Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 7.1.2015

pozvánka

uznesenia

Uznesenie č. 15

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1 Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

    Uznesenie č. 16

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 2  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská, Ing. Marián Jeleň

B. BERIE  NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Pavol Bútor, Emília Boltvanová

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 17

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3 Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

KONŠTATUJE

 

že, novozvolení poslanec obecného zastupiteľstva Pavol Bútor zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015                                                                  

                                                                                                                 Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 18

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Návrh a voľba Komisie  pre ochranu verejného záujmu

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. ZRIAĎUJE

 

Komisiu pre ochranu verejného záujmu

B. VOLÍ

za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu Pavla Bútora

C. VOLÍ

za členov komisie pre ochranu verejného záujmu : František Antalič,Emília Boltvanová, Pavol Bútor ,Mgr. Art. Miroslav Janšto , Ing. Marían Jeleň , Bc. Anna Kropáčová , Miroslav Kumštár , Ing. Martina Predajnianská , Vladimír Ragač

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 19

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 5 Návrh na schválenie členov Obecnej rady vo Vidinej

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. BERIE NA VEDOMIE

 

informáciu starostu, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ing. Martina Predajnianská

 

B. ZRIAĎUJE obecnú radu v počte 3 členov

 

C. VOLÍ za členov obecnej rady poslancov: Pavol Bútor

                                                                     Ing. Martina Predajnianská

                                                                     Mgr. Art. Miroslav Janšto

 

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 20

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 6 Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. ZRIAĎUJE

komisie , a to: a) ekonomická komisia

                        b) komisia kultúry

                        c) komisia výstavby a životného prostredia

                        d) poriadková komisia

                        e) komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín

                        f) komisia športu

 

B. SCHVAĽUJE

 

Dodatok č. 2 k Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Vidiná

Predseda: Bc. Anna Kropáčová

Členovia: Pavol Bútor , Mgr. Art. Miroslav Janšto , Ing. Martina Predajnianská ,František Antalič, Emília Boltvanová .

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 21

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 7 Návrh a voľba predsedov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. VOLÍ

     a) za predsedu ekonomickej komisie Ing. Martinu Predajnianskú

     b) za predsedu komisie kultúry Emíliu Boltvanovú

     c) za predsedu komisie výstavby a životného prostredia Františka Antaliča

     d) za predsedu poriadkovej komisie Miroslava Kumštára

     e) za predsedu komisie pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín Ing. Mariána Jeleňa

     f) za predsedu komisie športu Pavla Bútora

 

B.VOLÍ za členov:

 

a) ekonomickej komisie : Pavol Bútor

                                      Renáta Gajdošíková

                                      Emília Gajdošová

 

b) komisie kultúry : Mgr. Ingrid Bartošová

                              Pavol Bútor

                              Mgr. Art. Miroslav Janšto

                              Mgr. Mária Kotmanová

                              Ing. Martina Predajnianská

                              Katarína Urbančoková

                              Mgr. Eva Vilhanová

                              Zuzana Vojteková

 

c) komisie výstavby a životného prostredia : Ing. Marián Jeleň

                                                                     Miroslav Kumštár

                                                                     Peter Melicherčík

                                                                     Vladimír Ragač

 

d) poriadkovej komisie : Ondrej Gajdoš

                                      Peter Kanda

                                      Pavel Kubiš

                                      Daniel Števák

 

 

e) Schvaľuje poslanecký návrh na rozšírenie a vydávanie Vidinských novín členov:                                                                            

                                            

  Mgr. Eva Gembická

  Marek Macko

  Mgr. Eva Vilhanová

  Mgr. Ingrid Bartošová

  Vladimír Ragač

  Mgr. Art.Miroslav Janšto

  Bc. Anna Kropáčová

  Ing. Ivana Rubintová

                                                                                 

f) komisie športu : František Antalič

                            Tibor Kocúr

                            Ing. Ján Kučera

                            Zoltán Mózer

                            Peter Šupina

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 22

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 8 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu o inventarizácií majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzok k 31.12.2014

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 23

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 9 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

Kontrola nakladania s majetkom obce

 

Vykonať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri čerpaní kapitálových výdavkov  za rok 2014 termín ukončenia kontroly : 31.3.2015

 

Vykonať kontrolu zákonnosti , účinnosti, hospodárnosti , a efektívnosti pri čerpaní bežných výdavkov  za I. Polrok 2014 termín ukončenia kontroly : 30.6.2015

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 24

z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 07.01.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 10 Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

       Informatívnu  správu o vykonaných organizačných zmenách

 

SCHVAĽUJE

       Návrh obsahovej štruktúry Vidinských novín

 

Vo Vidinej, dňa 16.1.2015

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 7. januára 2015

 

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     0

Neospravedlnení:                 0

Návrhová komisia:               Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská, Ing. Marián Jeleň

Overovatelia zápisnice:        Pavel Bútor, Emília Boltvanová

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

4. Návrh a voľba Komisie pre ochranu verejného záujmu

5. Návrh a schválenie členov Obecnej rady vo Vidinej

6. Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

7. Návrh a voľba predsedov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

8. Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015

10. Rôzne

     - Obsahová štruktúra Vidinských novín - návrh

11. Interpelácia

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a predstavil program obecného zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 15 zo dňa 7.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto,

                           Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská,

                           Vladimír Ragač

PROTI                 0

ZDRŽAL SA         0

           

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil pána Pavla Bútora a pani Emíliu Boltvanovú. Do návrhovej komisie navrhol pani Bc. Annu Kropáčovú, pána Ing. Mariána Jeleňa a pani Ing. Martinu Predajniansku.

 

Uznesenie č. 16 zo dňa 07.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Ing. Marián Jeleň, Ing. Martina Predajnianská

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Pavol Bútor, Emília Boltvanová

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto,  Bc. Anna

                            Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        Ing. Marián Jeleň, Ing. Martina Predajnianska.

 

3. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných s ďalším bodom programu, ktorým je zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva pána Pavla Bútora. Poslanci skladajú sľub podľa § 26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. Požiadal prítomného novozvoleného poslanca, aby pri čítaní sľubu vstal. Prečítal sľub poslancov: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Poslanec obecného zastupiteľstva slovom „sľubujem“ zložil sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Požiadal poslanca k podpísaniu sľubu a odovzdal mu osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.

Poslanec podpísal sľub poslancov obce, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice a prebral osvedčenie o zvolení za poslanca.

 

Uznesenie č. 17 zo dňa 07.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

KONŠTATUJE

že, novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Pavol Bútor zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

4. Návrh a voľba Komisie pre ochranu verejného záujmu

Ing. Ján Šupica - v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p., zriadenie tejto komisie je povinné. Členom môže byť len poslanec a komisia musí mať najmenej troch členov. Za predsedu navrhujem pán Pavla Bútora a za členov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 18 zo dňa 07.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. ZRIAĎUJE

Komisiu pre ochranu verejného záujmu

B. VOLÍ

za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu Pavla Bútora

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna

                            Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA       Pavel Bútor

 

C. VOLÍ

za členov komisie pre ochranu verejného záujmu : František Antalič,Emília Boltvanová, Pavol Bútor ,Mgr. Art. Miroslav Janšto , Ing. Marían Jeleň , Bc. Anna Kropáčová , Miroslav Kumštár , Ing. Martina Predajnianská , Vladimír Ragač

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

 

5. Návrh a schválenie členov Obecnej rady vo Vidinej

Ing. Ján Šupica - v zmysle zákona o obecnom zriadení za členov obecnej rady navrhujem prvých troch poslancov s najvyšším počtom voličských hlasov a to Pavol Bútor, Ing. Martina Predajnianska a Mgr. Art. Miroslav Janšto. Zastupovaním starostu poverujem Ing. Martinu Predajniansku.

 

Uznesenie č. 19 zo dňa 7.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

informáciu starostu, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ing. Martina Predajnianská

B. ZRIAĎUJE obecnú radu v počte 3 členov

C. VOLÍ za členov obecnej rady poslancov: Pavol Bútor

                                                                     Ing. Martina Predajnianská

                                                                     Mgr. Art. Miroslav Janšto

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár,

                            Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň

 

6. Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Ing. Ján Šupica - v tomto bode ako prvé je potrebné zriadiť komisie obecného zastupiteľstva a potom zvoliť predsedov a následne si predsedovia jednotlivých komisií navrhnú členov komisií. Ďalej je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude riešiť postup obce pri vybavovaní sťažností. Poprosím predsedu ek. komisie aby prečítala návrh na uznesenie k tomuto bodu.

 

Uznesenie č. 20 zo dňa 7.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. ZRIAĎUJE

komisie , a to: a) ekonomická komisia

                      b) komisia kultúry

                      c) komisia výstavby a životného prostredia

                      d) poriadková komisia

                      e) komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín

                      f) komisia športu

B. SCHVAĽUJE

Dodatok č. 2 k Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Vidiná

Predseda: Bc. Anna Kropáčová

Členovia: Pavol Bútor , Mgr. Art. Miroslav Janšto , Ing. Martina Predajnianská ,František Antalič, Emília Boltvanová .

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Ing. Marián Jeleň Bc. Anna Kropáčová,

                            Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA       Mgr. art. Miroslav Janšto

 

7. Návrh a voľba predsedov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Ing. Ján Šupica - člen návrhovej komisie prečíta návrh predsedov jednotlivých komisií a následne členov jednotlivých komisií, nakoľko navrhnutý predsedovia doručili zoznam členov vopred.

 

Uznesenie č. 21 zo dňa 7.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. VOLÍ

     a) za predsedu ekonomickej komisie Ing. Martinu Predajnianskú

     b) za predsedu komisie kultúry Emíliu Boltvanovú

     c) za predsedu komisie výstavby a životného prostredia Františka Antaliča

     d) za predsedu poriadkovej komisie Miroslava Kumštára

     e) za predsedu komisie pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín Ing. Mariána Jeleňa

     f) za predsedu komisie športu Pavla Bútora

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

 

B.VOLÍ za členov:

a)   ekonomickej komisie : Pavol Bútor

                                        Renáta Gajdošíková

                                        Emília Gajdošová

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna

                            Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        Pavel Bútor, Ing. Martina Predajnianska

 

b) komisie kultúry : Mgr. Ingrid Bartošová

                              Pavol Bútor

                              Mgr. Art. Miroslav Janšto

                              Mgr. Mária Kotmanová

                              Ing. Martina Predajnianská

                              Katarína Urbančoková

                              Mgr. Eva Vilhanová

                              Zuzana Vojteková

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        Bc. Anna Kropáčová

 

c) komisie výstavby a životného prostredia : Ing. Marián Jeleň

                                                                     Miroslav Kumštár

                                                                     Peter Melicherčík

                                                                     Vladimír Ragač

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Bc. Anna

                            Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA       Ing. Marián Jeleň

 

d) poriadkovej komisie : Ondrej Gajdoš

                                     Peter Kanda

                                     Pavel Kubiš

                                     Daniel Števák

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA       Miroslav Kumštár

 

Ing. Martina Predajnianska - predniesla poslanecký návrh, aby sa rozšíril počet členov, ktorí budú pracovať na vydávaní Vidinských novín a zároveň musí byť v komisii aj niektorí zo zamestnancov OcÚ čo vyplýva zo štatútu Vidinských novín. Návrh podporil poslanec Marián Jeleň. Starosta navrhol zo zamestnancov Ing. Ivanu Rubintovú. Ďalej sa hlasovalo o tom, že či sa prijíma poslanecký návrh a komisia pre vydávanie Vidinských novín sa rozšíri o 5 nových členov. Navrhnutí noví členovia sú Mgr. Ingrid Bartošová, Vladimír Ragač, Mgr. art. Miroslav Janšto, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Ivana Rubintová.

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

    

e) Schvaľuje poslanecký návrh na rozšírenie a vydávanie Vidinských novín členov:       

                                                                                                                             Mgr. Eva Gembická

                                                                                                                             Marek Macko

                                                                                                                             Mgr. Eva Vilhanová

                                                                                                                             Mgr. Ingrid Bartošová

                                                                                                                             Vladimír Ragač

                                                                                                                             Mgr. Art.Miroslav Janšto

                                                                                                                             Bc. Anna Kropáčová

                                                                                                                             Ing. Ivana Rubintová

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

 

f) komisie športu : František Antalič

                            Tibor Kocúr

                            Ing. Ján Kučera

                            Zoltán Mózer

                            Peter Šupina

 

Hlasovanie:

ZA                       Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna

                            Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        František Antalič

 

8. Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014

Ing. Ivana Rubintová - informovala poslancov o príkaznom liste starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle zákona o účtovníctve. Materiál a príkazný list je prílohou zápisnice.

 

Uznesenie č. 22 zo dňa 7.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu o inventarizácií majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzok k 31.12.2014

 

Ing. Ján Šupica – vyhlásil 10 minútovú prestávku

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015

 

Ing. Ján Šupica - plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce.

Ing. Martina Predajnianska - dávam poslanecký návrh aby sa v pláne kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 vypustil bol č. 2 t. j. vykonať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri čerpaní investičných výdavkov za rok 2014 a nahradil dvoma bodmi: po 1. Vykonať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri čerpaní kapitálových výdavkov  za rok 2014 termín ukončenia kontroly : 31.3.2015 a po 2. Vykonať kontrolu zákonnosti , účinnosti, hospodárnosti , a efektívnosti pri čerpaní bežných výdavkov  za I. Polrok 2014 termín ukončenia kontroly : 30.6.2015

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

 

Uznesenie č. 23 z 7.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

1.   Kontrola nakladania s majetkom obce

2.   Vykonať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri čerpaní kapitálových výdavkov  za rok 2014 termín ukončenia kontroly : 31.3.2015

3.   Vykonať kontrolu zákonnosti , účinnosti, hospodárnosti , a efektívnosti pri čerpaní bežných výdavkov  za I. Polrok 2014 termín ukončenia kontroly : 30.6.2015

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

 

10. Rôzne

Ing. Ján Šupica - Po prvé vás chcem informovať o organizačných zmenách na obecnom úrade. Zrušil som funkciu referenta na úseku evidencie obyvateľstva. Časť pracovnej činnosti si ponechávam ja a zvyšok rozdelím medzi pracovníkov obecného úradu z dôvodu úsporných opatrení. Ďalšia zmena sa týka zamestnancov MŠ, to znamená, že do pracovnej činnosti učiteliek sa pridáva bod a to zúčastňovať sa akcií organizovaných obcou a plniť pracovné úlohy podľa pokynov starostu obce pri zabezpečovaní plynulého chodu materského centra z dôvodu potreby naplno využívať vzdelanie pracovníkov MŠ.

Po druhé - pán Ing. Marián Jeleň spracoval obsahovú štruktúru Vidinských novín. Návrh obsahovej štruktúry Vidinských novín ste obdržali spolu s pozvánkou. Poprosím pána poslanca o bližšie vystvetlenie predkladaného návrhu.

Ing. Marián Jeleň - vysvetlil zámer návrhu obsahovej štruktúry Vidinských novín a dáva do pozornosti bod kde je inzercia, že či ju tam chceme alebo nie.

Vladimír Ragač - dávam poslanecký návrh na vyškrtnutie inzercie z obsahovej štruktúry novín nakoľko je to občasník.

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián

                            Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        0

 

Uznesenie č. 24 zo dňa 7.1.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu  správu o vykonaných organizačných zmenách

B.  SCHVAĽUJE

Návrh obsahovej štruktúry Vidinských novín

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Bc. Anna

                            Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA        Ing. Marián Jeleň, Ing. Martina Predajnianska

 

12 Diskusia

Ing. Želmíra Kolimárová – chcela by som poprosiť obec, aby zaslala novým poslancom rokovací poriadok v elektronickej forme, aby si ho mohli študovať, ak majú záujem.

Bc. Anna Kropáčová - chcela by som sa poďakovať hlavne aktivačným zamestnancom obce za zvládnutú kalamitu, ktorá bola v našej obci v piatok, hlavne za to, že ochotne nastúpili v sobotu do roboty a posypali ulice a chodníky aby sa nešmýkalo. Ďalej by som chcela poprosiť, či by sa nedalo opíliť alebo aj vypíliť v ev. cintoríne stromy, ktoré svojimi opadanými listami znehodnocujú majetok občanov - hroby.

Miroslav Kumštár - chcel by som upozorniť, že v katolíckom cintoríne chýbajú dva stromčeky. Bol som ich sčítať a dva chýbajú. Bolo by dobré nainštalovať v cintoríne kamerový systém alebo zo stromčekov spíliť vrchnú časť, aby neboli pre občanov také lukratívne.

Ing. Marián Jeleň - keď už hovoríme o cintoríne, mohli by sme porozmýšľať, či by sme sa nepustili spraviť tie spevnené plochy v cintorínoch, nakoľko sa tam nedá chodiť keď je vlhko a prší.

Ing. Ján Šupica - mohli by sme, nevidím v tom problém. Nezamestnaných máme dosť, stavebný dozor máme, materiál sa zoženie.

Ing. Martina Predajnianska - keď sme už pri tom cintoríne, chcela by som navrhnúť, aby sa dal do poriadku aj dom smútku nakoľko je v katastrofálnom stave. Tie záclony a závesy sú už staré a aj na katafalk treba niečo dôstojnejšie zakúpiť. Treba natrieť okná, dvere no proste treba ho trochu skultúrniť.

Ing. Ján Šupica - môžeme o tom uvažovať, bude však potrebné prejsť dom smútku spísať všetky nedostatky a prijať zmenu rozpočtu, kde sa vyčlenia prostriedky na modernizáciu domu smútku.

Peter Melicherčík - hore pri autobazáre na chodník prečnievajú smreky z Kamenského záhradky. Ľudia tadiaľ nevedia prejsť, musia stúpiť na vozovku a nadávajú na obec. Treba pána Kamenského upozorniť a vyzvať na odstránenie tohto problému. Ak nebudú chcieť jesto na to aj iné prostriedky.

Peter Kropáč - chcem sa vyjadriť k situácii v dome smútku - výmena a rekonštrukcia bola v pláne ale k tomu nedošlo. Čo sa týka chodníka pri autobazáre, vieme o tom je to naša nehnuteľnosť a my si to obstriháme, len treba kúpiť nožnice.

 

13 Návrh na uznesenie

Ing. Ján Šupica – požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesení, ktoré boli na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva prijaté.

Ing. Martina Predajnianská – prečítala uznesenia, ktoré boli na dnešnom obecnom zastupiteľstve prijaté

 

14 Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Jana Koristeková dňa 4.2.2015

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                      starosta obce

 

Overovatelia zápisnice:

 

Pavol Bútor: ..................................................... Vo Vidinej dňa: ....................................

 

Emília Boltvanová: ............................................ Vo Vidinej dňa: ..................................

 

 Vyvesené: 7. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť