Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 6.2.2014

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná

          Vo Vidinej, 28.01.2014

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa 06.02.2014 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 5. Prijatie uznesenia k VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná 6. Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky obce k využitiu fondu pracovného času za obdobie roka 2012, o kompletnosti zápisníc obecného zastupiteľstva za obdobie 06/2012-06/2013 a o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie 06/2012 do 06/2013 7. I. zmena rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 8. Zmluva o nájme nehnuteľností AAA Autocentrum Auto a.s. 9. Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020 10. Návrh kúpnopredajnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti Drahomíra Padyšáková a Jaroslav Zubáč 11. Rôzne 12. Interpelácia 13. Diskusia 14. Návrh na uznesenie 15. Záver     

v. r. Jozef Kucej          starosta obce

 

Materiály sú k dispozícii na obecnom úrade a na stránke www.vidina.sk. Žiadame poslancov obecného zastupiteľstva, aby na rokovanie zastupiteľstva priniesli písomné návrhy na akcie, ktoré navrhujú pre rozvoj obce zapracovať do PHSR obce na roky 2014-2020.


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

Z á p i s n i c a č.1/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 06.02.2014

 

Prítomní:    Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:   Pavol Bútor Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, Peter Kucej Overovatelia zápisnice:  Ing. Černok a Báťková

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 5. Prijatie uznesenia k VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná 6. Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky obce k využitiu fondu pracovného času za obdobie roka 2012, o kompletnosti zápisníc obecného zastupiteľstva za obdobie 06/2012-06/2013 a o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie 06/2012 do 06/2013 7. I. zmena rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 8. Zmluva o nájme nehnuteľností AAA Autocentrum Auto a.s. 9. Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020 10. Návrh kúpnopredajnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti Drahomíra Padyšáková a Jaroslav Zubáč 11. Rôzne 12. Interpelácia 13. Diskusia 14. Návrh na uznesenie 15. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal. Predstavil program rokovania, konštatoval, že na dnešnom rokovaní je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné a pán Bútor sa ospravedlnil. Ďalej navrhol doplniť do programu plán činnosti obecného zastupiteľstva na I. polrok 2014. Tneto plán bol odovzdaní poslancom. Nikto nemal pripomienky

Uznesenie č. 1/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou doplniť program o bod č. 11 – Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pána Ing. Ondrášika, Bc. Kucekovú, Petra Kuceja, ako overovateľov určil Ing. Černoka a Báťkovú. Uznesenie č. 2/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ondrášik, Bc, Kuceková, Peter Kucej

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Ing. Černok a Báťková

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Starosta  predstavil správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení, správa je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 3/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Správu o kontrole činnosti obecnej rady a správu o plnení prijatých uznesení od ostatného rokovania obecného zastupiteľstva.

     4  VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Starosta predstavil návrh VZN, ktorý vypracovalo vedenie MŠ, ďalej informoval, že s navrhovanými čiastkami obecná rada súhlasí, v článku 3 sa  mení z 8,00 € na 10,00 €. Obecná rada tento návrh VZN odporučila schváliť. Bc. Kuceková sa zaujímala o názor riaditeľky MŠ Gajdošíková navrhla, aby VZN nenadobudlo platnosť 15 dní po schválení, ale od 1.3.2014, aby tento mesiac už dokončili podľa starého VZN. Starosta informoval, že 15 dní nevieme zmeniť, to je zo zákona, účinnosť by mohla byť aj od 01.03.2014 Starosta dal následne hlasovať za uvedenú pripomienku.

Uznesenie č. 4/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE pripomienku k článku 5-Záverečné ustanovenie, s účinnosťou od 1. marca 2014

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Starosta dal následne hlasovať za návrh VZN s pripomienkou.

Uznesenie č. 5/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE

návrh VZN Obce Vidiná o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

5 Prijatie uznesenia k VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná

Starosta vysvetlil, že na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo toto VZN schválené na podnet okresnej prokuratúry. Okresná prokuratúra toto VZN napadla s tým, že neobsahuje jeden bod a to náhradné zásobovanie vodou, resp. zneškodňovanie žúmp, na základe toho bol vypracovaný návrh dodatku VZN. Bc. Kuceková predstavila návrh uznesenia. Starosta doplnil, že  k tomuto sa budeme ešte vracať, keď bude hotová splašková kanalizácia, bude potrebné schváliť nové VZN. Uznesenie č. 6/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE zmenu VZN č. 4/2013 nasledovne:

1. V čl. 1 sa dopĺňa VZN o písm. c) a znenie čl. je nasledovné : Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje : a) Spôsob náhradného zásobovania vodou. b) Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, c) Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd.

2. Dopĺňa sa čl. 5– Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd v znení : „Vzhľadom na skutočnosť, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami, alebo inými prepravnými prostriedkami oprávnených osôb.“

1. Doterajšie číslovanie čl. 5 sa mení na čl. 6, čl. 6 sa mení na čl. 7, čl. 7 sa mení na čl. 8 2. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

                 6 Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky obce k využitiu fondu pracovného času za obdobie roka 2012, o kompletnosti zápisníc obecného zastupiteľstva za obdobie 06/2012-06/2013 a o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie 06/2012 do 06/2013

Starosta informoval, že hlavná kontrolórka previedla tri kontroly a musí povedať, že dnes obdržal výslednú správu za rok 2013, toto ukladá zákon hlavnej kontrolórke, že to musí predkladať, toto si splnila, správa je tu, bude predmetom budúceho rokovania, nakoľko to musí ísť aj do obecnej rady, tento bod je splnený a zhŕňa celú činnosť za rok 2013. Ďalej predstavil správu o využití fondu pracovného času, materiál majú poslanci pred sebou, sú tam závery a nápravné opatrenia s termínom, všetky navrhnuté opatrenia boli prerokované na obecnej rade, kde všetky veci dáme v stanovených termínoch do poriadku. Správy majú poslanci pred sebou a ak má k tomu nejaké pripomienky, môže ich predniesť teraz. V správe o činnosti obecnej rady sa konštatovalo plnenie uznesení, niektoré uznesenie neboli splnené v priebehu roku 2013, niektoré sme sa snažili splniť, pri tejto príležitosti poprosil poslancov zastupiteľstva, hlavne tých, ktorí pripravujú návrhy na uznesenie, aby ich pripravovali dôslednejšie, nakoľko hlavná kontrolórka musí konštatovať, že to splnené nebolo a na minulom zastupiteľstve žiadal o predlženie termínu na vypracovanie PHSR a na rokovaní sa k tomu nedostala ani čiarka.  Bc. Kuceková prečítala návrh uznesenia Uznesenie č. 7/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE - správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly využitia fondu pracovného času za obdobie roka2012 - správu o výsledku kompletnosti zápisníc obecného zastupiteľstva vo Vidinej za obdobie od 6/2012 do 06/2013 - správu o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva vo Vidinej za obdobie od 01.01.2013 do 01.06.2013

II. SCHVAĽUJE navrhované opatrenia z uvedených kontrol Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

7 I. zmena rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

Starosta vysvetlil I. zmenu rozpočtu na rok 2014, nakoľko sme nemali zahrnuté akcie, ktoré chceme v tomto roku zrealizovať v rozpočte, nebolo to v jednotlivých položkách, jedná sa o výstavbu urnového hája, kde sú už iba 3 voľné miesta, už bol urobený aj prieskum trhu a prišli na to, že by sa dala urobiť jedna kazeta v cene 40,00 €/ks, pôjde tam spolu 32 ks, bude to stáť zhruba 1 200,00 €, ďalej sú tam finančné zdroje na vyloženie chodníkov a na to potrebujeme 1 000,00 € ďalej konštatuje, že touto úpravou by sme nič na rozpočte nemenili, je na tej úrovni ako bol schválený. Ďalej informoval, že s firmou Accord sa dohodli na úprave vpustí na Hviezdoslavovej a Exnárovej ulici, žľaby sú teraz urobené tak ako sú, firma Accord urobí rekonštrukciu na vlastné náklady, zabetónuje, osadí žľaby a dajú cestu do pôvodného stavu a my len zakúpime zhruba  11 m žľabov. Cena je okolo 70,00 €/ks. Kocúr pripomenul, že 1 500,00 € je potrebné na kolumbárium a 1000,00 € na žľaby, je potrebné to v návrhu na uznesenie opraviť. Uznesenie č. 8/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE a)  Dôvodovú správu k Návrhu na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 b)  Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

II.  SCHVAĽUJE a)  1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 v zmysle predloženej Dôvodovej správy b)  Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 2 500,00 Eur na:

1)  Nákup begu žľabov na Hviezdoslavovu a Exnárovu ulicu v sume 1 000,00 Eur, 2)  Vybudovanie kolumbária v sume 1 500,00 Eur.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

8  Zmluva o nájme nehnuteľností AAA Autocentrum Auto a.s.

Starosta – jedná sa o prenájom pozemku, ktorý užívajú, toto sa ťahá už od roku 2008, jedná sa o parkovisko, ktoré je pred autobazárom, boli už niekoľko krát oslovení, ani raz nereagovali, teraz tam majú personálne zmeny, predložili nám návrh nájomnej zmluvy so žiadosťou, aby to zastupiteľstvo schválilo. V predchádzajúcich uzneseniach bolo, že majú zaplatiť aj minulé roky, tento návrh zmluvy sme konzultovali s právnikom a bolo nám odporučené, aby obecné zastupiteľstvo túto zmluvu schválilo, aby bola podpísaná a potom už vzniká právny vzťah a len na základe tejto zmluvy budeme môcť spätne vymáhať, teraz neexistuje žiadny vzťah, nemáme na základe čoho vymáhať. Nájomné je vo výške za 160,00 € za 47 m2. Kocúr vysvetlil, že nejedná sa o parkovisko pred autobazárom, tento pozemok je vo vnútri areálu. Ing. Ondrášik sa zaujímal, ako to chceme vymáhať spätne Starosta vysvetlil, že na základe zmluvy ich vyzveme spätne zaplatiť 3 roky. Ing. Rubintová doplnila, že obec má korešpondenciu, že táto firma bola vyzývaná a nereagovali. Bc. Kuceková – sa zaujímala, akú dobu určitú dáme do zmluvy Starosta požiadal, aby to určilo zastupiteľstvo, oni navrhujú do konca roku 2017. Ing. Kolimárová – navrhla na budúcom zastupiteľstve informovať, či bola zmluva podpísaná a ďalej navrhla bod 5 vypustiť z návrhu na uznesenie. Uznesenie č. 9/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  PREROKOVALO Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor – pozemok na Zvolenskej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 946/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2.

II.  BERIE NA VEDOMIE Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – prenájom pozemku AUTOCENRUM AAA AUTO, a.s.

III.  SCHVAĽUJE priamy prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedenej Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedenej na LV č. 5991, a to: - pozemku na Zvolenskej ulici – parcela registra „C“ KN č. 946/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2

nájomcovi AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 35 858 699, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3187/B

na dobu určitú do 31.12.2017 za ročné nájomné 160,00 Eur za 47 m2 za podmienok, že pozemky budú využité na podnikanie – parkovanie osobných automobilov.

IV. ŽIADA starostu obce, aby od AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. žiadal náhradu za bezzmluvné užívanie pozemku, ktorý je predmetom nájomnej zmluvy

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

9 Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020

Starosta informoval, že bolo niečo potrebné pripraviť, na pozvánkach bolo napísané, aby poslanci doniesli návrhy.  Ďalej sa zaujímal, či si môže obec urobiť sama PHSR, Ing. Kolimárová – vysvetlila, že je to možné, aj Mesto Lučenec si to robí samo Starosta – informoval, že pani Gembická sa ponúkla, že to pripraví v priebehu toho mesiaca, má na to školu a jej kolegovia to robia po obciach, bola by škoda robiť výber, to by bolo drahé. Ďalej predstavil návrhy akcií, tento návrh je súčasťou zápisnice. Ďalej upozornil, že obec nemá šancu, aby v priebehu roka zaslala 3 výzvy, lebo obec musí dať 5 % spoluúčasť, ale keď len jednu výzvu zašleme napr. na rekonštrukciu ulíc, tak budeme spokojní. Báťková – doplnila, že všetky nápady starosta vyfúkol, prikláňa sa k jeho názoru, ihrisko je veľmi potrebné a ak polovica tohto návrhu prejde, tak to bude super. Koristeková – navrhla doplniť aj zberný dvor Starosta – na toto je už podaná výzva. Kocúr navrhol to tam doplniť. Bc. Kuceková predstavila návrh na uznesenie, za ktorý sa bude hlasovať. Uznesenie č. 10/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE - predložený návrh, plán zámerov, ktoré majú byť zapracované do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020. - dodávateľ bude zabezpečený výberovým konaním

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

10  Návrh kúpnopredajnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti Drahomíra Padyšáková a Jaroslav Zubáč

Starosta vysvetlil, že sa jedná o zelený pás popri Hviezdoslavovej ulici a  pán Zubáč má nájomnú zmluvu, ktorú má uzavretú na 30 rokov, jedná sa zhruba o 60 ma požiadal obec o odpredaj, dali sme celú záležitosť preveriť a na základe zistení na katastrálnom úrade obecná rada neodporučila tento zámer zrealizovať z dôvodu, že celá Hviezdoslavova ulica aj vrátane tohto pásu, ktorý užíva pán Zubáč, je na parcele 380/57. Od plota pána Melicherčíka 2 metre smerom k ceste je plocha, ktorá má cirkev a až potom je parcela obecná. Ak by sme ju chceli predať, museli by sme dať robiť geometrický plán, aby bola zameraná Hviezdoslavova ulica, osobitne ten pás. Ďalší problém, ktorý vyskočil, tak  popred jeho domom by mal byť ešte 2 metrový pás, teda popri ceste a mal by byť súčasťou miestnej komunikácie a podľa všetkého pán Zubáč už teraz do tohto priestoru zasahuje, teda je potrebné urobiť ďalší geometrický plán. Ak by to chcel pán Zubáč kúpiť a bol by ochotný investovať do týchto plánov a potom sa môžeme k tomu vyjadrovať.  Teraz už z tade ide plyn, elektrika, kanalizácia a ak chce, môže to užívať, má nájomnú zmluvu.

Následne dal starosta hlasovať za uznesenie, kde sa neschvaľuje zámer predaja nehnuteľností. Uznesenie č. 11/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  PREROKOVALO Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor – pozemok na Exnárovej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 380/57 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 749 m2 (časť z pozemku o výmere cca 60 m2)

II.  NESCHVAĽUJE zámer predaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedenej Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedenej na LV č. 5991, a to:

- časti pozemku na Exnárovej ulici o výmere cca 60 m2 – parcela registra „C“ KN č. 380/57 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 749 m2

formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková

  Starosta vysvetlil, že druhý problém je Drahomíra Padyšáková, už o tom rozprávali, bola tam nízka cena, jedná sa o 22 m prístrešku, ktorý využívajú a je to majetok obce, obecná rada je názoru, nikomu to nevadí a zatiaľ nie je potrebné to predávať, môže sa to ďalej užívať. Na základe znaleckého posudku je cena stanovená na 178,00 € za 22 m2, na základe posudku bola upravená táto cena. Teraz je to záležitosťou poslancov. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, aká bola v návrhu, ktorý pani Padyšáková doručila uvedená cena Starosta – informoval, že 1,66 €/m2  Ing. Kolimárová – vysvetlila, že teraz sa cena navyšuje oproti cene v žiadosti, tak či žiadateľka s touto cenou vôbec súhlasí, lebo ak nie, tak tu teraz zbytočne o tom budeme hlasovať. Ing. Rubintová –informovala, že bol vypracovaný znalecký posudok, kde cena vychádza na 178,86 €. Bc Kuceková –vysvetlila, že táto informácia z minulého zastupiteľstva, že nie tá cena uvedená v žiadosti, ale cena bude stanovená podľa posudku, tak o tomto je žiadateľka informovaná a súhlasí s navrhovanou cenou podľa znaleckého posudku. Starosta predstavil návrh obecnej rady, ktorá neschválila odpredaj a dal o návrhu hlasovať Uznesenie č. 12/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor – pozemok na Zvolenskej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 98/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2

II.  NESCHVAĽUJE podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedenej na LV č. 5991, a to:

- parcela „C“ KN č. 98/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 vedené v 1/1

za cenu 8,13 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 178,86 Eur za 22 m2 Drahomíre Padyšákovej, rod. Kuceková, nar. 05.07.1956, trvale bytom Lučenec, Hladký majer 3018,

z dôvodu, že uvedený pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemku zastavaným stavbou vo vlastníctve kupujúcej – rodinný dom na Zvolenskej ulici 117 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a pozemkom kupujúcej. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka.

Hlasovanie: ZA –  Kocúr PROTI –   Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Bc. Kuceková ZDRŽAL SA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok

  Peter Kucej – predstavil poslanecký návrh, kde navrhol predaj tohto pozemku. Kocúr – vysvetlil, že je to súčasťou námestia, je tam nájomná zmluva, on keď ekonomicky rozmýšľa, tak nevidí dôvod to predávať, teraz platia nájom a je potrebné to potom vyňať. Ing. Rubintová– vysvetlila, že tam bol vypracovaný geometrický plán, bolo to oddelené pred podpisom nájomnej zmluvy. Kocúr – teraz sa riadime podľa nových zákonov, za 4 roky tie peniaze dostaneme a majetok ostáva náš, nevidí dôvod na predaj. Bc. Kuceková – informovala, že bola by veľmi rada, ak by bol meter rovnaký, niekde je to samozrejmé, že sa predáva a niekde sa hľadajú spôsoby ako nie. Kocúr doplnil, že je tam postavený prístrešok a teraz sa bude pýtať legalizácia, ďalej je rozdiel predať kus záhrady a predať niečo na podnikanie Ing. Rubintová– informovala, že do 30.11 2015 je nájomná zmluva platná Ing. Černok – sa zaujímal, že či nemá potom  prednostné právo na odkúpenie terajší nájomca Kocúr – doplnil, že ak ideme rozpredať námestie, tak nie je proti predaju, ale takto nie Ing. Kolimárová– informovala, že obec musí zveľaďovať svoj majetok a prebytočný majetok sa môže predať, tento majetok nám prináša zisk a je treba tento predaj potom odôvodniť a v tom vidí problém Starosta dal následne hlasovať za poslanecký návrh Petra Kuceja, ktorý navrhol predať uvedenú nehnuteľnosť Uznesenie č. 13/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedenej na LV č. 5991, a to:

- parcela „C“ KN č. 98/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 vedené v 1/1

za cenu 8,13 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 178,86 Eur za 22 m2 Drahomíre Padyšákovej, rod. Kuceková, nar. 05.07.1956, trvale bytom Lučenec, Hladký majer 3018,

z dôvodu, že uvedený pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemku zastavaným stavbou vo vlastníctve kupujúcej – rodinný dom na Zvolenskej ulici 117 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a pozemkom kupujúcej. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka.

Hlasovanie: ZA –  Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Bc. Kuceková PROTI –   Kocúr, Báťková, Antalič ZDRŽAL SA –  Ing. Černok

  11  Rôzne

Starosta – informoval, že sa jedná o žiadosti Matice slovenskej, športovcov a Mesta Lučenec Ing. Rubintová– informovala, že sme dostali žiadosti o dotácie z rozpočtu obce od ŠK Slovan Vidiná a Matice slovenskej, v materiáloch je napísané na čo majú byť použité, je to obdobné ako v roku 2013. Vyúčtovania boli predložené a niečo sa tam musí doložiť, v rozpočte je to schválené, výška dotácie je na úrovni roka 2013. Uznesenie č. 14/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE Správu o prejednávanej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

II.  SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027 477, DIČ: 2021530236, so sídlom Vidiná, Exnárova 41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: kultúrne súťaže a podujatia, zájazd za kultúrnymi pamiatkami Slovenska, doplnenie technického vybavenia DFS Škorec vo výške 1 000,00 Eur, slovom Jedentisíc Eur

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Uznesenie č. 15/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Správu o prejednávanej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

II.  SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub Slovan Vidiná, IČO: 35991437, DIČ: 0035991437, so sídlom Vidiná, Športová 1, PSČ 985 59 na organizovanie futbalových podujatí organizovaných oblastným a stredoslovenským futbalovým zväzom v roku 2014 pre družstvo dospelých, družstvo dorast a družstvo starší žiaci vo výške 6 000,00 Eur, slovom Šesťtisíc Eur

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková 

Ing. Rubintová – informovala o žiadosti Mesta Lučenec, ktoré nám poslalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na centrum voľného času, 11 detí je tam z Vidinej, ďalej vysvetlila výpočet možnej dotácie pre toto centrum voľného času. Ďalej informovala, že obecná rada  neodporučila vyhovieť tejto žiadosti. Materiály dostali poslanci v predstihu. Starosta dal hlasovať za návrh obecnej rady, ktorá teda neodporučila schváliť túto žiadosť. Uznesenie č. 16/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  NESCHVAĽUJE pre Mesto Lučenec, so sídlom Lučenec, Ulica novohradská č. 1, IČO: 00316181, DIČ: 202123752, zastúpené PhDr. Alexandrou Pivkovou dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia – centra voľného času Magnet – zriadeného mimo územia Obce Vidiná, na jedno dieťa vo výške ............. Eur ročne, celková dotácia na mzdy a prevádzku na rok je ........ Eur na 10 detí

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Ing. Ondrášik,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, Kucej Peter,

 

Starosta predstavil plán zasadnutí na I. polrok 2014, následne dal zaň hlasovať. Uznesenie č. 17/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vidinej na I. polrok 2014

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Bc. Kuceková,  Kucej Peter, Ing. Ondrášik,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta informoval o jednaní s vodárenskou spoločnosťou ohľadne ďalšieho postupu na Športovej ulici, dnes doniesli materiály a poprosil redakčnú radu, kedy chce vydať noviny, aby sme tento materiál o spôsobe napájania sa na kanalizáciu dali do novín, kolaudácia kanalizácie bude začiatkom mesiaca mája. Ďalej pripomenul, raz bolo schválené, že obec bude asfaltovať pol Športovej ulice, dnes mu bolo potvrdené, že začiatkom marca vodárenská spoločnosť začne rekonštrukciu vodovodu, výkop budú robiť ručne. Pivovarská ulica, tak na tejto ulici sú chodníky v katastrofálnom stave, v rozpočte na toto nemáme peniaze, treba nám  210 000,00 €, čo sa týka I. etapy kanalizácie, ktorú robí firma Novops Lučenec, tak polovica ulice robia oni, všetko tam rozbili a tento rok ich nikto už nevidel. Na rekonštrukciu hornej časti po križovatku Riečnej pristúpila firma Accord, všetko to čo spôsobili, dajú do pôvodného stavu, niečo spôsobili aj naši ľudia. Ak si obec zakúpi obrubníky, pomôžu ich osadiť, jedná sa zhruba o 120 metrov, ktoré  opraví Accord a zvyšok opraví obec, spravili kalkuláciu a táto akcia bude stáť 20 000,00 €, osobne je názoru, že ak to budeme robiť samy, tak 120 m nám nikto nespraví, Kocúr – tu nie je o čom debatovať, je takáto situácia a do budúceho zastupiteľstva navrhol pripraviť návrh, že z čoho to bude platiť, ďalej pripomenul, že sú tu a treba to využiť Starosta – ten prvý úsek bude musieť dať NOVOPS do poriadku, ale tomu neverí. Všetci poslanci súhlasia, aby starosta pokračoval v jednaní.

Starosta informoval, že sa nám ponúkla firma, že zníži náklady na elektrickú energiu, dali sme im spraviť predbežný prepočet, v súčasnom stave by obec ročne 660,00 € usporila, keby to spravovali oni, plyn budú prepočítavať teraz, ďalšia výhoda je, že zmluva je na 2 roky, v priebehu týchto rokov poskytujú MŠ bezodplatne kancelárske potreby, raz ročne všetky revízie robia bezplatne, účtujú so len 0,25 centov za km jazdy a v prípade akcií poskytnúť skákací hrad. Teraz jednajú nezáväzne, budeme čakať, čo pripravia.

Starosta informoval, že do verejnej súťaže na priestory bývalej MŠ, ktorú sme zopakovali sa  prihlásil len jeden záujemca a do  súťaže na prenájom obchodu sa prihlásili dva. Požiadal poslancov o vyhodnotenie a odovzdal poslancom zalepené obálky. Poslanci otvorili obálky, vypracovali protokoly o vyhodnotení obchodných verejných súťaží. Uznesenie č. 18/2014 zo dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE protokoly o vyhodnotení obchodných verejných súťaží, ktoré sú priložené k zápisnici.

  12  Interpelácia

Kocúr – informoval, že vidí v programe na I. polrok VZN o odpadoch, oslovili ho osamelí občania, oni ani 6 kontajnerov nenaplnia, ak sa dá urobiť úpravu nášho VZN v zmysle zákona, že by platili iba 4 vývozy Koristeková- informovala, že teraz je vo VZN minimálny počet 6 vývozov, kratší nie je možný, a nie je možné vrátiť peniaze. Báťková – mesto vydalo neplatičov, že či to nie je u nás možné, či tu všetci platia. Koristeková – vysvetlila, že v zákone je určitá suma nad ktorú môžeme zverejniť a pod ktorú nemôžeme a u nás to nespĺňajú neplatiči, máme malých dlžníkov.

 

13  Diskusia

Nikto nemal príspevok do diskusie.

 

 

14  Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková predstavila prijaté uznesenia.

 

15  Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 20.02.2014 Ing. Milan Černok

      Vo Vidinej, dňa 20.02.2014 Želmíra Báťková    

 

Zapísal: Ing. Šupica  

    Jozef Kucej           starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 6. 2. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť