Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 5.9.2013

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná

 

          Vo Vidinej, 03.09.2013

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 05.09.2013 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013 5. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná – MAJA n. o. Detva 7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonávania verejného obstarávania 8. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených hlavným kontrolórom obce pri výkone verejného obstarávania 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 10. Schválenie Štatútu obecnej knižnice vo Vidinej 11. Správa o prehodnotení uzatvorených zmlúv 12. Rôzne 13. Interpelácia 14. Diskusia 15. Návrh na uznesenie 16. Záver

                                                                                                          v. r.                                                                                                     Jozef Kucej                                                                                                     starosta obce

 


návrhy VZN

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 05.09.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  3 Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia: Peter Kucej, František Antalič, Ing. Martina Predajnianská Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Ondrášik, Želmíra Báťková

Program rokovania: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013 5. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná – MAJA n. o. Detva 7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonávania verejného obstarávania 8. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených hlavným kontrolórom obce pri výkone verejného obstarávania 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 10. Schválenie Štatútu obecnej knižnice vo Vidinej 11. Správa o prehodnotení uzatvorených zmlúv 12. Rôzne 13. Interpelácia 14. Diskusia 15. Návrh na uznesenie 16. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal. Konštatoval, že prítomní sú 6 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne predstavil program rokovania. Uznesenie č. 89/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol pána Petra Kuceja, pána Antaliča a Ing. Predajnianskú. Ako overovateľov zápisnice určil pani Báťkovú a Ing. Ondrášika. Uznesenie č. 90/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Peter Kucej, Antalič, Ing. Predajnianská II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Ing. Ondrášik, Báťková

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Ing. Predajnianská

 

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady, správa je súčasťou zápisnice. Nikto nemal pripomienky k predloženej správe Uznesenie č. 91/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení

 

4 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013

Starosta ospravedlnil ekonómku obce, nakoľko je odcestovaná na dovolenke. Materiály sú vypracované, v dôvodovej správe sú všetky náležitosti, ktoré sa týkajú plnenia rozpočtu, plnenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti sa pohybuje okolo 50 %, schválený rozpočet nie ohrozený, všetko je v prehľade. Pokiaľ bude vedieť, tak odpovie na otázky, čo nebude vedie, tak vysvetlí ekonómka na budúcom zastupiteľstve. Ing. Kolimárová– informovala, že rozpočet prešla s Ing. Rubintovou a všetky čerpania k polovici roku, ktoré sú vyčerpané na 100 %, tak to sú jednorazové platby, ako poistky, tu už čerpanie v priebehu II. polroka nebude žiadne. Starosta – vysvetlil, že kapitálové výdavky sú plnené nízko, to je zapríčinená dlhým postupom pri výberových konaniach, stavebné povolenia sa riešia, bola naplánovaná rekonštrukcia Exnárovej ulice, kde sa predpokladá do konca septembra, že to zvládneme, veľká položka je ešte výstavba Šmeralovej ulice, kde je vybavené územné rozhodnutie a zajtra pôjdeme na kataster kvôli vyňatiu z pôdneho fondu, na stavebnom povolení sa pracuje, ale bolo dovolenkové obdobie, všetko sa robilo dlhšie, toto nás zabrzdilo, má obavy, že v priebehu tohto roka dáme túto cestu do poriadku, lebo musíme byrokraticky vybaviť dočasné dopravné značenie, zákon to vyžaduje ako prílohu k stavebnému povoleniu, 30 dní majú na vyjadrenie. Druhá vec je, že bez stavebného povolenia nie je možné urobiť výberové konanie, ktoré musí byť pripravené kvalifikovanou osobou, musí to ísť v zmysle zákona, pri dobrej vôli to bude trvať mesiac a v polovici októbra už bude ohrozená dodávka asfaltu.

Uznesenie č. 92/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Peter Kucej, Antalič, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

  5 Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná

Starosta – informoval, že v zmysle zákona by mala mať obec vypracované VZN o tom, koľko finančných prostriedkov pôjde na školy a zariadenia obci v priebehu roka. Toto sme zatiaľ nemali vypracované. V dôvodovej správe je to vyčíslené, koľko peňazí je potrebné na Materskú školu a školskú jedáleň v priebehu roka. V roku 2013 vychádza na MŠ náklad na jedného žiaka 2 181,82 € a na jedáleň je to 742,42 €. Dokopy na prevádzku nám treba v roku 2013 sumu 96 500,00 €. Ing. Kolimárová – upozornila, že celý príspevok, ktorý obec dostáva, ide do MŠ, pre obec je toto zariadenie nehospodárne, lebo tento príspevok na to nestačí. Takéto drahé zariadenie v okolí nie je, je potrebné prijať opatrenia, nakoľko je to nehospodárne nakladanie s peniazmi. Starosta vysvetlil, že pri tvorbe rozpočtu budeme musieť zvažovať, lebo my dostávame na kompetencie cca 54 000 €, teraz sa zvýšil počet detí a dotácia sa tiež možno navýši, ale to je slabá náplasť a cca 50 % dotujeme z obecného rozpočtu a to je veľa, bude potrebné, či už v Ekonomickej komisii, či už vedenie škôlky a jedálne, aby porozmýšľali, čo sa dá urobiť a ako náklady znížiť. Zatepleným a výmenou okien sa znížia náklady, ale podľa výsledkov, ktoré máme, tak opak je pravdou. Bude potrebné rozmýšľať akou formou to realizovať, nemáme istotu, že aj na budúci rok dostane obec rovnaké podielové dane, tak nebudeme mať z čoho a ostatné veci nám budú utekať, lebo budeme dotovať MŠ. Je potrebné pouvažovať a na najbližšie zastupiteľstvo predložiť návrhy, nie je za to, aby sa zvyšovali za každú cenu ceny a rodičov sme zaťažovali, ale ak je takáto situácia, tak o tom budeme uvažovať, ak usporíme 10 000,00 € alebo 15 000,00 €, tak to bude dobre. Strašne veľa peňazí uteká priamo na mzdy učiteliek, zákon o odmeňovaní učiteľov, tento nemôže obísť, tu máme učiteľky s vysokoškolským vzdelaním, tieto majú extra plat, majú na to nárok, ale je potrebné zvážiť, či tam je potrebné, že pedagógovia musia mať vysokoškolské vzdelanie, či vykonávanú takú činnosť, kde je to vzdelanie potrebné a možno tam stačí učiteľka so strednou školou, treba pozrieť organizačný poriadok. Ing. Kolimárová ďalej navrhla, že či by poslanci nezvážili, do dvoch týždňov bude výstup z jej kontroly, možno bude nejaký výstup z vyhodnotenie nákladov zo strany ekonómky, ďalej odporučila, že by obec, ktorá má riaditeľku, lebo ona vie, aké sú tam možnosti, ako si predstavuje ona zníženie nákladov, čo tam je možné a celý návrh by mal ísť od nej, pripravia sa ekonomické zhodnotenia a do budúceho zastupiteľstva už pôjdeme s podkladmi. Ing. Černok – privítal by aj názor pani riaditeľky, lebo s nepodloženými číslami je potom ťažko, akú má o tom predstavu, lebo dnes sa musí šetriť aj tam, kde sa nedá a musí sa chcieť šetriť. Gajdošíková vysvetlila, že okná sa vymenili, ale náklady na vykurovanie neklesli, pri revízii jej technik povedal, že v škôlke sú staré kotly, ktoré majú široké rúry a tu je veľký únik. Zároveň je to veľká budova a pri počte detí sa musí využívať každá miestnosť. Ing. Černok informoval, že toto nie je riešenie, lebo on chcel počuť, ako ušetriť bez ďalších investícií. Ďalej vysvetlil, že v škôlke je nadštandard  a ako tento nadštandard nejako zredukovať a dnes vedúci pracovník musí rozmýšľať ekonomicky, to nie je tom, že pani riaditeľka nie je ekonóm, ona musí mať prehľad o škôlke a dnes je potrebné robiť aj nepopulárne opatrenia ako šetrenie na mzdách, na počte zamestnancov, nehovorí o prepúštaní. Gajdošíková vysvetlila, že zamestnanci boli prehodnocovaní a tu sa redukovať nedá. Ing. Kolimárová vysvetlila, že ekonómka jej podklady dala a prešla ich s  vedúcou a všetko sa dá. Ing. Černok predstavil poslanecký návrh, aby vedenie MŠ pripravilo stratégiu na zníženie nákladov na budúce 3 ročné obdobie, ale bez nároku na ďalšie investície, lebo bez toho sa ďalej nepohneme. Ďalej vysvetlil, že má na mysli zníženie nákladov v krátkodobom horizonte a nech to zníženie nesmeruje len na zníženie energetickej náročnosti. Ing. Kolimárová upozornila, že je potrebné prehodnotiť organizačný poriadok, lebo ak má obec vysokoškoláka na mieste, kde stačí stredná škola, tak je to nadštandard. Je potrebné prijať úsporné opatrenia, ako v iných inštitúciách. Ak tam chce byť vysokoškolák  aj napriek tomu, treba prijať opatrenia, písomné prehlásenie, že to čo má z vysokej školy, tak to si nebude nárokovať. Ing. Černok – informoval, že dnes musí byť aj riaditeľka nie len pedagóg, ale aj manažér. Ing. Kolimárová informovala, že nikde dnes neexistuje, že v takom malom zariadení sú dvaja vedúci a to, vedúci jedálne a vedúci škôlky. Ing. Černok vysvetlil, že je potrebné prijať opatrenia, lebo môže prísť k tomu, čo by bol nerád, keďže je o škôlku záujem, že sa zatvorí a 55 000,00 € ostane v rozpočte. Urobili to aj v iných obciach, je to nepopulárne riešenie. Ing. Predajnianská predstavila znenie uznesenia a starosta dal hlasovať za poslanecký návrh Ing. Černoka. Uznesenie č. 93/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ Návrh opatrení na zníženie nákladov a vypracovať stratégiu hospodárenia na rok 2014 a 2015 Termín: 25.09.2013 Zodpovedný: riaditeľka MŠ

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Uznesenie č. 94/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Dôvodovú správu k návrhu VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná

II. SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 Z

6 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná – MAJA n. o. Detva

Starosta – vysvetlil, že sa jedná o to, že v zmysle nariadení o financovaní škôl a školských zariadení a stredísk voľného času by mala mať obec vypracované VZN. Tam, kde obec nemá školu resp. stredisko voľného času a deti chodia mimo obce, tak takéto VZN schvaľované nemusí byť, ale so strediskom musí byť vypracovaná zmluva, kde sa obec zaviaže, aké dotácie im dá. Obecná rada sa tomuto venovala, táto žiadosť z Detvy prišla v novembri 2012, zatiaľ na ňu nebolo reagované, našich 7 detí navštevovali krúžky a my by sme mali poskytnúť finančné prostriedky od uzavretia zmluvy, ak ju dnes schválime, tak spiatočne sa to nedá. Ing. Kolimárová – doplnila, že retroaktívne určite nie, jedine od dnešného schválenia a nevyhnutné bude predkladať dochádzku a zoznam hodín, kedy tam dieťa chodilo. Báťková – doplnila, že teraz sa robia len nábory a krúžky sa začínajú až v polovici septembra, je potrebné vyžiadať si aktuálny zoznam detí Ing. Černok – sa zaujímal, aké je zamerania tých krúžkov Starosta vysvetlil, že toto združenie sídli v Detve a v Lučenci majú pobočky a zameranie krúžkov je rôznorodé, od športových až po ručné práce. Starosta – vysvetlil, že obec môže dotáciu poskytnúť, ale nemusí Báťková – vysvetlila, že u nich na škole to bolo veľmi sledované a dieťa muselo navštíviť určitý počet hodín. Ing. Černok sa zaujímal, prečo za to musí obec platiť. Starosta vysvetlil, že obec dostáva zo štátu finančné prostriedky na školstvo spoločne s podielovými daňami, tieto peniaze obec vo VZN by mala rozdeliť na prevádzku školy, školskej jedálne a pod., kde povie, že tieto peniaze budú poskytované takto. Naša obec má vysoké náklady na svoju MŠ, tak radšej ich dajme do našej MŠ, je to vecou obecného zastupiteľstva, lebo pre centrum voľného času, ktoré je zriadené mimo obce, tam sa VZN neprijíma, tam sa uzatvára zmluva, kde sa určí, v akej výške sa budú poskytovať finančné prostriedky. Báťková informovala, že nechápe, lebo v Lučenci je Centrum voľného času, tak prečo chodia do Detvy. Ing. Šupica doplnil, že to môže spustiť reakciu a prihlásia sa so žiadosťou aj iné centrá voľného času, napr. aj z Lučenca. Ing. Kolimárová navrhla radšej dať peniaze na škôlku ako niekde inde Ing. Černok – pripomenul, že na škôlke ideme šetriť a teraz ideme dať peniaze do Detvy a zaujímal sa, či porušíme zákon, keď túto žiadosť neschválime. Starosta navrhol, že by sa mohol tento bod zamietnuť a navrhol zamietnuť aj túto žiadosť, lebo bola doručená koncom roka 2012 na školský rok 2012/2013 a teraz už začína nový školský rok a takúto žiadosť na tento rok nám nikto neposlal, schvaľovali by sme to teraz retroaktívne. Ing. Černok sa zaujímal, prečo sme o tom nerokovali, keď bola doručená žiadosť už v novembri 2012 Starosta doplnil, že k tomu sa nevie vyjadriť, ale aj tak by sme nemohli finančné prostriedky poskytnúť.

Uznesenie č. 95/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  NESCHVAĽUJE žiadosť na školský rok 2012/2013 neziskovej organizácii MAJA, so sídlom Nová Ves 86, 962 12 Detva, IČO: 45731233, dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia – súkromného centra voľného času – zriadeného mimo územia Obce Vidiná, na jedno dieťa vo výške 62,70 Eur ročne, celková dotácia na mzdy a prevádzku na rok je 438,90 Eur na 7 detí

Hlasovanie: ZA –  0 PROTI –   Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  , Peter Kucej, Antalič ZDRŽAL SA –  Ing. Predajnianská

 

7 Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonávania verejného obstarávania

Starosta informovala, že 80 % uzavretých zmlúv v určitých fázach nie je v súlade s platnými zákonmi, chyby boli, akože bolo výberové konanie a neboli o výsledku oboznámení účastníci konania, je tu aj problém, boli oslovené iné firmy a iná firma dostala zákazku, hlavná kontrolórka navrhla opatrenia a na základe tejto kontroly pripravila aj opatrenia. Opatrenia sú doručené, snažíme sa to odstrániť, aby výberové konania boli v súlade so zákonmi. Obecná rada sa zaoberala, že by bolo treba určiť limit pre verejné obstarávanie do 1 000,00 € a spravíme cenovú mapu, cenová mapa sa neosvedčila, pokračovať budeme v zmysle, že ku každej zmluve je potrebné urobiť znalecký posudok, lebo u nás je dosť problematické riešenie tá cenová mapa. Ing. Kolimárová – informovala, že interný predpis na verejné obstarávanie v rámci limitov sa pripravuje, kde to bude určené ako  do 1 000,00 € a od 1 000,00 € do hraníc stanovených zákonom 20 000 €, 30 000 € ,40 000 €, obec si to upraví sama, kde to nie je stanovené zákonom. Toto je pripravené aj s tlačivom, do najbližšieho zastupiteľstva by to malo byť predložené. Starosta – vysvetlil, že  pri sume 100 € už nie je hospodárne robiť nejaké obstarávanie. Ing. Ondrášik – sa zaujímal, či sa musia osloviť firmy pri verejnom obstarávaní Ing. Kolimárová vysvetlila postupy verejného obstarávania, ak je výzva zverejnená na webovej stránke, má k nej prístup široká verejnosť, vtedy neoslovujem firmy, ale v prípade, ak výzvu nezverejním, tak je obec povinná osloviť minimálne troch. Starosta doplnil, že po výberovom konaní je obec povinná ho vyhodnotiť a každého uchádzača informovať o výsledku. Uznesenie č. 96/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonávania verejného obstarávania

8 Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených hlavným kontrolórom obce pri výkone verejného obstarávania

Starosta predstavil opatrenia navrhnuté hlavnou kontrolórkou a následne dal za ne hlasovať. Zaujímal sa o pripomienky. Ing. Kolimárová informovala, že jej opatrenia sú aj termínované a v čase, keď správu odovzdávala, tak navrhla  termín 30.07. a to už bolo. Starosta navrhol tento termín zmeniť a to do najbližšieho zastupiteľstva. Starosta upozornil na zodpovednosť, lebo zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy starostovi, ale len obci. Uznesenie č. 97/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE a) Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou a na odstránenie príčin ich vzniku – predmet kontroly: Čerpanie finančných prostriedkov na položke 610 – mzdové náklady v roku 2011 a 2012 b) Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou a na odstránenie príčin ich vzniku – predmet kontroly: Vykonávanie verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, služieb a prác za rok 2011

- so zmenou termínu v bode 3 – do najbližšieho zastupiteľstva - s úpravou zodpovednosti – na ukladá obci

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

9 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Starosta predstavil plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. Ďalej požiadal všetkých poslancov, ktorí sú určení ako overovatelia zápisnice, aby prišli overiť zápisnice, niektorí majú v tomto smere voči obci podlžnosti a zápisnice nie sú overené overovateľmi. Uznesenie č. 98/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

10 Schválenie Štatútu obecnej knižnice vo Vidinej

Starosta predstavil návrh štatútu Obecnej knižnice.  Nikto nemal pripomienky k štatútu Obecnej knižnice. Uznesenie č. 99/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE Štatútu obecnej knižnice vo Vidinej

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

11 Správa o prehodnotení uzatvorených zmlúv

Antalič navrhol prestávku. Starosta vyhlásil 5 minútovú prestávku. Starosta po prestávke predstavil správu o prehodnotení nájomných zmlúv. Podľa nového zákona by sa mali nové zmluvy uzavierať na základe verejného obstarávania. Niektoré pouzatvárané zmluvy nespĺňajú nové podmienky zákona, je treba ich teraz upraviť. Niektoré boli uzatvorené bez súhlasu zastupiteľstva.  Ďalej sú prípady, že nie sú uzavreté zmluvy, aj keď bola zo strany obce snaha, napr. AAA Auto, zajtra majú zástupcovia prísť a dáme to do poriadku. Ďalej informoval, že každá jedna zmluva, ktorá bude uzavretá, či už na pozemky alebo budovy, by mala byť zverejnená a malo by to byť formou výberového konania, kde ukazovateľom by mal byť znalecký posudok a pokiaľ nie je vypracovaný, ale je znalecký posudok vypracovaný v danej lokalite, tak sa cena bude odvíjať od neho, napr. je uzavretá nájomná zmluva s pánom Zubáčom a máme uzavretú nájomnú zmluvu s pánom Fridrichom, obaja sú v jednej lokalite a pán Fridrich má nájomné stanovené znaleckým posudkom. V dôvodovej správe sú vypísané všetky zmluvy, ktoré mala obec uzavreté k 30.06. Starosta ďalej vysvetlil, že nájomnú zmluvu je možné uzatvoriť aj v zmysle osobitného zreteľa na veci, ktoré slúžia občanom obce, napr. zmluva so Slovenskou poštou. Ďalej vysvetlil, že nájomné zmluvy môžu byť uzatvorené na dobu najviac 10 rokov a nie na dobu neurčitú, toto sa musí teraz napraviť formou dodatkov. Ing. Kolimárová sa zaujímala, aké ceny nájmu teraz budeme schvaľovať. Starosta vysvetlil, že ceny môžeme schvaľovať len tak, že sa musí k tomuto vypracovať znalecký posudok. Ing. Kolimárová navrhla upraviť výšku nájomného všetkých zmlúv v zmysle existujúceho znaleckého posudku a tam kde ho nemáme, dať spraviť znalecký posudok napr. na budovy v centre a zosúladiť ich s VZN. Ing. Predajnianská navrhla zapracovať do zmlúv aj zverejnenie, aby to dá druha strana vedela. Ing. Kolimárová vysvetlila, že obec musí zmluvy zverejňovať v zmysle zákona, lebo nebude zmluva účinná. Ďalej sa zaujímala, že keď bude dodatok druhej strany zaslaný, druhá strana bude mať na vyjadrenie 30 dní, či súhlasí so zmenou a v prípade, ak do 30 dní dodatok nepodpíše, tak zároveň v tom dodatku bude upozornený, že nepodpísanie dodatku sa bude považovať ako výpoveď nájomnej zmluvy a dňom doručenie začne plynúť výpovedná lehota dojednaná v zmluve. Toto oznámenie môže byť zaslané spolu s návrhom dodatku v jednej obálke. Ing. Černok informoval, že znalecký posudok nemáme iba na budovy bývalej škôlky a na AAA auto. Ing. Predajnianská pripomenula, že v návrhu na uznesenie nie sú všetky zmluvy, ktoré sú v dôvodovej správe v tabuľke. Starosta informoval, že v návrhu na uznesenie sú tie zmluvy, ktoré nespĺňajú podmienky nového zákona.  Ing. Černok sa zaujímal, či sa dnes bude rokovať o výške nájomného pre Ragača, Zubáča, Slovak Telekom a Slovenská pošta. Na určenie výšky nájomného pre Ragača a Zubáča je možné aplikovať znalecký posudok pána Fridricha. Ďalej vysvetlil, že na nehnuteľnosti ako bývalá škôlka je potrebné urobiť znalecký posudok, alebo ak sa rozhodneme ju rekonštruovať, tak vypovedať nájomný vzťah. Ing. Kolimárová navrhla, všetkým, ktorým sa dá, tak im poslať dodatky. Ing. Šupica informoval, že z obecnej rady išiel návrh, urobiť jeden znalecký posudok na všetky nehnuteľnosti, to znamená aj na krčmu, lebo tam končí nájom, aby sa obec vedela pohybovať v cenových mantineloch. Ing. Kolimárová navrhla urobiť jeden znalecký posudok, kde budú pozemky aj budovy. Ing. Černok pripomenul, že to bude drahý znalecký posudok. Starosta informoval, že obec musí každého jedného, s ktorým má uzavretú nájomnú zmluvu nie v súlade so zákonom osloviť, doručiť dodatok so sumou, ktorá vyplynie zo znaleckého posudku.  Ing. Kolimárová navrhla, aby sa zmluvy uzatvárali nie na 10 rokov, ale na jeden rok na dobu určitú a zakaždým sa môže obnovovať. Ing. Černok navrhol celý tento bod presunúť do najbližšieho zastupiteľstva, kým nebudeme mať súdnoznalecký posudok. Starosta navrhol zobrať dôvodovú správu na vedomie a na druhej strane obec pripraví dodatky v zmysle zásad. Uznesenie č. 100/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Správu o nájomných zmluvách k 30.06.2013

II.  UKLADÁ obci vypracovať súdnoznalecký posudok na všetky nehnuteľnosti (objekty + pozemky) vo vlastníctve obce za účelom stanovenia nájmu. Termín: 31.10.2013

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok,  Ing. Ondrášik,  Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

12 Rôzne

Starosta predstavil stanovisko Ing. Fábiánovej, ktorá reagovala na náš list ohľadne škody  1 500 € tak, že obci adresovala sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania. Táto sťažnosť bola riešená, pani Ing. Fábiánová sa v sťažnosti odvoláva na uznesenie, ktorým bola schválená III. zmena rozpočtu, tam bola zahrnutá aj pokuta vo výške 138,00 €, nakoľko bol neskoro zaslaný výkaz na Daňový úrad. Táto pokuta nemohla byť zúčtovaná, pretože nebola vytvorená položka rozpočte, tak sa položka vytvorila, toto bola povinnosť obce, tu nedochádza k diskriminácii a povinnosťou obce je vymáhať to od pracovníka, ktorý to spôsobil, odpoveď na sťažnosť Ing. Fábiánová dostala. Ďalej informoval, že Ing. Rubintová opomenula poslať výkaz, dostali sme pokutu a Ing. Rubintová v plnej výške túto pokutu zaplatila.

Starosta – informoval o výstavbe kanalizácie v našej obci, v súčasnej dobe začali pracovať na I. etape, rozkopali Pivovarskú ulicu, predpoklad ukončenia je december 2013, podľa postupu prác nebudú schopní urobiť asfaltovanie ulíc, majú požiadať o predlženie termínu do júla 2014, lebo aj vodári prijali naše požiadavky, na Športovej ulici budú rekonštruovať vodovod, ale až v priebehu marca budúceho roka. Je potrebné a bol by rád, keby sme zmapovali celú obec, všetky ulice, ktoré boli ukončené a boli urobené povrchové úpravy, je potrebné spísať všetky závady, ktoré obec vidí, že boli urobené výstavbou kanalizácie a na toto upozorniť, aby boli tieto závady odstránené. Ak dôjde k ukončeniu stavby a bude kolaudácia, tak firmy budú hľadať dôvody, aby to nemuseli odstraňovať. Starosta – informoval, že boli použité finančné prostriedky na obnovu šácht na Kollárovej ulici, ktoré sa prepadli. Veľkú pomoc sme dostali od firmy Accord, poskytli asfalt, betón a v spolupráci sme to odstránili.

Starosta informoval, že na budúci týždeň nás čaká Rozlúčka s letom, na ostatnom zastupiteľstve sme rozhodli, že sa to bude konať 14.9.2013,  bola určená komisia, ktorá túto akciu bude pripravovať. Komisia sa zišla už trikrát, boli prijaté závery, čo treba urobiť a čo treba kúpiť, máme oslovených 9 alebo 10 sponzorov. Starosta požiadal poslancov o pomoc pri príprave tejto akcie. Pracovníci úradu a nezamestnaní celú akciu nezvládnu. Ing. Predajnianská – predstavila zloženie komisie na prekontrolovanie škôd vzniknutých pri výstavbe kanalizácie. Ing. Kolimárová – požiadala zaslať všetky fotografie, ktoré obec vyhotovila pri výstavbe kanalizácie, aby to mohli porovnať. Kropáč vysvetlil, že ťažko je fotiť cestu alebo kanál, keď nevieme, či sa tam niečo stane. Uznesenie č. 101/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. URČUJE komisiu, ktorá zistí všetky závady, ktoré vznikli pri výstavbe kanalizácie tam, kde je už kanalizácia ukončená a ryhy po kanalizácii sú zaasfaltované resp. zabetónované (upravené) Členovia komisie:

  • Ing. Milan Černok
  • Štefan Kocúr
  • Ing. Dušan Ondrášik
  • Peter Kropáč
  • Ing. Želmíra Kolimárová
  • Ing. Martina Predajnianská
  • Bc. Drahomíra Kuceková

Termín obhliadky a doručenia súpisu zistených nedostatkov je 30. septembra 2013.

II. BERIE NA VEDOMIE správu o príprave osláv Dňa obce a odporúča poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisie aktívne sa do prípravy osláv zapojiť.

 

 

Ing. Predajnianská predstavila návrh na uznesenie. Starosta vysvetlil, že toto je v súvislosti s tým, o čom tu už dnes bola reč, je ale potrebné vypracovať znalecké posudky. Ďalej vysvetlil, že ak chceme s týmito budovami niečo robiť a ponúknuť to, tak je treba schváliť zámer. Uznesenie č. 102/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. PREROKOVALO návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Vidiná, a to: a) stavby – predajňa potravín a pohostinstvo na ulici Zvolenskej číslo 84 – súpisné číslo 118 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 97 o výmere 285 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná b) stavby – budova bývalej materskej školy na ulici Školská číslo .... – súpisné číslo 327 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 404/2 o výmere 412 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná

II. SCHVAĽUJE Zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Vidiná, a to:

a) stavby – predajňa potravín a pohostinstvo na ulici Zvolenskej číslo 84 – súpisné číslo 118 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 97 o výmere 285 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná b) stavby – budova bývalej materskej školy na ulici Školská číslo .... – súpisné číslo 327 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 404/2 o výmere 412 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná

formou obchodnej verejnej súťaže.

III. UKLADÁ obci, aby do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložila na rokovanie návrh súťažných podmienok.

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Ing. Predajnianská predstavila návrh na uznesenie. Starosta vysvetlil, že sa jedná o uznesenie, podľa ktorého mala obec vypracovať cenovú mapu a toto uznesenie je potrebné zrušiť. Ing. Ondrášik opustil rokovanie zastupiteľstva. Uznesenie č. 103/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej na svojom zasadnutí dňa 27.06.2013 prijalo Uznesenie č. 83/2013 zo dňa 27.06.2013, ktorého znenie je nasledovné:

„I. UKLADÁ do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva vypracovať „cenovú mapu“ – výšky prenájmov nehnuteľností vo vlastníctve ako dodatok Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce“

Na základe odporúčania Obecnej rady navrhujeme prijať nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  RUŠÍ Uznesenie č. 83/2013 zo dňa 27.06.2013 v plnenom znení

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0          Ing. Predajnianská predstavila návrh na uznesenie. Starosta vysvetlil, že sa jedná o rúry, ktoré boli vybrané von, sú uložené  pri kultúrnom dome, ľudia chodia, že by si ich chceli zobrať a urobiť si vstup do domu a pod. Uznesenie č. 104/2013 zo dňa 05.09.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE predaj použitých kanalizačných rúr z rekonštrukcie dažďovej kanalizácie na Zvolenskej ulici – dolná časť v jednotnej cene 5,00 Euro za kus. O možnosti odkúpenia rúr informovať občanov prostredníctvom obecného rozhlasu.

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Peter Kucej, Antalič PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

         13 Interpelácia

Ing. Predajnianská navrhla, keďže je problém s overovateľmi, aby sme si prijali, že overovateľ je povinný najneskôr do 9 dní od oznámenia prísť overiť zápisnicu. Starosta informoval, že s tým súhlasí, len ako ho potom potrestá, keď nepríde. Ing. Černok vysvetlil, že na Exnárovej ulici firma Accord vyberala panely, včera im zaasfaltovali ulicu, tak ako predtým na nich nadával, tak teraz im vyslovuje pochvalu a zaujímal sa, či bude namontovaná aj druhá časť retardéru, lebo sa ho to ľudia pýtajú. Starosta vysvetlil, že táto firma je dosť ústretová, ale niektorí naši ľudia aj toto zneužívajú.

14 Diskusia

 

15 Záver

Starosta prítomným poďakoval za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 18.09.2013 Ing. Dušan Ondrášik   

  Vo Vidinej, dňa 18.09.2013 Želmíra Báťková    

 

Zapísal: Ing. Ján Šupica                                                                                                    Jozef Kucej                                                                                                   starosta obce


iné dokumenty


Vyvesené: 5. 9. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť