Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 6.6.2007

uznesenia

U z n e s e n i e VI. / 2007 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej :I. S c h v a ľ u j e : a / návrhovú komisiu v zložení: p. Predajnianska , p. Kuceková a p. Černok b / zmluvu o nájme s firmou Auto Albion Vidiná s.r.o. so zapracovanými pripomienkami :- cena nájmu v zmysle platného VZN obce 100.- Sk /m2 - zmluva sa uzatvára na dobu 1 rok - v prípade zmeny VZN bude v zmluve upravená suma prenájmu dodatkom k zmluve c / schvaľuje nájomnú zmluvu pre pani Dobiášovú Ľubicu a určuje zapracovať do nájomnej zmluvy nakladanie s energiami: výška zálohovej mesačnej platby za odber el. energie 1.000.- Sk a ročného vyúčtovania skutočnej spotreby el. energie po obdržaní vyúčtovacej faktúry od SSE, a.s. - cena za nájom je určená v zmysle platného VZN schváleného dňa 19.4.2004 - nájom sa uzatvára na dobu 1. roka .

zápisnica

Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva vo Vidinej , konané dňa 6. júna 2007Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Neprítomní : Martina Kamenská Program : 1. Otvorenie , voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisnice 2. Prejednanie žiadosti o prenájom firmy AAV 3. Prejednanie žiadosti o prenájom p. Dobiášová 4. Diskusia 5. Návrh na uznesenie 6. Záver K bodu 1 : Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných starosta obce.Oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky a tento bol 8 hlasmi za schválenýDo návrhovej komisie boli navrhnutí : p. Predajnianska , p. Černok a p. Kuceková – hlasovaním boli 8 hlasmi za schválení Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Kocúr a p. Šulek K bodu 2 :Prejednanie a schválenie žiadosti o prenájom firmy AAV - so žiadosťou oboznámil starosta - jedná sa o prenájom miesta pred autobazárom AAV využívaného ako parkovisko - predložil návrh nájomnej zmluvy , ktorá bola prejednaná obecnou radou - OZ navrhuje do zmluvy doplniť cenu nájmu v zmysle platného VZN obce , v prípade úpravy cien urobiť dodatok zmluvy - určenie doby nájmu na 1. rok - hlasovaním po doplnení pripomienok bola žiadosť o prenájom 8 hlasmi za schválená K bodu 3 : Prejednanie a schválenie žiadosti o prenájom p. Dobiášovej - jedná sa o miestnosť za požiarnou zbrojnicou na zriadenie predajne SECON HAND - žiadosť bola prejednaná v OR a tá doporučuje OZ schváliť - OZ navrhuje do nájomnej zmluvy zapracovať platenie energií zálohovo 1.000.- Sk mesačne a ročného vyúčtovania podľa skutočnej spotreby - cena nájmu podľa platného VZN o určení sadzby za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vidiná zo dňa : 19.4.2004 podľa čl. 4 - obchodné priestory 300.- Sk /m2- po doplnení pripomienok bola táto žiadosť o prenájom 8 hlasmi za schválená K bodu 4 : Interpelácia poslancov - poslankyňa Legíňová oboznámila o priestupku , ktorý bol obci postúpený z Obvodného úradu v Lučenci / Petrócziová - Kalamárova zadrhnutie psa iným psom / K bodu 5 : Návrh na uznesenie- predložila p. Kuceková - schválení 8 hlasmi za K bodu 6 : Záver Po vyčerpaní programu starosta poďakoval prítomným za účasť .

Vyvesené: 6. 6. 2007

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť