Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 4.6.2015

pozvánka

uznesenia

Uznesenie č. 46

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1 Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

pripomienku Ing. Martiny Predajnianskej presunúť bod Kúpa pozemku pred bod Voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 47

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1 Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnenými bodmi Interpelácia, Diskusia a Rôzne vrátane pripomienky Ing. Martiny Predajnianskej presunúť bod Kúpa pozemku pred bod Voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 48

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 2 Voľby návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Pavol Bútor, Ing. Martina Predajnianská a Vladimír Ragač

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 49

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 2 Voľby návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

overovateľov zápisnice: František Antalič a Bc. Anna Kropáčová

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

  Uznesenie č. 50

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3 Kúpa pozemku

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od AGROTOM, s.r.o., IČO: 36025933, DIČ: 2020080667, sídlom Tomášovce č. 486, PSČ 985 56, zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 4978/S, zapísaného na LV č. 5771 ako parc. KN „E“ č. 493/2 – trvalé trávne porasty o výmere 154 m2 vedené v 1/1 za 0,50 Eur za 1 m2, t.j. 77,00 Eur za 154 m2, slovom Sedemdesiatsedem Eur. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradí kupujúci.

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 51

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná v zložení: Ing. Marián Jeleň (predseda), Bc. Anna Kropáčová a Mgr. art. Miroslav Janšto

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 52

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

Dôvodovú správu k voľbe hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 53

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

Informáciu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná v nasledovnom poradí:

Ing. Gabriela Fábiánová, počet hlasov 7

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č. 54

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

VOLÍ

 

v zmysle § 11, ods. 4), písm. j), § 18 ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. p. Ing. Gabrielu Fábiánovú do funkcie hlavného kontrolóra Obce Vidiná na 6 rokov s účinnosťou od 01. júla 2015

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 55

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

Dôvodovú správu k určeniu platu hlavného kontrolóra

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 56

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 04.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

URČUJE

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. plat hlavného kontrolóra Obce Vidiná Ing. Gabriele Fábiánovej podľa § 18 c ods. 1) písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s účinnosťou od 01.07.2015

 

Vo Vidinej, dňa 10.06.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 


dochádzka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 4. júna 2015

 

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                      1

Neospravedlnení:                   0

Návrhová komisia:                 Pavol Bútor, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

Overovatelia zápisnice:          Bc. Anna Kropáčová, František Antalič

 

Program:

1 Otvorenie 2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3 Voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná 4 Kúpa pozemku 5 Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Ján Šupica – starosta privítal prítomných a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné. Predstavil program obecného zastupiteľstva, pričom navrhol do programu doplniť body Interpelácia, Diskusia a Rôzne

Ing. Martina Predajnianská – navrhla bod Kúpa pozemku presunúť pred bod Voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Uznesenie č. 46 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

pripomienku Ing. Martiny Predajnianskej presunúť bod Kúpa pozemku pred bod Voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná, nakoľko neboli ešte prítomní všetci poslanci. Pán Vladimír Ragač sa dostavil neskôr a ospravedlnil sa za meškanie.

 

Hlasovanie:

ZA                    František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň,                         Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská

PROTI              0

ZDRŽAL SA      Vladimír Ragač

 

Ing. Ján Šupica – starosta prečítal návrh programu s navrhovanými zmenami

1 Otvorenie 2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3 Kúpa pozemku 4 Voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná 5 Interpelácia 6 Diskusia 7 Rôzne 8 Záver

 

Uznesenie č. 47 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnenými bodmi Interpelácia, Diskusia a Rôzne vrátane pripomienky Ing. Martiny Predajnianskej presunúť bod Kúpa pozemku pred bod Voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň,                            Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská

PROTI                 0

ZDRŽAL SA         Vladimír Ragač

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil pána Františka Antliča a pani Bc. Annu Kropáčovú. Do návrhovej komisie navrhol pána Pavla Bútora, pani Ing. Martinu Predajnianskú a pána Vladimíra Ragača.

 

Uznesenie č. 48 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Pavol Bútor, Ing. Martina Predajnianská a Vladimír Ragač

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Pavol Bútor, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        Ing. Martina Predajnianská

 

Uznesenie č. 49 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: František Antalič a Bc. Anna Kropáčová

 

3 Kúpa pozemku

Ing. Ján Šupica – jedná sa o pozemok pri futbalovom ihrisku, ktorého vlastníkom je AGROTOM, s.r.o. Všetky okolité pozemky sú už vo vlastníctve Obce Vidiná. Vlastník pozemku tento nevyužíva a Obec Vidiná má záujem vysporiadať pozemky nachádzajúce sa v areáli futbalového ihriska. Kúpou tohto pozemku už bude areál v okolí futbalového ihriska výlučne vo vlastníctve Obce Vidiná. AGROTOM, s.r.o. navrhol cenu za 1 m2 vo výške 0,50 Eur, čo pri výmere 154 m2 je celkom 77,00 Eur. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradí kupujúci.

Nikto z prítomných nemal pripomienky a preto dal pán starosta hlasovať.

 

Uznesenie č. 50 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od AGROTOM, s.r.o., IČO: 36025933, DIČ: 2020080667, sídlom Tomášovce č. 486, PSČ 985 56, zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 4978/S, zapísaného na LV č. 5771 ako parc. KN „E“ č. 493/2 – trvalé trávne porasty o výmere 154 m2 vedené v 1/1 za 0,50 Eur za 1 m2, t.j. 77,00 Eur za 154 m2, slovom Sedemdesiatsedem Eur. Náklady spojené s prevodom v celom rozsahu hradí kupujúci.

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA    ´   Ing. Marián Jeleň

 

4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná

Ing. Ján Šupica – v stanovenej lehote sa prihlásila iba jedna kandidátka pani Ing. Gabriela Fábiánová, ktorá požadované podmienky v zmysle vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná splnila. V zmysle § 28 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva o spôsobe voľby rozhoduje obecné zastupiteľstvo verejným hlasovaním. V prípade volieb individuálnych orgánov sa spravidla hlasuje tajne. V prípade tajného hlasovania možno použiť hlasovacie lístky, ktoré sú pripravené. Pri spôsobe tajného hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov predloží starosta návrh na volebnú komisiu z radov poslancov a určí aj predsedu. Starosta do volebnej komisie navrhuje Bc. Annu Kropáčovú, Mgr. art. Miroslava Janšta a Ing. Mariána Jeleňa. Za predsedu volebnej komisie určil Ing. Mariána Jeleňa.

Ing. Ján Šupica - nikto z prítomných nemal pripomienky a preto dal pán starosta hlasovať

 

Uznesenie č. 51 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná v zložení: Ing. Marián Jeleň (predseda), Bc. Anna Kropáčová a Mgr. art. Miroslav Janšto

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Pavol Bútor, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

 

Uznesenie č. 52 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k voľbe hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Ing. Ján Šupica – odovzdal slovo kandidátke na hlavnú kontrolórku Obce Vidiná pani Ing. Gabriele Fábiánovej, aby využila svoje právo na vystúpenie v časovom rozsahu maximálne 10 minút.

Ing. Gabriela Fábiánová – v krátkosti oboznámila prítomných s dosiahnutým vzdelaním a pracovnými skúsenosťami. Pravidlá a povinnosti kontrolnej činnosti stanovuje zákon. V praxi sa jej osvedčilo pri výkone kontroly zamerať sa na aktuálne účtovné obdobie. Samozrejme je ale ochotná sa prispôsobiť požiadavkám poslancov obecného zastupiteľstva.

Ing. Ján Šupica - nikto z prítomných nemal na pani Ing. Gabrielu Fábiánovú otázky a preto dal pán starosta hlasovať formou tajného hlasovania.

Poslancom boli rozdané hlasovacie lístky, prostredníctvom ktorých bola vykonaná tajná voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná.

Ing. Ján Šupica – vyhlásil krátku prestávku, počas ktorej volebná komisia vyhodnotila výsledky.

Ing. Marián Jeleň – po krátkej prestávke informoval predseda volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná. Za pani Ing. Gabrielu Fábiánovú hlasovalo sedem z ôsmich prítomných poslancov. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

 

Uznesenie č. 53 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Informáciu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná v nasledovnom poradí:

Ing. Gabriela Fábiánová, počet hlasov 7

 

Ing. Ján Šupica – konštatoval, že v zmysle § 11, ods. 4), písm. j), § 18 ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. bola do funkcie hlavného kontrolóra Obce Vidiná na 6 rokov s účinnosťou od 01. júla 2015 zvolená pani Ing. Gabriela Fábiánová.

 

Uznesenie č. 54 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

VOLÍ

v zmysle § 11, ods. 4), písm. j), § 18 ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. p. Ing. Gabrielu Fábiánovú do funkcie hlavného kontrolóra Obce Vidiná na 6 rokov s účinnosťou od 01. júla 2015

 

Ing. Gabriela Fábiánová – poďakovala sa prítomným poslancom za dôveru.

Ing. Ján Šupica – v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo okrem iného aj určuje plat hlavného kontrolóra. V súlade s § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení je plat hlavného kontrolóra stanovený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. (858,00 x 1,54 = 1 321,32 Eur, zaokrúhlený na celé eurá smerom hore 1 322,00 Eur) Podľa § 18c ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí v závislosti od dĺžky pracovného času. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23. apríla 2015 uznesením č. 37 schválilo pracovný úväzok kontrolóra v rozsahu 10 hodín týždenne – 25,00 % pracovný úväzok, t.j. 330,50 Eur.

 

Uznesenie č. 55 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu k určeniu platu hlavného kontrolóra

 

Uznesenie č. 56 zo dňa 04.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

URČUJE

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. plat hlavného kontrolóra Obce Vidiná Ing. Gabriele Fábiánovej podľa § 18 c ods. 1) písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s účinnosťou od 01.07.2015

 

5 Interpelácia

Nikto z prítomných poslancov nemal interpeláciu.

 

6 Diskusia

Nikto z prítomných občanov nemal diskusný príspevok.

 

7 Rôzne

Ing. Marián Jeleň – oznámil, že na dňa 15. júna 2015 zvoláva redakčnú radu, nakoľko sa pripravuje ďalšie vydanie Vidinských novín

Ing. Ján Šupica – oznámil, že dňa 11. júna 2015 sa bude konať ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva a navrhol uvedené dve stretnutia spojiť, aby sa konali jedno za druhým na dňa 11. júna 2015

Ing. Martina Predajnianská – navrhla, aby sa poslanci dohodli na konkrétnom termíne konania Rozlúčky s letom, pričom navrhuje termín 29. augusta 2015 (sobota)

Ing. Ján Šupica – navrhol termín vydania Vidinských novín do konca júna 2015

Ing. Marián Jeleň – ako predseda redakčnej rady súhlasí s konaním najbližšieho stretnutia redakčnej rady po konaní obecného zastupiteľstva dňa 11. júna 2015

Ing. Ján Šupica – informoval o pozvaní družobnej obce Egyházasdengeleg na akciu Juniális a požiadal prítomných o účasť dňa 20. júna 2015 (sobota)

 

8 Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Ing. Ivana Rubintová

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

 

Overovatelia zápisnice:

 

Vo Vidinej, dňa .......................................... František Antalič, podpis ...........................................................

 

Vo Vidinej, dňa ...................................... Bc. Anna Kropáčová, podpis .........................................................

 

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 4. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť