Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 5.5.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 05.05.2011

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisniceUznesenie č. 104/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJEnávrhovú komisiu v zložení: Jozef Kucej, Peter Kucej, Ing. Želmíra KolimárováVo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce K bodu 6: Zmena uzneseníUznesenie č. 105/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. MENÍUznesenia č. 77/2011 zo dňa 31.03.2011Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE : Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,- € na daný účel, s tým, že 10 000,- € viazať do riadneho verejného obstarávanianasledovneObecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE: Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 0,00,- € na daný účel, s tým, že finančné prostriedky sa budú schvaľovať po predložení verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 106/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. MENÍUznesenie č. 33/2011 zo dňa 10.03.2011„Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE rozdelenie kapitálových výdavkov vo výške 12 307,00 Eur a to zatiaľ bez konkrétneho prerozdelenia okrem kúpy počítača do Materskej školy a Školskej jedálne vo výške 607,00 Eur. Použitie príjmov mimorozpočtového fondu na krytie výdavkov finančných operácií zachovať v navrhovanej výške 12 200,00 Eur a to na splácanie istiny lízingu na kúpu malotraktora vo výške 1 500,00 Eur.“nasledovne„Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 13 807,00 Eur v príjmových položkách na:1) výkup parciel nachádzajúcich sa pod futbalových ihriskom a pod miestnymi komunikáciami 1 000,00 Eur,2) kúpa počítača do Materskej školy a Školskej jedálne 607,00 Eur (193,00 Eur bude krytých príjmami kapitálového rozpočtu),3) splácanie istiny úveru 10 700,00 Eur,4) splácanie istiny lízingu – kúpa malotraktora 1 500,00 Eur.

II. NESCHVAĽUJE kúpu krovinorezu – kapitálový výdavok na položke 05.1.0 713 004 v sume 700,00 Eur, t.z. položku znížiť zo 700,00 Eur na 0,00 Eur.“

Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 107/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. MENÍUznesenie č. 45/2011 zo dňa 31.03.2011„Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Cestná doprava – oprava výtlkov miestnych komunikácií navýšenie rozpočtu o 2 000,00 Eur, presunutím úspory z položky 04.5.1 635 004.“nasledovne„Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE navýšenie rozpočtu na položke 04.5.1 635 004 zo 4 000,00 Eur na 6 000,00 Eur.“

Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 108/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. MENÍUznesenie č. 60/2011 zo dňa 31.03.2011„Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE v kapitole 05.2.0 637 004 zníženie zo 4 165,00 Eur na 4 165,00 Eur.“nasledovne„Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE zníženie rozpočtu na položke 05.2.0 637 004 o 4.165,00 Eur.“

Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 109/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. MENÍUznesenie č. 78/2011 zo dňa 31.03.2011„Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.SCHVAĽUJE presun z položky 04.5.1 717 002 – rekonštrukcie sumu 27 641,00 Eur do úspor.“nasledovne„Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.SCHVAĽUJE zvýšenie rozpočtu na položke 04.5.1 717 002 – rekonštrukcie o 23 276,00 Eur.“

Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 7: Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva vo VidinejUznesenie č. 110/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJE- Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidineja) bez pripomienok

Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 8: Interná smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná:Uznesenie č. 111/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. BERIE NA VEDOMIEdôvodovú správuII. SCHVAĽUJE- Internú smernicu o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná:a) bez pripomienok

Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 9: Návrh zmluvy o dielo – chodníky a svahovanie v cintoríneUznesenie č. 112/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJEposlanecký návrh Jozefa Kuceja: pokiaľ nebude v zmysle zákona urobené verejné obstarávanie, aby sa o tomto bode nerokovalo. Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 10: Návrh poriadku neverejného pohrebiskaUznesenie č. 113/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJEnávrh poriadku neverejného pohrebiskaa) bez pripomienok

Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 11: RôzneUznesenie č. 114/2011 zo dňa 05.05.2011Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. BERIE NA VEDOMIE1) Podpísanie zápisnice z predchádzajúceho zastupiteľstva, odsúhlasené po zmene po zastupiteľstve bude overovateľmi zápisnica podpísaná2) Riešenie cintorína – chodníkyTermín stretnutia poslancov na cintoríne: Utorok 10.05.2011 o 18.00 hod. + odborník stavbár3) Stanovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry o zamietnutí poskytnutia dotácie na kanalizáciu obce Vidiná I. etapa. 4) Zápis z rokovania pri obhliadke koryta Krivánskeho potoka 5) Výber dodávateľa údržby verejného osvetlenia6) Žiadosť Evanjelickej cirkvi o kúpu resp. darovanie pozemkuII. SCHVAĽUJEzámer nakladania s majetkom obce formou priameho predaja časti parcely č. 404/1 v k. ú. Vidiná s podmienkou predloženia geometrického plánu, znaleckého posudku týkajúceho sa predmetnej časti parcely na náklady žiadateľa. Vo Vidinej, dňa 09.05.2011

Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 05.05.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Želmíra Báťková, Mgr. Michal KmeťNeospravedlnení: 0Návrhová komisia: Kuceja Petera, Kuceja Jozefa, Ing. Želmíra KolimárováOverovatelia zápisnice: Ing. Milan Černok, Ing. Martina Predajnianská

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisniceStarosta prítomných privítal na pokračovaní rokovania obecného zastupiteľstva, pri bode č. 6 sa obecné zastupiteľstvo stalo neuznášaniaschopné, preto v zmysle rokovacieho poriadku bolo zvolané pokračovanie rokovania obecného zastupiteľstva. Ďalej vysvetlil, že sa pokračuje podľa schváleného programu. Návrhová komisia ostáva v zložení Jozef Kucej, Peter Kucej, ale nakoľko p. Želmíra Báťková sa ospravedlnila za neúčasť a je tiež členom, je potrebné navrhnúť nového člena. Starosta navrhol ako nového člena Ing. Kolimárovú. Ďalej pripomenul, že overovateľmi zápisnice boli Ing. Milan Černok a Ing. Martina Predajnianská. Ďalej predstavil schválený program. Hlasovanie:ZA Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA Ing. KolimárováBolo prijaté uznesenie č. 104/2011

6 Zmena uzneseníStarosta pripomenul, že tento bod bol na minulom zastupiteľstve už otvorený, bola prerokovaná jedna zmena uznesenia, ktorú predložila Ing. Končošová, týkala sa zapracovania záverov hlavnej kontrolórky do rozpočtu. Táto zmena už bola odsúhlasená.Ďalej predstavil návrh zmeny uznesenia č. 33/2011, ktorý znel takto: Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. mení Uznesenie č. 33/2011 zo dňa 10.03.2011 „Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE rozdelenie kapitálových výdavkov vo výške 12 307,00 Eur a to zatiaľ bez konkrétneho prerozdelenia okrem kúpy počítača do Materskej školy a Školskej jedálne vo výške 607,00 Eur. Použitie príjmov mimorozpočtového fondu na krytie výdavkov finančných operácií zachovať v navrhovanej výške 12 200,00 Eur a to na splácanie istiny lízingu na kúpu malotraktora vo výške 1 500,00 Eur.“ nasledovne „Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 13 807,00 Eur v príjmových položkách na: 1) výkup parciel nachádzajúcich sa pod futbalových ihriskom a pod miestnymi komunikáciami 1 000,00 Eur, 2) vybudovanie chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,00 Eur 3) kúpa počítača do Materskej školy a Školskej jedálne 607,00 Eur (193,00 Eur bude krytých príjmami kapitálového rozpočtu), 4)splácanie istiny úveru 10 700,00 Eur 5) splácanie istiny lízingu – kúpa malotraktora 1 500,00 Eur. II. neschvaľuje kúpu krovinorezu – kapitálový výdavok na položke 05.1.0 713 004 v sume 700,00 Eur, t.z. položku znížiť zo 700,00 Eur na 0,00 Eur.“Ing. Kolimárová sa zaujímala ohľadne bodu č. 3 – kúpa počítača, teraz sa hovorilo o príjmových položkách, z akých zdrojov budú kryté.Ing. Rubintová vysvetlila, že pri zapracovávaní schválených uznesení do rozpočtu, tak vznikol schodkový rozpočet, ďalej vysvetlila, že príjmová časť bude hradená z mimorozpočtového fondu a iba 193,00 Eur bude krytých príjmami kapitálového rozpočtu. V pôvodnom uznesení neboli schválené žiadne výdavky, okrem tých 607,00 Eur. Nasledujúcimi uzneseniami sa schválil aj výkup parciel, aj chodníky a aj istiny, úver a lízing. Ing. Kolimárová doplnila, že podľa nej sa chodníky schválili vo výške 0,00 Eur. Ing. Rubintová vysvetlila, že to súhlasí, lenže vo výdavkovej položke je 10 000,00 Eur viazaných, tak tých 10 000,00 Eur na tej položke je, len s tým, že tých 10 000,00 Eur sa nedá dotknúť, kým sa neuvoľnia a preto to potrebuje vykryť v tej príjmovej časti. Ďalej vysvetlila, že uznesením č. 77/2011 bolo viazaných 10 000,00 Eur do riadneho verejného obstarávania, toto sa týka len príjmovej časti, použitie mimorozpočtových prostriedkov je možné len vtedy, keď sa uvoľnia tieto, ale aby to bolo možné použiť, potrebuje na to uznesenie. Toto sa týka aj krovinorezu, nakoľko nebol schválený, tak potrebuje uznesenie, aby to mohlo byť vylúčené z výdavkovej časti. Ing. Kolimárová sa zaujímala, z ktorej zápisnice je uznesenie č. 77/2011Ing. Rubintová informovala, že zo zápisnice 31.03.2011, ktorá nie je ešte podpísaná overovateľmi, ale pre ňu je platné, nakoľko bolo podpísané starostom. Starosta vysvetlil, že znenie tohto uznesenia bolo konfrontované so zvukovým záznamom za prítomnosti overovateľov zápisnice s návrhovou komisiou, kde dospeli k tomu, že uznesenie je schválené tak, ako bolo napísané, takže uznesenie č. 77/2011 považujeme za platné. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo v prípade, keď nie je podpísaná zápisnica. Ing. Končošová vysvetlila, že toto sa nikde nepíše a práve preto bolo to sedenie, aby sa vyjasnilo a potvrdilo so zvukovým záznamom, či je zápisnica v súlade s tým, čo sa odohrávalo tu a bolo zistené, že zápisnica je v súlade. Teraz to chápe tak, že my máme schváliť rozpočet a ten nemôže byť schválený ako schodkový a týmto návrhom, ktorý predložila ekonómka sa rozpočet za týchto podmienok vyrovnáva. Ing. Rubintová vysvetlila, že podľa tohto uznesenia môže mimorozpočtový fond čerpať až v takom prípade, keď bude mať výdavok. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo je podľa starostu riadne verejné obstarávanie, či to, čo už urobil, alebo to, čo sa iba urobí. Schválených je 10 000,00 Eur, ale s podmienok riadneho verejného obstarávania, starosta urobil určitú formu verejného obstarávania, na základe čoho pripravil zmluvu, ak teraz budeme konštatovať, že verejne obstarávanie je spravené, tak tých 10 000,00 Eur je schválených. Ing. Rubintová pripomenula, že musí byť prijaté ešte jedno uznesenie, ktorým sa uvoľní viazanie. Bc. Kuceková sa zaujímala, či suma 10 000,00 Eur je na tú časť, ktorá je už urobená.Starosta vysvetlil, že na vybudovanú časť nie je potrebná taká suma, na to čo je už vybudované, ale treba to ešte dosvahovať a dokončiť je potrebných 5 000,00 Eur a zvyšná suma je určená na ďalšiu realizáciu. Jozef Kucej pripomenul, že zápisnica nie je v súlade, nakoľko bola konzultovaná, ale v zápisnici nie je uvedené, že nebolo hlasované za návrh Ing. Černoka, ktorý bol nula a toto je dôvod, prečo nebola podpísaná zápisnica. Starosta vysvetlil, že to bolo povedané v rámci rozpravy, ale nebolo formulované presne do uznesenia pred hlasovaním, pri stretnutí bolo konštatované, že bol prednesený návrh Ing. Černoka, ale Ing. Kolimárovou. Ing. Kolimárová predstavila svoj poslanecký návrh, aby uznesenie č. 77/2011 zo dňa 31.03.2011 bolo zmenené s tým, že sa schvaľuje nula. O tom, čo bude ďalej je možné hlasovať po predložení vecí v ďalšom bode. Bc. Kuceková navrhla doplniť do tohto návrhu aj to, aby tam nebola len nula, ale aj predloženie materiálov. Ing. Kolimárová zopakovala svoj návrh, ktorý znel, uznesenie č. 77/2011 zo dňa 31.03.2011 zmeniť nasledovne: Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 0,00,- € na daný účel, s tým, že finančné prostriedky sa budú schvaľovať po predložení verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.Hlasovanie:ZA Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, PROTI 0ZDRŽAL SA Ing. PredajnianskáBolo prijaté uznesenie č. 105/2011

Ing. Kolimárová ďalej upozornila, že sa upravuje aj návrh na uznesenie, kde suma 23 807,00 Eur sa znižuje o 10 000,00 Eur a bude suma 13 807,00 Eur a bod č. 2 odtiaľ úplne vypadáva a bude sa hlasovať o štyroch bodoch. Toto je za prvé a za druhé neschvaľuje kúpu krovinorezu – kapitálový výdavok na položke 05.1.0 713 004 v sume 700,00 Eur, t.z. položku znížiť zo 700,00 Eur na 0,00 Eur.“Ing. Končošová sa zaujímala, čo vlastne treba, aby obecné zastupiteľstvo dospelo k riešeniu chodníkov v katolíckom cintoríne. Ing. Kolimárová vysvetlila, že v jednom z nasledujúcich bodov je predloženie dokladov.Starosta sa zaujímal, či má ešte niekto pripomienku k návrhu uznesenia č. 33/2011. Následne dal hlasovať za zmenu uznesenia č. 33/2011

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 106/2011

Starosta vysvetlil ďalšiu zmenu uznesenia č. 45/2011, Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje Cestná doprava – oprava výtlkov miestnych komunikácií navýšenie rozpočtu o 2 000,00 Eur, presunutím úspory z položky 04.5.1 635 004.“nasledovne „Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje navýšenie rozpočtu na položke 04.5.1 635 004 zo 4 000,00 Eur na 6 000,00 Eur.“ Ďalej vysvetlil, že sa jedná o štylistickú chybu.Ing. Rubintová doplnila, že vznikla chyba, že nie presunutím z položky, ale na tú položku.Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 107/2011

Starosta vysvetlil ďalšiu zmenu uznesenia č. 60/2011 - Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje v kapitole 05.2.0 637 004 zníženie zo 4 165,00 Eur na 4 165,00 Eur. nasledovne Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje zníženie rozpočtu na položke 05.2.0 637 004 o 4.165,00 Eur. Opäť sa jedná o štylistickú chybu.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 108/2011

Starosta vysvetlil ďalšiu zmenu uznesenia č. 78/2011- Uznesenie č. 78/2011 zo dňa 31.03.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje presun z položky 04.5.1 717 002 – rekonštrukcie sumu 27 641,00 Eur do úspor nasledovne Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje zvýšenie rozpočtu na položke 04.5.1 717 002 – rekonštrukcie o 23 276,00 Eur.“Ing. Rubintová vysvetlila, že sumu 27 641 Eur počítala priebežne počas zastupiteľstva a bol len informačný, ale sa prepočítala, tak správna suma je 23 276 Eur, preto je potrebné to teraz zmeniť. Jozef Kucej pripomenul rozdelenie týchto 23 276 Eur, ktoré boli rozdelené a schválené na minulom zastupiteľstve.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 109/2011

7 Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej. Starosta pripomenul, že tento materiál bol zaslaný na pripomienkovanie.Ing. Predajnianská informovala o pripomienkach z obecnej rady, jedná sa o doplnenie úloh Ekonomickej komisii, ktorá sa zaoberá aj sociálnymi problémami v mimoriadnych prípadoch a druhá pripomienka sa týkala člena redakčnej rady, aby boli členmi aj občan a pracovník obecného úradu.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 110/2011

8 Interná smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná Starosta vysvetlil dôvody novelizácie tejto smernice, nakoľko bola zmena zo Slovenských korún na Euro a v roku 2008 bola novelizácia zákona č. 211/2000 a týmto sa realizuje zásada sprístupňovať informácie prístupnou formou pre osoby so zmyslovým postihnutím. Ďalej pripomenul, že sa zvýšila aj suma z 50,00 Sk na 2,00 €, do tejto sumy sa nebudú vyberať poplatky za sprístupňovanie informácií.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 111/2011

9 Návrh zmluvy o dielo – chodníky a svahovanie v cintoríneStarosta - predložil návrh zmluvy o dielo s realizátorom stavby Obcou Mýtna, zaoberala sa tým aj obecná rada, ktorá doporučila schváliť túto zmluvou. Zmluva je doplnená o požadované veci, zmluve predchádzala súťaž o dodávateľa zmluvy, má tri cenové ponuky, ktoré si vyžiadal. Tieto cenové ponuky predložené aj Ekonomickej komisie a obecnej rade. Na základe týchto ponúk bolo dovolené, aj keď nebola zmluva podpísaná firme vstúpiť do cintorína a realizovať osadenie chodníkov.Bc. Kuceková si vyžiadala cenové ponuky k nahliadnutiu a požiadala o knihu došlej pošty. Starosta informoval, že cenové ponuky nie sú v pošte. Jozef Kucej sa zaujímal, či bol na túto stavbu vypracovaný projekt a či bol podľa tohto projektu vypracovaný rozpočet na túto stavbu. Starosta vysvetlil, že projekt bol vypracovaný Ing. Orságom spolu so všetkými potrebnými vyjadrenia a so stavebným povolením, poskytol tento projekt poslancom k nahliadnutiu. Jozef Kucej predstavil poslanecký návrh, nakoľko vzhľadom k tomu, že pokiaľ nebude v zmysle zákona urobené verejné obstarávanie, aby sa o tomto bode vôbec nerokovalo. Ďalej mu nie je jasné, prečo sa počíta s 10 000,00 €, keď rozpočet diela je 5 000,00 Euro.

Hlasovanie:ZA Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, PROTI 0ZDRŽAL SA Bútor, Ing. PredajnianskáBolo prijaté uznesenie č. 112/2011

10 Návrh poriadku neverejného pohrebiskaStarosta informoval, že v katolíckom kostole sa nachádza hrobka. Nedávno nastala situácia, keď zomrel jeden z členov katolíckej cirkvi, ktorý pôsobil tu vo Vidinej a chceli ho pochovať do tejto hrobky. Toto sa nezrealizovalo, ale i napriek tomu chce mať žiadateľ v poriadku legislatívu týkajúcu sa tejto hrobky a predložili návrh poriadku neverejného pohrebiska. Ďalej vysvetlil, že podľa nového zákona tento poriadok schvaľuje obec. Tento poriadok je vypracovaný v zmysle zákona č. 131/2010 (zákon o pohrebníctve).Ing. Predajnianská informovala, že obecná rada doporučuje schváliť tento poriadok neverejného pohrebiska, ďalej vysvetlila pripomienku Ing. Kolimárovej, ktorá sa zaujímala kto je prevádzkovateľom tohto pohrebiska, toto je riešené v tomto návrhu, je ním Spoločnosť Božieho slova. Jozef Kucej pripomienkoval, že z historického hľadiska bola táto hrobka pre majiteľov kaštieľa a ich potomkov, žiaľ potomkov nemali. Starosta vysvetlil, že oni tam chcú pochovávať cirkevných hodnostárov, tak nech to majú v poriadku.Ing. Kolimárová pripomienkovala, aby predložili súhlas od ich diecézy na pochovávanie.Ing. Černok sa zaujímal, či to naozaj musí obec schvaľovať.Starosta informoval, že to konzultoval aj s Úradom verejného zdravotníctva a je to v kompetencii obce. Jozef Kucej doplnil, že sa netreba škriepiť.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 113/2011

11 Rôznea) Starosta vysvetlil, že uznesenia z minulého zastupiteľstva sú platné, len nie je overovateľmi podpísaná zápisnica, preto sa zaujímal, či overovatelia trvajú na tom, že ju nepodpíšu.Bc. Kuceková informovala, že teraz to už nebude robiť problém podpísať, keď bude sporný bod opravený a ten bol opravený dnes.

Bolo prijaté uznesenie č. 114/2011

b) Starosta informoval, že bol schválený poslanecký návrh p. Jozefa Kuceja, že pokiaľ nebude v zmysle zákona urobené verejné obstarávanie, aby sa o návrhu zmluvy nerokovalo, preto navrhuje odsúhlasiť výberovú komisiu, ktorá urobí verejné obstarávanie na tú spornú časť. Ing. Černok sa zaujímal, že ak sa teraz stanoví komisia, ktorá má urobiť výberové konanie na dodávateľa stavby, tak ako to chceme spraviť, keď je stavba hotová. On ako člen Komisie výstavby a životného prostredia v tom vidí problém, ďalej vie, že riešenie sa musí niekde nájsť, ale ako, teraz už ako bolo povedané, ideme to zlegalizovať. Starosta informoval, že už teraz nevie ako postupovať, ponuky sú tu, návrh zmluvy o dielo taktiež, peniaze sú na to. Ako má teda postupovať, keď v uznesení je uvedené, že do riadneho výberového konania, on si to vysvetľuje, že sa má urobiť výberové konanie a to už môže urobiť komisia. Ing. Končošová sa zaujímala, či nestačia tie cenové ponuky. Starosta sa zaujímal, čo poslanci teda navrhujú, čo chcú. Ďalej pripomenul, že tento návrh išiel z obecnej rady, tam to bolo prekonzultované, doplnila sa zmluva a takto upravené to bolo predložené obecnému zastupiteľstvu. Teraz bol odhlasovaný iný poslanecký návrh, inak hlasovali niektorí členovia na obecnej rade a inak teraz, preto už nevie, čo je potrebné, aby sa situácia ďalej riešila. Jozef Kucej – informoval, že Komisia výstavby a životného prostredia bola túto stavbu pozrieť. Ďalej sa zaujímal, že keď budeme robiť cesty, tak sa zmenšia hrobné miesta a ako chceme pochovávať pri plote, kde už sú nahnuté stĺpy. Ďalej na konci chodníka je viac ako 80 cm násyp, ak tam chceme urobiť hrobové miesta, musí sa tento násyp dokončiť. Zaslúžia si občania, aby sa tento násyp zosypal na ich príbuzných. Ďalej informoval, že ak takto bude postupovať svahovanie, tak budeme mať kaskády a chodníky a o polovicu hrobných miest. Ďalej doplnil, že by sa mal medzi občanmi urobiť prieskum, či s tým súhlasia, lebo niektorým občanom už teraz podmýva hroby. Ďalej pripomienkoval, že každý jeden násyp by mal byť ukončený oporným múrom. Ing. Predajnianská vysvetlila, že tu je problém najväčší ten, že sa to riešilo bez poslancov a iba sa to urobilo. Už aj ona dávala návrh, aby sa ten cintorín dal do poriadku, preto boli dve sumy, prvých 5 000,00 Eur na dokončenie a druhých 5 000,00 Eur na ďalšie úpravy. Ona to nechce kvôli sebe, ale kvôli ľuďom, nakoľko aj ona tam chodí a vidí, ako to vyzerá. Ďalej informoval, že buď to dajme niekomu na zodpovednosť, ale hlavne nech sa ten cintorín dokončí rozumne. Navrhla urobiť také opatrenia, aby ľudia mali prístup k hrobom a aby tam, kde hrozí zosun, boli urobené nejaké opatrenia. Ďalej zaujímala, že už keď sa rozrýpalo, tak ako to dokončiť. Túto situáciu nezavinili oni, ale starosta, nakoľko dal stavbu bez krytia v rozpočte, ale ak to chceme naozaj dokončiť, tak to dokončime. Starosta vysvetlil, že to je pravda, že nemal dať súhlas vykonať tieto práce bez uzatvorenie zmluvy. Ing. Predajnianská doplnila, že nie bez zmluvy, ale bez krytia v rozpočte. Ďalej sa vyjadrila, že táto zmluva nie je taká najhoršia, len to malo byť urobené ako prvé. Starosta informoval, že jeho záujmom je to dokončiť a chcel vedieť, či je to záujmom aj poslancov, nechce sa hádať. Ďalej vysvetlil, že tento projekt je urobený na základe zameraní, spĺňa všetky podmienky, či už ako svahovanie, to sú také sklony, ktoré vyhovujú a nie je potrebné ich zapierať opornými múrmi, robili to odborníci, ale teraz to ešte nie je dokončené, treba tam niekde niečo dosypať, zasvahovať a zatrávniť, až keď sa toto dokončí, potom sa môže dielo prebrať. Ing. Končošová sa vyjadrila, že každý má svoju pravdu, ale máme odbornú komisiu pre životné prostredie, sú tam odborníci, tak ich poveriť, aby predstavili návrhy a opatrenia, aby sa tento prípad doriešil akýmkoľvek spôsobom.Ing. Černok informoval, že on nebude členom komisie na výber dodávateľa a inak sa tá stavba zlegalizovať nedá. Všetci vieme, že projekt bol, poslanci sa k tomu nevyjadrili, ponuky síce starosta má, pred začatím stavby ich nikto nevidel, vieme že nebola zmluva, cenové ponuky nie sú v došlej pošte, toto nikto nespochybňuje. Ďalej sa vyjadril, aby nechceli od Komisie výstavby a životného prostredia, aby to hasila. Tu už komisia nepomôže, len celé zastupiteľstvo. Ďalej informoval, že sa tam bol včera pozrieť a vyzerá to katastrofálne, je tiež toho názoru, že tie svahy je potrebné spevniť oporným múrom. Ďalej sa vyjadril, že neverí, či sa podarí za 10 000,00 Eur zastabilizovať svahy a položiť na tie dva chodníky dlažbu. Ďalej sa vyjadril, že on nie je stavbár, možno sa mýli. Starosta informoval, že projektant vie, čo sa môže bez oporného múru udržať, za projekt nesie zodpovednosť projektant. Ďalej sa vyjadril, že urobil chybu, keď bez súhlasu zastupiteľstva dovolil začať so stavbou.Jozef Kucej – sa vyjadril, že sa to dá zlegalizovať len takým spôsobom, že prídu odborníci z radov stavbárov, urobia nový rozpočet a ak statici posúdia, že sa svah udrží, tak máme o polovicu nákladov menej, ale ak povedia, že tam treba oporný múr, o čom je on osobne presvedčený, tak treba vyčísliť aké budú náklady. Ak by sa toto urobilo na začiatku, tomuto sa mohlo predísť, začali sme stavbu bez toho, aby bola finančne krytá. Ďalej predstavil svoj návrh, aby boli oslovení odborníci, statikov, ktorí to posúdia.Starosta doplnil, že za toto nesie zodpovednosť projektant. Bc. Kuceková informovala, že súhlasí s názorom Ing. Predajnianskej. Ďalej pripomenula, že ešte v minulom zastupiteľstve bolo schválených 80 000,00 Sk na chodník, ktorý mal ísť stredom cintorína a ak ostanú peniaze, tak aj po druhej strane. Tieto peniaze boli presne určené na toto, tak chcela vedieť, kde sú tie peniaze. Ďalej sa zaujímala, prečo neboli tieto veci predložené už vlani, ďalej sa vyjadrila, že to spochybňuje, nakoľko to nie je zachytené v došlej pošte. Ďalej informovala, že plne súhlasí, aby za to niekto niesol zodpovednosť. Následne predstavila návrh, aby sa tento bod ukončil s tým, že ak to zapríčinil starosta, nech si to dá do poriadku vo vlastnom záujme akýmkoľvek spôsobom, ďalej prehlásila, že nebude hlasovať za žiadnu sumu, ktorá sa týka tejto časti cintorína. Je ochotná diskutovať o výberovom konaní na ďalšiu časť cintorína. Starosta vysvetlil, že už to bolo riešené na obecnej rade, stále sa nerešpektuje názor obecnej rady a priznal, že urobil chybu. Ing. Kolimárová informovala, že sa stotožňuje s názorom Ing. Predajnianskej, že je potrebné cintorín dokončiť, navrhla urobiť si stretnutie v cintoríne, kde sa vyhodnotí skutkový stav. Veľa vecí im nie je jasných, starosta zoberie projekt a vysvetlí priamo na mieste. Projektant nesie zodpovednosť, netreba nosiť odborníkov, ak ideme podľa projektu. Ďalej navrhla, že by mohla doniesť nezávislého kolegu – stavbára a vypočuli by si jeho názor. Ing. Černok informoval, že za to, ako to tam bude vyzerať a ako to bude slúžiť musí niekto niesť zodpovednosť, lebo ako povedal aj starosta, posúdenie bude stáť peniaze, len ak sa o 5 rokov to tam začne posúvať a ľudia budú od obce vymáhať peniaze, čo bude potom drahšie. Netreba sa brániť tomu, aby nám niekto mohol a vyjadril sa, ako to má byť. Súhlasí s návrhom Ing. Kolimárovej, ďalej je za to, aby sa tam zavolal odborník, ktorý sa pod svoje stanovisko aj podpíše a za to dostane aj peniaze.Starosta sa zaujímal u prítomných ohľadne termínu stretnutia, výsledkom je záver, že stretnutie sa uskutoční v utorok 10.05.2011 o 18.00 hod. v katolíckom cintoríne. Ďalej doplnil, že prinesie aj projekt. Ing. Černok požiadal starostu, aby oslovil o tomto stretnutí aj poslancov, ktorí neboli dnes prítomní

Bolo prijaté uznesenie č. 114/2011

c) Starosta oboznámil poslancov so stavom, v akom sa nachádza I. etapa kanalizácie. Po zisťovaní v akom štádiu sa táto I. etapa nachádza, nám z pôdohospodárskej platobnej agentúry prišlo 11. apríla 2011 zamietavé stanovisko. Na základe tohto začalo jednanie s firmou, ktorá nám vypracovala a podávala žiadosť o dotáciu. Toto rozhodnutie o zamietnutí dotácie bolo prerokované aj na obecnej rade a 19. apríla sme poslali odvolanie na toto rozhodnutie. Zatiaľ nemáme odpoveď ako odvolanie dopadlo. V rozhodnutí sa uvádzalo, že žiadateľ v stanovenom termíne nepredložil požadované doklady. Ďalej vysvetlil, že začiatkom decembra 2010 bola podpísaná aj zmluva o dielo s víťazom výberového konania, ktorým je firma Zepris a zaslaná Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Nakoľko toto bol dlhodobý proces, obec požiadala o predĺženie termínu doloženia dokladov. Na túto žiadosť nám prišla odpoveď v marci tohto roka. Ďalej informoval, že na základe týchto skutočností sa osobne išiel informovať do Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde mu bolo vysvetlené, že obec nedožila zmluvu o dielo s realizátorom stavby. Túto skutočnosť sme ihneď prekonzultovali s firmou SQM, ktorá zaslala emailom ako doklad podací lístok. V popoludňajších hodinách sa ozvali z Pôdohospodárskej platobnej agentúry s tým, že táto zmluva bola u kolegu na stole. Následne sme boli Ing. Hetešovou z Platobnej agentúry vyzvaní na doloženie ďalších vecí, ako napr. potvrdenie o zvolení. Ďalej pripomenul, že komplikácie nastali už pri vydávaní stavebného povolenia, čím sa celý proces predĺžil, následne starosta prečítal znenie odvolania a informoval, že si nie je vedomý toho, že by neboli dodržané termíny.Jozef Kucej informoval, že kanalizácia nebude, nakoľko obec nesplnila časové termíny, ktoré boli predložené zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry.Starosta vysvetlil, že bola zaslaná dvakrát žiadosť o predĺženie týchto termínov z dôvodov, ktoré uviedol pred chvíľou. Ďalej vysvetlil, že ho zarazilo, že odpoveď na túto žiadosť prišla po 5 mesiacoch a pri osobnom stretnutí v Bratislave nemali v spise veci, ktoré sme im zasielali. Ing. Černok informoval, že aj on má informácie, že kanalizácia nebude. To, čo tu teraz starosta prezentoval, k tomu sa je ťažko vyjadrovať. Ďalej pripomenul, že o kanalizácii od výberu na projekt nevedel takmer nič. Ich stanovisko je nemenné, neboli doložené doklady. Ing. Kolimárová sa vyjadrila na obhajobu starostu, týka sa to vydania toho stavebného povolenia, tie problémy, čo starosta vysvetľoval tam boli, bolo to prerušené a dlho sme sa nevedeli dopracovať k stavebnému povoleniu, musel sa prepracovávať aj projekt. Bc. Kuceková sa zaujímala, prečo je na listine dátum 23.03.2011 a nás je evidovaný až 11.04.2011. Ďalej sa vyjadrila, že ju mrzí neinformovanosť. Starosta vysvetlil, že o tom, o čom vedel, o tom informoval, aj jemu bolo iba povedané, že treba čakať.Jozef Kucej – predstavil návrh, aby bolo prijaté uznesenie, ktoré berie na vedomie správu starostu obce o výstavbe kanalizácie I. etapa vo Vidinej, kde PPA vydala rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.Ing. Šupica sa vyjadril k termínom, ktoré spomínala Bc. Kuceková. Vysvetlil, že dátum, kedy bol list napísaný, neznamená, že bol aj v ten deň poslaný. V takej Pôdohospodárskej agentúre určite nepodpisuje riaditeľ pracovníkovi hneď písomnosť, keď ju napíše a ďalej zdôraznil, že to bolo zaevidované v ten deň, kedy to prišlo na obecný úrad a je o tom doklad aj na pošte. Ing. Končošová pripomenula, že poslanci zmluvy videli. Ďalej informovala, že II. etapa nadväzuje na I. etapu a tam boli aj nejaké záväzky. Ing. Kolimárová vysvetlila, že záväzky tam nie sú. Ďalej sa zaujímala, či je v zmluve podmienka, že v prípade, ak nebude poskytnutá dotácia je zmluva bezpredmetná. Bc. Kuceková sa vyjadrila, že toto je v nej asi ošetrené.

Bolo prijaté uznesenie č. 114/2011

d) Starosta informoval, že sa uskutočnila obhliadka koryta Krivánskeho potoka. Už bolo nahlásené, že nedostatky, ktoré boli nahlásené sú už odstránené. Ing. Predajnianská doplnila, že koryto je vyčistené a zároveň poďakovala pracovníkom obce, ktorí vyčistili na ulici kanály.

Bolo prijaté uznesenie č. 114/2011

e) Starosta informoval o výsledku výberového konania na údržbu verejného osvetlenia. Na obecnej rade bola určená komisia, ktorá vybrala víťaza. Ďalej pripomenul, že uznesením bola uložená úloha osloviť aj dodávateľov internetu, to bolo splnené, ponuky sú doručené, na zasadnutí obecnej rady sa uskutoční výber. Bolo prijaté uznesenie č. 114/2011

f) Starosta – predstavil žiadosť Evanjelickej cirkvi ohľadne darovania alebo o odpredaji pozemku.Ing. Kolimárová navrhla, aby si dali vypracovať geometrický plán a potom sa rozhodne, či kúpa alebo nájom, podľa zákona sa schváli najskôr zámer a na ďalšom zastupiteľstve kúpa alebo nájom. Jozef Kucej – informoval, že sa rozprával na túto tému s predstaviteľmi, ktorým ide o prístup pre starých ľudí do modlitebne, ďalej súhlasí s tým, že dvor ostane obecný a oni si môžu urobiť vchod spolu s chodníkom. Bc. Kuceková sa vyjadrila, že súhlasí s tým, aby sme im to umožnili, nakoľko aj to sú občania našej obce, sú to tiež daňoví poplatníci a o ten priestor sa starajú. Ďalej pripomenula, že katolíckym veriacim sme boli ústretoví, či už je to osvetlenie a táto cirkev od nás až tak veľa nežiada. Ing. Rubintová vysvetlila postup, že teraz by sa mal schváliť zámer nakladania s majetkom priamym predajom, na základe uznesenia zverejníme zámer nakladať s majetkom, určia sa podmienky ako geometrický plán a znalecký posudok.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Černok, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 114/2011

g) Ing. Predajnianská informovala o záveroch z obecnej rady, ktorá navrhla možnosť pred koncom roka Ing. Rubintovej presuny v rámci položiek, nakoľko dochádza k prekračovaniu niektorých položiek. Tieto presuny musia byť samozrejme zdôvodnené v informatívnej správe a toto by malo byť riešené v Zásadách rozpočtového hospodárenia. Ďalšia pripomienka bola ohľadne zodpovednosti za jednotlivé položky. Ing. Končošová vysvetlila, že čo je riešené v zákone, tak to netreba ukladať. Ing. Kolimárová upozornila, že ak obec porušuje zákon, tak v takom prípade je možné uložiť opatrenia, aby došlo k náprave.Starosta vysvetlil, že v konečnom dôsledku za všetko zodpovedá on.Ing. Kolimárová navrhla, aby preniesol zodpovednosť aj na zamestnancov, je možné rozdeliť rozpočet na kapitoly, za ktoré bude jeden z pracovníkov niesť zodpovednosť. Ing. Rubintová upozornila, že nie je možné rozdeliť všetky kapitoly.Ing. Kolimárová požiadala, aby bol predložený návrh, kto môže s čím nakladať.Starosta informoval, že sa tým bude zaoberať najskôr obecná rada. Ing. Rubintová informovala, že na prípravu je potrebný nejaký čas, preto by doporučila, aby to nebolo hneď na najbližšie zastupiteľstvo.

12 Interpeláciaa) Ing. Kolimárová interpelovala a požiadala starostu, aby predložil do najbližšieho zastupiteľstva Podmienky nakladania s majetkom obce tak, ako boli navrhnuté aj Ekonomickou komisiou, ako boli prejednané v obecnej rade, nakoľko nevie, či sa niečo prijalo alebo nie. Ing. Rubintová informovala, že to bolo schválené uznesením 89/2011.

b) Ing. Černok sa zaujímal, koľko má obec zamestnaných aktivačných pracovníkov.Starosta vysvetlil, že vyslovene aktivačných pracovníkov obec nemá ani jedného, ale na dohodu o obecnom zriadení má 4 pracovníkov a na protipovodňové práce má 5 pracovníkov. Ing. Čenrok vysvetlil, že sa to pýtal preto, nakoľko bol v cintoríne a v urnovom háji. Zároveň požiadal, aby niekto z týchto pracovníkov tam išiel a vytrhal v urnovom háji burinu, ďalej poprosil, aby do najbližšieho zastupiteľstva starosta pripravil projektovú dokumentáciu na urnový háj, nakoľko, ako si on pamätá, že chodníky mali byť riešené zámkovou dlažbou.

13 DiskusiaIng. Černok sa vyjadril, že v obci je slabo medializované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta informoval, že to nie je problém hlásiť aj deň vopred.

14 Návrh na uznesenieIng. Kolimárová sa zaujímala, či sa bude aj teraz hlasovať znovu za uznesenia.Starosta vysvetlil, že každé uznesenie je už odhlasované. Ing. Kolimárová predstavila znenie uznesení zo zastupiteľstva, ktoré sa konalo 05.05.2011Jozef Kucej predstavil znenie uznesení, ktoré boli schválené na rokovaní 28.04.2011

Overovatelia zápisnice:

Ing. Milan ČernokIng. Martina Predajnianská

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 5. 5. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť