Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 5.3.2013

pozvánka

Ing. Martina Predajnianská zástupca starostu obce Vidiná

          Vo Vidinej, 04.03.2013

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 05.03.2013 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS s.r.o. Lučenec 4. Vyhodnotenie zákazky: Vykonanie auditu účtovnej jednotky Obec Vidiná za rok 2012 5. Rôzne 6. Návrh na uznesenie 7. Záver

 

      v. r. Ing. Martina Predajnianská


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 05.03.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Peter Kucej Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Želmíra Báťková, František Antalič Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej a Ing. Milan Černok

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS s.r.o. Lučenec 4. Vyhodnotenie zákazky: Vykonanie auditu účtovnej jednotky Obec Vidiná za rok 2012 5. Rôzne 6. Návrh na uznesenie 7. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky. Uznesenie č. 20/2013 zo dňa 05.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kocúr,  Jozef Kucej,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie pána Antaliča, pani Báťkovú a pani Bc. Kucekovú. Ako overovateľov určila pánov Kuceja Jozefa a Ing. Černoka. Uznesenie č. 21/2013 zo dňa 05.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Báťková, Antalič

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Jozef Kucej a Ing. Černok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Báťková, Bútor, Kocúr,  Jozef Kucej,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková

3 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS s.r.o. Lučenec

Ing. Predajnianská vysvetlila, že rokovala s firmou Mepos s.r.o. Lučenec, žiadali sme, aby v dodatku bol vypustený bod o bioodapade, s týmto Mepos súhlasil. Ďalej informovala, že za mesiac január bola firme faktúra vrátená a tento mesiac nám dobropisovali a ďalej informovala, že firma chce, aby tento dodatok platil od 1.2.2013. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, či všetko v dodatku ostáva ako bolo a zaujímala sa, kedy bol doručený návrh tohto dodatku. Ing. Predajnianská informovala, že všetko ostáva rovnaké ako predtým, ale zmena nastáva iba v platnosti dodatku. Koristeková informovala, že to prišlo 25.01.2013 Ing. Predajnianská dala najskôr hlasovať za zrušenie uznesenia č. 11/2013, ktorým bol schválený dodatok č. 1/2013 a následne navrhla hlasovať samostatne za schválenie nového návrhu dodatku č. 1/2013 s platnosťou 01.02.2013.

Uznesenie č. 22/2013 zo dňa 05.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia č. 11/2013 zo dňa 12.02.2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kocúr,  Jozef Kucej,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Uznesenie č. 23/2013 zo dňa 05.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzatvorenej dňa 14.12.2001 medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s.r.o. Lučenec, so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758, DIČ 2020465095 v nasledovnom znení:

„vypustiť Článok II Predmet zmluvy v zmysle novely zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch platný od 01.01.2013 sa odstavec 2 činnosť zhotoviteľa rozširuje o zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadoch (BRO). Zhotoviteľ zabezpečí odvoz BRO na bioskládku, ktorú určí objednávateľ.“

Článok V Cena sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude za ďalej uvedené časti diela poskytovať dohodnutú cenu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený meniť len v dôsledku rastu miery inflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo v prípade nárastu cien surovín, materiálov a iných vstupov. Cena za zneškodnenie odpadov je stanovená v zmysle celoročnej objednávky pre rok 2013.

Za vykonanie zberu a odvozu KO č. 20 03 01 a za 20 03 03 umiestneného v nádobách:

                       bez DPH   s DPH 110 l KUKA      0,56 €/ks   0,67 €/ks 120 l KUKA      0,59 €/ks   0,71 €/ks 240 l KUKA      0,73 €/ks   0,88 €/ks Vývoz VOK      37,47 €/ks  44,96 €/ks 1100 l BOBOR   5,17 €/ks   6,20 €/ks

Cena za zber a odvoz BRO bude riešená samostatnou kalkuláciou a dodatkom k ZOD. Cena za zneškodnenie odpadu, nie je príjmom MEPOSu s.r.o. Lučenec. Poplatok za uloženie odpadov sa uplatní v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. Táto zmena v zmysle tohto dodatku platí od 01.02.2013.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kocúr,  Jozef Kucej,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

4 Vyhodnotenie zákazky: Vykonanie auditu účtovnej jednotky Obec Vidiná za rok 2012

Ing. Predajnianská informovala, že bola doručená len jedna obálka s ponukou na vykonanie auditu a to od Interaudit Levice. Následne sa  zaujímala o názor hlavnej kontrolórky, kedy obálku otvoríme, lebo v zmysle uznesenia to má byť predložené zastupiteľstvu na vyhodnotenie. Ing. Černok sa zaujímal, či sú to tí, čo robili audit doteraz a či môžeme my ako obstarávateľ zrušiť verejné obstarávanie, nakoľko prišla len jedna ponuka, my nie sme s nimi nijak viazaní. Navrhol, aby sme spoločnými silami vymysleli ako zrušíme toto verejné obstarávanie a vyhlásime nové, aby sme mohli vybrať aspoň z dvoch ponúk. Ing. Kolimárová– informovala, že je to možné urobiť aj takou formou, že sa vyberú napr. lučenské firmy, ktorých je tu 11, oslovia sa jedným listom a už keď ich všetky oslovíme, to už bude taký podklad, že by sme akceptovali výsledok. Ing. Predajnianská informovala, že tento výber konzultovala s Ing. Kolimárovou, bola daná výzva na internete, každý kto chcel, si ju tam mohol prečítať a prihlásila sa jedna firma s ponukou. Ing. Černok predstavil poslanecký návrh, aby sme toto obstarávanie zopakovali s tým, že tá forma oznamu môže byť aj na internete a oslovili by sa firmy, ktoré sa tu v okolí nachádzajú a vyberať sa bude aspoň z dvoch ponúk, lebo keď už verejné obstarávanie, tak nech je možnosť výberu aspoň z dvoch ponúk Ing. Kolimárová – informovala, že tejto firme vrátime neotvorenú obálku s tým, že sa bude súťaž opakovať. Ju ako jedinú na to musíme upozorniť, že bude nový prieskum trhu, do ktorého sa môže prihlásiť. Uznesenie č. 24/2013 zo dňa 05.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ vykonať nový prieskum trhu ohľadom audítora bežnou formou a oslovením audítorských firiem minimálne 3.

Termín: do 31.03.2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Báťková, Bc. Kuceková,  Jozef Kucej,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bútor, Kocúr, Ing. Predajnianská

 

 

5 Rôzne

Ing. Predajnianská informovala prítomných o možnosti zverejnenia obce v Cestovnom informátorovi, kde ročný poplatok je 270,00 €. Vysvetlila o čo sa jedná, obec bude mať aj prístup na stránku, kde je možné doplniť 50 fotiek, je možné tam dávať akcie. Ďalej informovala, že obecná rada odporučila, aby sme tam ostali, ale veci, ktoré tam treba aktualizovať, dať to do pracovnej náplne zamestnanca. Báťková – sa zaujímala, že odkedy s ním spolupracujeme. Kucej Jozef –vysvetlil, že už dávno. Ing. Černok – vysvetlil, že jemu sa to zdá bezpredmetné, nemáme atrakcie do cestovného ruchu. Báťková – informovala, že to nie na škodu, organizujú sa tu kultúrne akcie. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že aj ona s tým súhlasí, ale s pripomienkou obecnej rady. Kocúr – informoval, že už sa s tým zaoberali na rade, je tam možnosť na stránke zavesiť určité veci, ktoré sa tu robia, nová stránka by bola pre obec drahá, takto sa spropaguje viacej dedina. Ľudia k informačným tabuliam nechodia, ale možno si to pozrú na webe, treba zapojiť pracovníka úradu, aby to aktualizoval a takto propagoval túto obec. Ing. Predajnianská navrhla schváliť túto zmluvu s podmienkou, že to bude doplnené do pracovnej náplne pracovníka na OcÚ. Uznesenie č. 25/2013 zo dňa 05.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Zmluvu o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore s dodávateľom Jozef Čurila –JOMA, Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky, IČO: 33 572 534 s pripomienkou zapracovať do pracovnej náplne pracovníkovi OÚ – aktualizácia činnosti v obci

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Bútor, Kocúr,  Jozef Kucej,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Antalič, Ing. Černok, Bc. Kuceková

Ing. Predajnianská – ďalej informovala o oznámeniach o vybavených podnetoch z okresnej prokuratúry Lučenec, ktoré odovzdala poslancom. Ing. Černok – informoval, že je mu záhadou, prečo riešenie podnetu prišlo na úrad, keď išlo o podnet poslancov. Ing. Predajnianská – informovala, že toto mu ona nevie vysvetliť a ďalej informovala o prieskume, ktorý sa robí v obci. Ďalej vysvetlila dôvody prieskumu, ak obec preukáže, že viac ako 50 % domácností kompostuje bioodpad vo svojich kompostoviskách, tak nie sme povinní zaviazať sa zmluvne so žiadnou firmou, aby nám tento bioodpad likvidovala. Uznesenie č. 26/2013 zo dňa 05.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a)  Oznámenie o vybavení podnetu z Okresnej prokuratúry Lučenec ohľadne stavebného a územného rozhodnutia stavby II. etapy kanalizácie vo Vidinej b) prebiehanie prieskumu ohľadne kompostovanie BRO v obci Vidiná

     Kropáč – informoval, že vyradený krovinorez sa nachádza v kotolni, nebol zlikvidovaný, boli o tom informovaní aj členovia dielčích komisií. Ing. Predajnianská – informovala o uznesení z roku 2010, kde bol návrh na vyradenie starého rozhlasu. Predstavila zápisnicu z roku 2010. Ing. Kolimárová  – informovala, že toto je iba uznesenie a zaujímala sa,  kde sú zmluvy. Toto nie je schválené, to boli iba pripomienky na to, čo má byť v zmluve. Kocúr – doplnil, že sme súhlasili s tým, že to spraví Mýtna, že si zoberú stĺpy a urobia na Šmeralovej ulici osvetlenie. Ak neboli zmluvy urobené tak, ako je v uznesení, teraz nemajú koho pranierovať, treba dať podnet na políciu a ak sú zmluvy, treba ich hľadať. Teraz už nemá význam sa o tom hádať, Mýtna práce na Šmeralovej ulici urobila a ak má niekto pocit alebo vedomosť, že sa to spravilo tak alebo tak, treba dať podnet na políciu, aby to prešetrila. Kropáč – informoval, že všetky stĺpy sme im nedovolili vyrezať, niektoré sme použili na ihrisku. Kocúr – informoval, že on tu bol, keď sa to schvaľovalo, aby si to odniesli za tú robotu, či tie podmienky boli dodržané, za to už nemôžeme brať zodpovednosť, bol tu nejaký starosta a ak neboli dodržané podmienky, treba dať podnet polícii Ing. Černok – sa zaujímal,  kde sú teraz stĺpy Ing. Predajnianská informovala, že v Mýtnej Kocúr – vysvetlil, že sa to skončí ako predchádzajúce podnety, nič sa nestalo, bolo to robené na základe uznesenia.

 

6 Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková predstavila prijaté uznesenia.

 

7 Záver

Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.

 

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 15.03.2013 Jozef Kucej 

     Vo Vidinej, dňa 19.03.2013 Ing. Milan Černok

    

Zapísal: Ing. Šupica  

 

                                                                                             Ing. Martina Predajnianská                                                                                          poverený zástupca starosta obceVyvesené: 5. 3. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť