Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 8.3.2012

pozvánka

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 08.03.2012

K bodu 1. Otvorenie Uznesenie č.  25/2012 zo dňa 08.03.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č.  26/2012 zo dňa 08.03.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: František Antalič, Štefan Kocúr, Peter Kucej

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Kucej Jozef, Bc. Drahomíra Kuceková

 

K bodu 3: Obnova a prefinancovanie kanála dažďovej kanalizácie na Zvolenskej ulici Uznesenie č.  27/2012 zo dňa 08.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE prefinancovanie dažďovej kanalizácie v úseku: šachta 42-47 od križovatky Riečnej ulice po rodinný dom so súpisným číslom 45 v sume 13 470,97 € podľa krycieho listu rozpočtu. Rozpočet je robený na 100 metrov bežných, pričom ak dôjde k predĺženiu dĺžok, tak bude potrebné nové uznesenie obecného zastupiteľstva, tak ako je uvedené v žiadosti o prefinancovanie č. 1792 z 08.03.2012

Uznesenie č.  28/2012 zo dňa 08.03.2012 II.  UKLADÁ zvolať verejné zhromaždenie občanov k otázke realizácie kanalizácie

Termín: 31.03.2012 Zodpovedná: Obec

 

K bodu 4: Opatrenia na odstránenie porušovania rokovacieho poriadku Uznesenie č.  29/2012 zo dňa 08.03.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  UKLADÁ - opraviť zápisnicu nasledovne: vypúšťa sa bod Kucej J v celom znení a nahrádza sa textom Kucej J. – podľa jeho názoru je 1 000,00 € veľa, navrhol v § 5 v ods. 3,4,5 a v § 6 ods. 4 písm. d) znížiť čiastku z 1 000,- € na 500,- € a odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci písm. a) obecného zastupiteľstva pri zostatkovej cena majetku nad 300,00 Eur vrátane, b) starostu obce – pri zostatkovej cene majetku nižšej ako 300,00 Eur  

Uznesenie č.  30/2012 zo dňa 08.03.2012 I.  UKLADÁ - vyhotovovať zápisnice podľa konceptu priloženom hlavným kontrolórom Zodpovedná: Obec Termín: Ihneď  

K bodu 5: Rôzne Uznesenie č.  31/2012 zo dňa 08.03.2012 Obecné  zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vidiná  za rok 2011 bez pripomienok

Uznesenie č.  32/2012 zo dňa 08.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE za člena obecnej rady poslanca Štefana Kocúra

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 08.03.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Peter Kucej, Štefan Kocúr, František Antalič Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej a Želmíra Báťková Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Obnova a prefinancovanie kanála dažďovej kanalizácie na Zvolenskej ulici 4. Opatrenia odstránenia porušovania rokovacieho poriadku 5. Rôzne 6. Interpelácia 7. Diskusia 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

1 Otvorenie Starosta – na začiatku privítal prítomných a osobitne privítal Ing. Žabku zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti z Banskej Bystrice. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 6 poslancov. Predstavil program rokovania, konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zaujímal sa o pripomienky k programu.

Uznesenie č.  25/2012 zo dňa 08.03.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Starosta navrhol do návrhovej komisie Petra Kuceja, Štefana Kocúra a Františka Antaliča a ako overovateľov zápisnice určil Jozefa Kuceja a Želmíru Báťkovú

Uznesenie č.  26/2012 zo dňa 08.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: František Antalič, Štefan Kocúr, Peter Kucej

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Kucej Jozef, Bc. Drahomíra Kuceková

Hlasovanie: ZA    Báťková, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kucej Jozef PROTI –     0 ZDRŽAL SA -   Kocúr, Antalič, Kucej Peter

 

 

3 Obnova a prefinancovanie kanála dažďovej kanalizácie na Zvolenskej ulici Starosta – pripomenul, že o tomto probléme sa už rokovalo na minulom zastupiteľstve, na základe toho zvolal spoločné stretnutie zainteresovaných strán, ďalej informoval, že dnes sa konal kontrolný deň, kde bola prítomná aj Komisia výstavby a životného prostredia zastúpená Ing. Kolimárovou. Na základe prijatého uznesenia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť podala žiadosť, ktorú predstavil Ing. Žabka – informoval, že pri výstavbe splaškovej kanalizácie narazili na problém siete, ktorá nemá vlastníka, nie je zameraná, zakreslená, ale občania ju používajú na zvedenie dažďovej a z časti aj splaškovej vody. S touto sieťou sa nepočítalo pri projekte a táto kanalizácia sa teraz poruší a bude sa musieť nanovo urobiť plastovými rúrami. Ďalej informoval, že nikto teraz presne nevie, aká je skutočnosť, tých 100 m uvedených v žiadosti je orientačných, ich cieľom nie je túto kanalizáciu likvidovať, ale ju zachovať. Starosta – informoval, že úsek sa týka opačne a to od križovatky Zvolenská – Riečna po pána Jeleňa. Nastala zmena, nakoľko predtým spomínaný kritický úsek sa bude robiť až na budúci rok. Kocúr – sa zaujímal, kto je zodpovedný za vypracovanie projektu Bc. Kuceková – ako urobiť I. etapu, dnes sa už robí II. etapa a v zmluve je uvedené, že II. etapa bez I. etapy nemôže byť, prečo sa potom robí II. etapa. Zaujímala sa prečo sa robí II. etapa, keď nie je skolaudovaná ešte I. etapa. Ing. Žabka – vysvetlil, že náväznosť I. a II. etapy je iba bod napojenia a I. etapa má byť zrealizovaná najneskôr do chvíle, keď sa bude II. etapa kolaudovať. Ďalej vysvetlil, že je možné to kolaudovať aj naraz. Kucej Jozef – informoval, že obec peniaze nemá a zatiaľ nie sú ani výzvy, nevie ako my zabezpečíme I. etapu. Ďalej konštatoval, že na minulom zastupiteľstve sedeli kvôli kritickému úseku od križovatky po pani Ing. Velikú., problém je náš a priklonil sa k názoru p. Kocúra, nech za to ponesie niekto zodpovednosť. Úsek od križovatky smerom dole nás počká na budúci rok a v rozpočte to plánované nie je. Ďalej súhlasí, aby sa na to peniaze v rozpočte našli. Ing. Žabka – vysvetlil, že peniaze za I. etapu neprepadli, len teraz nikto nevie, čo bude. Ďalej vysvetlil, že v zmluve sú sankcie, netreba čakať, že StvS zafinancuje I. etapu, budú pri tom nápomocní, majú nejakú rezervu, po zmene vlády sa to všetko možno otočí a bude možnosť čerpania. Problém vznikol nie vinou ich spoločnosti, ich realizátor to urobí a obec zaplatí len za materiál. Kocúr – dodal, že ani oni nevedia, v akom je to stave Ing. Žabka – navrhol, aby obec poverila človeka, čo na to bude dozerať, ich záujmom je, aby to, čo je možné ponechať, to ponechajú. Ďalej pripomenul, že tento problém obmedzuje zhotoviteľa a sú 2 možnosti, osloviť obec alebo to zrušiť. Zrušiť to nechcú a pri tomto návrhu obec ušetrí na prácach. Kucej Jozef – navrhol, aby sa finančné zdroje ako sú navrhnuté na to schválili a aby sa to pohlo ďalej. Ing. Predajnianská – doteraz riešili iný úsek, teraz je v návrhu druhý úsek,  projektant je za to zodpovedný. Ing. Žabka – vysvetlil, že projektant robí na základe údajov, ak ich nemá, tak to nemá prečo zakresliť. Podľa jeho názoru je aj obec v tom čistá, nakoľko je to čierna stavba a nemá vlastníka. Kucej Jozef – nesúhlasí, toto robilo mesto a dolnú časť napojenie do potoka robil Lesostav,  je to oficiálna stavba a bolo na to aj stavebné povolenie Ing. Žabka – požiadal, aby mu to stavebné povolenie a projekty ukázali a vysvetlil, že kreslili podľa platného projektu. Podľa jeho názoru, tento majetok, čo je v zemi, vlastníka nemá a  je to zhoda okolností, ktoré sa nedali predvídať, nakoľko oslovovali cestárov a iné orgány a nikto k tomu nemal námietky, lebo nevedeli o tom kanály. Starosta – informoval, že dnes by sa schválil iba zámer, kompletný návrh na zmenu rozpočtu by išiel ešte na schválenie do Ekonomickej komisii. Ing. Kolimárová – stotožňuje sa s investorom, projektant si splnil povinnosť. Ďalej navrhla, že ak bude výzva, postúpiť I. etapu vodárom, aby oni požiadali o peniaze, z hľadiska hlavného kontrolóra peniaze na toto sú a je potrebné urobiť potom zmenu rozpočtu. Ďalej informovala, že je tu pomocná ruka od investora a bolo by vhodné ju využiť. Kocúr – vyjadril súhlas, aby sa peniaze schválili Ing. Predajnianská – pripomenula, že podanou žiadosťou sa ten úsek upresnil. Starosta odovzdal slovo návrhovej komisii, aby predstavila návrh na uznesenie.

Uznesenie č.  27/2012 zo dňa 08.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE prefinancovanie dažďovej kanalizácie v úseku: šachta 42-47 od križovatky Riečnej ulice po rodinný dom so súpisným číslom 45 v sume 13 470,97 € podľa krycieho listu rozpočtu. Rozpočet je robený na 100 metrov bežných, pričom ak dôjde k predĺženiu dĺžok, tak bude potrebné nové uznesenie obecného zastupiteľstva, tak ako je uvedené v žiadosti o prefinancovanie č. 1792 z 08.03.2012

Hlasovanie ZA –   Báťková, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská PROTI  0 ZDRŽAL SA Bc. Kuceková

 

Kucej Jozef – navrhol, aby bol prizvaný projektant a aby opätovne prešiel projekt a ak je tam niečo zle, aby sme to opravili. Báťková – navrhla zvolať sedenie s občanmi, lebo nie každý vie o čo sa tu jedná a ani ona nevie. Starosta – pripomenul, že projektová dokumentácia je k dispozícii na úrade pre každého. Ďalej doplnil, že nakoľko sa čerpajú peniaze z Európskej únie, projekt meniť nie je možné. Ing. Predajniaská – informovala, že projekt je ľudom potrebné vysvetliť, nakoľko občania o tom nič nevedia. Ďalej pripomenula, že na Pivovarskej ulici je skládka materiálu, autá tam lietajú, je tam bodrel. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že na projekte sa meniť nič nemôže, môže zmeny, ktoré vyvstanú len zakresliť do skutkový stav. Projekt bol predložený na ministerstvo, už nie je možná zmena projektu. Ďalej vysvetlila, že ľudia sa dotazujú a navrhla informovať ľudí, ktoré ulice sa budú robiť a posunúť to aj do novín. Je pravda, že so šachtami vychádzajú ľuďom v ústrety, ľudia by mali mať čas na rozmyslenie, kde si šachtu umiestnia. Ďalej navrhla v uznesení nahradiť slovo súhlasí slovom schvaľuje. Kucej Jozef – upozornil, že boli návrhy na zvolanie stretnutia s občanmi Starosta dal následne hlasovať za návrh poslankyne Báťkovej, ktorá navrhla, zvolať verejné zhromaždenie občanov o celej etape v čo najkratšom čase a aby to bolo zverejnené v novinách s termínom do konca marca 2012.

Uznesenie č.  28/2012 zo dňa 08.03.2012 I.  UKLADÁ zvolať verejné zhromaždenie občanov k otázke realizácie kanalizácie Termín: 31.03.2012 Zodpovedná: Obec

Hlasovanie ZA –   Báťková, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI  0 ZDRŽAL SA 0

 

4 Opatrenia odstránenia porušovania rokovacieho poriadku Starosta – informoval, že prišlo upozornenie prokurátora ohľadne porušovania rokovacieho poriadku, kde je nesúlad medzi zápisnicou a uzneseniami. Navrhol, aby uznesenia boli písané presne, ako boli navrhnuté poslancom alebo obecnou radou. Ďalej informoval, že sú k dispozícii aj dokumenty, ktoré požadovala hlavná kontrolórka. Ing. Kolimárová – pripomenula, že je potrebné ich zosúladiť, nakoľko prokurátor žiada nápravu. Kucej J. – vysvetlil, že nesúlad bol v tom, že starostovi zobrali kompetencie, kde boli znížené sumy, po rozlúčke s letom sa zaujímal na akom základe starosta kupoval za 400,00 €, keď mal možnosť len za 300,00 €. Ďalej informoval, že dodatok k zásadám hospodárenia schvaľovali v marci 2011, na internete je zverejnené prvá zmena a nie dodatok, zverejnené boli v novembri 2011. Starosta – informoval, že zásady hospodárenia je dokument, ktorého každú zmenu je potrebné zverejniť a potom schváliť, je to na úrovni VZN. Takým spôsobom, ako to bolo spravené, to  nie je v poriadku. Ďalej pripomenul, že prokurátor nezrušil platnosť prijatých uznesení a on v si myslí, že uznesenia sa nemusia rušiť a požiadal poslancov, aby predstavili návrh riešenia, aby sme sa vyvarovali tomuto nesúladu. Kucej J. – pripomenul, že ak prokurátor poslal upozornenie, tak bude žiadať aj výsledok, čo sme urobili. Ďalej pripomenul, že predkladateľ správ predkladá návrh na uznesenie a návrhová komisia ho len doplňuje. Ďalej predstavil svoj návrh, kedy obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prokurátorskú kontrolu s tým, že obec v tom nevidí problém, v tom zmysle, ako to povedal starosta. Starosta – požiadal p. Kuceja Jozefa. aby svoj návrh formuloval presne, aby sa predišlo znovu nedorozumeniam. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že z hľadiska upozornenia prokuratúry je jasné, že uznesenia 87,88,89 boli riešené zo strany prokuratúry. Dve uznesenia nie sú rozhodujúce, neriešia zmeny, ktoré mali byť riešené v ďalšom dokumente. V prípade uznesenia 88/2011 je dôvodná pochybnosť o tom, že prijaté uznesenie ako je uvedené v prílohe zápisnice nekorešponduje s poslaneckým návrhom, aký je zapísaný v zápisnici. Obecné zastupiteľstvo musí odstrániť pochybenie a následne prijať opatrenia, ktoré je povinné do 30 dní predložiť. Ďalej predložila návrh vzoru zápisnice, podľa ktorého píše väčšina miest a obcí, kde priamo ako ide bod programu je hneď za bodom programu uznesenie a hlasovanie. Ďalej informovala, že v 7 bodoch uviedla, čo je potrebné spraviť, je potrebné zrušiť tie 3 uznesenia, nové schválené zapracovať do dokumentu a postupovať tak, ako pri iných dokumentoch, čo je potrebné, tak sa zverejní. Ing. Šupica – je možné zrušiť spomínané tri uznesenia, len by možno postačilo zmeniť iba uznesenie č. 88/2011, ktoré bolo sporné v tom, že v uznesení je niečo navyše, čo v zápisnici pán. Kucej nepovedal. Ďalej pripomenul vzniknutý problém, kde v zápisnici z 31.03.2011 Ing. Kolimárová vysvetlila podrobne celé zmeny, o ktorých sa hlasovalo, len tento návrh nebol schválený. Pán Kucej zmenil iba to, že jemu sa zdala suma 1000,00 € veľa a navrhol znížiť ju na 500,00 €, lenže uznesenie pokračovalo ďalej v paragrafoch, kde sa znižovala zostatková cena majetku na 300,00 €, ďalej pripomenul, že toto v uznesení je, len to pán Kucej nepovedal, ale je zrejmé, že to tak myslel, kde aj prokurátor konštatoval, že z textu zápisnice vyplýva názor poslanca a preto sú uznesenia platné. Kucej J. – pripomenul, že to takto myslel. Bc. Kuceková – prečítala časť zápisnice z 31.03.2011, ktorá sa týkala spomínaných uznesení. Ing. Šupica – prečítal znenie uznesení č.87/2011, 88/2011, 89/2011. Ing. Černok – informoval, že aj on dostal vyrozumenie z prokuratúry, technická chyba sa stať môže, len tieto zásady sa nevypracovali a ani sa nedodržiavali Starosta – sa zaujímal, či sa zrušia všetky tri uznesenia. Ing. Kolimárová sa zaujímal, či zásady korešpondujú z uzneseniami Ing. Šupica – informoval, že zásady korešpondujú s prijatým uznesením č. 89/2011 a navrhol, aby v budúcnosti bol poslanecký návrh totožný s návrhom na uznesenie. Ing. Kolimárová pripomenula, že predkladateľ je povinný pripraviť presné znenie uznesení. Ing. Šupica pripomenul, že predkladateľ vtedy taktiež nepredložil presné znenie uznesenia, lebo ak by predložil, tak by sa toto nestalo. Ing. Kolimárová informovala, že chyba sa stala na každej strane. Bc. Kuceková skontrolovala zásady hospodárenia s uzneseniami. Starosta vyhlásil 5 minútovú prestávku. Kocúr – po prestávke predstavil návrh na uznesenie.

 

Uznesenie č.  29/2012 zo dňa 08.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  UKLADÁ - opraviť zápisnicu nasledovne: vypúšťa sa bod Kucej J v celom znení a nahrádza sa textom Kucej J. – podľa jeho názoru je 1 000,00 € veľa, navrhol v § 5 v ods. 3,4,5 a v § 6 ods. 4 písm. d) znížiť čiastku z 1 000,- € na 500,- € a odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci písm. a) obecného zastupiteľstva pri zostatkovej cena majetku nad 300,00 Eur vrátane, b) starostu obce – pri zostatkovej cene majetku nižšej ako 300,00 Eur

Hlasovanie ZA –   Báťková, Ing. Černok Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI  0 ZDRŽAL SA 0

 

Starosta – pripomenul, že tu bol aj návrh hlavnej kontrolórky ako písať zápisnice. Ďalej upozornil, že pri tomto návrhu bude málo miesta na podpísanie uznesení.

Uznesenie č.  30/2012 zo dňa 08.03.2012 I.  UKLADÁ - vyhotovovať zápisnice podľa konceptu priloženom hlavným kontrolórom Zodpovedná: Obec Termín: Ihneď Hlasovanie ZA –   Báťková, Ing. Černok Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI  0 ZDRŽAL SA 0

 

5  Rôzne a) Informatívna správa hlavnej kontrolórky Ing. Kolimárová vysvetlila, že správu bolo potrebné vypracovať v zmysle zákona, je rozdelená na I. a II. polrok, kde v II. polroku zo zdravotných dôvodov neboli plánované kontroly vykonané. Informatívna správa je súčasťou zápisnice. Tento materiál predložila aj ako vzor predkladania materiálov na rokovanie zastupiteľstva.

Uznesenie č.  31/2012 zo dňa 08.03.2012 Obecné  zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vidiná  za rok 2011 bez pripomienok

 

b) Schválenie člena obecnej rady Starosta pripomenul, že poslaneckého mandátu sa vzdala Ing. Kolimárová, ktorá bola zároveň aj členkou obecnej rady. Na základe tejto skutočnosti navrhol ako člena obecnej rady Štefana Kocúra.

Uznesenie č.  32/2012 zo dňa 08.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE za člena obecnej rady poslanca Štefana Kocúra Hlasovanie ZA –   Báťková, Ing. Černok, Antalič, Kucej Jozef, Kucej Peter, Kuceková, Ing. 0Predajnianská PROTI  0 ZDRŽAL SA Kocúr

 

6  Interpelácia Bc. Kuceková – nakoľko sa menili Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, tak požiadala hlavnú kontrolórku o plnenie týchto zásad. Žiada o vyhotovenie písomného stanoviska.

Ing. Predajnianská – poprosila, že keď sa vyhlasuje miestnym rozhlasom, aby sa dlhšie nechala hrať hudba a navrhla skontrolovať funkčnosť rozhlasov. Ďalej navrhla, aby obec upozornila investora na čistotu vozovky, dodržiavanie rýchlosti a ďalej sa zaujímal, či skládka materiálu bude na Pivovarskej ulici počas celej doby.

Kucej Jozef – sa zaujímal kedy bude riadne zasadnutie zastupiteľstva a čo budeme robiť s komisiami. Starosta – informoval, že riadne zasadnutie sa uskutoční 29.03.2012 a predsedovia komisií si sami navrhnú členov, ktorých následne schváli obecné zastupiteľstvo Kucej Jozef – požiadal, aby správy o plnení uznesení boli písomné a boli súčasťou zápisnice. Ďalej upozornil, že na stránke je stará komisia zodpovedná za vybavovanie sťažností.

Báťková – pripomenula, že strany v zápisniciach majú byť očíslované.

 

7  Diskusia Nikto sa neprihlásil do diskusie.

8  Návrh na uznesenie Kocúr – prečítal návrhy uznesení.

9  Záver Starosta  - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

 

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 21.03.2012 Jozef Kucej    

Vo Vidinej, dňa 21.03.2012 Želmíra Báťková   

Zapísal: Ing. Šupica Vladimír Ragač

starosta obceVyvesené: 8. 3. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť