Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 4.3.2014

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 04.03.2014

 

Prítomní:    Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:   0 Neospravedlnení:  Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková Návrhová komisia:  Ing. Ondrášik, Bútor, Antalič Overovatelia zápisnice:  Kucej Peter a Želmíra Báťková

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Vyhodnotenie verejnej súťaže na rekonštrukciu Urnového hája a na vypracovanie PHSR obce Vidiná na roky 2014-2020. 4. Návrh zmluvy na výstavbu Šmeralovej ulice s firmou KOLEK s.r.o., 5. Návrh zmluvy na prenájom nebytových priestorov 6. Informácia o výzve na kanalizáciu 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

 

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal. Predstavil program rokovania.

Uznesenie č. 19/2014 zo dňa 04.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pána Ing. Ondrášika, Bc. Kucekovú, Petra Kuceja, ako overovateľov určil Ing. Černoka a Báťkovú. Uznesenie č. 20/2014 zo dňa 04.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ondrášik, Bútor, Antalič

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Peter Kucej, Báťková

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

3 Vyhodnotenie verejnej súťaže na rekonštrukciu Urnového hája a na vypracovanie PHSR obce Vidiná na roky 2014-2020.

Starosta odovzdal doručené cenové ponuky poslancom a požiadal ich o vyhodnotenie. Ako prvá bola vyhodnocovaná súťaž na urnový háj, kde prvá bola otvorená obálka od Kamenárstvo Líška a celková cena práce je 1.536,00 €. Zároveň navrhol aj úpravu okolo. Ing. Kolimárová predstavila znenie súťažných podkladov, kde sa hovorí o 32 ks vrátane ich osadenia. Starosta vysvetlil, že v urnovom háji sú zelené pásy, ktoré majú rozmery od 120 do 130 cm, do týchto zelených pásov budú osadené tieto nádoby, ktoré majú rozmer 60x50cm, medzi tým ostane priestor, ktorý bude zaburinený, tento priestor potom treba kosiť, ale kosiť sa tam nebude dať. Preto je potrebné celý tento priestor upraviť bielym kameňom vyložiť, aby to už aj nejako vyzeralo a aby to bolo jednotné. Kocúr doplnil, že keď si to bol pán Líška obzrieť, tak toto navrhol, že by to vedel ešte upraviť. Ing. Kolimárová informovala, že zatiaľ budeme vyhodnocovať to, čo bolo v súťažných podmienkach, čiže tých 1.536,00 €. Ako druhá obálka Pavol Kiapeš z Veľkej nad Ipľom a celková cena práce je v hodnote 2.764,80 €. Tretia obálka je od pána Jána Marcineke a celková cena práce je 1.920,00 €. Ing. Černok predstavil kritérium vyhodnotenie ponúk, ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka a cena. Podľa tohto je víťaz pán Líška.

Následne boli otvorené cenové ponuky na vypracovanie PHSR obce Vidiná na roky 2014-2020. Po otvorení komisia využila právo nevybratia žiadnej ponuky a navrhla súťaž zopakovať.

Uznesenie č. 23/2014 zo dňa 04.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. VYHODNOTILO verejné súťaže na rekonštrukciu Urnového hája a na vypracovanie PHSR obce Vidiná na roky 2014-2020. Komisia vyhodnotila a určila Kamenárstvo Líška, Panické Dravce 67, 985 32 Veľká nad Ipľom s najnižšom sumou 1.536,00 €. PHSR komisia využila právo neprijať žiadnu ponuku podľa bodu 15 z dôvodu chyby vo výzve v bodu 11.

      4  K bodu: Návrh zmluvy s firmou KOLEK s.r.o.

Starosta predstavil znenie zmluvy. Báťková navrhla, aby bol tento návrh poslaný poslancom do 13.3.2014, aby sa potom k tomu vyjadrili.

Uznesenie č. 24/2014 zo dňa 04.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. NESCHVAĽUJE návrh Zmluvy medzi Obcou Vidiná a firmou KOLEK s.r.o. na výstavbu Šmeralovej ulice a obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že zmluva bude preposlaná e-mailom všetkým poslancom na posúdenie a vyjadrenie k 13.03.2014 k zasadnutiu obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

5  K bodu: Návrh zmluvy na prenájom nebytových priestorov

Ing. Černok – pripomienkoval v návrhu zmluvy s firmou Glóbus s.r.o., čl. 4, kde sa prenajímateľ zaväzuje zrekonštruovať priestory, tak toto navrhol vypustiť, nech si to oni rekonštruujú, ale s naším súhlasom na svoje náklady. Kocúr- vysvetlil, že tú priečku v predajni vybúrame na naše náklady, tak sa o tom rozprávali na rade, je to treba len konkretizovať v návrhu zmluvy, aby sa predišlo komplikáciám. Ing. Kolimárová doplnila, že na tieto úpravy je potrebné pýtať súhlas stavebného úradu.

Uznesenie č. 25/2014 zo dňa 04.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE návrh Zmluvy a žiada do návrh doplniť konkrétny rozsah prác, ktoré budú súčasťou zmluvy  čl. VI bod 2 Prenajímateľ sa zaväzuje zrekonštruovať a upraviť obchodné priestory na vlastné náklady v zmysle vzájomnej dohody podľa rozsahu prác a predložiť návrh zmluvy 13.03.2014 na obecné zastupiteľstvo

II. POVERUJE starostu obce o takto upravenom návrhu rokovať s firmou Glóbus a o výsledku rokovania informovať na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta predložil návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru pre Rastislava Ragača. Zaujímal sa o pripomienky. Ing. Rubintová– vysvetlila, že v materiáloch je jeden návrh žiadateľa a druhý návrh je zo strany obce. pri obchodnej verejnej súťaži bol vybraný Rastislav Ragač, ale zmluva sa upraví o dobu nájmu a o energie, v návrhu z obce  je doba nájmu 10 rokov. Kocúr – doplnil, že sa hovorilo, že doba iba do konca roka, lebo môže prísť nový záujemca a čo potom Ing. Kolimárová navrhla spriemerovať náklady 2 roky dozadu a započítať to do návrhu zmluvy. Ing. Černok – sa zaujímal, čo s touto zmluvou, či ju musíme dnes odsúhlasiť, lebo nie je v takom stave, ako mala byť.

Uznesenie č. 26/2014 zo dňa 04.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. NESCHVAĽUJE návrh Zmluvy a žiada do návrh v č. IV doplniť dobu trvania nájmu do 31.12.2014 a určiť cenu energií a predložiť návrh zmluvy 13.03.2014 na obecné zastupiteľstvo         Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

6 Výzvy MŽP SR

Starosta informoval, že 28.2.2014 Ministerstvo životného prostredia  vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na využívanie vôd. K tomu, aby sme mohli túto žiadosť podať, treba spraviť 17 príloh, jediný a najdôležitejší je bod a to ekonomický prínos stavby, spojil sa s vodármi, či nám budú ochotní v tomto pomôcť, oni by dali svoju pracovníčku, ktorá tieto výzvy robí a robí aj tento rozbor, ale s tým, že obec musí požiadať o pridelenie finančných prostriedkov. Nakoniec by ostalo, že ak by sme boli úspešní, obec by to musela zrealizovať, budeme musieť hľadať riešenie ako to odovzdať vodárom. Podľa jeho názoru, by sme to mali skúsiť, toto treba urobiť fundovane, nie len tak, teraz chce vedieť, či túto žiadosť pripravovať, a preto požiadal zastupiteľstvo o mandát.

Uznesenie č. 27/2014 zo dňa 04.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE vyhlásenie výzvy MŽP SR na integrovanú ochranu a racionálne využívanie vôd

II. SÚHLASÍ s vypracovaním žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu kanalizácie na uliciach A. V. Suvorova, Zelená – horná časť po dom smútku a Exnárovej ulice od rod. domu pána Černoka po rod. dom pána Fridricha.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta informoval, že malo by byť stretnutie s Maďarmi, boli spolu so svojím zástupcom v Maďarsku na rokovaní, kde my sme navrhovali termín  8.3.2014, ale oni niečo už majú a navrhli termín 22.3.2014, teda v sobotu o 15.00 hod. bude spoločné stretnutie, kde sa dohodneme, čo v tomto roku budeme spoločne robiť. Starosta – informoval, že chodník na Pivovarskej ulici je rozrobený, zajtra ideme po obrubníky, na chodníku je položený asfalt, teraz nám navrhujú, že by bolo výhodné dať tam dlažbu. Ďalej informoval, že katastrofálna situácia je na Športovej ulici, dnes nastúpili a vždy keď robia, tak sú ľudia bez vody, toto je už trestuhodná vec, vedľa ryhy je ďalšia ryha a dnes rozkopali dve tretiny cesty.

 

7  Návrh na uznesenie

Ing. Dušan Ondrášik predstavil prijaté uznesenia.

 

8  Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 13.03.2014 Peter Kucej     

Vo Vidinej, dňa 18.03.2014 Želmíra Báťková    

Zapísal: Ing. Šupica  

    Jozef Kucej           starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 4. 3. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť