Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 8.7.2008

uznesenia

U z n e s e n i eZo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 8.7.2008K bodu 1: OtvorenieUznesenie č. 67/2008 zo dňa 8.7.2008Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJE- program OZ s pridaním bodu č. 6 – Žiadosť o dotáciu pre Ligu proti reumatizmu.Vo Vidinej dňa 10.7.2008 Vladimír Ragač – starosta obceK bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisniceUznesenie č. 68/2008 zo dňa 8.7.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Kolimárová, Ing. Legíňová, M. Šulek. Za overovateľov zápisnice určuje: Mgr. Kamenská, Bc. Kuceková.Vo Vidinej dňa 10.7.2008 Vladimír Ragač – starosta obceK bodu 3: Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ, kontrola uzneseníUznesenie č. 69/2008 zo dňa 8.7.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE- správu o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ a o kontrole plnenia predchádzajúcich uznesení.Vo Vidinej dňa 10.7.2008 Vladimír Ragač – starosta obceK bodu 4: Záverečný účet obce – schválenieUznesenie č. 70/2008 zo dňa 8.7.2008Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJE- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradou.- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 204.883,11 Sk a na tvorbu mimorozpočtového fondu vo výške 1.843.947,97 Sk.II. BERIE NA VEDOMIE- Správu hlavného kontrolóra za rok 2007- Správu audítora za rok 2007.III. UKLADÁ- Starostovi obce pripraviť opatrenia na odstránenie zistení v správe audítora .T: do najbližšieho OZ Z: starosta obceVo Vidinej dňa 10.7.2008 Vladimír Ragač – starosta obceK bodu 5: Odkúpenie parcely od vlastníkov pod budovy MŠ a priľahlého pozemkuUznesenie č. 71/2008 zo dňa 8.7.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE- kúpu nehnuteľnosti – pozemku pod budovou Materskej školy, Riečna 27, Vidiná a v okolí budovy Materskej školy – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Eleny Lopušníkovej, rod. Sekerkovej, nar. 29.8.1944, trvale bytom Vidiná, Pivovarská 192/42, zapísaného na LV č. 6210 ako parc. „E“ KN č. 2316/11 – trvalé trávne porasty o výmere 1569 m2 vedené v 1/1 za 33,- Sk za 1 m2, t. j. 51.777,- Sk, slovom Päťdesiatjedentisícsedemstosedemdesiatsedem slovenských korún.- použitie mimorozpočtového fondu vo výške 51.777,- Sk na kapitálové výdavky, konkrétne na kúpu nehnuteľnosti – pozemku pod budovou Materskej školy, Riečna 27, Vidiná a v okolí budovy Materskej školy.- 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008 rozpočtovým opatrením: Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 454 000 Prevod prostriedkov z peňažných fondov z mimorozpočtového fondu obce v celkovej sume 51.777,- Sk a zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09.1.1.1 711 001 Nákup pozemku pod budovou Materskej školy, Riečna 27, Vidiná.Vo Vidinej dňa 10.7.2008 Vladimír Ragač – starosta obceK bodu 6: Dotácia pre „Ligu proti reumatizmu“Uznesenie č. 72/2008 zo dňa 8.7.2008Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJE- dotáciu pre „Ligu proti reumatizmu“ vo výške 1.200,- Sk.Vo Vidinej dňa 10.7.2008 Vladimír Ragač – starosta obceK bodu 7: Výkup pozemkov – futbalové ihriskoUznesenie č. 73/2008 zo dňa 8.7.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE- kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Ing. Jána Takáča, rod. Takáč, nar. 27.6.1964, trvale bytom Lučenec, Vajanského 2983/21, zapísaných na LV č. 6115 ako parc. „E“ KN č. 1035/11 – trvalé trávne porasty o výmere 16 m2 vedené v 1/3, t. j. 5,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t. j. 265,- Sk, slovom Dvestošesťdesiatpäť Slovenských korún a parc. „E“ KN č. 1036/2 – trvalé trávne porasty o výmere 55 m2 vedené v 1/3, t. j. 18/4 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t. j. 920,- Sk, slovom Deväťstodvadsať Slovenských korún.- kúpu nehnuteľností – pozemku na futbalovom ihrisku – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Martina Ivana, rod. Ivan, nar. 21.10.1941, trvale bytom Vidiná, Potočná 293/17, zapísanej na LV č. 6150 ako parc. „EP KN č. 468/2 – trvalé trávne porasty o výmere 260 m2 vedené v 1/6, t. j. 43,3 m2 za 50,- Sk za 1 m2, t. j. 2.165,- Sk, slovom Dvetisícstošesťdesiatpäť Slovenských korún.Spolu: Ing. Ján Takáč 23,7 m2 1.185,- Sk Martin Ivan 43,3 m2 2.165,- Sk 67 m2 3.350,- Sk- kúpu nehnuteľností – pozemkov na futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Juraja Pivarčiho, rod. Pivarči, nar. 14.6.1918, trvale bytom Zvolen, Malinovského 1, zapísanej na LV č. 6033 ako parc. „E“ KN č. 483/2 – trvalé trávne porasty o výmere 145 m2 vedené v 1/1 za 50,- Sk za 1 m2, t. j. 7.250,- Sk, slovom Sedemtisícdvestopäťdesiat Slovenských korún a zapísanej na LV č. 6033 ako parc. „E“ KN č. 484/1 – trvalé trávne porasty o výmere 169 m2 vedené v 1/1 za 50,- Sk za 1 m2, t. j. 8.450,- Sk slovom Osemtisícštyristopäťdesiat Slovenských korún.Vo Vidinej dňa 10.7.2008 Vladimír Ragač – starosta obceK bodu 8: Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2008 Uznesenie č. 74/2008 zo dňa 8.7.2008Obecné zastupiteľstvo vo VidinejI. SCHVAĽUJE- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2008.Vo Vidinej dňa 10.7.2008 Vladimír Ragač – starosta obce


zápisnica

Z á p i s n i c azo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 8.7.2008Prítomní: Podľa prezenčnej listinyNávrhová komisia: Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Legíňová, Milan Šulek Overovatelia zápisnice: Mgr. Martina Kamenská, Bc. Drahomíra KucekováProgram: podľa pozvánky. 1. OtvorenieRokovanie 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných starosta obce. Starosta prítomných oboznámil s programom a navrhol pridať jeden bod programu a to prerokovanie prípadné schválenie žiadosti „Ligy proti reumatizmu“ o dotáciu na činnosť. Tento bod programu dostal č. 6 a ostatné body sa posunuli.Viac pripomienok alebo pozmeňovacích návrhov nebolo.Hlasovanie: za 7 hlasov, proti 0, zdržali sa 0, neprítomní 2 – program bol schválený. 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisniceDo návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Veliká, Milan Šulek.Hlasovanie: za 7 hlasov, proti 0, zdržali sa 0, neprítomní 2 – návrhová komisia bola schválená.Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Martina Kamenská a Bc. Drahomíra Kuceková 3. Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ, kontrola plnenia predchádzajúcich uzneseníSprávu o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ a kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predložil starosta obce a je priložená k zápisnici. 4. Záverečný účet obce – schválenieMateriály ohľadne záverečného účtu obce boli poslancom doručené na preštudovanie. Ing. Veliká – je nutné dôsledne sledovať jednotlivé položky schváleného rozpočtu a nedovoliť ich prečerpanie. Ak hrozí percentuálne prečerpanie finančných prostriedkov je nutné prijať zmenu rozpočtu OZ.Ing. Končošová – súhlasí s Ing. Velikou a nutnosť dodržiavať rozpočtové pravidlá vytkla aj v správe z kontroly.- Zároveň navrhla pravidelne zaraďovať plnenie rozpočtu do programu OZ. - Ďalej navrhla, aby sa zistilo, či sa dá úver, ktorý obec spláca, splatiť aj rýchlejšie - mimoriadnymi splátkami, nakoľko máme úsporu.- Vo svojom stanovisku k záverečnému účtu obce – v doplnku som doporučila OZ prijať uznesenie, ktorým sa ukladá starostovi pripraviť opatrenia na odstránenie zistení v správe audítora do najbližšieho OZ.Ing. Černok – som zvedavý, z akého dôvodu bola prekročená položka 09.1.1.1 633015 - reprezentačné v MŠ?V. Ragač – odpovedal, že dôvod prekročenia tejto položky bude vysvetlený na najbližšom OZ.p. Kocúr – rozpočet je nutné skontrolovať pravidelne a ak je potrebné upraviť do konca roka, aby nedochádzalo k takýmto problémom.Ing. Rubintová – na základe vyzvania starostom informovala poslancov o správe audítora.Nakoľko už neboli žiadne pripomienky ani otázky k záverečnému účtu obce za rok 2007 starosta dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie s výhradou.Hlasovanie: za 8 hlasov, proti 0, zdržal sa 1 – schválené.Ďalej starosta dal hlasovať za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.Hlasovanie: za 6 hlasov, proti 0, zdržali sa 3 – schválené.Napokon dal starosta hlasovať o návrhu kontrolórky obce o prijatí uznesenia, ktorý sa ukladá starostovi pripraviť opatrenia na odstránenie zistení v správe audítora.Hlasovanie: za 9 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 – schválené. 5. Odkúpenie parcely od vlastníkov pod budovy MŠ p. č. 7009 a priľahlého pozemkuNa základe zistenia, že pozemky pod budovou MŠ sú vlastníctvom p. Eleny Lopušníkovej, starosta navrhol OZ schváliť výkup týchto pozemkov do vlastníctva obce za dohodnutú sumu 33,- Sk za m2. Jedná sa o TTP o výmere 1569 m2, LV č. 6210, č. p. „E“ KN 2316/11 v celkovej sume 51.777,- Sk.Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta dal hlasovať o schválení kúpi nehnuteľnosti.Hlasovanie: za 9 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 – schválenéStarosta ďalej oboznámil prítomných, že suma 51.777,- Sk bude použitá z mimorozpočtového fondu na kapitálové výdavky. Toto použitie je tiež nutné schváliť OZ a tak starosta dal hlasovať.Hlasovanie: za 9 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 – schválenéNásledne dal starosta hlasovať za schválenie 2. zmeny rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008 rozpočtovým opatrením.Hlasovanie: za 9 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 – schválené. 6. Žiadosť o dotáciu pre Ligu proti reumatizmuPo prečítaní žiadosti Ligy proti reumatizmu o dotáciu 12.000,- Sk na činnosť, starosta navrhol poskytnúť Lige proti reumatizmu takú istú dotáciu ako v minulom roku teda 1.200,- Sk. Keďže nemal nikto iný návrh, starosta dal hlasovať za schválenie.Hlasovanie: za 8 hlasov, proti 0, zdržali sa 1 – schválené 7. Výkup pozemkov – futbalové ihriskoStarosta oboznámil prítomných o plánovanom odkúpení pozemkov na FI a to od p. Ing. Jána Takáča o výmere 5,3 m2 a 18,4 m2 v celkovej sume 1185,- Sk a od p. Martina Ivana o výmere 43,3 m2 v celkovej sume 2165,- Sk spolu 3350,- Sk zároveň dal hlasovať o schválení.Hlasovanie: za 9 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 – schválenéĎalej odkúpenie pozemkov na FI od p. Juraja Pivarčiho o výmere 145 m2 a 169 m2 v celkovej sume 15700,- Sk. Hlasovanie: za 9 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 – schválené 8. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2008 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2008 obdržali všetci poslanci na preštudovanie zároveň s pozvánkou. P. Končošová: Chcela by som požiadať OZ o predĺženie termínu kontrolnej správy č. 3 z I. polroku 2008 na II. polrok 2008. Dôvody sú uvedené v žiadosti zo dňa 12.5.2008, ktorá je priložená k tejto zápisnici.Nikto nemal žiadne pripomienky a tak starosta dal hlasovať o schválení tohto plánu ako aj žiadosti kontrolórky obce.Hlasovanie: za 9 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 – schválené 9. Rôzne1. Starosta oboznámil prítomných o došlej žiadosti vedúcej ŠJ, ktorá žiada o zvýšenie úväzku. V prípade nevyhovenia žiada o zrušenie pracovného pomeru dohodou.- OR doporučila zrušiť pracovný pomer dohodou a na jej miesto prijať na ½ úväzku p. Janku Skypalovú z Vidinej.2. Starosta oboznámil prítomných o ponukách na vybudovanie a sprevádzkovanie bezdrôtového obecného rozhlasu. OZ vybralo firmu Tiplux s.r.o. z Košíc, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. - poslanci žiadajú návrh zmluvy na vybudovanie a sprevádzkovanie bezdrôtového obecného rozhlasu predložiť na najbližšom OZ.3. Ďalej starosta prečítal žiadosť p. Dobiášovej o odkúpenie požiarnej zbrojnice. OR neodporučila schváliť odpredaj predmetnej nehnuteľnosti. OZ súhlasí s OR.4. Ďalej starosta informoval OZ o vypracovanom projekte na rekonštrukciu komunikácií na Kollárovej ul., na ul. ČSA a rekonštrukciu priestorov pred predajňou potravín a pred reštauráciou Furman. Projekt je vypracovaný na celkové náklady 1238 tis. Sk vrátane DPH.- Ing. Kolimárová – máme prostriedky vyčlenené na opravu MK a námestia z bežných výdavkov. Ak je projekt vypracovaný na rekonštrukciu komunikácii a námestia, tak ten sa musí financovať z kapitálových výdavkov. Je potrebné zistiť na stavebnom úrade opodstatnenosť žiadosti o stavebné povolenie či nestačí len povolenie na drobnú stavbu.- p. Kocúr – zdajú sa mi náklady na obnovu týchto komunikácii a námestia prehnané. Navrhujem vyvolať výberové konanie. Osloviť firmy nech predložia ponuky a ceny na túto zamýšľanú obnovu či rekonštrukciu a vybrať najlacnejšiu ponuku.5. Jednou z priorít na tento rok je schválená výmena okien na OÚ vo Vidinej. Starosta predostrel OZ 5 ponúk od firiem zaoberajúcich sa výmenou plastových okien. Cenovo sú ponuky porovnateľné až na ponuku od Slovaktualu, ktorá ponúka najnižšiu cenu, ale bez žalúzií.- p. Kocúr – ak ponúknu výhodnú cenu aj za žalúzie navrhujem osloviť fi. Slovaktuál.6. Starosta oboznámil poslancov, že letný tábor konaný v spolupráci s maďarmi začína už v sobotu t. j. 12.7.2008. Prihlásilo sa len 8 detí a z toho 1 vidinčan. Je preto potrebné zvážiť, či sa táto konkrétna akcia bude uskutočňovať aj naďalej hlavne z dôvodu nezáujmu obyvateľov Vidinej a finančnej náročnosti.7. Ako ďalší bod starosta zaradil do bodu rôzne žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu sušiarne fi. Gamart. Na základe tejto žiadosti a už dostupných stanovísk dotknutých orgánov, s ktorými starosta oboznámil poslancov, požiadal všetkých o svoj názor, aké stanovisko má obce k tejto veci zaujať.Po následnej diskusii OZ neodporučilo dať súhlasné stanovisko k tejto žiadosti.8. Starosta ďalej informoval prítomných, že už od 15. 7. sa začnú montovať nové autobusové zastávky p. Komorom.9. Ohľadne nutnosti dooplotenia MŠ sa starosta opýtal prítomných, či nepoznajú nejakých šikovných ľudí, ktorí by boli ochotní nám s touto prácou pomôcť.10. Starosta napokon informoval OZ, že na základe konzultácie s právničkou ohľadne zmluvy s p. Gajdošom nie je možné prerábať zmluvu za prenájom obchodných priestorov, keďže tieto priestory p. Gajdoš získal výberovým konaním a jedným z kritérií výberu bola cena. 10. Interpelácia poslancovP. Predajnianska:- most na Ružovej ul. je nutné dokončiť. Zúžením mostu totiž vznikli hluché alebo prázdne miesta, kde sa deti alebo občania môžu zrútiť do potoka.- občania Športovej ul. sa ma pýtajú čo od nich obec chce zaslaným informačným listom ohľadne vypúšťania septikov do kanalizácie.- ďalej sa pýtam prečo nie sú na Pivovarskej a Riečnej ul. urobené vysprávky jám. Objednaná bola na to firma a na celej Pivovarskej ul. je urobená jedna jediná jama.P. Kocúr:- v kat. cintoríne sa nám vo VOK objavil KO, ktorý sa v cintoríne naozaj nemal z čoho vytvoriť. Je to pre návštevníkov veľmi neetické až poburujúce. Navrhujem preto urýchlene opraviť oplotenia a cintorín podľa prijatého VZN o pohrebiskách uzamkýnať po návštevných hodinách.P. Ragač:- odpovedal p. Predajnianskej nasledovne: Most na Ružovej ul. máme v pláne dokončiť. Občania na Športovej ul. dostali informačný list o nutnosti zabezpečiť si septik a jeho pravidelné vyvážanie. Oprava jám na Pivovarskej a Riečnej bude realizovaná iným spôsobom nie vysprávkovaním, pretože sú to na vysprávkovanie veľké jamy.- odpovedal p. Kocúrovi nasledovne: Uzamkýnanie cintorína budeme riešiť. 11. DiskusiaP. Pivka: Chcem sa informovať čo mám robiť s Bielorusom, keď sa na ňom nemôže jazdiť a vykonávať práce pre našich občanov. Mne tam stojí a zavadzia na dvore, tečie z neho olej a státím sa znehodnocuje, či ho mám doniesť pred OÚ. Starosta odpovedal: Nakoľko je podnik služieb v likvidácii a súd ešte nepotvrdil zrušenie, majetok podniku služieb je zmrazený a nemôže sa s ním hýbať. Do rozhodnutia súdu vec s Bielorusom nemôžme riešiť.P. Končošová: Opýtala sa starostu či sa už zakúpili schválené šmýkačky pred potraviny na Pivovarskú ul. Za chvíľu totiž končí leto a v zime tieto šmýkačky neplnia veľmi svoj účel. Tieto šmýkačky máme v prioritách na tento rok, tak by sa to malo aj tento rok zrealizovať. 12. Návrh na uznesenieNávrh na uznesenie prečítala p. Ing. Kolimárová. K návrhu neboli žiadne pripomienky. Starosta dal preto hlasovať o schválení návrhu na uznesenie.Hlasovanie: za 7 hlasov, proti 0, zdržali sa 0, neprítomní 2 poslanci – schválené 13. ZáverPo vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie OZ ukončil.Overovatelia zápisnice:Mgr. Martina Kamenská .........................................Bc. Drahomíra Kuceková .......................................Zapísala:Jana Koristeková .................................................... Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 8. 7. 2008

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť