Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 5.11.2013

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 05.11.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  2 Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia: Bc. Kuceková, Báťková, Kocúr Overovatelia zápisnice: Ing. Ondrášik, Ing. Černok

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2013 5. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 6. Vyhodnotenie plnenia PHSR obce na roky 2007-2013 7. Opatrenia na zníženie nákladov v MŠ a stratégia hospodárenia na roky 2014-2015 8. Správa o výsledku kontroly vykonanej v predškolskom zariadení Obce Vidiná – Materská škola 9. Schválenie bezpečnostného projektu informačného systému Obce Vidiná 10. Schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami – verejná súťaž – bývalá budova MŠ, predajňa  potravín a pohostinstvo 11. Rôzne 12. Interpelácia 13. Diskusia 14. Návrh na uznesenie 15. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných na začiatku privítal, predstavil program rokovania a informoval, že dvaja poslanci sa ospravedlnili, ďalej sa zaujímal o pripomienky k programu. Kocúr – navrhol vymeniť bod 7 za bod 8, najskôr by bolo dobré vypočuť si správu z kontroly a potom prijímať opatrenia. Uznesenie č. 105/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou vymeniť bod 7 a 8

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Bc. Kucekovú, pani Báťkovú a pána Kocúra, ako overovateľov určil Ing. Ondrášika a Ing. Černoka. Uznesenie č. 106/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Báťková, Kocúr II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Ing. Ondrášika a Ing. Černoka

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, 

 

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení. Správa je súčasťou zápisnice. Ing. Černok odišiel z rokovacej sály.

Uznesenie č. 107/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, 

      4 Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2013

Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej a informoval, že túto správu prerokovala obecná rada a aj Ekonomická komisia. Ing. Rubintová – informovala, že obec k 30.09.2013 hospodárila s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 65 830,08 €, so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 34 004,51 €, pričom tento schodok bol v plnej výške krytý prebytkom bežného rozpočtu a so schodkom rozpočtu finančných operácií vo výške 100,00 €, ten bol tiež krytý prebytkom bežného rozpočtu. Ďalej informovala, že celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 31 825,57 €, zatiaľ hospodárime s prebytkom a je predpoklad, že aj na konci roka bude prebytok rozpočtového hospodárenia. Starosta – informoval, že pri plnení príjmov sme na tom dobre, niektoré položky sa plnia nad 100 % a vyššie, je to zásluha aj toho, že sa veľa ľudí naučilo chodiť ku nám overovať podpisy aj preto, že sme lacnejší a rýchlo sa vybavujú veci, vo výdavkovej časti sa snažíme čerpať len to, na čo obec má, problémy sú v kapitálových výdavkoch, byrokracia je neskutočná, od mája ešte stále nemáme stavebné povolenie na Šmeralovu ulicu, lebo stavebné povolenie visí na tom, že pri zahájení stavby obec musí požiadať Obvodný úrad životného prostredia o súhlas, oni nemajú námietky k projektu stavby, ale toto nám v stanovisku uviedli a na ten súhlas už čakáme tri týždne, už bol aj za vedúcim odboru, aby nám to napísali, všetko máme pripravené, ale nevieme urobiť ani verejnú súťaž bez stavebného povolenia.  Občanom sme sa zaviazali, že niečo urobíme a niekde to škrýpe. Uznesenie č. 108/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

    5  Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013

Starosta informoval, že pri príprave tejto zmeny vychádzali z potrieb, ktoré do konca roka bude obec mať, čo všetko treba zaplatiť, čo treba ešte urobiť, hľadali riešenia, aby ani o jeden cent nenavýšili výdavkovú časť proti plánovanému rozpočtu. Ďalej vysvetlil, že požiarnej zbrojnici nám vyskočila vyššia suma, odber nemáme a zálohová platba sa zvýšila, bolo mu vysvetlené, že po určitej dobe sa musia vymieňať hlavné ističe, tieto majú rôznu spotrebu, teraz máme nový istič a o to sa nám navýšila mesačná platba, ďalej musí povedať, že dnes sme sa dozvedeli, že bude prebiehať rekonštrukcia elektrických vedení a bude vo Vidinej niekoľko dní odstavená elektrina a obci vzniknú náklady pri rekonštrukcii, lebo verejné osvetlenie si budeme musieť zapájať na vlastné náklady, s týmto on nesúhlasí, naše osvetlenie je funkčné, oni sami si menia sekundárnu sieť a ich povinnosťou je ich dať do pôvodného stavu, toto nám oznámila firma, ktorá to bude robiť. Zajtra bude volať do SSE a.s. Ing. Rubintová – vysvetlila, že celkový rozpočet sa navýši o 3 793,00 € a to preto, lebo sme dostali dotácie, sponzorské a ešte sme dostali peniaze zo štátneho rozpočtu, úprava mohla byť aj na iných položkách, ktoré sú naplnené nad 100 %, ale z dôvodu, že na výdavky, ktoré potrebujeme, vieme kryť z týchto peňazí. Ďalej informovala, že Ekonomická komisia urobila zápis, ktorý predstavila. Ďalej vysvetlila, ktorí sponzori sa ako podieľali na Rozlúčke s letom. Celá akcia nás vyšla 285,00 €, ostatné bolo kryté od sponzorov, tu nie sú započítané hmotné veci, ako mäso a pod. Ďalej vysvetlila, že vo výdavkovej časti bod d) je uvedené, že navýšiť o 200,00 €, toto navrhujeme kryť z položky – interiérové vybavenie, lebo tu sa nerealizovali výdavky. Tu ešte nedošlo k prekročeniu o 200,00 € ale potrebujeme danú položku navýšiť o 200,00 €, nakoľko sa zvýšilo poštovné, minulý rok úrad nefungoval tak, ako mal, teraz sa  viacej posiela, pracovníci úradu sledujú čerpanie a pri tomto poštovnom upozornil pracovník, že sa blíži vyčerpanie. Ing. Rubintová – informovala, že prieskum trhu na nákup stoličiek do kultúrneho domu bol vykonaný, navýšenie o 40,00 € je z dôvodu, že nebolo presne uvedené DPH, tam došlo k zlému prepočtu, nakúpilo sa 100 ks stoličiek, hlavný istič starosta vysvetlil, zálohové platby sú platné od januára, tak nevie, prečo to nebolo zahrnuté do rozpočtu, ďalej platby do poisťovní, tu je iba presun v rámci položiek, ďalej vysvetlila, že inventarizačné rozdiely sú už doriešené, boli tam chyby účtovania. Bc. Kuceková – hovorili sme o tom, že bola Rozlúčka s letom a je napísané navýšiť na položkách reprezentačné a potom honorár a odmena účinkujúcim, Ing. Rubintová – vysvetlila, že 1 180,00 € a z toho bolo 400,00 € účelová dotácia z VÚC, tú sme museli zúčtovať, tieto peniaze nemohli byť použité na občerstvenie, ale napr. na honorár účinkujúcim, propagácia a pod. a my sme v rozpočte nemali rozpočtované peniaze na vystúpenia. Ďalej vysvetlila, že keď sa robil rozpočet, tak zmluvy mali byť uzavreté na úrovni roka 2012, ale niektoré dohody boli uzavreté na vyššie sumy, tým sa navýšil rozpočet, sme patrí aj neplánovaná dohoda, ktorá sa týkala zastupovania v MŠ,  vypadla učiteľka, išla na zástup, lebo mesiac sa zastupovali, boli dlhodobo PN. Bc. Kuceková – sa zaujímala, koľko máme dohodárov Ing. Rubintová – vysvetlila, že dohodu máme uzavretú na opravu osvetlenia, sociálneho pracovníka, právne poradenstvo, správca siete, knihovníčka, vypracovanie projektov, dozor pri kanalizácii a ostatní sú uvedení v správe, výška ostáva ako bolo rozpočtované, sú urobené len presuny. Ing. Rubintová – sa zaujímala, čo s požiadavkou komisie ohľadne ľadovej plochy. Kucek – vysvetlil, že tých 1000,00 € to je strop, môže to byť aj nižšie Ing. Rubintová– informovala, že teraz sa robí výber na odhŕňanie snehu, Kucek – možno bude slabá zima, ale posledné roky bola dobrá zima, s tou ľadovou plochou je potrebné sa zaoberať. Kocúr – navrhol,  bol urobený stručný rozpočet, že čo chceme a potrebujeme. Kucek – vysvetlil, že to treba zhutniť a kúpiť fóliu. Starosta dal následne hlasovať za 5 zmenu rozpočtu. Uznesenie č. 109/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE a)  Dôvodovú správu k Návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 b)  Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 c) Pripomienky Ekonomickej komisie

II.  SCHVAĽUJE 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 v zmysle Dôvodovej správy

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, 

 

6  Vyhodnotenie plnenia PHSR obce na roky 2007-2013

Starosta predstavil správu ohľadne vyhodnotenia plnenia PHSR obce na roky 2007-2013. Správa je súčasťou zápisnice. Ďalej vysvetlil, že tento plán by mal mať v obci zastrešovaciu funkciu, obec by mala pri tvorbe rozpočte na jednotlivé roky rešpektovať PHSR, v minulých rokov obec tento plán nerešpektovala. Následne predstavil priority na nasledujúce roky. Obec mala v pláne využívať európske peniaze a nebol podaný žiadny projekt, okrem kanalizácie. Bc. Kuceková – informovala, že je smutné, že ostalo iba pri určení priorít, táto správa hovorí o tom, že takmer nič sa neurobilo, na úrade by mal byť pracovník, ktorý by sledoval výzvy. Kocúr – doplnil, že na úrade je pracovník, ktorý za to berie plat, ktorý si absolútne neplní svoje povinnosti a za 7 rokov pracovník nedokázal ani na jednu výzvu reagovať a predložiť ju zastupiteľstvu. Tu sa len rozpráva a konečne treba spraviť nápravu a zobrať týchto ľudí na zodpovednosť. Ďalej pripomenul, že od jari to ide tým istým smerom, tu sa rozprávame, že čo treba a nič sa nespravilo, mali sa tuje vypíliť a zase sa nič nedeje. Starosta vysvetlil, že čo sa týka výziev, tak každú jednu výzvu na úrade registrujeme, vieme o nich, v súčasnej dobe sú 2 výzvy už odoslané, na tretej výzve pracujeme, hlavná kontrolórka si zobrala materiály ohľadne výzvy na znižovanie kriminality. Ďalej informoval, že v letnom období sa tuje píliť nedajú, teraz už áno, máme ich vyznačené a treba navrhnúť, čo tam potom dáme. Kucek doplnil, že počas roka je možné stromy píliť, ak majú obvod do 30 cm. Bc. Kuceková – sa zaujímala, čo so zmluvou s firmou OPEN DOOR, je to v návrhu uznesenia. Starosta – to bolo prejednávané na rade, to tam nepatrí, rada to neodporučila schváliť. Uznesenie č. 110/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie PHSR obce Vidiná na roky 2007-2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0        

7 Správa o výsledku kontroly vykonanej v predškolskom zariadení Obce Vidiná – Materská škola

Starosta predstavil správu z kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka, v tejto správe sú aj veci, ktoré sa zverejniť nedajú, ako napr. osobné údaje. Správa je súčasťou zápisnice. Ďalej  sa zaujímal, či bola táto správa prerokovaná s riaditeľkou MŠ, ďalej urobíme opatrenia, bude vykonaná následná kontrola a informoval, že Krajský školský úrad konštatoval, že tieto spomenuté dokumenty ako prevádzkový poriadok, tak tam boli a nezistili nedostatky. Gajdošíková – informovala, že v skutočnosti sú tieto dokumenty, bez toho by nemohli ako škôlka fungovať, zatiaľ ich nepredkladala, hlavná kontrolórka ich od nej nežiadala, ak je potrebné, tak ich vie predložiť aj v tejto chvíli. Ing. Černok – sa zaujímal, či vie takto reagovať aj na tie iné zistenia, prečo nie sú v súlade s kontrolou Ing. Rubintová– informovala, že ďalšie účtovné doklady, z ktorých je zrejmé, že predbežná finančná kontrola sa robí, sú založené u nás na úrade, nikto si ich nepýtal, ako starosta nastúpil do funkcie, bola vypracovaná interná smernica, riaditeľka podpisuje výdavky za MŠ, hlavná kontrolórka toto s nikým to nekonzultovala Gajdošíková – informovala, že aj ona je zodpovedná za čerpanie rozpočtu a predbežnú finančnú kontrolu vykonáva, ďalej požiadala, že ak niečo kúpi pán Kropáč pre škôlku, aby aspoň raz mesačne jej dal zoznam, aby to mohla sledovať Ing. Rubintová – vysvetlila, že hlavná kontrolórka navrhla zlúčiť rozpočtovú klasifikáciu, to sa nedá, podľa toho sa robia výkazy, podľa toho účtuje. Teraz majú dve pokladne v škôlku za školné od rodičov a druhá je za ZRŠ, riaditeľke a vedúca jedálne majú podpísané hmotné zodpovednosti, je stanovený limit pokladne a vedúca jedálne je povinná každý piatok odvádzať tieto peniaze do pokladne. Starosta – momentálne vie povedať dve veci, hlavná kontrolórka na základe uznesenia previedla kontrolu, predložila správu a navrhla opatrenia, jeho povinnosťou je ich predložiť zastupiteľstvu, on ich potom prenesie na riaditeľku, v organizačnom poriadku je to všetko vymedzené. Pri jeho nástupe podpísala riaditeľku hmotnú zodpovednosť, ak by ju odmietla podpísať, tak už nemá miesto v škôlke. Kocúr – jeho zaujali iné veci, ktoré sa týkajú miezd, vlastne toto všetko vzniklo, preto aby sa našli znížené náklady a 100 000 € na 35 detí je luxus. To čo doporučuje je zamyslieť sa nad kumuláciou funkcií a treba prehodnotiť mzdové podmienky a ak nemáme na to, aby sme mohli rozhadzovať, tak to treba zefektívniť. Navrhol uznesenie, zobrať túto správu na vedomie a predložiť nový návrh na obsadenie MŠ s tým, aké úspory to bude prinášať. Antalič – sa zaujímal, čo je v tých 100 000 € zahrnuté Kocúr – vysvetlil, že  70 000,00 € sú mzdové náklady a 30 000,00 € sú energie a podobne. Ďalej predstavil poslanecký návrh, aby zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie a ďalej uložilo obci v spolupráci s vedením škôlky vypracovať opatrenia na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly hlavnej kontrolórky. Ing. Černok sa zaujímal, či môžeme prijať opatrenia, keď je to rozpor v tom, čo tvrdí hlavná kontrolórka a riaditeľka. Bc. Kuceková – navrhla, zobrať to iba na vedomie a nič neschvaľovať, pripravia to do najbližšieho zastupiteľstva, spolu to prekonzultujú a riaditeľka doloží svoje stanovisko. Uznesenie č. 111/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE správu o výsledku kontroly vykonanej v predškolskom zariadení Obce Vidiná – Materská škola

II. SCHVAĽUJE opatrenie prerokovať jednotlivé zistenia na obecnom zastupiteľstve a prijať adekvátne opatrenia do najbližšieho obecného zastupiteľstva Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

8 Opatrenia na zníženie nákladov v MŠ a stratégia hospodárenia na roky 2014-2015

Starosta pripomenul, že riaditeľka mala na základe uznesenia vypracovať opatrenia na zníženie nákladov, uznesenie je splnené. Ďalej predstavil stratégiu rozvoja MŠ a stratégiu hospodárenia na roky 2014-2015, materiál je súčasťou zápisnice. V súvislosti s tým, vypracovala riaditeľka aj ďalšie materiály, koncepcia rozvoja MŠ na roky 2013-2016 a ďalšie, tieto materiály prerokovala aj rada školy. Kocúr – navrhol neprijať žiadne uznesenie, pripraviť to do najbližšieho zastupiteľstva a materiály zaslať mailom. Starosta stiahol tento bod z rokovania zastupiteľstva.

9 Schválenie bezpečnostného projektu informačného systému Obce Vidiná Starosta vysvetlil, že nakoľko bol novelizovaný zákon o ochrane osobných údajov bolo potrebné vypracovať bezpečnostný projekt informačného systému. Tento projekt pojednáva o tom, v akom rozsahu môžu pracovníci disponovať, je tu opatrenia na ochranu osobných údajov. Nikto nemal pripomienky. Uznesenie č. 112/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov obce Vidiná

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

10 Schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami – verejná súťaž – bývalá budova MŠ, predajňa potravín a pohostinstvo

Starosta predstavil znenie zámeru ohľadne nakladania s nehnuteľnosťami. Kocúr – pripomienkoval, že v návrhu na uznesenie je uvedené, že predložiť návrh kúpnej zmluvy. Starosta – vysvetlil, že to predávať nechceme, treba to vyškrtnúť. Kocúr – sa zaujímal, čo je uvedené v znaleckom posudku, lebo tam je len cena nehnuteľnosti. Starosta – navrhol, stanoviť percento z tejto sumy a otvoril rozpravu. Starosta predstavil ceny nájmov, ktoré sú určené v znaleckom posudku a tieto ceny je potrebné dopísať do uznesenia a požiadal o stanovenie termínov uzávierky. Ing. Černok sa zaujímal, dokedy sú platné existujúce nájomné zmluvy v týchto budovách. Starosta vysvetlil, že Ambroš má na dobu určitú a to končí v marci 2014. Kocúr doplnil, že v bývalej MŠ si dal bývalý starosta nájomné na 10 rokov a výpovedná doba 9 mesiacov, tam už mala ísť dávno výpoveď, už sa o tom rozprávali. Kucej Peter sa zaujímal, že či je tá zmluva vôbec platná Starosta informoval, že výpoveď na priestory v bývalej MŠ je už pripravená a už ju mal prísť iba podpísať, Ing. Rubintová ich už prerábala. Ďalej pripomenul, že tam je nájomná zmluva iba na jednu miestnosť. Kocúr- navrhol toto dať do podmienok, že odkedy je možné si to prenajať. Uznesenie č. 113/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  POVERUJE starostu obce, aby vyhlásil v termíne do 07.11.2013 s termínom uzávierky do 06.12.2013 obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými podmienkami: 1. Predmetom prenájmu je stavba – predajňa potravín a pohostinstvo na ulici Zvolenskej číslo 84 – súpisné číslo 118 nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 97 o výmere 285 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná. 2. Predloženie návrhu nájomnej zmluvy. 3. Nájomné za nebytové priestory minimálne vo výške 45,00Eur/m2 (podľa znaleckého posudku) na rok. 4. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín. 5. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín (pondelok a utorok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30, streda od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 a piatok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 13.30, štvrtok nestránkový deň). 6. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná v zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž: prenájom predajne potravín a pohostinstva na ulici Zvolenskej číslo 84“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO / pri právnickej osobe: obchodné alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu / pri občanovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo). 7. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 06.12.2013 o 14:00hod. 8. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 9. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa. 10. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 11. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 14 dní od vyhodnotenia súťaže. 12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

II. MENUJE komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení – poslanci obecného zastupiteľstva

III. UKLADÁ komisii pre posúdenie súťažných návrhov -  uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu a najvýhodnejšie podmienky zmluvy pre vyhlasovateľa, -  predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže s odporúčaním na rozhodnutie Obecného zastupiteľstva IV. UKLADÁ obci zapracovať do výzvy ťarchy vyplývajúce z plynúcich nájomných zmlúv

V. POVERUJE starostu obce, aby v termíne do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0 

 

Následne dal starosta hlasovať za ďalší návrh uznesenia. Uznesenie č. 114/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. POVERUJE starostu obce, aby vyhlásil v termíne do 07.11.2013 s termínom uzávierky do 06.12.2013 obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými podmienkami: 1. Predmetom prenájmu je stavba – bývalá materská škola na ulici Školská číslo 3 – súpisné číslo 327 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 404/2 o výmere 412 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná. 2. Predloženie návrhu nájomnej zmluvy. 3. Nájomné za nebytové priestory minimálne vo výške 8,00 Eur/m2 (podľa znaleckého posudku) na rok. 4. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu vo Vidinej, adresa Športová č.1, Vidiná počas úradných hodín. 5. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín (pondelok a utorok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30, streda od 8.00 do a od 12.30 do 16.30 a piatok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 13.30, štvrtok nestránkový deň). 6. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná v zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž: prenájom bývalej materskej školy na ulici Školská číslo 3“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO / pri právnickej osobe: obchodné alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu / pri občanovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo). 7. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 06.12.2013 o 14:00hod. 8. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 9. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa. 10. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 11. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 14 dní od vyhodnotenia súťaže. 12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

II.  MENUJE komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení – poslanci obecného zastupiteľstva

III.  UKLADÁ komisii pre posúdenie súťažných návrhov - uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu a najvýhodnejšie podmienky zmluvy pre vyhlasovateľa, - predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže s odporúčaním na rozhodnutie Obecného zastupiteľstva IV. UKADÁ obci zapracovať do výzvy ťarchy vyplývajúce z plynúcich nájomných zmlúv

V. POVERUJE starostu obce, aby v termíne do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0                     

 

11 Rôzne

Starosta informoval, že obec mala mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb na roky 2013 až 2018, zaoberala sa tým aj obecná rada, tento plán nám vypracovali, pojednáva v akej forme zabezpečuje obec sociálne služby a tento plán okrem iného by mal slúžiť na to, ak by bola výzva, tak je povinnou prílohou. V zmysle tohto plánu obec musí vypracovať VZN, v ktorom sa upravia podmienky poskytovania sociálnych služieb a poskytovanie stravovania. Súčasťou tohto plánu je aj dotazník, ktorý by sme mohli pri tvorbe VZN využiť. Uznesenie č. 114/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Komunitný plán sociálnych služieb Obce Vidiná 2013 – 2018

II. UKLADÁ obci využiť pri príprave VZN – výsledky z dotazníka.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0   

Starosta informoval, že pred dvoma týždňami sa zúčastnil pojednávania sporu Obec Vidiná a Mýtnou s.r.o., výsledok bol taký, že to bolo odročené s tým, že do budúceho týždňa máme súdu oznámiť, ako to chceme riešiť, sudca si dal predložiť projekt cintorína a rozpočet, po výpovedi svedka pána Ragača jednoznačne vyplynulo, že s firmou Mýtna s.r.o. dohoda nie je splnená a Mýtna pristúpila k návrhu. Je tu možnosť, že by sme si to vysporiadali mimosúdnou cestou a Mýtna s.r.o. upustí od vymáhania 5 000,00 €, ktoré zníži o nevykonané práce, teda o výkopové práce. Teraz čakajú na to, ako sa rozhodneme, buď budeme trvať na tom, že sudca si prizve znalca a ten rozhodne, či tieto práce boli prevedené v súlade a v akom rozsahu, ale výsledok nie je istý. Celý tento posudok bude stáť 1.500 €, ak budeme neúspešní, tak to zaplatíme a ešte každé jedno zastupovanie nás niečo stojí a cena sa navyšuje, ale podľa výpovede bývalého starostu, Mýtna s.r.o. svoju robotu nespravila, všetky roboty neboli dokončené, teraz sa musíme rozhodnúť a náš právny zástupca na to čaká. Ing. Černok – sa zaujímal, či neexistuje možnosť, lebo súdneho znalca treba zaplatiť, nevieme, čo on vypočíta a potom sa rozhodneme. Starosta – tu sa jedná o to, súdnoznalecký posudok určí súd, tak jeho náklady niekomu musí prisúdiť. Kucek – bývalý starosta nemal na to súhlas zastupiteľstva, tam porušil zákon. Starosta – vysvetlil, že to je už iná vec, Mýtna s.r.o. nás zažalovala, že nechceme zaplatiť, preto bola zastavená stavba, že neboli vykonané zemné práce, je zhutnenie násypu a toto prevedené nebolo, podľa projektu mala byť na chodníkoch položená dlažba, či toto nebolo v rozpore a projekt hovorí o izolačnej vrstve a tá tam nie a náš právny zástupca povedal, že výpoveď bývalého starostu podporila nás a sme vo výhode, vždy tvrdíme, že obec nemala záujem nezaplatiť, len žiadame doklady a to bude uznesenie súdu. Ing. Černok  -sa zaujímal, že ak zaplatíme, či vieme tento cintorín využívať. Starosta – je aj taká vec, on povedal, že to predloží zastupiteľstvu, budeme žiadať aby rozhodnutie vydal súd, lebo nebudeme mať doklad Ing. Černok – navrhol, keby sme dali vyjadrenie, že všetko spíšeme čo tam chýba. Starosta – teraz je to v rukách sudcu, ktorý má projekt a keď pozrie náklady na vybudovanie chodníka, tak rozhodne. Mýtna si je vedomá, že tam všetko nespravili ako sa dohodli. Kucek – pripomenul, že keď teraz zaplatíme Mýtnej, tak je ten cintorín nepoužiteľný. Treba žiadať náhradu škody. Starosta sa rozprával s viacerými právnikmi, tak mu bolo povedané, že Obec Mýtna s.r.o. nemôže mať rovnaký názov ako obec. Teraz je ťažko povedať akú máme šancu, teoreticky môžeme byť úspešní. Báťková informovala, že obec chcela zaplatiť za to, čo tam skutočne je, čo tam odrobili. Kocúr – doplnil, že táto kauza je už dlho, boli rôzne nálady, raz sme chceli zaplatiť, len doneste faktúru, raz chcel Ing. Greksa 3 500,00 €. On bol za to, aby sme to zaplatili za to čo tam spravili, zaujímal sa, či chceme zaplatiť alebo nie, lebo ak chceme, tak hľadajme ako, dohodnime sa s nimi, že to dokončia za tú sumu 5 000,00 €. Teraz ide o to, či zaplatím po znížení 4 500,00 €, alebo to riskneme a súdny znalec to ohodnotí buď na vyššiu sumu alebo nižšiu. Ing. Černok sa zaujímal, v akom prípade nebudeme platiť znalca Starosta vysvetlil, že v takom prípade, keby súdny znalec dokázal, že dodávateľ úmyselne nerešpektoval projekt. Uznesenie č. 115/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu starostu obce o priebehu súdneho sporu Obcou Mýtna – Vidiná

II. SÚHLASÍ aby súdny spor s Obcou Mýtna pokračoval dokazovaním súdneho znalca z odboru stavebníctva, či postup prác dohodnutý ústnou dohodou medzi stavebníkom Obce Mýtna Ing. Greksom a bývalým starostom obce Vidiná pánom Ragačom na výstavbe chodníkov v cintoríne vo Vidinej bol v súlade s projektovou dokumentáciou a vydaným stavebným povolením

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta informoval, že v polovici roku 2012 sme odsúhlasili odpredaj pozemkov, bola uzavretá zmluva a v jednom bode bolo uvedené, že táto zmluva musí byť zverejnená v Centrálnom registri, zo strany Správy ciest táto zmluva zverejnená nebola, my sme ju zverejnili na našej stránke. Požiadali nás, aby sme schválili tento odpredaj znovu a aby mohli stavať. Radil sa s právnikom a je pripravený návrh na uznesenie. Tieto zmluvy sú rovnaké, len dátumy sa menia. Kocúr sa zaujímal, či netreba zrušiť predchádzajúce uznesenie. Ing. Šupica vysvetlil, že tá zmluva asi nie je platná, lebo sme ju zverejnili iba my a bola tam klauzula, že kým to nie je zverejnené v Centrálnom registri, tak nemá platnosť. Uznesenie č. 116/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.   SCHVAĽUJE a) podľa § 9a ods. 8 písm. b/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  predaj  pozemkov  - parcela registra KN E č. 498/4 celkovej výmere 133 m2, druh pozemku ostatné plochy, KN E parc. č. 498/2 o celkovej výmere 164 m2, druh pozemku ostatné plochy,  KN C parc. č. 946/6 o celkovej výmere 36 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  KN C parc. č. 946/8 o celkovej výmere 1217 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  KN C parc. č. 946/9 o celkovej výmere 380 m2, druh pozemku ostatné plochy,  KN C parc. č. 946/12 o celkovej výmere 11 m2, druh pozemku ostatné plochy a  KN C parc. č. 946/13 o celkovej výmere 89 m2,  druh pozemku ostatné plochy, zapísané na LV č. 5991 k. ú. Vidiná, vo výlučnom vlastníctve obce, z dôvodu, že uvedené pozemky tvoria priľahlú plochu k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve kupujúceho – komunikácia: cesta I. triedy č. 508/55  a svojim využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbami a pozemkami kupujúceho. Nehnuteľnosti - pozemky nie sú  využiteľné pre obec ako vlastníka.

   b/ predaj pozemkov pre kupujúceho : SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19,  826 19 Bratislava, štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:  Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica, Skuteckého ul. 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 003328

II. URČUJE kúpnu cenu za predávané nehnuteľnosti vo výške 8,06 Eur za 1 m2, slovom osem eur šesť centov a cena celkom za odpredávanú výmeru  2.030 m2 je vo výške  16.361,80 Eur slovom šesťnásťtisíctristošesťdesiatjeden eur a osemdesiat centov.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0                      Starosta informoval, že Stredoslovenská energetika, nám posla oznámenia, že v dňoch 14, 15 a 20 21 novembra budú vo Vidinej vypínať elektrinu, budú vymieňať káble, zarážajúce je na tom, že za montáž verejného osvetlenia si máme zaplatiť. Zajtra im bude volať a zistí aká je situácia.

Starosta ďalej informoval, že sa na nás obrátila naša občianka pani Viera Kúdeľová o poskytnutie jednorazového príspevku. Predstavil žiadosť, ktorá je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 117/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE výpomoc v sume 300,00 € pre Vieru Kúdeľová

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0                      Pán Antalič sa ospravedlnil a opustil rokovanie.

Starosta požiadal predsedov komisií, aby doručili zápisnice a prezenčné listiny za rok 2013 na obecný úrad.

Uznesenie č. 118/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ predsedom komisií doručiť na Obecný úrad vo Vidinej zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní komisií za rok 2013 Termín: 22.11.2013

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0                      Starosta informoval o  kanalizácii v obci, vo štvrtok bude kontrolný deň, podľa najnovšieho vyjadrenie budú pokračovať do júna 2014, máme urobiť obhliadku ulíc. Na Riečnej ulici je koryto potoka, sú rozbité chodníky, je potrebné pospisovať tieto nedostatky a oni to odstránia. Jediná ulica, ktorá bola ako tak dobrá, a to ulica 9. mája, tak  od Kaplána po zastávku to rozkopali, pritom tam nie je rodinný dom a robia tam kanalizáciu, lebo je to v projekte. Starosta predstavil zmluvu, jedná sa o firmu, ktorá robí s obalmi ENVI PAK s.r.o., urobili prieskum na triedený odpad a vyšlo to dobre na 91 %, čo je podstatné, táto firma nám robí celú poradenskú službu, je do toho zapojených veľa obcí Kocúr – čo s tou podmienkou, že VZN môžeme schváliť, len po ich odsúhlasení, či je to v zmluve. Starosta – on to vysvetľoval, že majú všeobecné podmienky označené ako obchodné tajomstvo, máme to brať tak, ako všeobecné podmienky.

Uznesenie č. 119/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE s uzatvorením zmluvy o spolupráci s firmou ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava na podporu prevádzky systému separovaného zberu komunálnych odpadov (obaly).

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0 

                   12 Interpelácia

Kocúr sa zaujímal, čo je s tými poisťovňami, mali sme im vypovedať zmluvy. Starosta – vysvetlil, že každá jedna poisťovňa, ktorú oslovujeme, nám dáva podmienky, jediná Komunálna poisťovňa nám znížila poistnú sadzbu a je ochotná pristúpiť našim podmienkam. Kocúr – je treba zavesiť, sledoval tieto zmluvy, Starosta – toto má na starosti Ing. Rubintová. Báťková predstavila návrh, či by sme nemohli zrušiť na stránke rubriku vyjadrite sa,  naši občania používajú vulgárne slová,  robí to zlý obraz o dedine. Kocúr – toto už raz bolo prejednávané a bol návrh, že príspevok je možné dať, iba keď sa prihlásiš Starosta – v zmysle zákona, môžu občania požiadať o informácie a sme povinní im dávať odpoveď. Kocúr- navrhol dať to pléna, Uznesenie č. 120/2013 zo dňa 05.11.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE zrušenie schránky – Vyjadrite sa

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Peter Kucej,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, Kocúr

                   13  Diskusia

Nikto nemal príspevok do diskusie

14 Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková prečítala návrh na uznesenie a pripomenula, že v návrhu je uvedené aj obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o uskutočnení „Dňa obce“

 

15 Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa Ing. Dušan Ondrášik   

Vo Vidinej, dňa Ing. Milan Černok     

Zapísal: Ing. Šupica  

    Jozef Kucej           starosta obceVyvesené: 5. 11. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť