Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 9.12.2014

pozvánka

uznesenia

Uznesenie č. 1

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 3 Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

    Uznesenie č. 2

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

KONŠTATUJE

 

že, novozvolený starosta obce Ing. Ján Šupica zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 3

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 5 Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

KONŠTATUJE

 

že, novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

František Antalič Emília Boltvanová Mgr. art. Miroslav Janšto Ing. Marián Jeleň Bc. Anna Kropáčová Miroslav Kumštár Ing. Martina Predajnianská Vladimír Ragač

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                  Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 4

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 6 Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Jána Šupicu

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 5

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCVHAĽUJE

 

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Hlasovanie:

 

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

PROTI                0

 

ZDRŽAL SA     0

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 6

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 8 Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Martina Predajnianská

 

Hlasovanie:

 

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

PROTI                0

 

ZDRŽAL SA     0

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 7

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 9 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

POVERUJE

 

poslanca Františka Antaliča zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Hlasovanie:

 

ZA                       Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

PROTI                0

 

ZDRŽAL SA     František Antalič

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 8

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vidiná č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami

a)  V § 3 – Sadzba dane z pozemkov, ods. 3 presunúť do § 2 a očíslovať ako ods. 4.

b)  V § 3 – Sadzba dane z pozemkov doplniť ods. 3 s nasledovným textom:

     „Na pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb sa stanovuje sadzba dane vo výške 0,40 %.“

 

Hlasovanie:

 

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

PROTI                0

 

ZDRŽAL SA     0

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č. 9

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových meistach v obci Vidiná – Trhový poriadok

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná – Trhový poriadok

 

Hlasovanie:

 

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

PROTI                0

 

ZDRŽAL SA     0

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 10

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 12 Návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. BERIE NA VEDOMIE

 

a) dôvodovú správu k návrhu na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

b) pripomienky hlavného kontrolóra obce Vidiná k návrhu na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

 

B. NESCHVAĽUJE

 

7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

 

Hlasovanie:

 

ZA                       0

 

PROTI                Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

ZDRŽAL SA     František Antalič, Bc. Anna Kropáčová

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 11

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 13 Určenie platu starostu

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

URČUJE plat starostu obce Vidiná, Ing. Jánovi Šupicovi

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami a to:

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,98 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                  Ing. Ján Šupica

                                                                                                         starosta obce

 

 

Uznesenie č. 12

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

 

K bodu 14 Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

NESCHVAĽUJE

 

vyplatenie náhrady platu odchádzajúceho starostu obce Vidiná, Jozefovi Kucejovi za nevyčerpanú dovolenku za mesiac december 2014 v rozsahu 2 dní

 

Hlasovanie:

 

ZA                       0

 

PROTI                František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

ZDRŽAL SA     0

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 13

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

K bodu 14 Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

vyplatenie náhrady platu odchádzajúceho starostu obce Vidiná, Jozefovi Kucejovi za nevyčerpanú dovolenku za posledný kalendárny štvrťrok v rozsahu 6 dní

 

Hlasovanie:

 

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

PROTI                0

 

ZDRŽAL SA     0

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 14

z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 09.12.2014

____________________________________________________________________________________

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

vypustiť bod 15 Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov a bod 16 Zriadenie komisií obce a voľba ich predsedov z programu rokovania obecného zastupiteľstva a následne prečíslovať body

 

Hlasovanie:

 

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

 

PROTI                0

 

ZDRŽAL SA     0

 

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 9. decembra 2014

Prítomní:                    podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:            1 Neospravedlnení:         0 Návrhová komisia:        Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Martina Predajnianská Overovatelia zápisnice: František Antalič, Vladimír Ragač

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 11. Zriadenie komisií obce a voľba ich predsedov
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vidiná č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vidiná č. 2/2014, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná – Trhový poriadok
 14. Návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014
 15. Určenie platu starostu
 16. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce
 17. Diskusia
 18. Návrh na uznesenie
 19. Záver

1 Otvorenie

Jozef Kucej – po odznení štátnej hymny privítal prítomných a predstavil program obecného zastupiteľstva.

 

2 Určenie zapisovateľa zápisnice

Jozef Kucej – za zapisovateľa určil Ing. Ivanu Rubintovú.

 

3 Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva

Jozef Kucej – požiadal pani Mgr. Dušanu Žigovú, predsedkyňu miestnej volebnej komisie, aby predniesla Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná. Mgr. Dušana Žigová – predniesla Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Jozef Kucej – poďakoval pani Mgr. Dušane Žigovej za prednesenie Správy o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná. Jozef Kucej pri ukončení jeho funkčného obdobia poďakoval všetkým zamestnancom obce, všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri riešení problémov našej obce a všetkým zaželal príjemné, spokojné vianočné sviatky, do Nového roku veľa zdravia, úspechov a novozvoleným funkcionárom zaželal, aby sa im v práci darilo.

Uznesenie č. 1 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej BERIE NA VEDOMIE výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

 

4 Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

Jozef Kucej – požiadal pána Ing. Jána Šupicu, novozvoleného starostu obce o zloženie sľubu. Prečítal sľub starostu: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Ing. Ján Šupica – slovom „sľubujem“ zložil sľub starostu obce, čo potvrdil aj svojim podpisom na sľube starostu obce, ktorí tvorí prílohu tejto zápisnice. Mgr. Dušana Žigová – predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce Ing. Jánovi Šupicovi. Jozef Kucej – zagratuloval starostovi Ing. Jánovi Šupicovi, ktorý bude ďalej viesť ustanovujúce obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 2 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej KONŠTATUJE že, novozvolený starosta obce Ing. Ján Šupica zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

Ing. Ján Šupica – pokračoval v ďalšej časti vedenia obecného zastupiteľstva.

 

5 Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných s ďalším bodom programu, ktorým je zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci skladajú sľub podľa § 26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. Požiadal prítomných novozvolených poslancov, aby pri čítaní sľubu vstali. Prečítal sľub poslancov: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Poslanci obecného zastupiteľstva slovom „sľubujem“ zložili sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Požiadal prítomných poslancov k podpísaniu sľubu a zároveň požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie o odovzdanie osvedčení o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci postupne podpísali sľub poslancov obce, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice a prebrali osvedčenie o zvolení za poslanca.

Uznesenie č. 3 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej KONŠTATUJE že, novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: František Antalič Emília Boltvanová Mgr. art. Miroslav Janšto Ing. Marián Jeleň Bc. Anna Kropáčová Miroslav Kumštár Ing. Martina Predajnianská Vladimír Ragač

6 Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným, že prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili slávnostného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poďakoval dosluhujúcemu starostovi pánovi Jozefovi Kucejovi a dosluhujúcim poslancom obecného zastupiteľstva za vykonanú prácu a poprial im veľa zdravia a osobných úspechov. Zablahoželal novozvoleným poslancom k zloženiu sľubu a k začatiu výkonu mandátu v samospráve našej obce. Príhovor starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 4 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej BERIE NA VEDOMIE vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Jána Šupicu

Ing. Ján Šupica – vyhlásil 15 minútovú prestávku

 

7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ing. Ján Šupica – starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné. Navrhol, body programu 10 Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov a 11 Zriadenie komisií obce a voľba ich predsedov presunúť za bod 16 Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce a následne prečíslovať body. Prečítal návrh programu:

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vidiná č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vidiná č. 2/2014, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná – Trhový poriadok Návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014 Určenie platu starostu Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov Zriadenie komisií obce a voľba ich predsedov Diskusia Návrh na uznesenie Záver

Uznesenie č. 5 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej SCVHAĽUJE program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Hlasovanie: ZA    František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač PROTI    0 ZDRŽAL SA    0

 

8 Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil pána Františka Antliča a pána Vladimíra Ragača. Do návrhovej komisie navrhol pani Emíliu Boltvanovú, pána Mgr. art. Miroslava Janšta a pani Ing. Martinu Predajniansku.

Uznesenie č. 6 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej A. SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Martina Predajnianská Hlasovanie: ZA    František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač PROTI    0 ZDRŽAL SA    0

B. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: František Antalič a Vladimír Ragač

 

9 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Ing. Ján Šupica – v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obecné zastupiteľstvo poverí poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v konkrétnych prípadoch v zmysle zákona. V dôvodovej správe predkladaného materiálu sú tieto konkrétne prípady uvedené. Starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo týmto poverilo pána Františka Antaliča. Nikto z prítomných nemal iný návrh a preto dal pán starosta hlasovať.

Uznesenie č. 7 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej POVERUJE poslanca Františka Antaliča zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Hlasovanie: ZA    Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač PROTI    0 ZDRŽAL SA    František Antalič

 

10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vidiná č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ing. Ján Šupica – odovzdal slovo spracovateľke materiálu pani Jane Koristekovej Jana Koristeková – z dôvodu rozsiahlej novely zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., ktorú NR SR schválila dňa 16.09.2014 pod č. 268/2014 bolo potrebné upraviť VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zemny sú v návrhu VZN vyznačené zvýrazneným hrubým písmom. Týkajú sa § 3 ods. 3, § 4 písm. c, d, e, f, § 6 ods. 3, §  8 ods. 2 a v § 16 ods. 1 je navrhnuté zvýšenie poplatku o 0,002 Eur za liter odpadu, nakoľko treba počítať so zvýšením ceny vývozu a zneškodnenia odpadu, ktorú je dodávateľ fi. MEPOS oprávnený meniť v dôsledku rastu miery inflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo v prípade nárastu cien surovín, materiálov a iných vstupov. Ďalej navrhujem v § 3 Sadzba dane z pozemkov, ods. 3 presunúť do § 2 a očíslovať ako ods. 4 a v § 3 – Sadzba dane z pozemkov doplniť ods. 3 s nasledovným textom: „Na pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb sa stanovuje sadzba dane vo výške 0,40 %.“ Vladimír Ragač – sa opýtal, či sa jedná o pozemky, na ktorých je umiestnená trafostanica Jana Koristeková – odpovedala, že áno, jedná sa o pozemky, kde je umiestnená trafostanica, ktorá nie je pevne spojená so zemou a tiež pozemkov, kde je umiestnený predajný stánok, ktorý nie je pevne spojený so zemou Ing. Ján Šupica - nikto z prítomných nemal pripomienky a preto dal pán starosta hlasovať

Uznesenie č. 8 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami a)    V § 3 – Sadzba dane z pozemkov, ods. 3 presunúť do § 2 a očíslovať ako ods. 4. b)    V § 3 – Sadzba dane z pozemkov doplniť ods. 3 s nasledovným textom:     „Na pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb sa stanovuje sadzba dane vo výške 0,40 %.“ Hlasovanie: ZA    František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač PROTI    0 ZDRŽAL SA    0

 

11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových meistach v obci Vidiná – Trhový poriadok

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných, že súčasťou predkladaného návrhu VZN je aj stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec a odovzdal slovo spracovateľke materiálu pani Jane Koristekovej Jana Koristeková – informovala prítomných, že Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec na základe nadobudnutia účinnosti zákona č. 36/2014 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p. vyzvala obec na splnenie si povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 26 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n.p. a pri vydávaní trhových poriadkov podľa osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 178/1998 Z. z.) spolupracovala s príslušným orgánom úradnej kontroly potravín, ktorý je príslušný podľa § 23 ods. 8 zákona č. 152/1995 Z. z. vydávať stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 1 na trhových miestach podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.). Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín k návrhu tohto VZN. To znamená, že ak obec nevydá VZN, v ktorom má upraviť predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, platí, že predaj potravín na trhových miestach vrátane ambulantného predaja a príležitostných trhov je na jej území zakázaný a má byť postihnutý podľa zákona. Povinnosť vyplývajúca z ustanovenia § 26 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z. z. bude splnená vtedy, ak obec predloží návrh VZN príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a ktorá vydá súhlasné stanovisko k návrhu tohto VZN. Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec vydala stanovisko dňa 10.10.2014, v ktorom súhlasí s predajom výrobkov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a, písm. c (obilie, ovocie a zelenina), písm. d (včelí med, lesné plody) a s predajom zvierat uvedených v článku 4 ods. 1 písm. f návrhu VZN zo dňa 2.10.2014 na určených trhových miestach. Súhlasí aj s predajom výrobkov živočísneho a rastlinného pôvodu ambulantným spôsobom v pojazdných predajniach uvedených v článku 6 návrhu VZN. Ing. Ján Šupica – upresnil, že sa sprísnili pravidlá predaja, predajca musí predložiť zákonom určené doklady, musí byť registrovaný na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, všetko to smeruje k ochrane spotrebiteľa a z tohto dôvodu si to musí obec ošetriť VZN, pretože v prípade, ak by obec nemala schválené takéto VZN tak je na území obce predaj zakázaný. Mgr. art. Miroslav Janšto – sa opýtal, či by nemalo byť určené presné miesto, kde je možné uskutočňovať takýto predaj Ing. Ján Šupica – jedná sa o ambulatný predaj, keď príde predajca na obecný úrad, požiada o vyhlásenie rozhlasovej relácie, že prišiel predávať. Keď sa konajú trhy, na to máme schválený Trhový poriadok, kde sú schválené podmienky organizovania trhu. Ing. Želmíra Kolimárová – doplnila, že pokiaľ by bolo stanovené trhové miesto, trhovisko, tak pre takto stanovené trhovisko platia špeciálne podmienky, ale tu sa jedná len o ambulantný predaj. Ing. Ján Šupica - nikto z prítomných nemal pripomienky a preto dal pán starosta hlasovať

Uznesenie č. 9 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná – Trhový poriadok Hlasovanie: ZA    František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač PROTI    0 ZDRŽAL SA    0

 

12 Návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014

Ing. Ján Šupica – odovzdal slovo spracovateľke materiálu pani Ing. Ivane Rubintovej Ing. Ivana Rubintová – návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 sa predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Vidiná. Návrh je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ako aj Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Vidiná. Navrhovaná 7. zmena rozpočtu sa predkladá predovšetkým z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov ako boli rozpočtované, konkrétne ide o sponzorské na kultúrnu akciu Rozlúčka s letom vo výške 1 550,00 Eur a o dotáciu z VÚC na kultúrnu akciu Rozlúčka s letom vo výške 500,00 Eur. Uvedené finančné prostriedky sú účelové, mali by byť použité a boli použité na organizovanie kultúrnej akcie Rozlúčka s letom. Obci tiež boli poskytnuté finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávy obcí v celkovej výške 728,00 Eur. Tieto finačné prostriedky už boli aj zúčtované. Obec dosiahla vyššie príjmy ako bolo rozpočtované na položke 221 004 Ostatné poplatky, konkrétne dosiahla vyššie príjmy zo správnych poplatkov za výrub drevín a za overenie podpisov a listín. Na tejto položke navrhujeme navýšiť rozpočet o 260,00 Eur. Položku 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb navrhujeme navýšiť o sumu 2 595,00 Eur, kde obec dosiahla vyššie príjmy z úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby, za cintorínske poplatky, za ZRŠ a príjem za predaj prebytočného materiálu – betónových rúr. Tieto príjmy nie sú účelovo určené a navrhujeme ich predložiť tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, tu by som povedala len toľko, že pri niektorých položkách dochádza len k presunu z jednej položky na druhú, pri dosiahnutí vyšších účelovo určených príjmov navrhujeme navýšiť výdavkové položky, ktorých sa príjmy týkajú. Dôvodová správa obsahuje všetky navrhované zmeny a v prípade akýchkoľvek otázok rada odpoviem. Ing. Martina Predajnianská – opýtala sa na navrhovanú úpravu pod písm. l) v dôvodovej správe na položke 08.4.0 637 004 Všeobecné služby vo výške 3 830,00 Eur. Na čo boli finančné prostriedky použité. Ing. Ivana Rubintová – v priebehu roka 2014 bolo zabezpečené betónovanie a zemné práce okolo urien vo výške 576,00 Eur, bola zaplatená odmena za poskytnutie právnych služieb v konaní vedenom na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 13Cb/71/2013 vo výške 2 590,03 Eur a úroky z omeškania, trovy konania a právneho zastúpenia odporcu vo výške 1 461,12 Eur. Istina 3 779,26 Eur je zaúčtovaná na položke 08.4.0 633 006 Všeobecný materiál. Zmenu navrhujeme kryť vo výške 460,00 Eur finančnými prostriedkami presunutými z položky 08.4.0 633 001 Interiérové vybavenie, vo výške 1 600,00 Eur finančnými prostriedkami presunutými z položky 08.2.0.9 633 006 Všeobecný materiál a vo výške 1 770,00 Eur zvýšeným príjmom na príjmových položkách rozpočtu 221 004 Ostatné poplatky a 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb. V čase schvaľovania rozpočtu obec mala informáciu a v rozpočte bolo počítané s tým, že obec bude musieť zaplatiť sumu 5 000,00 Eur o ktorú sa súdila. Táto je schválená na položke 08.4.0 633 006. Avšak v čase schvaľovania rozpočtu obec nemala informáciu o tom, ako súd rozhodne. Ten rozhodol o istine vo výške 3 779,26 Eur. Avšak na základe uznesenia Okresného súdu Lučenec obec musela zaplatiť aj úroky z omeškania, trovy konania a právneho zastúpenia odporcu vo výške 1 461,12 Eur, čo nebolo rozpočtované a taktiež obec musela zaplatiť aj odmenu za poskytnutie právnych služieb v konaní vo výške 2 590,03 Eur, čo nebolo rozpočtované. Ing. Martina Predajnianská – prekvapilo ma, že dnes 09.12.2014 je nám predložená 7. zmena rozpočtu na rok 2014 Ing. Ivana Rubintová – odpovedala, že uvedené výdavky boli realizované po schválení 6. zmeny rozpočtu. Na obec bolo doručené Uznesenie z Okresného súdu v mesiaci október 2014 a uvedené obec musela zaplatiť. Obci nebolo dovtedy známe ako Okresný súd rozhodne a aká bude celková výška nákladov. Ing. Martina Predajnianská – sa vyjadrila, že doterajšie obecné zastupiteľstvo malo namiesto schvaľovania rozpočtu na rok 2015, k čomu ona ako predsedkyňa ekonomickej komisie dala nesúhlasné stanovisko, dať si rozpočet na rok 2014 „do poriadku“ a nové obecné zastupiteľstvo sa malo zaoberať novými vecami. Ešte sa opýtala, či je potrebné schvaľovať zmenu rozpočtu, čo sa týka komunálnych volieb. Ing. Ján Šupica – doplnil, že zmenu rozpočtu nie je potrebné schvaľovať ani v prípade darov, sponzorského a dotácií, čo sa týka príjmovej časti rozpočtu. Tu sa však jedná o zmeny vo výdavkovej časti. Ing. Želmíra Kolimárová – upozornila, že je rozhodne potrebné schváliť každú výdavkovú časť. Či sa jednalo o finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté sponzorsky, to tu v podstate nehrá rolu, tu hrá rolu to, že ide o výdavky, s ktorými sa nepočítalo a tie výdavky bolo treba začleniť do rozpočtu podľa jednotlivých položiek Vladimír Ragač – čakal v programe dnešného ustanovujúceho zastupiteľstva všeličo, ale návrh na 7. zmenu rozpočtu na rok 2014 nečakal a už vôbec nie v takom rozsahu, ako uvádza dôvodová správa. Súhlasí s vyjadrením Ing. Martiny Predajnianskej, že si to malo riešiť doterajšie obecné zastupiteľstvo, nakoľko sa jedná o výdavky, ktoré vôbec nemuseli byť a na ktoré obec nemala určené finančné prostriedky. Nesúhlasí so schválením 7. zmeny rozpočtu na rok 2014, nakoľko je to vec bývalého obecného zastupiteľstva. Nemajú ani vyjadrenia komisií, nové komisie ešte nefungujú. Bc. Anna Kropáčová – opýtala sa, či ekonomická komisia dala stanovisko k návrhu na 7. zmenu rozpočtu na rok 2014 Ing. Ivana Rubintová – odpovedala, že uvedený materiál nebol v ekonomickej komisii prejednávaný Ing. Želmíra Kolimárová – povedala, že je potrebné povedať aj to, že čo v prípade, ak sa návrh na 7. zmenu rozpočtu na rok 2014 neschváli Ing. Ján Šupica – odpovedal, že pre obec to neznamená v podstate nič Ing. Želmíra Kolimárová – sa opýtala, čo z toho vyplynie pre ekonomiku obce a pre záverečné stanovisko audítora k záverečnému účtu Ing. Ján Šupica – odpovedal, že sa môže stať, že rozpočet bude nevyrovnaný a v takom prípade budeme skúmať prečo je nevyrovnaný, čo sa stalo, že sme uhrádzali niečo, čo nebolo v súlade s rozpočtom, čo nebolo rozpočtované. Príjmy, ktoré prišli vieme bez súhlasu obecného zastupiteľstva zapracovať a v konečnom dôsledku to pre obec neznamená katastrofický scenár žiadny. Ing. Martina Predajnianská – auditor prehodnotí plnenie rozpočtu a vydá stanovisko k záverečnému účtu. Na základe toho určí opatrenia pre obec, ktoré musí prijať, zapracovať, aby sa vyhla takýmto veciam, prípadne sa to môže dať prešetriť finančnej kontrole. Ale to by museli byť úplne iné sumy. Ide o to, aby sme si uvedomili, že audítor vydá nápravné opatrenia. Ing. Želmíra Kolimárová – navrhla, že je tu pracovníčka, ktorá vie k tomu adekvátne odpovedať, napríklad tie výdavky v spojitosti so súdnym procesom, pokiaľ sa obec dostala k údajom, ktoré boli po 6. zmene. Nie je predmotom skúmať, prečo to starosta nepredložil, pretože to nevieme zvážiť ani vy ani my a pracovníci už vôbec nie. Zamestnanci nemohli nijako ovplyvniť to, aby sa táto zmena do zastupiteľstva dostala. Myslí si, že zo strany ekonómky boli tieto výdavky zahrnuté do návrhu na 7. zmenu rozpočtu preto, lebo nemohli byť zahrnuté do návrhu na 6. zmenu rozpočtu a chce mať vyrovnaný rozpočet, čo je jej povinnosťou ako ekonómky sledovať, aby rozpočet bol vyrovnaný. Vy ako poslanci máte možnosť dať podnet kedykoľvek na to čo bolo príčinou, nehľadiac na to, či sa návrh na 7. zmenu schváli alebo neschváli. Ing. Ján Šupica – nehovoril by som v tomto prípade o podnete. Je tu možnosť, aby ste sa vy ako hlavná kontolórka na to pozreli, na čerpanie týchto položiek a dala stanovisko a potom sa s tým môžme ďalej zaoberať. Ing. Želmíra Kolimárová – sa vyjadrila k návrhu na 7. zmenu rozpočtu na rok 2014 a doporučuje ju schváliť, lebo nič to na veci nemení. Či vy to teraz schválite alebo neschválite, je to v podstate len vyrovanie rozpočtu. Všetky tieto navrhované zmeny sú navrhnuté len z dôvodu, aby sa vyrovnal rozpočet. Ing. Ján Šupica – v podstate áno, lenže keď si pozrieme faktúry, tie boli uhradené skôr ako je navrhovaná táto zmena. Tie peniaze odišli bez krytia v rozpočte. To je podstatné a touto zmenou sa to teraz zlegalizuje. Je na poslancoch obecného zastupiteľstva, či zoberú na seba zodpovednosť za výdavky, ktoré už boli zaplatené. Lebo tých vecí bolo viac, čo bolo rozpočtovaných 0,00 Eur a teraz je tam realizovaný výdavok. To, že je navhnutý presun položiek, to je v poriadku, niekde sa ušetrilo, niekde sa doplnilo, ale boli veci, čo bolo 0,00 Eur a boli uhradené. Pokiaľ viem, tak Ing. Ivana Rubintová neodporučila uhradiť tieto výdavky. Keď sa uhrádzali, tak tam je to jasne uvedené, že neodporúča uhradiť, že je potrebná úprava rozpočtu. Ing. Želmíra Kolimárová – lebo na to nemala krytie Ing. Ján Šupica – áno, lebo to nebolo schválené v rozpočte Vladimír Ragač – sa opýtal, kedy bola 6. zmena rozpočtu Ing. Ivana Rubintová – odpovedala, že 6. zmena rozpočtu bola schválená 23.09.2014 Vladimír Ragač – od vtedy, ako sa obec dozvedela, že je potrebné uhradiť tieto výdavky sa obecné zastupiteľstvo mohlo stretnúť a schváliť ďalšiu zmenu rozpočtu. Pokiaľ sa jednalo o zaplatenie urgentných vecí, keď bolo treba, keď sa poslanci chcú stretnúť, majú na tom záujem, tak sa vedia stretnúť a schváliť zmenu rozpočtu. Hoci, tá zmena musí byť avizovaná, to je jasné. Nemalo sa to nechávať na nové zastupiteľstvo. Ing. Ján Šupica - nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky a preto dal pán starosta hlasovať

Uznesenie č. 10 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej A. BERIE NA VEDOMIE a) dôvodovú správu k návrhu na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 b) pripomienky hlavného kontrolóra obce Vidiná k návrhu na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 B. NESCHVAĽUJE 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 Hlasovanie: ZA    0 PROTI    Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač ZDRŽAL SA    František Antalič, Bc. Anna Kropáčová

 

13 Určenie platu starostu

Ing. Ján Šupica – odovzdal slovo spracovateľke materiálu pani Ing. Ivane Rubintovej Ing. Ivana Rubintová – obecnému zastupiteľstvu je v zmysle § 11 os. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. okrem iného vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Odo dňa zloženia sľubu patrí starostovi plat, ktorý sa vypočítava ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,98. Obce sú podľa počtu obyvateľov rozdelené do viacerých veľkostných kategórií. Obec Vidiná je zaradená do veľkostenej kategórie od 1001 do 3000 obyvateľov, kde je určený násobok 1,98. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 bola vyčíslená Štatistickým úradom SR v sume 824 Eur. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe, obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. V § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. je v ods. 4 uvedené, že obecné zastupiteľstvo má povinnosť plat starostu opätovne raz ročne prerokovať. Výška mesačného platu sa neuvádza v uznesení, ale musí byť uvedený v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v presnej výške stanovenej v eurách. Čo sa týka konkrétneho výpočtu v našej obci, priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2013 je stanovená vo výške 824,00 Eur x 1,98-násobok je 1 631,52 Eur. Plat starostu obce sa zaokrúhľuje na celé euro nahor, tzn. 1 632,00 Eur. V zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 66/2014 zo dňa 19.06.2014 určilo obecné zastupiteľstvo rozsah výkonu funkcie starostu obce v rozsahu 40 hodín týdenne – plný pracovný úväzok. Z uvedeného vyplýva, že od dnešného dňa pánovi starostovi patrí plat vo výške 1 632,00 Eur v prípade, že obecné zastupiteľstvo nevyužije možnosť a tento plat mu nezvýši. Ing. Ján Šupica - nikto z prítomných nemal pripomienky

Uznesenie č. 11 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov URČUJE plat starostu obce Vidiná, Ing. Jánovi Šupicovi v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,98 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu

 

14 Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce

Ing. Ján Šupica – odovzdal slovo spracovateľke materiálu pani Ing. Ivane Rubintovej Ing. Ivana Rubintová – počas výkonu funkcie patrí starostovi dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce jediná výnimka, kedy možno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia § 2 os. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v z. n. p., ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti predkladáme návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia, ktoré mu končí dnešným dňom 09.12.2014. Ku dnešnému dňu mu zostáva za rok 2013 nevyčerpaná dovolenka v rozsahu 6,5 dňa, za rok 2014 nevyčerpaná dovolenka v plnom rozsahu 25 dní, spolu je to 31,5 dňa. Ing. Želmíra Kolimárová – požiadala pani Ing. Ivanu Rubintovú aj o vyčíslenie nákladov, ktoré by sa spájali s preplatením dovolenky. Ing. Ivana Rubintová – čo sa týka výšky náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku, táto vyplýva z výšky priemerného mesačného platu a z počtu pracovných dní a sviatkov za mesiac, za ktorý sa bude plat a náhrada za nevyčerpanú dovolenku preplácať, čiže údaje za mesiac december 2014. Priemerný mesačný plat starostu je 1 551,87 Eur, mesiac december má 20 pracovných dní a 3 sviatky, t.z. výška náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku odchádzajúcemu starostovi obce Jozefovi Kucejovi je 2 125,39 Eur + odvody zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ing. Martina Predajnianská – informovala sa, či predložil písomnú žiadosť Ing. Ivana Rubintová – odpovedala, že nemusí písomne požiadať, povinnosť písomne požiadať je len v prípade ak by sa nevyčerpaná dovolenka preplácala počas funkčného obdobia starostu obce Miroslav Kumštár – mal počítať, že mu končí funkčné obdobie a opýtal sa z akého dôvodu nečerpal dovolenku Ing. Ivana Rubintová – z dôvodu pracovnej vyťaženosti Vladimír Ragač – zákon povoľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky, avšak keď vedel, že mu končí funkčné obdobie a nebude kandidovať, bola tu možnosť a mal si dovolenku čerpať. Nevidí žiadny vážny dôvod, prečo si dovolenku nečerpal. A treba sa tiež pozrieť na tú sumu peňazí, ako stojí obec Vidiná s peniazmi a ako to zaťaží rozpočet obce Vidiná. Myslí si, že bez dôvodu preplácať dovolenku by sa nemalo. František Antalič – opýtal sa, čo sa stane, ak obecné zastupiteľstvo nebude súhlasiť a obec nepreplatí dovolenku Ing. Ján Šupica – nestane sa nič, zákonnou podmienkou je, že o preplatení nevyčerpanej dovolenky rozhodlo obecné zastupiteľstvo a uvedenie vážnych dôvodov prečo dovolenka nebola čerpaná Miroslav Kumštár – podľa neho je funkcia starostu obce funkcia na dobu určitú a povinnosťou starostu obce bolo do konca volebného obdobia si všetky záväzky vysporiadať Emília Boltvanová a Ing. Marián Jeleň – sa opýtali, či je možné preplatiť len časť dní, aspoň nejaká minimálna časť Ing. Ján Šupica – sa opýtal, čo je to minimálna časť, ako určia minimálnu časť Miroslav Kumštár – minimálna časť je to, čo si nemohol vyčerpať, napr. dovolenka za mesiac december. Dávam návrh, aby sa mu preplatila decembrová dovolenka v rozsahu 2 dní. Ing. Ján Šupica – dal hlasovať o poslaneckom návrhu Miroslava Kumštára

Uznesenie č. 12 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej NESCHVAĽUJE vyplatenie náhrady platu odchádzajúceho starostu obce Vidiná, Jozefovi Kucejovi za nevyčerpanú dovolenku za mesiac december 2014 v rozsahu 2 dní Hlasovanie: ZA    0 PROTI    František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač ZDRŽAL SA    0

Vladimír Ragač – dal návrh, aby bola preplatená nevyčerpaná dovolenka za posledný štvrťrok roka 2014 v rozsahu 6 dní Miroslav Kumštár – opýtal sa, či je možné prijať uznesenie, v ktorom by bolo preplatenie dovolenky starostu obce upravené aj na ďalšie obdobie Ing. Ján Šupica – odpovedal že nie, že o každej konkrétnej nevyčerpanej dovolenke starostu obce sa musí rokovať osobitne. Dal hlasovať o poslaneckom návrhu Vladimíra Ragača. Uznesenie č. 13 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej SCHVAĽUJE vyplatenie náhrady platu odchádzajúceho starostu obce Vidiná, Jozefovi Kucejovi za nevyčerpanú dovolenku za posledný kalendárny štvrťrok v rozsahu 6 dní Hlasovanie: ZA    František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač PROTI    0 ZDRŽAL SA    0

 

Ing. Ján Šupica – vyhlásil 15 minútovú prestávku

Ing. Ján Šupica – nakoľko sa práve dozvedel, že novozvolený poslanec Pavol Bútor sa nedostaví z dôvodu pracovnej vyťaženosti na dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva, dal návrh na stiahnutie dvoch bodov programu z rokovania obecného zastupiteľstva, a to bod 15 Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov a bod 16 Zriadenie komisií obce a voľba ich predsedov a následne prečíslovať body. Dal o návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 14 zo dňa 09.12.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej SCHVAĽUJE vypustiť bod 15 Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov a bod 16 Zriadenie komisií obce a voľba ich predsedov z programu rokovania obecného zastupiteľstva a následne prečíslovať body Hlasovanie: ZA    František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač PROTI    0 ZDRŽAL SA    0

 

15 Diskusia

Ing. Ján Šupica – nikto nemal žiadny diskusný príspevok

16 Návrh na uznesenie

Ing. Ján Šupica – požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesení, ktoré boli na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva prijaté. Ing. Martina Predajnianská – prečítal uznesenia, ktoré boli na dnešnom obecnom zastupiteľstve prijaté

 

17 Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Ing. Ivana Rubintová

 

    Ing. Ján Šupica     starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014 František Antalič

Vo Vidinej, dňa 11.12.2014 Vladimír Ragač

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 9. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť