Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 9.11.2015

pozvánka

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 09. novembra 2015 (pondelok) o 18:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie – návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb
  4. Návrh na uznesenie
  5. Záver

 

                                                                                                       v. r. Ing. Ján Šupica

                                                                                                            starosta obce

 

Materiály sú k dispozícii na obecnom úrade a na stránke www.vidina.sk.


uznesenia

Uznesenie č.  94

z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 9.11.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

 

Vo Vidinej, dňa 11.11.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  95

z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 9.11.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martina Predajnianská, Emília Boltvanová, Miroslav Kumštár

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Vladimír Ragač, František Antalič

 

 

Vo Vidinej, dňa 11.11.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  96

z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 9.11.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Schválenie – návrh zmluvy o právnych službách

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  SCHVAĽUJE

pripomienku poslanca Antaliča a to do zmluvy doplniť platnosť a účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Doplniť do bodu 4. záverečné ustanovenia.

 

Vo Vidinej, dňa 11.11.2015                                                                  Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č.  97

z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 9.11.2015

____________________________________________________________________________________

 

 

K bodu 3. Schválenie – návrh zmluvy o právnych službách

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  SCHVAĽUJE

návrh zmluvy o poskytnutí právnych služieb s advokátom Mgr. Petrom Sitaršíkom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1, IČO: 42303559 v konaní pred Okresným súdom v Lučenci, č. k. 11 Cpr/1/2015 o zaplatenie 1.720,55 € s prísl., až do vydania právoplatného rozhodnutia všeobecným súdom resp. iným príslušným orgánom spolu s pripomienkou poslanca Antaliča.

 

 

Vo Vidinej, dňa 11.11.2015                                                                             

 

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 9. novembra 2015

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     Bc. Anna Kropáčová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:               Ing. Martina Predajnianská, Emília Boltvanová, Miroslav Kumštár

Overovatelia zápisnice:        Vladimír Ragač, František Antalič

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie – návrh zmluvy o poskytnutí právnych služieb

4. Návrh na uznesenie

5. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných poslancov a konštatoval, že prítomných poslancov je 6 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Traja poslanci sa ospravedlnili. Predstavil program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 94 z 12. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 9.11.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a určil overovateľov zápisnice.  

 

Uznesenie č. 95 z 12. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 9.11.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martina Predajnianská, Emília Boltvanová, Miroslav Kumštár

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Vladimír Ragač, František Antalič

 

 

3.  Schválenie – návrh zmluvy o právnych službách

Ing. Ján Šupica – pripomenul, že na minulom zastupiteľstve schválilo obecné zastupiteľstvo právne zastupovanie Obce Vidiná Mgr. Petrom Sitarčíkom v súdnom spore o preplatenie dovolenky. K tomu je ale potrebné schváliť aj zmluvu o poskytnutí právnych služieb. Zmluvná odmena za zastupovanie je 250,- €. Zmluva bola predložená poslancom a je súčasťou zápisnice.

František Antalič navrhol do zmluvy doplniť, kedy je zmluva platná a účinná.

 

Uznesenie č. 96 z 12. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 9.11.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  SCHVAĽUJE

pripomienku poslanca Antaliča a to do zmluvy doplniť platnosť a účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Doplniť do bodu 4. záverečné ustanovenia.

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

 

Ing. Ján Šupica – dal následne hlasovať za zmluvu spolu so schválenou pripomienkou.

 

Uznesenie č. 97 z 12. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 9.11.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  SCHVAĽUJE

návrh zmluvy o poskytnutí právnych služieb s advokátom Mgr. Petrom Sitaršíkom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1, IČO: 42303559 v konaní pred Okresným súdom v Lučenci, č. k. 11 Cpr/1/2015 o zaplatenie 1.720,55 € s prísl., až do vydania právoplatného rozhodnutia všeobecným súdom resp. iným príslušným orgánom spolu s pripomienkou poslanca Antaliča.

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

 

4. Návrh na uznesenie

Emília Boltvanová predstavila prijaté uznesenia z dnešného rokovania.

 

5. Záver

Ing. Ján Šupica poďakoval prítomných za účasť a za prednesené návrhy.

 

 

                                                                                                          Ing. Ján Šupica

                                                                                                           starosta obce

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

Vladimír Ragač:.............................................. Vo Vidinej dňa: .............

 

František Antalič: ...........................................Vo Vidinej dňa: ...........


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 9. 11. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť