centov,

b) priamy predaj majetku obce a to pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná a Obci Vidiná, vedeného Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok nachádzajúci sa pri bytovom dome na Riečnej ulici – zapísaného na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN č. 959/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Františkovi Künzelovi, rod. Künzelovi, nar. 14.07.1977, bytom Vidiná, Riečna 226/29 a manželke Eve Künzelovej, rod. Markovej, nar. 11.04.1979, bytom Vidiná, Riečna 226/29 za cenu vo výške 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 239,04 Eur za 144 m2, slovom Dvestotridsaťdeväť Eur a Štyri Centy ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok nachádzajúci sa pri bytovom dome je užívaný manželmi Künzelovými a

c) priamy predaj majetku obce a to pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná a Obci Vidiná, vedeného Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok nachádzajúci sa pri bytovom dome na Riečnej ulici, na ktorom sa okrem iného nachádza prístupová cesta k bytovému domu – zapísaného na LV č. 6201 ako parcela registra „C“ KN č. 959/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 387 m2 vedený v 1/3, t.j. 129 m2 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Františkovi Künzelovi, rod. Künzelovi, nar. 14.07.1977, bytom Vidiná, Riečna 226/29 a manželke Eve Künzelovej, rod. Markovej, nar. 11.04.1979, bytom Vidiná, Riečna 226/29 za cenu vo výške 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 214,14 Eur za 129 m2, slovom Dvestoštrnásť Eur a Štrnásť Centov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok nachádzajúci sa pri bytovom dome je užívaný vlastníkmi bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome, okrem iného aj manželmi Künzelovými

Vo Vidinej dňa: 05.11.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Návrhová komisia:

Štefan KocúrMgr. Martina KamenskáMilan Šulek


dochádzka

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

PRÍTOMNÍ:

Ing. Mária Veliká

Ing. Milan Černok

Mgr. Martina Kamenská

Štefan Kocúr

Bc. Drahomíra Kuceková

Ing. Mária Legíňová

Milan Šulek

OSPRAVEDLNENÍ:

Ing. Želmíra Kolimárová

NEOSPRAVEDLNENÍ:

Ing. Martina Predajnianská


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 4. 11. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť