Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 4.2.2010

pozvánka

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 04. februára 2010 (štvrtok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1) Otvorenie

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

3) Správa o činnosti OR a kontrola plnenia uznesení, informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. Polrok 2009 materiál materiál

4) Rozhodnutie o prebytočnosti majetku (obecný rozhlas) materiál

5) Zrušenie uznesenia materiál

6) Dodatok k zmluve č.1/2010 (MEPOS) materiál

7) Plán zasadnutí OZ pre rok 2010 materiál

8) Rôzne materiál materiál

9) Interpelácia poslancov

10) Diskusia

11) Návrh na uznesenie, uznesenie

12) Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 04.02.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 1/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE a) program obecného zastupiteľstva doplnení o bod č. 8 Dotácia z rozpočtu obce

Vo Vidinej dňa : 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJEnávrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Černok, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Legíňová

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Štefan Kocúr, Milan Šulek

Vo Vidinej dňa : 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 3. Správa o činnosti OR a kontrola plnenia uznesení, informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. Polrok 2009

Uznesenie č. 3/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Správu o činnosti OR b) Informatívnu správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009

Vo Vidinej dňa : 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 4. Rozhodnutie o prebytočnosti majetku (starý miestny rozhlas)

Uznesenie č. 4/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 7a ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje, že hnuteľný majetok obce – „starý“ miestny rozhlas, pozostávajúci zo 159 ks stĺpov, 67 ks ampliónov a vedenia, ktorého zostatková cena v účtovníctve je vo výške 750,32 Eur, slovom Sedemstopäťdesiat Eur Tridsaťdva Centov, sa stáva prebytočným majetkom obce. Tento majetok bude na základe návrhu vyraďovacej komisie vyradený a zlikvidovaný a ponúknutý prípadným záujemcom na zlikvidovanie na ich vlastné náklady a zodpovednosť. Na základe zmluvy, kde predmetom zmluvy bude aj zodpovednosť za vzniknutú škodu a za protihodnotu vykonajú výkop a vedenie pre verejné osvetlenie na Šmeralovej ulici.

Vo Vidinej dňa: 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 5. Zrušenie uznesenia – Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici od PaedDr. Ladislava Benceho

Uznesenie č. 5/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. RUŠÍ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej IV./2007 zo dňa 12. apríla 2007 v časti A/ Schvaľuje bode 5 písm. b), kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 5877 ako parc. „E“ KN č. 309/17 – orná pôda o výmere 245 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856-127/2006 zo dňa 07.12.2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/2 – zastavaná plocha o výmere 245 m2 vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 kupovanej plochy, celkom 12.250,- Sk za 245 m2 kupovanej plochy od Ladislava Benceho, trvale bytom Vidiná, Zvolenská 107

Vo Vidinej dňa : 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 6. Dodatok k zmluve č. 1/2010 - MEPOS

Uznesenie č. 6/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

Dodatok č.1/2010 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s.r.o. Lučenec, so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO 31595758, DIČ 2020465095, v ktorom sa mení Článok V – Cena nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude za ďalej uvedené časti diela poskytovať dohodnutú cenu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený meniť len v dôsledku rastu miery inflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo v prípade nárastu cien surovín, materiálov a iných vstupov.“

Za vykonanie zberu a odvozu ZKO č. 20 03 01 umiestneného v nádobách: bez DPH s DPH110 l KUKA ........................................................ 0,52 €/ks 0,62 €/ksVOK .................................................................... 34,81 €/ks 41,42 €/ks

Ďalej sa článok V. Cena dopĺňa o nasledovný odstavec:

Medzi objednávateľom a zhotoviteľom došlo k dohode, že zhotoviteľ bude k vyúčtovaniu pre objednávateľa prikladať fotokópiu záznamu o prevádzke vozidla nákladnej dopravy.

Odstavec pojednávajúci o separovanom zbere sa mení a dopĺňa takto:

Zhotoviteľ služby použije pridelenú finančnú účelovú dotáciu z RF v zmysle § 64 ods. 1 zákona 223/2001 o odpadoch na vykrytie nákladov spojených so separovaným zberom zložiek KO (zvoz, triedenie, lisovanie, expedícia zložiek a zneškodnenie zvyškového odpadu na skládku odpadov na náklady zhotoviteľa). Táto dojednaná zmena v zmysle tohto dodatku platí od 01.01.2010 do 31.12.2010. Týmto sa zhotoviteľ zaväzuje prebrať všetok recyklovateľný odpad v komodite „papier, plast, sklo“.

Vo Vidinej dňa: 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre rok 2010

Uznesenie č. 7/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre rok 2010

Vo Vidinej dňa: 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 8. Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce- Športový kluby Slovan Vidiná

Uznesenie č. 8/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub Slovan Vidiná, IČO: 35991437, DIČ: 0035991437, so sídlom Vidiná, Športová 1, PSČ 985 59 na organizovanie futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým zväzom v rámci ročníka 2010/2011 pre družstvo dospelých – I. trieda, družstvo dorast – I. trieda a družstvo starší žiaci – I. trieda vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc Eur. na I. polrok 2010 a 2 000,- €, slovom dvetisíc Eur. na II. polrok 2010.

Vo Vidinej dňa: 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 9. Rôzne

Uznesenie č. 9/2010 zo dňa 04.02.2010

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

1. Marta Halajová, 1. mája 18, Vidiná2. Ing. Viera Končošová, Riečna 2, Vidináako prísediace na okresnom súde v Lučenci na volebné obdobie 2010-2014.

II. BERIE NA VEDOMIE1. hodnotiacu správu o plnení záväzných podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Vidiná a podnikateľským jubjektom Katarína Ambrošóvá2. Správa o postúpení nájomnej zmluvy3. Správu o činnosti komisií za rok 2009

Vo Vidinej dňa: 04.02.2010

Vladimír Ragač starosta obce

Zostavovatelia uznesenia:Ing. Želmíra KolimárováIng. Milan ČernokIng. Mária Legíňová


dochádzka

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

PRÍTOMNÍ:

Ing. Mária Veliká

Ing. Želmíra Kolimárová

Ing. Milan Černok

Mgr. Martina Kamenská

Štefan Kocúr

Ing. Mária Legíňová

Milan Šulek

OSPRAVEDLNENÍ:

Ing. Martina Predajnianská

NEOSPRAVEDLNENÍ:

Bc. Drahomíra Kuceková


zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 04.02.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Predajnianská

Neospravedlnení: Bc. Kuceková

Návrhová komisia: Ing. Mária Legíňová, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Milan Černok

Overovatelia zápisnice: Štefan Kocúr, Milan Šulek

Program:

1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice3) Správa o činnosti OR a kontrola plnenia uznesení, informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. Polrok 20094) Rozhodnutie o prebytočnosti majetku (obecný rozhlas)5) Zrušenie uznesenia6) Dodatok k zmluve č.1/2010 (MEPOS)7) Plán zasadnutí OZ pre rok 20108) Rôzne9) Interpelácia poslancov10) Diskusia11) Návrh na uznesenie, uznesenie12) Záver

1. Otvorenie

Starosta privítal prítomných na zasadnutí. Skonštatoval, že z poslancov je prítomných 7, to znamená že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta predstavil program zastupiteľstva. Starosta navrhol doplniť program o nový návrh. Pripomenul, že týmto návrhom sa nezaoberali príslušné komisie. Na základe urgencie športového klubu starosta navrhuje vsunutie do programu zastupiteľstva. P. Kocúr oboznámil prítomných o činnostiach športového klubu, ktorý vykonáva svoje činnosti aj v súčasnosti. Vysvetlil, že nasledujúce zastupiteľstvo bude neskoro, a preto starosta navrhol zaradenie tohto bodu do programu, jedná sa o dotáciu z rozpočtu obce pre športový klub Slovan Vidiná. Ing. Veliká sa zaujímala, v ktorom bode bude prednesená správa o činnosti komisií, starosta vysvetlil, že táto správa bude v bode Rôzne. Mgr. Kamenská sa zaujímala, súčasťou ktorého bodu budú Vidinské noviny, starosta vysvetlil, že v interpelácii. Starosta navrhuje zaradiť Dotáciu z rozpočtu obce pre športový klub Slovan Vidiná ako 8. bod. Následne dal starosta hlasovať za upravený programom.

Hlasovanie za doplnený program:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2010.

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Černoka, Ing. Kolimárovú, Ing. Legíňovú.,

Hlasovanie Voľba návrhovej komisie:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Ing. Černok

Bolo prijaté uznesenie č. 2/2010.

Ako overovateľov zápisnice určil starosta p. Kocúra a Mgr. Kamenskú. Mgr. Kamenská argumentovala, že v pondelok nestihne podpísať zápisnicu z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Na základe tejto skutočnosti starosta navrhuje ako druhého overovateľa p. Šuleka.

3) Správa o činnosti OR a kontrola plnenia uznesení, informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. Polrok 2009

Starosta prezentoval prítomným správu o činnosti Obecnej rady. Správa je súčasťou zápisnice. Prítomným bolia doručená správa hlavného kontrolóra v predstihu, ktorá je rovnako súčasťou zápisnice.

Bolo prijaté uznesenie č. 3/2010.

4) Rozhodnutie o prebytočnosti majetku (starý obecný rozhlas)

Starosta informoval, že na návrh obecného úradu sa Obecná rada zaoberala týmto návrhom. Ďalej pripomenul, že je vybudovaný nový bezdrôtový rozhlas, tým pádom starý rozhlas už neplní svoju funkciu. Obecná rada dala návrh na vyradenie z majetku obce. Jedná sa o vonkajšie zariadenie, podpery a reproduktory. Starosta navrhol, aby sa nové reproduktory odložili a použili na zveľadenie obce. Zosiľovacia stanica nie je súčasťou vyradenie, môže sa použiť na iné akcie. P. Šulek navrhol poskytnúť tento majetok aj občanom. Ing. Kolimárová navrhuje predložiť spôsob, akým sa má demontáž realizovať. Starosta predstavil návrh. Informoval, že už sa ponúkli 2 spoločnosti. Prvá spoločnosť je tá, ktorá realizovala montáž nového rozhlasu, druhá spoločnosť je z Mýtnej a sú ochotní realizovať demontáž bez nároku na odmenu, ale pod podmienkou, že nepotrebný materiál si ponechajú. Starosta navrhuje druhú spoločnosť z Mýtnej, aj na základe, že stavebné práce súvisiace s chodníkom urobili lacnejšie. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa vopred s nimi spísala zmluva, ktorou súčasťou bude, že za škodu, ktorá vznikne pri likvidácii starého rozhlasu budú niesť zodpovednosť, ďalej podmienka, že si odpracú starý materiál. Súčasťou zmluvy budú aj výkopové práce súvisiace s položením káblov a 1 stĺpa na Šmeralovej ulici.

Hlasovanie za Rozhodnutie o prebytočnosti majetku:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 4/2010.

5) Zrušenie uznesenia - Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici od PaedDr. Ladislava Benceho

Starosta oznámil prítomným, že aj týmto bodom sa zaoberala obecná rada. Informoval poslancov, že v roku 2007 bolo prijaté uznesenie o kúpe majetku od p. Benceho. Vznikol problém, nakoľko toho času je p. Bence Ladislav starší nebohý. Spomínaná parcela prešla dedickým konaním na jeho syna Benceho Ladislava mladšieho. Po konzultácii s ním, v ktorej navrhol cenu za ktorú je ochotný predať parcelu, tak táto cena nie je pre obec Vidiná akceptovateľná. Návrh z obecnej rady znel, zrušiť spomínané uznesenie.

Hlasovanie za zrušenie uznesnia:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 5/2010.

6) Dodatok k zmluve č. 1/2010 (MEPOS)

Starosta oznámil prítomným, že bol na rokovaní s firmou MEPOS, tu prezentovali dôvody na zvýšenie cien (zavedenie mýta a inflácia) zároveň požiadali o ponechanie dotácie z Recyklačného fondu. Týmto návrhom sa zaoberala aj obecná rada, ktorá dospela k záveru, že náklady ktoré požaduje MEPOS nie sú opodstatnené, nakoľko cena nafta klesla, mýtne výdavky budú prehodnocované iným spôsobom, tieto výdavky sa obce Vidiná netýkajú. Obecná rada navrhla ponechať staré ceny. Nakoľko zber separovaného zberu nám nie je účtovaný, žiada firma MEPOS dotáciu z Recyklačného fondu. Ďalej separovaný zber pretrieďujú a s tým majú spojené náklady, doúčtovanie obci Vidiná neúčtujú, nakoľko obec Vidiná má množstvový zber komunálneho odpadu. Starosta navrhuje Čl. 5 doplniť o fotokópiu záznamu z prevádzky motorového vozidla. Mgr. Kamenská nesúhlasí s poskytnutím dotácie z RF, nakoľko MEPOS neberie celý separát. P. Kocúr sa zaujímal, prečo to hádžu separát na auto spolu. Starosta informoval o tejto skutočnosti už aj konateľa spoločnosti. Ing. Kolimárová zdôraznila, že MEPOS musí zobrať všetko a za nechané peniaze z RF to potom dotriedia. P. Kocúr navrhuje doplniť dodatok o citáciu zákona, v ktorom sa hovorí o separovanom zbere. Obecné zastupiteľstvo navrhuje doplniť dodatok č. 1/2010 o „Týmto sa zhotoviteľ zaväzuje prebrať všetok recyklovateľný odpad v komodite „papier, plast, sklo.“

Hlasovanie za Dodatok č.1/2010:

ZA - Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - Mgr. KamenskáZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2010.

7) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2010

Materiál bol doručený poslancom v predstihu, týmto návrhom sa zaoberala aj obecná rada. Nikto z poslancov nemal k návrhu zasadnutí pripomienky.

Hlasovanie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2010:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 7/2010.

8) Dotácia z rozpočtu obce Vidiná pre športový klub Slovan Vidiná.

Starosta predstavil žiadosť športového klubu Slovan Vidiná o dotáciu z rozpočtu obce. Jedná sa o čiastku rozdelenú na 2 etapy- 2 200 Euro + 2 200 Euro. V rámci rozpočtu je nárast, Ing. Veliká navrhuje v takej výške ako vlani a ak budú peniaze tak sa dotácia navýši. Starosta informoval o kúpe nového bojleru. Starosta teda navrhol sumu v celkovej výške 4 000,- Euro, ktorá bude rozdelená na II. etapy, I. etapa 2 000,- € a II. etapa 2 000,- €.

Hlasovanie za dotáciu z rozpočtu obce Vidiná pre športový klub Slovan Vidiná:

ZA - Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Mgr. Kamenská

Bolo prijaté uznesenie č. 8/2010.

9) Rôzne

a) Obecná rasa sa zaoberala vyhodnotením projektu p. Ambrošovej. Starosta prečítal hodnotiacu správu, ktorá je súčasťou zápisnice.

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2010.

b) Ďalej predniesol starosta prítomným správu o postúpení nájomnej zmluvy spoločnosti AAA Auto a.s. Pripomenul, že v súčasnosti je v platnosti nový zákon, podľa ktorého musia byť ohodnotené služby ako prenájom, podľa cenovej mapy. Obec Vidiná si musí vypracovať nové zásady hospodárenie s majetkom obce. Starosta dal na zváženie poslancom, či si urobí obec urobí cenovú mapu, alebo sa to zadá odborníkovi na vypracovanie. Ing. Kolimárová upresňuje, že stačí stanoviť centrum, širšie centrum a okraje obce, ale nič sa nestane, ak bude iba jedna cena pre celú obec Ing. Končošová pripomienkovala, že takýto cenník máme. Starosta spresnil, že aj starý je nutné novelizovať. Starosta informoval poslancov, že do najbližšieho zasadnutia to bude pripravené.

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2010.

c) Starosta sa v správe o činnosti obecne rady zmienil. Materiál bol doručený vopred. Je potrebné schváliť prísediacich na Okresnom súde v Lučenci na volebné obdobie 2010 – 2014. Na doporučenie súdu obec navrhuje menované (Ing. Viera Končošová a Marta Halajová).

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2010.

Hlasovanie Voľby prísediacich na okresnom súde v Lučenci:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2010.

d) Správa predstavil správu o činnosti komisií, ktorú vypracovala Ing. Mária Veliká. Táto správa bola poslancom rozdaná počas rokovania. Ing. Veliká zhrnula správu, kde informovala, že pracovali len 2 komisie a redakčná rada. Ing. Končošová pripomenula, že v minulosti mali jednotlivé komisie plány sedení. Je potrebné posúvať materiály obecnému úradu. Sociálna komisia je potrebná, nemali ani jedno zasadnutie. Kultúrna komisia pripravovala výlety a Mikuláša. Starosta navrhuje vypracovať plány zasadnutí komisií do konca februára zodpovednými vedúcimi.

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2010.

10) Interpelácia poslancov

Mgr. Kamenská sa zaujímala o Vidinské noviny. Starosta informoval o svojom návrhu, podľa ktorého sa rozdelili jednotlivé témy pre členov Redakčnej rady. Za obecný úrad bol navrhnutý Bc. Ján Šupica, ktorý bude prispievať témami z obecného úradu. P. Kocúr pripomenul, že každý môže zachytiť a pripraviť článok rôznym témam zo života v obci. S názorom p. Kocúra súhlasil aj p. Mgr. Kmeť. Ing. Veliká vyslovila spokojnosť s tým, ak bude mať Redakčná rada viac členov. Mgr. Kamenská sa zaujímala, či Ing. Veliká ostane členkou Redakčnej rady. Ing. Veliká ostáva členkou Redakčnej rady.

Starosta pripomenul, že Mgr. Kamenská mala asi najviac roboty s Vidinskými novinami a má záujem nejakou formou riešiť odmenu pre Mgr. Kamenskú za zvýšenú aktivitu pri príprave novín, ale nakoľko poslanec nemôže mať pracovnoprávny vzťah s obcou Vidiná, funkcia poslanca nie je zlúčiteľná s funkciou poslanca. Starosta navrhuje formou odmeny pre poslanca. P. Kocúr súhlasí s odmenou, kde by bolo možné špecifikovať, napr. za každé číslo. Ing. Veliká pripomenula, že od prvého apríla má byť v platnosti nový zákon, ktorý upravuje odmeny poslancov. Navrhuje počkať. Mgr. Kamenská navrhuje ďalej odmeniť prispievateľov článkov do Vidinských novín. Ing. Veliká navrhuje na konci roka odmeniť najlepšieho dopisovateľa vecnou cenou.Ing. Končošová navrhuje, či by nebolo možné vydať mimoriadne noviny, nakoľko je 20 rokov samosprávy.

P. Šulek sa zaujímal, či nie je možnosť realizovať posyp ciest. Je to možné, len treba nájsť peniaze v rozpočte.

Ing. Legínová sa zaujímala o možnosť umiestnenia 1 stĺpa verejného osvetlenia na Šmeralovej ulici, ďalej v jarných mesiacoch vyviesť 1 tatrovku makadamu.

Ing. Kolimárová sa poďakovala za odhrnuté chodníky.

Ing. Černok podal informácie o podaných projektoch (kanalizácia obce Vidiná a multifunkčné ihrisko), Žiadal od starostu obce o posúrenie vecí, ktoré súvisia so stavebným povolením. Starosta informoval, že dňa 09.02.2010 je zvolané stavebné konanie. Starosta vysvetlil, že tento proces sa predĺžil, nakoľko niektorí občania nepodpísali nájomné zmluvy, preto sa musel projekt prekresliť.

11) Diskusia

Nikto nemal príspevky do diskusie.

12) Návrhy na uznesenia

Ing. Mária Legiňová prečítala návrhy na uznesenia.

13) Záver

Na záver starosta pozval poslancov na spoločné zasadnutie s družobnou obcou Egyházasdnegel, ktoré sa bude konať 05.02.2010 v reštaurácii Furman vo Vidinej. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:

Šulek podpísané dňa:............................. podpis .................................

Kocúr podpísané dňa:............................. podpis .................................

Zapísal:

Bc. Šupica podpis .................................

Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 4. 2. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť